Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Morzhin, Oleg Vasilevich

Total publications: 60 (54)
in MathSciNet: 13 (13)
in zbMATH: 12 (12)
in Web of Science: 18 (18)
in Scopus: 18 (18)
Cited articles: 17
Citations in Math-Net.Ru: 45
Citations in MathSciNet: 8
Citations in Web of Science: 58
Citations in Scopus: 69
Presentations: 29

Number of views:
This page:9793
Abstract pages:4837
Full texts:1078
References:443
Morzhin, Oleg Vasilevich
Candidate of physico-mathematical sciences (2011)
Speciality: 05.13.01 (System analysis, the control and processing of information (separated by fields))
E-mail:
Keywords: optimization methods, optimal control, control of quantum systems, mathematical modeling, algorithms.
UDC: 517.977, 519.6, 519.85
MSC: 34H05, 35Q40, 49M, 81Q93, 81P68, 93C15, 93C20

Subject:

Optimization problems and methods in finite-dimensional and functional spaces. Mathematical methods for control of quantum systems.

   
Main publications:
  1. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Krotov method for optimal control of closed quantum systems”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 851–908  mathnet  crossref  adsnasa  isi  scopus
  2. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Minimal time generation of density matrices for a two-level quantum system driven by coherent and incoherent controls”, International Journal of Theoretical Physics, 2019  mathnet  crossref  adsnasa  scopus
  3. V. F. Krotov, O. V. Morzhin, E. A. Trushkova, “Discontinuous solutions of the optimal control problems. Iterative optimization method”, Autom. Remote Control, 74:12 (2013), 1948–1968  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  4. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement of controlling functions and parameters in nonlinear dynamical systems”, Autom. Remote Control, 73:11 (2012), 1822–1837  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  5. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement of nonlinear controlled processes on the basis of sufficient optimality conditions”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1526–1539  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

http://www.mathnet.ru/eng/person30382
https://scholar.google.com/citations?user=F4N9KTgAAAAJ&hl=en
https://zbmath.org/authors/?q=ai:morzhin.o-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/841237
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=163858
http://orcid.org/0000-0002-9890-1303
https://publons.com/researcher/2158645
http://www.researcherid.com/rid/B-7042-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=24171618200
https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Morzhin

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2021
1. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “On Reachable and Controllability Sets for Minimum-Time Control of an Open Two-Level Quantum System”, Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, 313 (2021), 149–164  mathnet  crossref  crossref  isi  scopus
2. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Numerical estimation of reachable and controllability sets for a two-level open quantum system driven by coherent and incoherent controls”, AIP Conference Proceedings, 2362 (2021), 060003 , 16 pp., arXiv: 2106.10146  mathnet  crossref  scopus (cited: 1)
3. B. O. Volkov, O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Quantum control landscape for ultrafast generation of single-qubit phase shift quantum gates”, J. Phys. A, 54:21 (2021), 215303 , 23 pp., arXiv: 2104.12699  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2);
4. Oleg V. Morzhin, Alexander N. Pechen, “Minimal Time Generation of Density Matrices for a Two-Level Quantum System Driven by Coherent and Incoherent Controls”, Internat. J. Theoret. Phys., 60 (2021), 576–584 , arXiv: 1909.09400 (Published first online in 2019)  mathnet  crossref  isi (cited: 7)  scopus (cited: 8);
5. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Generation of Density Matrices for Two Qubits Using Coherent and Incoherent Controls”, Lobachevskii Journal of Mathematics, 42:10 (2021), 2401–2412  crossref

   2020
6. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Maximization of the Uhlmann–Jozsa Fidelity for an Open Two-Level Quantum System with Coherent and Incoherent Controls”, Phys. Part. Nucl., 51:4 (2020), 464–469  mathnet  crossref  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 5)
7. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Machine Learning for Finding Suboptimal Final Times and Coherent and Incoherent Controls for an Open Two-Level Quantum System”, Lobachevskii J. Math., 41:12 (2020), 2353–2368  mathnet (cited: 1)  crossref  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 5);

   2019
8. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Krotov method for optimal control of closed quantum systems”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 851–908 , arXiv: 1809.09562  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 7)  elib  elib  scopus (cited: 6)
9. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Maximization of the overlap between density matrices for a two-level open quantum system driven by coherent and incoherent controls”, Lobachevskii J. Math., 40:10 (2019), 1532–1548  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 7)
10. O. V. Morzhin, A. N. Pechen, “Time Optimal Coherent and Incoherent Control of Two–Level Open Quantum Systems”, Abstracts of The First International Conference “Mathematical Physics, Dynamical Systems, Infinite-Dimensional Analysis” (MIPT, Dolgoprudny, Russia, June 17–21, 2019), 2019, 63 https://mipt.ru/education/chair/mathematics/conf/matematicheskaya-fizika-dinamicheskie-sistemy/book-of-abstracts.php

   2017
11. O. V. Morzhin, “Nonlocal Improvement of Controls in Nonlinear Discrete Systems”, Izv. Irkutsk. Gos. Univ., Ser. Mat., 19:1 (2017), 150–163 (Title, abstract, key words, and references are given in Russian and English)  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib

   2016
12. O. V. Morzhin, “Auto-encoders: examples of their using for data dimensionality reduction”, Distributed Computer and Communication Networks (DCCN 2016): Proc. of the 19th International Conference, Moscow, Russia, 2016  elib
13. O. V. Morzhin, “Manifolds and dimensionality reduction in machine learning. On the Student's t-distribution role in the t-SNE method”, Geometry of manifolds and its applications: Proc. of the 4th scientific conference (Ulan-Ude), 2016  elib

   2014
14. V. F. Krotov, O. V. Morzhin, E. A. Trushkova, “Razryvnye resheniya zadach optimalnogo upravleniya. Iteratsionnyi metod optimizatsii”, XII Vserossiiskoe soveschanie po problemam upravleniya, IPU RAN, Moskva, 2014, 2300–2312  elib
15. O. V. Morzhin, “Nelokalnye uluchsheniya upravlenii v nelineinykh diskretnykh zadachakh optimalnogo upravleniya”, XII Vserossiiskoe soveschanie po problemam upravleniya, IPU RAN, Moskva, 2014, 650-658  elib

   2013
16. V. F. Krotov, O. V. Morzhin, E. A. Trushkova, “Discontinuous solutions of the optimal control problems. Iterative optimization method”, Autom. Remote Control, 74:12 (2013), 1948–1968  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 4)
17. E. Ya. Rubinovich, O. V. Morzhin, “The VI International scientific workshop “Generalized statements and solutions of control problems” (GSSCP-2012)”, Avtomat. i Telemekh., 2013, no. 12, 3–4  mathnet  elib

   2012
18. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement of controlling functions and parameters in nonlinear dynamical systems”, Autom. Remote Control, 73:11 (2012), 1822–1837  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
19. O. V. Morzhin, “Metody nelokalnogo uluchsheniya upravlenii v nelineinykh dinamicheskikh sistemakh”, Mater. konf. “Upravlenie v tekhnicheskikh, ergaticheskikh, organizatsionnykh i setevykh sistemakh”, eds. S. N. Vasilev, I. A. Kalyaev, D. A. Novikov, G. G. Sebryakov, TsNII “Elektropribor”, Sankt-Peterburg, 2012, 183  elib

   2011
20. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Numerical investigation of attainability sets of nonlinear controlled differential systems”, Autom. Remote Control, 72:6 (2011), 1291–1300  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 6)
21. O. V. Baturina, O. V. Morzhin, “Optimal control of the spin system on a basis of the global improvement method”, Autom. Remote Control, 72:6 (2011), 1213–1220  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib  elib  scopus (cited: 9)
22. O. V. Baturina, A. V. Bulatov, O. V. Morzhin, “Algorithms for nonlocal improvement of controls in classes of nonlinear differential systems”, Program Systems: Theory and Applications, 2:5 (2011), 31–48  mathnet  elib
23. O. V. Morzhin, “Computational aspects of nonlocal improvement for control in differential systems”, Program Systems: Theory and Applications, 2:2 (2011), 37–51  mathnet  elib
24. O. V. Baturina, O. V. Morzhin, “Quantum system control optimization for the Landau-Ziner model”, Program Systems: Theory and Applications, 2:1 (2011), 51–61  mathnet  elib
25. O. V. Morzhin, Metody nelokalnogo uluchsheniya upravlenii v klassakh nelineinykh sistem: Dissertatsiya na soiskanie uchenoi stepeni kand. fiz.-mat. nauk po spetsialnosti 05.13.01 – “Sistemnyi analiz, upravlenie i obrabotka informatsii (v otraslyakh informatiki, vychislitelnoi tekhniki i avtomatizatsii)”, Mesto zaschity: In-t problem upr. im. V.A. Trapeznikova RAN, Moskva, 2011 , 112 pp.  elib
26. O. V. Morzhin, “Proektsionnye metody nelokalnogo uluchsheniya upravlyayuschikh funktsii i parametrov”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i informatika, 2011, no. 9, 31–35  elib

   2010
27. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement of nonlinear controlled processes on the basis of sufficient optimality conditions”, Autom. Remote Control, 71:8 (2010), 1526–1539  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 2)
28. O.V. Morzhin, A.I. Tyatyushkin, “On optimization of position control in attainability tube in a model problem”, Journal of Computer and Systems Sciences International, Vol. 49:Issue 5 (2010), pp. 740–749  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
29. O. V. Morzhin, “Nonlocal improvement methods in optimal control problems on based on exact formulas for the cost functional's increment”, Program Systems: Theory and Applications, 1:4 (2010), 67–83  mathnet  elib
30. O. V. Morzhin, “Nonlocal improving controls of nonlinear discrete systems”, Program Systems: Theory and Applications, 1:1 (2010), 21–44  mathnet
31. O.V. Morzhin, A.I. Tyatyushkin, “Approximation of Reachable and Solvability Sets of Nonlinear Controlled Differential Systems”  elib

   2010
32. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “Modifikatsiya metoda proektsii dlya uluchsheniya nelineinykh upravlenii”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, Matematika i informatika, no. 9, 10–17  elib
33. O.V. Morzhin, “Nelokalnoe uluchshenie upravlenii differentsialnymi i diskretnymi sistemami”, Upravlenie, informatsiya i optimizatsiya: Sb. tr. II Vseros. tradits. molodezhnoi letnei shkoly (Pereslavl-Zalesskii, 20–27 iyunya 2010 g.), eds. B. T. Polyak, IPU RAN, 2010, 81–86  elib
34. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “K approksimatsii mnozhestv dostizhimosti nelineinykh upravlyaemykh differentsialnykh sistem”, Mater. III mezhdunar. konf. IKVTS-2010 (g. Ulan-Ude – oz. Baikal, 6–11 sent. 2010 g.), Izd-vo BGU, 2010, 115–119

   2009
35. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Constructive methods of control optimization in nonlinear systems”, Autom. Remote Control, 70:5 (2009), 772–786  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 5)
36. O. V. Morzhin, “On approximation of the subdifferential of the nonsmooth penalty functional in the problems of optimal control”, Autom. Remote Control, 70:5 (2009), 761–771  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
37. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “Metody optimizatsii i programmnaya sistema dlya resheniya prikladnykh zadach optimalnogo upravleniya”, Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie, no. 3, Izd-vo Irkutskogo gos. un-ta putei soobscheniya, 2009, 78–82  elib
38. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “O prakticheskoi realizatsii nelokalnogo uluchsheniya v nelineinykh zadachakh optimalnogo upravleniya”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, no. 9, Matematika i informatika, 22–27  elib
39. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “Uluchshenie upravlenii v nelineinykh sistemakh na osnove kraevykh zadach”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta, 2009, no. 1, Matematika, 94–107 http://mathizv.isu.ru/ru/article?id=1138  elib
40. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Vychislitelnye tekhnologii optimizatsii pozitsionnykh upravlenii v differentsialnykh sistemakh”, Programmnye produkty i sistemy, 2009, no. 2, 100–103 http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=2258  elib
41. O. V. Morzhin, “Postroenie minimiziruyuschikh posledovatelnostei v sistemakh s neogranichennymi upravleniyami”, Vestnik Buryatskogo gos. un-ta. Matematika i informatika, 2009, no. 9, 39–51  elib
42. O. V. Morzhin, “Optimizatsiya pozitsionnykh upravlenii dlya differentsialnykh sistem v trubkakh razreshimosti”, Trudy I Traditsionnoi vserossiiskoi molodezhnoi letnei shkoly “Upravlenie, informatsiya i optimizatsiya”, eds. B. T. Polyak, IPU RAN, Moskva, 2009, 56–61  elib

   2008
43. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “An algorithm for numerical synthesis of optimal control”, Autom. Remote Control, 69:4 (2008), 645–653  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 2)
44. O.V. Morzin; A.I. Tyatyushkin, “An algorithm of the method of sections and program tools for constructing reachable sets of nonlinear control systems”, Journal of Computer and Systems Sciences International, 47:1 (2008), 1-7  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
45. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Algoritmicheskoe obespechenie chislennoi optimizatsii pozitsionnogo upravleniya v nelineinykh sistemakh”, Mater. Mezhdunar. konf. “Dinamicheskie sistemy: ustoichivost, upravlenie, optimizatsiya” (DSSCO'08), posvyaschennoi 90-letiyu so dnya rozhdeniya akad. E.A. Barbashina, Institut matematiki NAN Belorussii, Minsk, 2008, 151–153 http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/94237/1/101.pdf
46. O. V. Morzhin, A. S. Buldaev, “Adaptivnyi algoritm realizatsii differentsialnogo printsipa maksimuma”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i informatika, 2008, no. 9, 35–41  elib
47. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “Optimizatsiya pozitsionnogo upravleniya v odnoi zadache ukloneniya ot presledovatelya”, Materialy IV mezhdunar. simpoziuma “Obobschennye resheniya v zadachakh upravleniya”, posvyaschennogo 80-letiyu akad. RAN V.A. Ilina (GSCP) (23–28 iyunya 2008 g., Ulan-Ude — oz. Baikal), Izd-vo BGU, Ulan-Ude, 2008, 77–85
48. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, “Simpozium matematikov na Baikale”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2008, no. 4 (113), 2 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/113.pdf

   2007
49. O. V. Morzhin, “On one approach for global solution of optimal control problems with terminal constraints”, Proceedings of the 2nd International Conf. on Optimization and Optimal Control, dedicated to the memory of Oleg V. Vasiliev (Ulaanbaatar, Mongolia, July 17–20, 2007), Conf. Program, 2007
50. O. V. Morzhin, E. S. Izyureva, “O realizatsii approksimatsii optimalnogo impulsnogo skolzyaschego rezhima”, Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika i informatika, fizika i tekhnika, 2007, no. 6, 41–44  elib
51. A. S. Buldaev, O. V. Morzhin, A. Yu. Lenkhoboev, “U matematikov – yubilei!”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 9 (106), 5 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/106.pdf
52. O. V. Morzhin, “IMI BGU na mezhdunarodnoi matematicheskoi konferentsii”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 10 (107), 2 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/107.pdf
53. O. V. Morzhin, B. D. Shirapov, “BGU na vystavke “Innovatsii dlya ekonomiki i sotsialnoi sfery””, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 12 (109), 4 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/109.pdf
54. O. V. Morzhin, A. A. Irincheev, “Olimpiada po matematike sredi studentov IMI i FEU”, UniverSiti: gazeta Buryatskogo gos. un-ta, 2007, no. 12 (109), 4 http://www.bsu.ru/content/newspaper/pdf/109.pdf

   2006
55. O. V. Morzhin, I. A. Sidorov, “Raspredelennye vychisleniya v algoritmakh otsenivaniya fazovogo sostoyaniya upravlyaemykh sistem”, Mater. II Vseros. konf. “Infokommunikatsionnye i vychislitelnye tekhnologii i sistemy” (IKVTS-06) s mezhdunar. uchastiem (Ulan-Ude — oz. Baikal, p. Enkhaluk), v. 2, Izd-vo BGU, Ulan-Ude, 2006, 35–47
56. O. V. Morzhin, A. I. Tyatyushkin, “Postroenie mnozhestva upravlyaemosti (dostizhimosti) dlya dvumernoi nelineinoi sistemy”, Vestnik Buryatskogo gos. un-ta. Matematika i informatika, 2006, no. 2, 38–46
57. A. I. Tyatyushkin, O. V. Morzhin, “Chislennyi sintez optimalnogo upravleniya”, Tez. dokl. Mezhdunar. simpoziuma “Obobschennye resheniya v zadachakh upravleniya” (GSCP'06), Ulan-Ude — oz. Baikal, p. Enkhaluk, Izd-vo VSGTU, 2006, 82–84

   2005
58. O.V. Morzhin, “Voprosy sravnitelnoi effektivnosti metodov resheniya kvadratichnykh zadach optimalnogo upravleniya”, Mater. XIII Mezhdunar. nauch. stud. konf. “Student i nauchno-tekhnicheskii progress”. Sektsiya: Matematika (Novosibirsk, NGU, 12–14 aprelya 2005 g.), Izd-vo NGU, 2005, 208 http://old.nsu.ru/conf/issc/2005/math.htm
59. D. O. Trunin, O. V. Morzhin, “Reshenie zadach optimalnogo upravleniya s posledeistviem, funktsionalnymi i fazovymi ogranicheniyami na osnove metoda proektsionnykh vozmuschenii”, Vestnik Buryatskogo gosuniversiteta. Ser. 13: Matematika i informatika, 2005, no. 2, 169–180
60. O. V. Morzhin, “Zadachi mnogometodnoi optimizatsii programmnykh upravlenii v sistemakh s fazovymi ogranicheniyami”, Tez. dokl. VII shkoly-seminara molodykh uchenykh “Matematicheskoe modelirovanie i informatsionnye tekhnologii”, IDSTU SO RAN, Irkutsk, 2005, 25

Presentations in Math-Net.Ru
1. Lecture 6. Control of Quantum Systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 25, 2021 13:10
2. Lecture 5. Control of Quantum Systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 18, 2021 13:10
3. Lecture 4. Control of Quantum Systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 11, 2021 13:10   
4. Optimization of Coherent and Incoherent Controls for Open One- and Two-Qubit Systems
O. V. Morzhin, A. N. Pechen
Function Theory, Operator Theory and Quantum Information Theory
October 4, 2021 15:00
5. Лекция 3. Понятия и условия управляемости для замкнутых квантовых систем. I
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
September 27, 2021 13:10
6. Lecture 2. Control of Quantum Systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
September 20, 2021 13:10   
7. Lecture 1. Control of Quantum Systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
September 13, 2021 13:10   
8. Optimization of coherent and incoherent controls for open one- and two-qubit systems
O. V. Morzhin
International Conference on Algebra, Analysis and Geometry - 2021
August 26, 2021 17:50   
9. Quantum control landscape for phase shift quantum gates
B. O. Volkov, O. V. Morzhin, A. N. Pechen
Mathematical Physics, Dynamical Systems and Infinite-Dimensional Analysis – 2021
July 3, 2021 15:35   
10. Estimation of reachable and controllability sets for an open two-level quantum system driven by coherent and incoherent controls
O. V. Morzhin, A. N. Pechen
Mathematical Physics, Dynamical Systems and Infinite-Dimensional Analysis – 2021
July 3, 2021 15:00   
11. Optimization of coherent and incoherent controls and estimation of reachable sets for an open two-level quantum system
O. V. Morzhin, A. N. Pechen
One-Parameter Semigroups of Operators (OPSO) 2021
April 9, 2021 15:00   
12. Optimization of coherent and incoherent controls and estimation of reachable sets for an open two-level quantum system
O. V. Morzhin, A. N. Pechen
One-Parameter Semigroups of Operators (OPSO) 2021
April 9, 2021 12:35   
13. Lecture 13. Coherent and incoherent control of closed and open quantum systems. Comparison of optimization methods
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
December 14, 2020 15:05
14. Lecture 12. Control of open quantum systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
December 7, 2020 15:05
15. Lecture 11. Krotov method. II
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
November 30, 2020 15:05
16. Lecture 10. Gradient optimization methods (part II) and Krotov method (part I)
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
November 23, 2020 15:05
17. Lecture 9. Gradient optimization methods. I
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
November 16, 2020 15:05
18. Lecture 8. Landscapes of quantum control problems. III
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
November 9, 2020 15:05
19. On machine learning for time-minimal control for an open two-level quantum system with coherent and incoherent controls
O. V. Morzhin
Conference on Mathematical Methods for Quantum Technologies
November 2, 2020 16:30   
20. Lecture 7. Landscapes of quantum control problems. II
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 26, 2020 15:05
21. Lecture 6. Landscapes of quantum control problems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 19, 2020 15:05
22. Lecture 5. Proof of the main theorem on the controllability conditions
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 12, 2020 15:05
23. Lecture 4. Theorem on the equivalence of the definitions of controllability for pure states. Examples of checking the controllability conditions
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
October 5, 2020 15:05
24. Lecture 3. Definitions of controllability. Main theorem about controllability
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
September 28, 2020 15:05
25. Lecture 2. Schrödinger equation with control. Theorem on the existence and uniqueness of the solution. The problems for maximizing mean and population transfer, for generation of quantum gates
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
September 21, 2020 15:05
26. Lecture 1. Introduction to control of quantum systems
A. N. Pechen, O. V. Morzhin
Control of Quantum Systems
September 14, 2020 15:05
27. Estimation of Reachable Sets for a Two-Level Quantum System Driven by Coherent and Incoherent Controls. A Comparison of Optimization Methods
O. V. Morzhin
Third Youth Workshop "Mathematical Methods in the Problems of Quantum Technologies"
November 25, 2019 12:25   
28. Time optimal control of two-level open quantum systems
O. V. Morzhin
International Bogolyubov Conference Problems of Theoretical and Mathematical Physics dedicated to the 110th anniversary of N. N. Bogolyubov's birth
September 9, 2019 16:20   
29. On methods for constructing optimal controls for quantum systems
O. Morzhin
Second International Youth Workshop "Mathematical Methods in the Problems of Quantum Technologies"
November 26, 2018 16:50   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021