RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Telyakovskii, Sergei Aleksandrovich

Total publications: 144 (118)
in MathSciNet: 123 (105)
in zbMATH: 93 (82)
in Web of Science: 56 (41)
in Scopus: 52 (51)
Cited articles: 79
Citations in Math-Net.Ru: 307
Citations in MathSciNet: 367
Citations in Web of Science: 63
Citations in Scopus: 94
Presentations: 15

Number of views:
This page:8406
Abstract pages:49945
Full texts:22288
References:2541
Head Scientist Researcher
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person8389
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:telyakovskij.sergej-aleksandrovich
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/199220
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4664
http://www.researcherid.com/rid/Q-4562-2016
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16455971400

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2018
1. S. A. Telyakovskii, “On the Convergence of Block Fourier Series of Functions of Bounded Variation in Two Variables”, Math. Notes, 103:4 (2018), 645–648  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
2. S. A. Telyakovskii, “On the Rate of Convergence in $L$ of Fourier Sine Series with Monotone Coefficients”, Math. Notes, 100:3 (2016), 472–476  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2018
3. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Uniform approximation of curvature of smooth planar curves”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 300, suppl. 1 (2018), 184–186  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2015
4. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “On the Norms of Favard Kernels”, Math. Notes, 97:4 (2015), 598–604  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
5. S. A. Telyakovskii, “On the Coefficients of Fourier Series Convergent in $L$”, Math. Notes, 98:1 (2015), 189–191  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
6. Yu. V. Malykhin, S. A. Telyakovskii, N. N. Kholshchevnikova, “Integrability of the Sum of Absolute Values of Blocks of the Fourier–Walsh Series for Functions of Bounded Variation”, Proc. Steklov Inst. Math., 290 (2015), 306–317  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)

   2017
7. S. A. Telyakovskii, “An addition to V.P. Zastavnyi's paper “Estimates for sums of moduli of blocks in trigonometric Fourier series””, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 297, suppl. 1 (2017), 186–190  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2015
8. S. A. Telyakovskii, “O svoistvakh ryadov iz modulei blokov trigonometricheskogo ryada”, Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Teoriya priblizhenii funktsii i rodstvennye zadachi analiza», posvyaschennoi pamyati doktora fiziko-matematicheskikh nauk, professora P. P. Korovkina (Kaluga, 09–10 oktyabrya 2015 g.), Izd-vo Kaluzhskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K. E. Tsiolkovskogo, Kaluga, 2015, 71–72  elib

   2014
9. S. A. Telyakovskii, “On the Series of Absolute Values of Blocks of Trigonometric Series”, Proc. Steklov Inst. Math., 284 (2014), 235–243  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  elib  scopus

   2013
10. A. Yu. Popov, S. A. Telyakovskii, “Estimate for the integral of the absolute value of a sine series with monotone coefficients”, Proc. Steklov Inst. Math., 280 (2013), 263–267  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
11. S. A. Telyakovskii, Lectures on mathematical analysis. Semester III, Lekts. Kursy NOC, 20, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2013 , 242 pp.  mathnet  mathnet  mathnet  crossref  zmath  elib
12. S. A. Telyakovskii, “On Properties of the Moduli of Blocks of the Terms of the Series $\sum \frac{1}{k} \sin kx$”, Izv. Saratov. Univ. Mat. Mekh. Inform., 13:1(2) (2013), 92–95  mathnet
13. S. A. Telyakovskii, “Boundedness of the Series of Absolute Values of Blocks of Sine Series”, Proc. Steklov Inst. Math., 283 (2013), 245–249  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib

   2015
14. S. A. Telyakovskii, “Series formed by the moduli of blocks of terms of trigonometric series. A survey”, J. Math. Sci., 209:1 (2015), 152–158  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus

   2013
15. S. A. Telyakovskii, “On the Gauss test for convergence of series”, Mathematics in Higher Education, 2013, no. 11, 43–44  mathnet
16. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2012
17. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “On the relative widths of ellipsoids in Hilbert space”, Math. Notes, 91:3 (2012), 449–452  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
18. S. A. Telyakovskii, “On the properties of blocks of terms of the series $\sum\frac1k\sin kx$”, Ukr. Math. J., 64:5 (2012), 816–822  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 3)

   2011
19. S. A. Telyakovskii, Lectures on mathematical analysis. Semester II, Lekts. Kursy NOC, 17, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2011 , 194 pp.  mathnet  mathnet  crossref  zmath  elib
20. S. A. Telyakovskii, “Estimate of the Simultaneous Approximation of Functions and Their Derivatives by Fourier Sums”, Math. Notes, 90:3 (2011), 464–466  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
21. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “On relative widths of classes of differentiable functions. III”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 17, no. 3, 2011, 300–302  mathnet  mathscinet  elib
22. V. V. Arestov, V. I. Berdyshev, N. I. Chernykh, T. V. Demina, N. N. Kholschevnikova, S. V. Konyagin, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, I. G. Tsar'kov, V. A. Yudin, “Exposition of the lectures by S. B. Stechkin on approximation theory”, Eurasian Math. J., 2:4 (2011), 5–155  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath
23. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, B. I. Golubov, A. A. Gonchar, M. I. D'yachenko, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, Yu. V. Malykhin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “Boris Sergeevich Kashin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 825–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2010
24. S. A. Telyakovskii, “The nature of convergence of the Fourier series for functions of bounded variation”, Russian Math. (Iz. VUZ), 54:3 (2010), 42–44  mathnet  crossref  mathscinet  elib  elib  scopus

   2011
25. S. A. Telyakovskii, “On the rate of approximation of functions in Lipschitz norms”, Proc. Inst. Math. Mech., 273, suppl. 1 (2011), S160–S162  mathnet  crossref  isi  elib  scopus

   2010
26. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Sharpening of the estimates for relative widths of classes of differentiable functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 269 (2010), 235–246  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
27. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Letter to the Editor”, Math. Notes, 87:3 (2010), 452  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
28. N. N. Andreev, S. V. Konyagin, A. G. Sergeev, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, N. N. Kholshchevnikova, I. G. Tsar'kov, “International conference “Approximation theory” (Moscow, 23–26 august 2010)”, Trudy Inst. Mat. i Mekh. UrO RAN, 16, no. 4, 2010, 314–315  mathnet  elib

   2009
29. S. A. Telyakovskii, Lectures on mathematical analysis. Semester I, Lekts. Kursy NOC, 11, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2009 , 212 pp.  mathnet  mathnet  crossref  zmath  elib
30. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “On the Equality of Kolmogorov and Relative Widths of Classes of Differentiable Functions”, Math. Notes, 86:3 (2009), 432–439  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
31. S. A. Telyakovskii, “Approximation by Bernstein Polynomials at the Points of Discontinuity of the Derivatives”, Math. Notes, 85:4 (2009), 590–596  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
32. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “K voprosu o ravenstve kolmogorovskikh i otnositelnykh poperechnikov klassov differentsiruemykh funktsii”, Materialy konferentsii Voronezhskoi zimnei matematicheskoi shkoly, 2009, 170
33. S. A. Telyakovskii, “On the rate of approximation of functions by the Bernstein polynomials”, Proc. Inst. Math. Mech., 264, suppl. 1 (2009), 177–184  mathnet  crossref  isi (cited: 7)  elib  scopus (cited: 7)

   2008
34. S. A. Telyakovskii, “On the Approximation of Differentiable Functions by Bernstein Polynomials and Kantorovich Polynomials”, Proc. Steklov Inst. Math., 260 (2008), 279–286  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 1)
35. V. I. Berdyshev, V. A. Kaminsky, S. V. Konyagin, B. P. Osilenker, M. V. Samokhin, S. A. Telyakovskii, I. G. Tsar'kov, V. A. Shmatkov, “Alexandr L'vovich Garkavi (obituary)”, Russian Math. Surveys, 63:3 (2008), 547–549  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2007
36. A. S. Belov, S. A. Telyakovskii, “Usilenie teoremy Dirikhle–Zhordana o ryadakh Fure funktsii ogranichennoi variatsii”, Dokl. RAN, 412:5 (2007), 583–584  mathnet (cited: 1)  mathscinet  elib (cited: 1)
37. A. S. Belov, S. A. Telyakovskii, “Refinement of the Dirichlet–Jordan and Young's theorems on Fourier series of functions of bounded variation”, Sb. Math., 198:6 (2007), 777–791  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
38. V. V. Arestov, V. I. Berdyshev, O. V. Besov, N. N. Krasovskii, S. M. Nikol'skii, S. I. Novikov, Yu. S. Osipov, S. A. Telyakovskii, N. I. Chernykh, V. T. Shevaldin, “Yurii Nikolaevich Subbotin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 62:2 (2007), 403–406  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2006
39. B. I. Golubov, S. M. Nikol'skii, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, “Károly Tandori (obituary)”, Russian Math. Surveys, 61:1 (2006), 161–164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
40. O. V. Besov, M. S. Nikolskii, S. I. Pokhozhaev, S. A. Telyakovskii, “Sergei Mikhailovich Nikolskii”, S. M. Nikolskii, Izbrannye trudy, v. 1, Nauka, M., 2006, 7–29

   2005
41. O. V. Besov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “On the scientific work of S. M. Nikol'skii”, Russian Math. Surveys, 60:6 (2005), 1005–1020  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
42. S. A. Telyakovskii, “Some properties of Fourier series of functions with bounded variation. II”, Proc. Inst. Math. Mech., 2005no. , suppl. 2, S188–S195  mathnet  mathscinet  zmath  elib
43. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “On Relative Widths of Classes of Differentiable Functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 248 (2005), 243–254  mathnet  mathscinet  zmath

   2004
44. S. A. Telyakovskii, “Some properties of Fourier series of functions with bounded variation”, East J. Approx., 10:1-2 (2004), 215–218  mathscinet  zmath

   2003
45. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Norms on $L$ of Periodic Interpolation Splines with Equidistant Nodes”, Math. Notes, 74:1 (2003), 100–109  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
46. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Approximation of Derivatives by the Derivatives of Interpolating Splines”, Proc. Steklov Inst. Math., 243 (2003), 309–322  mathnet  mathscinet  zmath
47. S. A. Telyakovskii, “O rabotakh A. V. Efimova po teorii pribizheniya funktsii”, Priblizhenie funktsii. Teoreticheskie i prikladnye aspekty, posvyaschaetsya pamyati professora A. V. Efimova, MIET, M., 2003, 9–16
48. S. A. Telyakovskii, “K voprosu o skhodimosti v metrike $L$ ryadov Fure s redko menyayuschimisya koeffitsientami”, Priblizhenie funktsii. Teoreticheskie i prikladnye aspekty, posvyaschaetsya pamyati professora A. V. Efimova, MIET, M., 2003, 240–243

   2002
49. S. A. Telyakovskiĭ, “On Fourier series of functions of bounded variation”, Ukrainian Mathematics Congress—2001, Natsīonal. Akad. Nauk Ukraïni Īnst. Mat., Kiev, 2002, 227–230  mathscinet
50. S. A. Telyakovskii, “On the Rate of Convergence of Fourier Series of Functions of Bounded Variation”, Math. Notes, 72:6 (2002), 872–876  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
51. S. A. Telyakovskii, “Estimates of the integral modulus of continuity of functions with rarely changing Fourier coefficients”, Sb. Math., 193:9 (2002), 1333–1347  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
52. S. M. Nikol'skii, A. S. Pospelov, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, S. V. Umnayshkin, Yu. A. Chaplygin, “Alexandr Vasil'evich Efimov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 57:3 (2002), 573–575  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   2001
53. S. A. Telyakovskii, “Uniform Convergence of Trigonometric Series with Rarely Changing Coefficients”, Math. Notes, 70:4 (2001), 553–559  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 6)
54. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Relative widths of classes of differentiable functions in the $L^2$ metric”, Russian Math. Surveys, 56:4 (2001), 767–769  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
55. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Splines and relative widths of classes of differentiable functions”, Proc. Inst. Math. Mech., 2001no. , suppl. 1, S225–S234  mathnet  mathscinet  zmath  elib
56. S. A. Telyakovskii, “On the Uniform Convergence of the Fourier Series of Functions of Bounded Variation”, Proc. Steklov Inst. Math., 232 (2001), 310–318  mathnet  mathscinet  zmath
57. S. A. Telyakovskii, “S. M. Nikol'skii's Works on the Theory of Approximation of Functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 232 (2001), 13–18  mathnet  mathscinet  zmath

   2000
58. S. A. Telyakovskiĭ, “On the behavior of sine series near zero”, Makedon. Akad. Nauk. Umet. Oddel. Mat.-Tehn. Nauk. Prilozi, 21:1-2 (2000), 47–54 (2002)  mathscinet
59. Moscow Univ. Math. Bull., 55:4 (2000), 39–40  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
60. A. Yu. Popov, S. A. Telyakovskii, “On estimates for partial sums of Fourier series of functions of bounded variation”, Russian Math. (Iz. VUZ), 44:1 (2000), 50–54  mathnet  mathscinet  zmath  elib
61. S. A. Telyakovskii, “On series with monotone terms”, Russian Math. Surveys, 55:2 (2000), 361–362  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
62. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Asymptotic behaviour of the Lebesgue constants of periodic interpolation splines with equidistant nodes”, Sb. Math., 191:8 (2000), 1233–1242  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 7)
63. Yu. A. Mitropol'skii, S. M. Nikol'skii, A. M. Samoilenko, S. A. Telyakovskii, “Nikolai Pavlovich Korneichuk (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 55:6 (2000), 1205–1207  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1999
64. S. A. Telyakovskii, “Printsip lokalizatsii Rimana, otsenka skorosti skhodimosti”, Metricheskaya teoriya funktsii i smezhnye voprosy analiza, eds. S. M. Nikolskii, Izd-vo AFTs, M., 1999, 239–244  mathnet (cited: 1)  mathscinet  mathscinet; С. А. Теляковский, “Принцип локализации Римана, оценка скорости сходимости”, Теория функций, СМФН, 25, РУДН, М., 2007, 178–181  mathnet  crossref  mathscinet  scopus; S. A. Telyakovskii, “Riemann's Localization Theorem. An Estimate for the Rate of Convergence”, Journal of Mathematical Sciences, 155:1 (2008), 183–187  crossref  mathscinet  elib  scopus
65. Wang Kunyang, S. A. Telyakovskiĭ, “Differential properties of sums of a class of trigonometric series”, Moscow Univ. Math. Bull., 54:1 (1999), 26–30  mathnet  mathscinet  zmath  isi
66. Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, “Exact values of relative widths of classes of differentiable functions”, Math. Notes, 65:6 (1999), 731–738  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
67. S. A. Telyakovskii, “Certain Special Multiple Sine Series”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 293–304  mathnet  mathscinet  zmath
68. N. N. Andreev,S. A. Telyakovskii, V. A. Yudin, “Approximation of individual functions — from Chebyshev to our days”, Russian science: the present day and the coming day, Academia, Moscow, 1999, 12–20
69. D. P. Zhelobenko, S. M. Nikol'skii, S. A. Telyakovskii, “Béla Szőkefalvi-Nagy (obituary)”, Russian Math. Surveys, 54:4 (1999), 819–822  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
70. V. I. Ivanov, B. S. Kashin, S. A. Telyakovskii, “International Conference “Approximation Theory and Harmonic Analysis””, Uspekhi Mat. Nauk, 54:2(326) (1999), 205–207  mathnet  crossref

   1998
71. V. I. Berdyshev, V. F. Kolchin. B. S. Stechkin, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin. Shtrikhi k portretu”, v kn.: S. B. Stechkin, Izbrannye trudy, matematika, Nauka, M., 1998, 5–14
72. S. A. Telyakovskii, V. M. Tikhomirov, “Kommentarii k razdelu I (teoriya priblizheniya funktsii)”, v kn.: S. B. Stechkin, Izbrannye trudy, matematika, Nauka, M., 1998, 364–366
73. S. A. Telyakovskii, N. I. Chernykh, “Kommentarii k razdelu II (trigonometricheskie i ortogonalnye ryady)”, v kn.: S. B. Stechkin, Izbrannye trudy, matematika, Nauka, M., 1998, 366–368

   1997
74. S. A. Telyakovskij, “On the behavior of sine series with convex coefficients near the origin”, Dokl. Math., 56:3 (1997), 913–914  mathnet  mathscinet  zmath  isi  scopus
75. S. A. Telyakovskii, “On the works of S. B. Stechkin on approximation of periodic functions by polynomials”, Fundam. Prikl. Mat., 3:4 (1997), 1059–1068  mathnet  mathscinet  zmath
76. S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, “Convergence of multiple Fourier series for functions of bounded variation”, Math. Notes, 61:4 (1997), 484–494  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 1)
77. S. A. Telyakovskii, “On Partial Sums of Fourier Series of Functions of Bounded Variation”, Proc. Steklov Inst. Math., 219 (1997), 372–381  mathnet  mathscinet  zmath
78. S. V. Konyagin, S. A. Telyakovskii, “In memory of Sergei Borisovich Stechkin”, Fundam. Prikl. Mat., 3:4 (1997), 955–957  mathnet  mathscinet  zmath

   1996
79. A. Andreev, V. I. Berdyshev, B. Bojanov, B. S. Kashin, S. V. Konyagin, S. M. Nikol'skii, K. I. Oskolkov, P. Petrushev, Bl. Sendov, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, “In memory of Sergei Borisovich Stechkin [1920–1995]”, East J. Approx., 2:2 (1996), 131–133  mathscinet
80. O. V. Besov, V. M. Buchstaber, A. G. Vitushkin, A. A. Gonchar, S. V. Konyagin, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. Yu. Popov, V. A. Sadovnichii, A. F. Sidorov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, N. I. Chernykh, “Sergei Borisovich Stechkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 51:6 (1996), 1007–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
81. L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, A. S. Pospelov, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, “Aleksandr Vasil'evich Efimov (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 51:3 (1996), 581–583  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1995
82. S. A. Telyakovskiĭ, “On the behavior near the origin of sine series with convex coefficients”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 58(72), Slobodan Aljančić memorial volume (1995), 43–50  mathscinet  zmath
83. S. A. Telyakovskii, “Estimating the integral of the derivative of the sum of a trigonometric series with quasi-convex coefficients”, Sb. Math., 186:11 (1995), 1659–1669  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
84. S. A. Telyakovskii, “Localizing the conditions of integrability of trigonometric series”, Proc. Steklov Inst. Math., 210 (1995), 197–204  mathnet  mathscinet  zmath
85. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
86. L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, D. V. Prokhorov, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, A. P. Khromov, V. A. Yurko, “Nikolai Petrovich Kuptsov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 50:4 (1995), 727–729  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
87. S. A. Telyakovskii, “Estimation of the moduli of continuity of one-variable functions in the metric of $L$ in terms of Fourier coefficients”, Ukrainian Math. J., 46:5 (1995), 671–678  crossref  mathscinet  zmath
88. S. A. Telyakovskii, “Weighted integral estimates for lacunary trigonometric series”, Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 157–166  mathnet  mathscinet  zmath

   1994
89. S. M. Nikol'skii, L. D. Kudryavtsev, O. V. Besov, S. I. Pokhozhaev, S. A. Telyakovskii, V. A. Il'in, V. I. Burenkov, S. B. Stechkin, N. V. Miroshin, V. S. Kryuchkov, “Petr Ivanovich Lizorkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 49:3 (1994), 177–179  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1993
90. S. A. Telyakovskii, “The integral modulus of continuity of the Dirichlet kernel and the conjugate Dirichlet kernel”, Math. Notes, 54:3 (1993), 940–945  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1992
91. S. A. Telyakovskii, “Nekotorye svoistva ryadov po sinusam s monotonnymi koeffitsientami”, Anal. Math., 18:4 (1992), 307–323  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)
92. S. A. Telyakovskii, “Lower bounds of the integral modulus of continuity of a function in terms of its Fourier coefficients”, Math. Notes, 52:5 (1992), 1149–1153  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1994
93. S. A. Telyakovskii, “On approximation by Fourier sums of differentiable functions of high smoothness”, Proc. Steklov Inst. Math., 198 (1994), 183–201  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
94. S. A. Telyakovskii, “On the convergence in $L$-metric of the trigonometric series with scarcely varying coefficients”, Proc. Steklov Inst. Math., 200 (1993), 353–358  mathnet  mathscinet  zmath

   1991
95. V. S. Vladimirov, A. A. Gonchar, L. D. Kudryavtsev, S. M. Nikol'skii, S. A. Telyakovskii, P. L. Ul'yanov, “Sergei Borisovich Stechkin (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:3 (1991), 255–258  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi

   1989
96. S. A. Telyakovskiĭ, “Uniform boundedness of trigonometric polynomials in several variables of a special type”, Translated from the Russian by Jerzy Trzeciak, Approximation and function spaces (Warsaw, 1986), Banach Center Publ., 22, PWN, Warsaw, 1989, 465–470  mathscinet
97. Ukrainian Math. J., 41:4 (1989), 444–451  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)
98. S. A. Telyakovskii, “Integrability of the monotone majorant of the sum of a trigonometric series with quasiconvex coefficients”, Math. Notes, 46:2 (1989), 658–663  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1990
99. S. A. Telyakovskii, “Work on the theory of approximation of functions carried out at the V.  A. Steklov Institute of Mathematics”, Proc. Steklov Inst. Math., 182 (1990), 141–197  mathnet  mathscinet  zmath

   1987
100. S. A. Telyakovskii, “O priblizhenii funktsii zadannykh klassov summami Fure”, Teoriya funktsii i approksimatsii (Saratov, 1986), Ch. 1, Saratov. Gos. Univ., Saratov, 1987, 67–75  mathscinet  zmath
101. S. A. Telyakovskii, “Uniform boundedness of some trigonometric polynomials of many variables”, Math. Notes, 42:1 (1987), 529–533  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   1985
102. S. A. Telyakovskii, V. M. Tikhomirov, “Teoriya priblizhenii”, Kommentarii v kn.: A. N. Kolmogorov, Matematika i mekhanika. Izbr. trudy, Nauka, M., 1985, 382–386
103. S. A. Telyakovskii, “Integrability of sine series”, Proc. Steklov Inst. Math., 163 (1985), 269–273  mathnet  mathscinet  zmath

   1983
104. S. A. Telyakovskii, “Teoriya priblizheniya funktsii mnogochlenami”, Ocherki razvitiya matematiki v SSSR, Naukova dumka, Kiev, 1983, 237–251  mathscinet
105. S. A. Telyakovskii, “O priblizhenii differentsiruemykh funktsii srednimi Chezaro vtorogo poryadka”, Konstruktivnaya teoriya funktsii 1981 (Varna, 1981), Publ. House Bulgar. Acad. Sci., Sofia, 1983, 168–170  mathscinet

   1985
106. S. A. Telyakovskii, “Conditions for integrability of multiple trigonometric series”, Proc. Steklov Inst. Math., 164 (1985), 205–215  mathnet  mathscinet  zmath

   1982
107. S. A. Telyakovskii, “O priblizhenii funktsii srednimi Chezaro vtorogo poryadka”, Anal. Math., 8:4 (1982), 305–319  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
108. V. A. Baskakov, S. A. Telyakovskii, “Approximation of differentiable functions by Fejér sums”, Math. Notes, 32:2 (1982), 545–550  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus

   1983
109. S. A. Telyakovskii, “Approximation of functions of class $\overline W^1$ by Cesàro means”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 205–211  mathnet  mathscinet  zmath

   1980
110. S. A. Telyakovskii, Sbornik zadach po teorii funktsii deistvitelnogo peremennogo, Nauka, M., 1980 , 112 pp.  mathscinet

   1979
111. S. A. Teljakovskiĭ, “On integrability of lacunary trigonometric series with weight”, Acta Math. Acad. Sci. Hungar., 33:1-2 (1979), 217–222  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1978
112. L. A. Balasov, S. A. Telyakovskii, “Integrability of trigonometric series such that the sequence of second differences of the coefficients is lacunary”, Siberian Math. J., 19:5 (1978), 694–697  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1980
113. L. A. Balashov, S. A. Telyakovskii, “Some properties of lacunary series and the integrability of trigonometric series”, Proc. Steklov Inst. Math., 143 (1980), 33–43  mathnet  mathscinet  zmath

   1977
114. S. A. Telyakovskii, G. A. Fomin, “Convergence in the $L$ metric of Fourier series with quasimonotone coefficients”, Proc. Steklov Inst. Math., 134 (1977), 351–355  mathnet  mathscinet  zmath

   1973
115. S. A. Telyakovskii, “Concerning a sufficient condition of Sidon for the integrability of trigonometric series”, Math. Notes, 14:3 (1973), 742–748  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 25)
116. S. A. Telyakovskii, “Integrability of trigonometric series. The estimation of the integral modulus of continuity”, Math. USSR-Sb., 20:4 (1973), 557–573  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1972
117. S. A. Telyakovskii, “Integriruemost mazhoranty chastnykh summ trigonometricheskogo ryada s kvazivypuklymi koeffitsientami”, Proceedings of the Conference on the Constructive Theory of Functions (Approximation Theory) (Budapest, 1969), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 477–502  mathscinet

   1971
118. S. A. Telyakovskii, “An estimate of the norm of a function by its Fourier coefficients that is suitable in problems of approximation theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 109 (1971), 73–109  mathnet  mathscinet  zmath
119. K. I. Oskolkov, S. A. Teljakovskiĭ, “On the estimates of P. L. Ul'janov for integral moduli of continuity”, Izv. Akad. Nauk Armjan. SSR Ser. Mat., 6:5 (1971), 406–411  mathscinet
120. S. A. Telyakovskii, “Uniform-convergence factors for Fourier series of functions with a given modulus of continuity”, Math. Notes, 10:1 (1971), 444–448  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
121. K. I. Oskolkov, S. B. Stečkin, S. A. Teljakovskiĭ, “Petr Vasil'evič Galkin”, Math. Notes, 10 (1971), 787–789  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath

   1970
122. S. A. Teljakovskiĭ, “An estimate of the integral modulus of continuity of functions with quasiconvex Fourier coefficients”, Sibirsk. Mat. Z̆., 11:5 (1970), 1140–1145  mathscinet
123. S. A. Telyakovskii, “Integriruemost mazhoranty chastnykh summ trigonometricheskogo ryada s kvazivypuklymi koeffitsientami”, Dokl. AN SSSR, 192 (1970), 514–515  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
124. S. A. Telyakovskii, “Quasiconvex uniform-convergence factors for Fourier series of functions with a given modulus of continuity”, Math. Notes, 8:5 (1970), 817–819  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1969
125. S. A. Telyakovskii, “A problem suggested by R. Boas”, Math. Notes, 5:4 (1969), 263–264  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
126. S. A. Teljakovskiĭ, “The approximation by Fejér sums of functions which satisfy a Lipschitz condition”, Ukrain. Mat. Z̆., 21:3 (1969), 334–343  mathscinet  zmath

   1968
127. S. A. Telyakovskii, “Approximation of differentiable functions by partial sums of their Fourier series”, Math. Notes, 4:3 (1968), 668–673  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)

   1967
128. S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, “The approximation of differentiable functions by trigonometric polynomials in the $L$ metric”, Proc. Steklov Inst. Math., 88 (1967), 19–29  mathnet  mathscinet  zmath
129. S. A. Teljakovskiĭ, “An asymptotic estimate of the integral of the absolute value of a function given by a sine series”, Sibirsk. Mat. Ž., 8:6 (1967), 1416–1422  mathscinet
130. S. A. Telyakovskii, “On the question of the convergence of Fourier series in the metric $L$”, Math. Notes, 1:1 (1967), 59–63  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
131. S. A. Telyakovskii, “Estimates of sums of trigonometric series and polynomials useful in connection with problems in the theory of approximation of functions”, Math. Notes, 1:5 (1967), 404–412  mathnet  crossref  scopus
132. S. A. Telyakovskii, “On approximation theory: Eds. P. L. Butzer and J. Korevaar, Basel-Stuttgart, Birkhäuser, 1964, XVI+261pp.”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 7:6 (1967), 301–302  mathnet  crossref

   1966
133. S. A. Telyakovskii, “Two theorems on approximation of functions by algebraic polynomials”, Mat. Sb. (N.S.), 70(112):2 (1966), 252–265  mathnet  mathscinet  zmath

   1965
134. S. A. Telyakovskii, “On norms of linear polynomial operators”, Mat. Sb. (N.S.), 68(110):4 (1965), 561–569  mathnet  mathscinet  zmath

   1964
135. S. A. Telyakovskii, “Ob odnom voprose P. Erdesha”, Ann. Polon. Math., 15 (1964), 303–304  mathscinet
136. S. A. Telyakovskii, “Integrability conditions for trigonometrical series and their application to the study of linear summation methods of Fourier series”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 28:6 (1964), 1209–1236  mathnet  mathscinet  zmath
137. S. A. Telyakovskii, “Some bounds for trigonometric series with quasi-convex coefficients”, Mat. Sb. (N.S.), 63(105):3 (1964), 426–444  mathnet  mathscinet  zmath

   1963
138. S. A. Teljakovskiĭ, “Bounds for the derivatives of trigonometric polynomials of several variables”, Sibirsk. Mat. Ž., 4:6 (1963), 1404–1411  mathscinet  zmath
139. S. A. Telyakovskii, “Norms of trigonometric polynomials and approximation of differentiable functions by linear averages of their Fourier series. II”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 27:2 (1963), 253–272  mathnet  mathscinet  zmath

   1961
140. S. A. Telyakovskii, “Norms of trigonometrical polynomials and approximation of differentiable functions by averages of their Fourier series. I”, Collection of articles on linear methods of summation of Fourier series, Trudy Mat. Inst. Steklov., 62, Acad. Sci. USSR, Moscow, 1961, 61–97  mathnet  mathscinet  zmath

   1960
141. S. A. Teljakovskii, “Approximation to functions differentiable in Weyl's sense by de la Vallée-Poussin sums”, Soviet Math. Dokl., 1 (1960), 204–243  mathnet  mathscinet  zmath
142. S. A. Telyakovskii, “Approximations to differentiable functions by linear means of their Fourier series”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 24:2 (1960), 213–242  mathnet  mathscinet  zmath
143. S. A. Telyakovskii, “Approximation to functions differentiable in Weyl's sense by de la Vallee-Poussin sums”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 131:2 (1960), 259–262  mathnet  mathscinet  zmath

   1958
144. S. A. Telyakovskiĭ, “Approximation of differentiable functions by de la Vallée Poussin's sums”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 121 (1958), 426–429  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. О расходимости сумм модулей блоков рядов Фурье-Уолша
S. A. Telyakovskii, N. N. Kholshchevnikova
Seminar on Approximation Theory
March 15, 2018 10:30
2. О сходимости ряда блоков членов рядов Фурье функций двух переменных ограниченной вариации
S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
April 13, 2017 10:30
3. О скорости сходимости в $L$ рядов Фурье по синусам с монотонными коэффициентами
S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
October 29, 2015 10:30
4. Сходимость по блокам рядов Фурье–Уолша
Yu. V. Malykhin, S. A. Telyakovskii, N. N. Kholshchevnikova
International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 29, 2015 12:20   
5. About the works of S. M. Nikol'ski
O. V. Besov, S. A. Telyakovskii
International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 25, 2015 11:20   
6. Об интегрируемости сумм модулей блоков членов тригонометрических рядов
S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
April 30, 2015 10:30
7. Оценки норм ядер Дирихле-Уолша
Yu. V. Malykhin, S. A. Telyakovskii, N. N. Kholshchevnikova
Seminar on Approximation Theory
February 19, 2015 10:30
8. О нормах ядер Фавара
Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
November 13, 2014 10:30
9. О рядах из модулей блоков членов ряда по системе Уолша
Yu. V. Malykhin, S. A. Telyakovskii, N. N. Kholshchevnikova
Seminar on Approximation Theory
October 30, 2014 10:30
10. О рядах из модулей блоков членов тригонометрического ряда
S. A. Telyakovskii
Traditional winter session MIAN–POMI devoted to the topic "Harmonic Analysis and Theory of Functions"
December 23, 2013 16:00   
11. О работах Сергея Александровича Теляковского
N. N. Pustovoitov, Yu. N. Subbotin, S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
December 20, 2012 10:30   
12. О ряде из модулей блоков членов ряда по синусам (перенесено с 8.11)
S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
November 22, 2012 10:30
13. Свойства блоков членов ряда $\sum \frac{1}{k} \sin kx$
S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
December 15, 2011 10:30
14. О рядах по синусам с монотонными коэффициентами
A. Yu. Popov, S. A. Telyakovskii
Seminar on Approximation Theory
December 1, 2011 10:30
15. Opening ceremony of the conference “Approximation Theory” dedicated to the 90-th anniversary of the birth of S. B. Stechkin
A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, Yu. N. Subbotin, V. M. Tikhomirov, B. H. Sendov, Yu. L. Averbakh, B. S. Kashin
International conference "Approximation Theory" dedicated to the 90-th anniversary of the birth of Sergey Borisovich Stechkin (1920–1995)
August 23, 2010 10:00   

Books in Math-Net.Ru
  1. S. A. Telyakovskii, Lectures on mathematical analysis. Semester III, Lekts. Kursy NOC, 20, 2013, 242 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1473
  2. S. A. Telyakovskii, Lectures on mathematical analysis. Semester II, Lekts. Kursy NOC, 17, 2011, 194 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1347
  3. S. A. Telyakovskii, Lectures on mathematical analysis. Semester I, Lekts. Kursy NOC, 11, 2009, 212 с.
    http://mi.mathnet.ru/book942

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019