RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Egorova, Dariya Konstantinovna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 6

Number of views:
This page:105
Abstract pages:253
Full texts:64

http://www.mathnet.ru/eng/person44150
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2015
1. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, E. V. Desyaev, “Stability analysis of a mathematical model of Lucas some of the variables.”, Zhurnal SVMO, 17:3 (2015),  30–36  mathnet  elib
2014
2. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, E. V. Desyaev, “The optimal stabilization of programmed motion for the absolutely uniform stability solutions”, Zhurnal SVMO, 16:1 (2014),  135–149  mathnet
2013
3. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, “About asymptotic equilibrium of some economic sistem”, Zhurnal SVMO, 15:2 (2013),  55–58  mathnet
2010
4. D. K. Egorova, “About optimal stabilization of programming motion”, Zhurnal SVMO, 12:2 (2010),  56–60  mathnet
2008
5. T. Ph. Mamedova, D. K. Egorova, “About stabilisation of economic system asymptotic methods”, Trudy SVMO, 10:2 (2008),  243–245  mathnet
6. D. K. Egorova, “On stabilization of market price”, Trudy SVMO, 10:1 (2008),  312–315  mathnet

2019
7. A. Yu. Aleksandrov, L. A. Antoshkina, E. V. Afinogentova, A. S. Andreev, I. G. Bashmakov, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, E. V. Desyaev, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, A. P. Zhabko, R. V. Zhalnin, E. A. Lizina, A. M. Kamachkin, A. A. Kosov, O. G. Kostrov, E. B. Kuznetsov, T. Ph. Mamedova, S. I. Martynov, S. M. Muryumin, V. I. Nikonov, S. I. Peregudin, E. E. Peskova, I. P. Ryazantseva, P. V. Senin, G. A. Smolkin, A. G. Smolyanov, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, A. Yu. Uteshev, S. E. Kholodova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, A. V. Shchennikov, E. V. Shchennikova, O. S. Yazovtseva, “In memory of Vladimir Nikolaevich Shchennikov”, Zhurnal SVMO, 21:2 (2019),  269–273  mathnet
8. V. V. Abramov, D. I. Boyarkin, I. M. Burkin, K. V. Bukhensky, O. V. Druzhinina, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, I. V. Ionova, A. N. Konenkov, A. N. Kulikov, A. G. Kushner, E. Yu. Liskina, S. S. Mamonov, O. N. Masina, A. K. Murtazov, A. Yu. Pavlov, P. M. Simonov, A. O. Kharlamova, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, V. I. Safonkin, G. A. Smolkin, L. A. Sukharev, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, “To the eighty-fifth anniversary of Mikhail Tikhonovich Terekhin”, Zhurnal SVMO, 21:1 (2019),  114–115  mathnet
9. I. V. Boykov, D. I. Boyarkin, S. M. Vdovin, P. A. Vel'misov, V. Z. Grines, I. M. Gubaydullin, Yu. N. Deryugin, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, V. T. Zhukov, T. Sh. Kal'menov, L. V. Klochkova, M. M. Krasnov, V. N. Krizsky, E. B. Kuznetsov, M. E. Ladonkina, T. Ph. Mamedova, V. F. Masyagin, P. P. Matus, N. D. Morozkin, S. M. Muryumin, O. A. Neklyudova, Yu. N. Orlov, A. Yu. Pavlov, E. E. Peskova, Yu. A. Poveschenko, I. P. Ryazantseva, V. I. Safonkin, P. V. Senin, G. A. Smolkin, S. I. Spivak, D. V. Suzan, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, O. B. Feodoritova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, N. G. Yarushkina, “To the seventieth anniversary of Vladimir Fedorovich Tishkin”, Zhurnal SVMO, 21:1 (2019),  111–113  mathnet
2018
10. A. S. Andreev, A. V. Ankilov, T. E. Badokina, D. I. Boyarkin, I. V. Boykov, D. K. Egorova, V. Z. Grines, S. A. Grishina, V. K. Gorbunov, Yu. N. Deryugin, E. V. Desyaev, R. V. Zhalnin, I. V. Konopleva, L. R. Kim-Tyan, V. N. Krizsky, S. I. Martynov, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, E. E. Peskova, Yu. V. Pokladova, O. V. Pochinka, V. P. Radchenko, I. P. Ryazantseva, S. I. Spivak, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, V. F. Tishkin, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, N. G. Yarushkina, A.-V. Ion, “Velmisov Petr Aleksandrovich (on his seventieth birthday)”, Zhurnal SVMO, 20:3 (2018),  338–340  mathnet
2017
11. E. N. Artem'eva, I. V. Boykov, M. A. Borisov, D. I. Boyarkin, P. A. Vel'misov, V. K. Gorbunov, T. A. Gorshunova, V. Z. Grines, Yu. N. Deryugin, E. V. Desyaev, D. K. Egorova, R. V. Zhalnin, O. E. Kaledin, V. N. Krizsky, E. B. Kuznetsov, B. V. Loginov, T. Ph. Mamedova, S. I. Martynov, N. D. Morozkin, S. M. Muryumin, I. P. Nikitin, O. V. Pochinka, D. V. Pashutkin, A. Yu. Pavlov, E. E. Peskova, I. P. Ryazantseva, V. I. Safonkin, G. A. Smolkin, S. I. Spivak, L. A. Sukharev, A. O. Syromyasov, M. T. Terekhin, V. F. Tishkin, S. A. Firsova, E. A. Chernoivanova, I. I. Chuchaev, P. A. Shamanaev, O. S. Yazovtseva, Z. Ya. Yakupov, “On the 80th anniversary of professor E.V. Voskresensky's birthday”, Zhurnal SVMO, 19:4 (2017),  95–99  mathnet
12. A. A. Kurkin, S. N. Nagornyh, I. P. Ryazantseva, A. N. Moshkova, T. A. Shemyakina, P. A. Shamanaev, L. A. Sukharev, R. V. Zhalnin, T. Ph. Mamedova, S. M. Muryumin, D. I. Boyarkin, D. K. Egorova, “In memory of Alekseenko Sergey Nikolaevich”, Zhurnal SVMO, 19:1 (2017),  140–142  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020