RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSAlgebra Discrete Math.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Algebra Discrete Math., 2017, Volume 23, Issue 2, Pages C–F (Mi adm601)  

Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)

V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok


Full text: PDF file (290 kB)
References: PDF file   HTML file
Language:

Citation: V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017), C–F

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{ArtArtBah17}
\by V.~Artamonov, O.~Artemovych, Yu.~Bahturin, T.~Banakh, L.~Bartholdi, O.~Bezushchak, Ie.~Bondarenko, T.~Ceccherini-Silberstein, Yu.~Drozd, V.~Futorny, F.~de Giovanni, R.~Grigorchuk, W.~Holubowski, S.~Ivanov, A.~Kashu, O.~Kharlampovich, E.~Khukhro, V.~Kirichenko, L.~Kurdachenko, Ya.~Lavrenyuk, O.~Macedo{\'n}ska, A.~Myasnikov, T.~Nagnibeda, V.~Nekrashevych, A.~Oliynyk, B.~Oliynyk, A.~Olshanskii, M.~Perestyuk, A.~Petravchuk, I.~Protasov, N.~Romanovskii, D.~Savchuk, M.~Sapir, M.~Semko, I.~Shestakov, S.~Sidki, B.~Steinberg, I.~Subbotin, Ya.~Sysak, V.~Vyshensky, E.~Zelmanov, A.~Zhuchok, Yu.~Zhuchok
\paper Vitaliy Sushchansky (11.11.1946\,--\,29.10.2016)
\jour Algebra Discrete Math.
\yr 2017
\vol 23
\issue 2
\pages C--F
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/adm601}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/adm601
 • http://mi.mathnet.ru/eng/adm/v23/i2/pC

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
 • Algebra and Discrete Mathematics
  Number of views:
  This page:142
  Full text:75
  References:16

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020