RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSS



Dokl. Akad. Nauk:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find






Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1967, Volume 172, Number 1, Pages 18–21 (Mi dan32784)  

This article is cited in 17 scientific papers (total in 17 papers)

MATHEMATICS

Sufficient conditions for the optimality of discrete control systems

V. F. Krotov

Moscow Aviation Institute

Full text: PDF file (616 kB)

Bibliographic databases:
UDC: 519.3.35
Presented: Л. С. Понтрягин
Received: 10.02.1966

Citation: V. F. Krotov, “Sufficient conditions for the optimality of discrete control systems”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 172:1 (1967), 18–21

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Kro67}
\by V.~F.~Krotov
\paper Sufficient conditions for the optimality of discrete control systems
\jour Dokl. Akad. Nauk SSSR
\yr 1967
\vol 172
\issue 1
\pages 18--21
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/dan32784}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0215154}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0155.15101}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/dan32784
 • http://mi.mathnet.ru/eng/dan/v172/i1/p18

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. V. I. Gurman, I. V. Rasina, “Discrete-continuous representations of impulsive processes in the controllable systems”, Autom. Remote Control, 73:8 (2012), 1290–1300  mathnet  crossref  isi
  2. I. V. Rasina, “Iterative optimization algorithms for discrete-continuous processes”, Autom. Remote Control, 73:10 (2012), 1591–1603  mathnet  crossref  isi
  3. V. I. Gurman, I. V. Rasina, O. V. Fesko, “O prakticheskikh preobrazovaniyakh vyrozhdennykh zadach optimalnogo upravleniya”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 4:2 (2013), 71–82  mathnet
  4. I. V. Rasina, “Degenerate problems of optimal control for discrete-continuous (hybrid) systems”, Autom. Remote Control, 74:2 (2013), 196–206  mathnet  crossref  zmath  isi
  5. V. I. Gurman, I. V. Rasina, “Sufficient optimality conditions in hierarchical models of nonuniform systems”, Autom. Remote Control, 74:12 (2013), 1935–1947  mathnet  crossref  isi
  6. V. I. Gurman, E. A. Trushkova, I. V. Rasina, O. V. Usenko, “Ierarkhicheskaya model neodnorodnoi diskretnoi sistemy i ee prilozheniya”, UBS, 41 (2013), 249–269  mathnet
  7. E. A. Trushkova, O. V. Fesko, “Modeli upravleniya parametrizovannoi struktury”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 5:4 (2014), 243–256  mathnet
  8. I. V. Rasina, O. V. Baturina, “Lineino-kvadraticheskie diskretno-nepreryvnye sistemy s upravlyaemymi koeffitsientami”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 6:1 (2015), 21–37  mathnet
  9. V. I. Gurman, I. V. Rasina, “Metod globalnogo uluchsheniya upravleniya dlya neodnorodnykh diskretnykh sistem”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 7:1 (2016), 171–186  mathnet
  10. V. I. Gurman, I. V. Rasina, “Seti diskretnykh operatorov”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 7:3 (2016), 71–78  mathnet
  11. I. V. Rasina, O. V. Fesko, “Vyrozhdennye zadachi optimalnogo upravleniya neodnorodnymi diskretnymi sistemami”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 8:2 (2017), 3–18  mathnet  crossref
  12. I. V. Rasina, “Diskretnye neodnorodnye sistemy i dostatochnye usloviya optimalnosti”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 19 (2017), 62–74  mathnet  crossref
  13. I. V. Rasina, I. S. Guseva, “Metod uluchsheniya upravleniya dlya neodnorodnykh diskretnykh sistem s promezhutochnymi kriteriyami”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 9:2 (2018), 23–38  mathnet  crossref
  14. I. V. Rasina, O. V. Fesko, “Metod uluchsheniya upravleniya pervogo poryadka dlya diskretno-nepreryvnykh sistem”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 9:3 (2018), 65–76  mathnet  crossref
  15. I. V. Rasina, O. V. Fesko, “Approximate optimal control synthesis for nonuniform discrete systems with linear-quadratic state”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 10:2 (2019), 67–77  mathnet  crossref
  16. I. V. Rasina, O. V. Fesko, “Priblizhennyi sintez optimalnogo upravleniya dlya lineino-kvadraticheskikh po sostoyaniyu neodnorodnykh diskretnykh sistem”, Programmnye sistemy: teoriya i prilozheniya, 10:2 (2019), 79–91  mathnet  crossref
  17. I. V. Rasina, O. V. Fesko, “Sufficient relative minimum conditions for discrete-continuous control systems”, Program Systems: Theory and Applications, 11:2 (2020), 61–73  mathnet  crossref  crossref
 • Number of views:
  This page:68
  Full text:48

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020