Differentsial'nye Uravneniya
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSDiffer. Uravn.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Differ. Uravn., 2000, Volume 36, Number 5, Pages 579–597 (Mi de10148)  

This article is cited in 23 scientific papers (total in 23 papers)

Review articles

Dynamic inverse problems for parabolic systems

Yu. S. Osipova, A. V. Kryazhimskiya, V. I. Maksimovb

a Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow
b Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg

Full text: PDF file (3566 kB)

English version:
Differential Equations, 2000, 36:5, 643–661

Bibliographic databases:

UDC: 517.977
Received: 22.12.1999

Citation: Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskiy, V. I. Maksimov, “Dynamic inverse problems for parabolic systems”, Differ. Uravn., 36:5 (2000), 579–597; Differ. Equ., 36:5 (2000), 643–661

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{OsiKryMak00}
\by Yu.~S.~Osipov, A.~V.~Kryazhimskiy, V.~I.~Maksimov
\paper Dynamic inverse problems for parabolic systems
\jour Differ. Uravn.
\yr 2000
\vol 36
\issue 5
\pages 579--597
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/de10148}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1823873}
\transl
\jour Differ. Equ.
\yr 2000
\vol 36
\issue 5
\pages 643--661
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF02754222}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de10148
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de/v36/i5/p579

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. V. I. Maksimov, E. N. Skuratov, L. Pandolfi, “Realization of a Predefined Motion in a Hereditary System”, Autom. Remote Control, 64:5 (2003), 748–756  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  2. V. I. Maksimov, “O rekonstruktsii upravlenii v parabolicheskikh uravneniyakh pri netochno izvestnoi pravoi chasti”, Vestnik ChelGU, 2003, no. 8, 132–145  mathnet
  3. A. M. Kadiev, V. I. Maksimov, “An inverse problem for a parabolic variational inequality”, Comput. Math. Math. Phys., 44:11 (2004), 1885–1894  mathnet  mathscinet  zmath
  4. V. I. Maksimov, “The dynamical decoupled method in the input reconstruction problem”, Comput. Math. Math. Phys., 44:2 (2004), 278–288  mathnet  mathscinet  zmath
  5. E. V. Vasil'eva, “Lower Bounds for the Rate of Convergence of Dynamic Reconstruction Algorithms for Distributed-Parameter Systems”, Math. Notes, 76:5 (2004), 628–639  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  6. V. I. Maksimov, “Reconstruction of boundary disturbances: the case of Neumann boundary conditions”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 2005no. , suppl. 1, S175–S192  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  7. A. S. Mart'yanov, “Dynamical discrepancy method in the input reconstruction problem with incomplete information”, Comput. Math. Math. Phys., 45:2 (2005), 213–221  mathnet  mathscinet  zmath
  8. A. V. Kryazhimskii, “Yu. S. Osipov's work in mathematical control theory”, Russian Math. Surveys, 61:4 (2006), 593–610  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib
  9. A. S. Mart'yanov, “Estimates of the convergence rate for a dynamical reconstruction algorithm”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 255, suppl. 2 (2006), S115–S125  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  10. V. I. Maksimov, “Metod ekstremalnogo sdviga v zadachakh identifikatsii i upravleniya differentsialnymi vklyucheniyami, soderzhaschimi subdifferentsialy”, Izv. IMI UdGU, 2006, no. 3(37), 89–92  mathnet
  11. V. I. Maksimov, N. A. Fedina, “Zadachi dinamicheskogo obrascheniya v sistemakh s posledeistviem”, Izv. IMI UdGU, 2006, no. 3(37), 93–94  mathnet
  12. A. S. Mart'yanov, “Estimates of the Rate of Convergence of a Dynamic Reconstruction Algorithm under Incomplete Information about the Phase State”, Math. Notes, 82:1 (2007), 57–66  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  13. M. M. Lavrent'ev, V. I. Maksimov, “Reconstruction of the right-hand side of a parabolic equation”, Comput. Math. Math. Phys., 48:4 (2008), 641–647  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  14. V. I. Maksimov, “Method of Controlled Models in the Problem of Reconstructing a Boundary Input”, Proc. Steklov Inst. Math., 262 (2008), 170–178  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
  15. Yu. S. Osipov, A. V. Kryazhimskii, V. I. Maksimov, “N. N. Krasovskii's extremal shift method and problems of boundary control”, Autom. Remote Control, 70:4 (2009), 577–588  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
  16. A. V. Kryazhimskii, Yu. S. Osipov, “On dynamical regularization under random noise”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 125–137  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  17. N. A. Kuzmina, “Ob odnoi zadache rekonstruktsii dlya sistemy s zapazdyvaniem”, Trudy sedmoi Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (3–6 iyunya 2010 g.). Chast 2, Modelirovanie i optimizatsiya dinamicheskikh sistem i sistem s raspredelennymi parametrami, Matem. modelirovanie i kraev. zadachi, Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Samara, 2010, 153–156  mathnet
  18. M. S. Blizorukova, V. I. Maksimov, “An algorithm for dynamic reconstruction of input disturbances from observations of some of the coordinates”, Comput. Math. Math. Phys., 51:6 (2011), 942–951  mathnet  crossref  mathscinet  isi
  19. V. I. Maksimov, “On the reconstruction of inputs in linear parabolic equations”, Proc. Steklov Inst. Math. (Suppl.), 276, suppl. 1 (2012), S126–S137  mathnet  crossref  isi  elib
  20. V. I. Maksimov, “Ob odnom algoritme dinamicheskogo vosstanovleniya pravoi chasti parabolicheskogo uravneniya”, Sib. zhurn. industr. matem., 16:4 (2013), 94–110  mathnet  mathscinet
  21. V. I. Maksimov, “Dynamic reconstruction of the right-hand side of a hyperbolic equation”, Comput. Math. Math. Phys., 55:6 (2015), 1004–1014  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  22. V. I. Maksimov, “An algorithm for dynamic reconstruction of the right-hand side of a second-order equation with distributed parameters”, Comput. Math. Math. Phys., 57:8 (2017), 1248–1261  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  23. A. M. Denisov, “O edinstvennosti resheniya zadachi opredeleniya sostavnogo istochnika v uravnenii teploprovodnosti”, Tr. IMM UrO RAN, 27, no. 2, 2021, 120–127  mathnet  crossref  elib
 • Number of views:
  This page:145
  Full text:45

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021