RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSDiffer. Uravn.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Differ. Uravn., 2005, Volume 41, Number 11, Pages 1560–1571 (Mi de11398)  

This article is cited in 6 scientific papers (total in 6 papers)

Partial Differential Equations

The Semigroup Method for Inverse, Nonlocal, and Nonclassical Problems. Prediction-Control and Prediction-Observation for Evolution Equations: I

A. I. Prilepko

Lomonosov Moscow State University

Full text: PDF file (1661 kB)

English version:
Differential Equations, 2005, 41:11, 1635–1646

Bibliographic databases:

UDC: 517.954
Received: 21.06.2005

Citation: A. I. Prilepko, “The Semigroup Method for Inverse, Nonlocal, and Nonclassical Problems. Prediction-Control and Prediction-Observation for Evolution Equations: I”, Differ. Uravn., 41:11 (2005), 1560–1571; Differ. Equ., 41:11 (2005), 1635–1646

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Pri05}
\by A.~I.~Prilepko
\paper The Semigroup Method for Inverse, Nonlocal, and Nonclassical Problems. Prediction-Control and Prediction-Observation for Evolution Equations: I
\jour Differ. Uravn.
\yr 2005
\vol 41
\issue 11
\pages 1560--1571
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/de11398}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2244096}
\transl
\jour Differ. Equ.
\yr 2005
\vol 41
\issue 11
\pages 1635--1646
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10625-005-0323-y}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de11398
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de/v41/i11/p1560

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. V. Urazaeva, V. E. Fedorov, “On the Well-Posedness of the Prediction-Control Problem for Certain Systems of Equations”, Math. Notes, 85:3 (2009), 426–436  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  2. M. V. Falaleev, “Abstraktnaya zadacha prognoz-upravlenie s vyrozhdeniem v banakhovykh prostranstvakh”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 3:1 (2010), 126–132  mathnet
  3. A. B. Kostin, “The inverse problem of recovering the source in a parabolic equation under a condition of nonlocal observation”, Sb. Math., 204:10 (2013), 1391–1434  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib
  4. A. I. Prilepko, A. B. Kostin, V. V. Solovev, “Obratnye zadachi nakhozhdeniya istochnika i koeffitsientov dlya ellipticheskikh i parabolicheskikh uravnenii v prostranstvakh Geldera i Soboleva”, Sib. zhurn. chist. i prikl. matem., 17:3 (2017), 67–85  mathnet  crossref
  5. V. E. Fedorov, A. V. Nagumanova, “Obratnaya zadacha dlya evolyutsionnogo uravneniya s drobnoi proizvodnoi Gerasimova–Kaputo v sektorialnom sluchae”, Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Matematika, 28 (2019), 123–137  mathnet  crossref
  6. V. E. Fedorov, A. V. Nagumanova, “Lineinye obratnye zadachi dlya odnogo klassa vyrozhdennykh evolyutsionnykh uravnenii drobnogo poryadka”, Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “Aktualnye problemy prikladnoi matematiki”. Kabardino-Balkarskaya respublika, Nalchik, Prielbruse, 22–26 maya 2018 g. Chast III, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 167, VINITI RAN, M., 2019, 97–111  mathnet  crossref
 • Number of views:
  This page:139
  Full text:72

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020