RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSDiffer. Uravn.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Differ. Uravn., 1977, Volume 13, Number 2, Pages 294–304 (Mi de2993)  

This article is cited in 59 scientific papers (total in 59 papers)

Partial Differential Equations

The solution of a certain boundary value problem of the theory of heat conduction with a nonclassical boundary condition

N. I. Ionkin

Lomonosov Moscow State University

Full text: PDF file (863 kB)

Bibliographic databases:
UDC: 517.944/947
Received: 26.07.1976

Citation: N. I. Ionkin, “The solution of a certain boundary value problem of the theory of heat conduction with a nonclassical boundary condition”, Differ. Uravn., 13:2 (1977), 294–304

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Ion77}
\by N.~I.~Ionkin
\paper The solution of a certain boundary value problem of the theory of heat conduction with a nonclassical boundary condition
\jour Differ. Uravn.
\yr 1977
\vol 13
\issue 2
\pages 294--304
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/de2993}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=603291}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0349.35040}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de2993
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de/v13/i2/p294

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  Erratum

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. B. Antonevich, “Boundary value problems with strong nonlocalness for elliptic equations”, Math. USSR-Izv., 34:1 (1990), 1–21  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  2. L. A. Muravei, A. V. Filinovskii, “On a problem with nonlocal boundary condition for a parabolic equation”, Math. USSR-Sb., 74:1 (1993), 219–249  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
  3. L. S. Pulkina, “A Nonlocal Problem with Integral Conditions for the Quasilinear Hyperbolic Equation”, Math. Notes, 70:1 (2001), 79–85  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  4. L. S. Pulkina, “A Nonlocal Problem for a Loaded Hyperbolic Equation”, Proc. Steklov Inst. Math., 236 (2002), 285–290  mathnet  mathscinet  zmath
  5. L. I. Serbina, “Reshenie odnoi nachalno-kraevoi zadachi teorii filtratsii s nelokalnymi kraevymi usloviyami”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 19, SamGTU, Samara, 2003, 16–21  mathnet  crossref
  6. A. B. Evseev, A. V. Lukshin, “O nekotorykh modelyakh sorbtsionnykh sistem s obratnoi svyazyu”, Matem. modelirovanie, 15:5 (2003), 17–26  mathnet  zmath
  7. L. S. Pulkina, “A Mixed Problem with Integral Condition for the Hyperbolic Equation”, Math. Notes, 74:3 (2003), 411–421  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
  8. A. I. Kozhanov, “O razreshimosti kraevoi zadachi s nelokalnym granichnym usloviem dlya lineinykh parabolicheskikh uravnenii”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 30 (2004), 63–69  mathnet  crossref
  9. T. T. Karakeev, T. D. Omurov, “Nelokalnaya granichnaya zadacha dlya differentsialnogo uravneniya tretego poryadka”, Vestn. NGU. Ser. matem., mekh., inform., 5:1 (2005), 22–30  mathnet
  10. Yu. T. Sil'chenko, “A parabolic equation with nonlocal conditions”, Journal of Mathematical Sciences, 149:6 (2008), 1701–1707  mathnet  crossref  mathscinet
  11. A. M. Abdrakhmanov, A. I. Kozhanov, “A problem with a nonlocal boundary condition for one class of odd-order equations”, Russian Math. (Iz. VUZ), 51:5 (2007), 1–10  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  12. O. Yu. Danilkina, “Ob odnoi nelokalnoi zadache dlya uravneniya teploprovodnosti s integralnym usloviem”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(14) (2007), 5–9  mathnet  crossref
  13. Yu. K. Sabitova, “Nonlocal initial-boundary-value problems for a degenerate hyperbolic equation”, Russian Math. (Iz. VUZ), 53:12 (2009), 41–49  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  14. A. Yu. Mokin, “Korrektnost semeistva zadach s neklassicheskim kraevym usloviem”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 1:2 (2009), 139–146  mathnet  crossref
  15. A. M. Abdrakhmanov, “Solvability of a Boundary-Value Problem with an Integral Boundary Condition of the Second Kind for Equations of Odd Order”, Math. Notes, 88:2 (2010), 151–159  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi
  16. N. V. Martemyanova, “Obratnaya zadacha dlya uravneniya smeshannogo tipa s nelokalnym granichnym usloviem”, Vestn. SamGU. Estestvennonauchn. ser., 2010, no. 6(80), 27–38  mathnet
  17. A. Yu. Mokin, “O spektralnykh svoistvakh odnogo nesamosopryazhennogo raznostnogo operatora”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 2:2 (2010), 143–150  mathnet  crossref
  18. Ya. T. Megraliev, “Obratnaya kraevaya zadacha dlya differentsialnogo uravneniya s chastnymi proizvodnymi chetvertogo poryadka s integralnym usloviem”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 2011, no. 5, 51–56  mathnet
  19. G. R. Yunusova, “Nelokalnye zadachi dlya uravneniya smeshannogo parabolo-giperbolicheskogo tipa”, Vestn. SamGU. Estestvennonauchn. ser., 2011, no. 8(89), 108–117  mathnet
  20. K. B. Sabitov, “Nonlocal Problem for a Parabolic-Hyperbolic Equation in a Rectangular Domain”, Math. Notes, 89:4 (2011), 562–567  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi
  21. K. B. Sabitov, N. V. Martem'yanova, “A nonlocal inverse problem for a mixed-type equation”, Russian Math. (Iz. VUZ), 55:2 (2011), 61–74  mathnet  crossref  mathscinet
  22. K. B. Sabitov, N. V. Martem'yanova, “An inverse problem for an equation of elliptic-hyperbolic type with a nonlocal boundary condition”, Siberian Math. J., 53:3 (2012), 507–519  mathnet  crossref  mathscinet  isi
  23. Ya. T. Megraliev, “Obratnaya kraevaya zadacha dlya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka s dopolnitelnym integralnym usloviem”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2012, no. 1, 32–40  mathnet
  24. A. K. Bazzaev, D. K. Gutnova, M. Kh. Shkhanukov-Lafishev, “Lokalno-odnomernaya skhema dlya parabolicheskogo uravneniya s nelokalnym usloviem”, Zh. vychisl. matem. i matem. fiz., 52:6 (2012), 1048–1057  mathnet
  25. Ya. T. Megraliev, “O razreshimosti odnoi obratnoi kraevoi zadachi dlya giperbolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka”, PFMT, 2013, no. 4(17), 63–67  mathnet
  26. Ya. T. Megraliev, “O zadache identifikatsii lineinogo istochnika dlya ellipticheskogo uravneniya vtorogo poryadka s integralnym usloviem”, Tr. In-ta matem., 21:2 (2013), 128–141  mathnet
  27. A. A. Alikhanov, “Nelokalnaya kraevaya zadacha V. A. Steklova vtorogo klassa dlya prosteishikh uravnenii matematicheskoi fiziki”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 1(30) (2013), 15–23  mathnet  crossref  adsnasa  elib
  28. I. G. Mamedov, “Nelokalnaya kombinirovannaya zadacha tipa Bitsadze–Samarskogo i Samarskogo–Ionkina dlya sistemy psevdoparabolicheskikh uravnenii”, Vladikavk. matem. zhurn., 16:1 (2014), 30–41  mathnet
  29. N. E. Tokmagambetov, “Gellerstedt Equation with the Perturbation of the Cauchy Condition”, J. Math. Sci., 213:6 (2016), 910–916  mathnet  crossref
  30. Z. A. Nakhusheva, “The Samarskii Problem for the Fractal Diffusion Equation”, Math. Notes, 95:6 (2014), 815–819  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  31. Yu. K. Sabitova, “Boundary-Value Problem with Nonlocal Integral Condition for Mixed-Type Equations with Degeneracy on the Transition Line”, Math. Notes, 98:3 (2015), 454–465  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  32. B. E. Kanguzhin, N. E. Tokmagambetov, “Convolution, Fourier transform and Sobolev spaces generated by non-local Ionkin problem”, Ufa Math. J., 7:4 (2015), 76–87  mathnet  crossref  isi  elib
  33. Ya. T. Megraliev, G. N. Iskenderova, “Obratnaya kraevaya zadacha dlya giperbolicheskogo uravneniya vtorogo poryadka s integralnym usloviem pervogo roda”, PFMT, 2016, no. 1(26), 42–47  mathnet
  34. A. I. Kozhanov, G. A. Lukina, “Nelokalnye zadachi s integralnym usloviem dlya differentsialnykh uravnenii nechetnogo poryadka”, Sib. elektron. matem. izv., 13 (2016), 452–466  mathnet  crossref  mathscinet
  35. R. K. Tagiev, V. M. Gabibov, “Ob odnoi zadache optimalnogo upravleniya dlya uravneniya teploprovodnosti s integralnym granichnym usloviem”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 20:1 (2016), 54–64  mathnet  crossref  zmath  elib
  36. R. K. Tagiev, S. A. Gashimov, V. M. Gabibov, “Ob odnoi zadache optimalnogo upravleniya dlya parabolicheskogo uravneniya s integralnym usloviem i s upravleniyami v koeffitsientakh”, Vestn. Tomsk. gos. un-ta. Matem. i mekh., 2016, no. 3(41), 31–41  mathnet  crossref  elib
  37. L. S. Pul'kina, A. E. Savenkova, “A problem with a nonlocal with respect to time condition for multidimensional hyperbolic equations”, Russian Math. (Iz. VUZ), 60:10 (2016), 33–43  mathnet  crossref  isi
  38. A. I. Kozhanov, “Obratnye zadachi opredeleniya granichnykh rezhimov dlya nekotorykh uravnenii sobolevskogo tipa”, Vestn. YuUrGU. Ser. Matem. modelirovanie i programmirovanie, 9:2 (2016), 37–45  mathnet  crossref  elib
  39. N. V. Zaitseva, “Nelokalnaya kraevaya zadacha dlya $B$-giperbolicheskogo uravneniya v pryamougolnoi oblasti”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 20:4 (2016), 589–602  mathnet  crossref  zmath  elib
  40. L. S. Pulkina, A. E. Savenkova, “Nelokalnaya zadacha s integralnymi usloviyami vtorogo roda dlya giperbolicheskogo uravneniya”, Vestn. SamU. Estestvennonauchn. ser., 2016, no. 1-2, 33–45  mathnet  elib
  41. Kh. M. Gamzaev, “Chislennyi metod resheniya odnoi nelokalnoi zadachi truboprovodnogo transporta vyazkikh zhidkostei”, Vestn. Yuzhno-Ur. un-ta. Ser. Matem. Mekh. Fiz., 9:2 (2017), 5–12  mathnet  crossref  elib
  42. A. K. Urinov, Sh. T. Nishonova, “A Problem with Integral Conditions for an Elliptic-Parabolic Equation”, Math. Notes, 102:1 (2017), 68–80  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib
  43. B. Kanguzhin, M. Ruzhansky, N. Tokmagambetov, “On convolutions in Hilbert spaces”, Funct. Anal. Appl., 51:3 (2017), 221–224  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  44. Ya. T. Megraliev, F. Kh. Alizade, “Obratnaya kraevaya zadacha dlya odnogo uravneniya Bussineska chetvertogo poryadka s nesamosopryazhennymi kraevymi i s dopolnitelnymi integralnymi usloviyami”, Vestnik TvGU. Seriya: Prikladnaya matematika, 2017, no. 2, 17–36  mathnet  crossref  elib
  45. Z. V. Beshtokova, “Lokalno-odnomernaya skhema dlya parabolicheskogo uravneniya obschego vida s nelokalnym istochnikom”, Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2017, no. 3, 5–12  mathnet
  46. A. B. Ragimov, “K chislennomu resheniyu obratnykh zadach dlya lineinogo parabolicheskogo uravneniya”, Vestnik TvGU. Seriya: Prikladnaya matematika, 2018, no. 1, 69–87  mathnet  crossref  elib
  47. T. K. Yuldashev, “Ob odnoi nelokalnoi obratnoi zadache dlya nelineinogo integro-differentsialnogo uravneniya Benney-Luke s vyrozhdennym yadrom”, Vestnik TvGU. Seriya: Prikladnaya matematika, 2018, no. 3, 19–41  mathnet  crossref  elib
  48. B. E. Kanguzhin, “Operatory, rezolventy kotorykh imeyut svertochnoe predstavlenie, i ikh spektralnyi analiz”, Kompleksnyi analiz, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 153, VINITI RAN, M., 2018, 94–107  mathnet  mathscinet
  49. M. M. Lafisheva, F. M. Nakhusheva, I. D. Taisaev, “Chislennoe reshenie kraevoi zadachi dlya nagruzhennogo uravneniya vlagoperenosa s nelokalnym usloviem”, Izvestiya Kabardino-Balkarskogo nauchnogo tsentra RAN, 2018, no. 5, 26–33  mathnet  elib
  50. I. N. Parasidis, “Extension and decomposition method for differential and integro-differential equations”, Eurasian Math. J., 10:3 (2019), 48–67  mathnet  crossref
  51. A. V. Dyuzheva, “Zadacha s integralnym usloviem I roda dlya uravneniya chetvertogo poryadka”, Vestn. SamU. Estestvennonauchn. ser., 25:1 (2019), 21–31  mathnet  crossref  elib
  52. Ya. T. Megraliev, U. S. Alizade, “O razreshimosti odnoi obratnoi kraevoi zadachi dlya uravneniya tretego poryadka, opisyvayuschego rasprostranenie prodolnykh voln v dispergiruyuschei srede s integralnym usloviem”, Vestnik TvGU. Seriya: Prikladnaya matematika, 2019, no. 2, 88–106  mathnet  crossref  elib
  53. Z. V. Beshtokova, “K nelokalnym kraevym zadacham dlya mnogomernogo parabolicheskogo uravneniya s peremennymi koeffitsientami”, Vestnik TvGU. Seriya: Prikladnaya matematika, 2019, no. 2, 107–122  mathnet  crossref  elib
  54. P. K. Pandey, “The numerical solution of a nonlocal boundary value problem for an ordinary second-order differential equation by the finite difference method”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 29:3 (2019), 341–350  mathnet  crossref
  55. Yu. A. Mamedov, Kh. I. Akhmedov, “Ob odnoi smeshannoi zadache dlya uravneniya teploprovodnosti s operezheniem vremeni v granichnykh usloviyakh”, Izv. vuzov. Matem., 2020, no. 3, 29–47  mathnet  crossref
  56. O. S. Zikirov, M. M. Sagdullaeva, “Razreshimost nelokalnoi zadachi dlya uravneniya tretego poryadka s operatorom teploprovodnosti v glavnoi chasti”, Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki, 30:1 (2020), 20–30  mathnet  crossref
  57. A. B. Beilin, L. S. Pulkina, “Zadacha s dinamicheskim kraevym usloviem dlya odnomernogo giperbolicheskogo uravneniya”, Vestn. Sam. gos. tekhn. un-ta. Ser. Fiz.-mat. nauki, 24:3 (2020), 407–423  mathnet  crossref
  58. Z. A. Nakhusheva, “Kraevye zadachi s integralnym smescheniem dlya modelnogo uravneniya ellipticheskogo tipa”, Vestnik KRAUNTs. Fiz.-mat. nauki, 32:3 (2020), 65–74  mathnet  crossref
  59. Kamoliddin T. Karimov, “Nonlocal problem for a three-dimensional elliptic equation with singular coefficients in a rectangular parallelepiped”, Zhurn. SFU. Ser. Matem. i fiz., 13:5 (2020), 533–546  mathnet  crossref
 • Number of views:
  This page:685
  Full text:406

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021