RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSDiffer. Uravn.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Differ. Uravn., 1992, Volume 28, Number 6, Pages 923–924 (Mi de7818)  

This article is cited in 2 scientific papers (total in 5 papers)

Nikolaǐ Nikolaevich Bogolyubov

V. S. Vladimirov, V. A. Il'in, S. M. Nikol'skii, A. A. Slavnov, N. N. Bogolyubov (Jr.), D. N. Zubarev, V. M. Millionshchikov


Full text: PDF file (353 kB)

English version:
Differential Equations, 1992, 28:6, 735–736

Bibliographic databases:

Citation: V. S. Vladimirov, V. A. Il'in, S. M. Nikol'skii, A. A. Slavnov, N. N. Bogolyubov (Jr.), D. N. Zubarev, V. M. Millionshchikov, “Nikolaǐ Nikolaevich Bogolyubov”, Differ. Uravn., 28:6 (1992), 923–924; Differ. Equ., 28:6 (1992), 735–736

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{VlaIliNik92}
\by V.~S.~Vladimirov, V.~A.~Il'in, S.~M.~Nikol'skii, A.~A.~Slavnov, N.~N.~Bogolyubov (Jr.), D.~N.~Zubarev, V.~M.~Millionshchikov
\paper Nikola{\v\i} Nikolaevich Bogolyubov
\jour Differ. Uravn.
\yr 1992
\vol 28
\issue 6
\pages 923--924
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/de7818}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1198147}
\transl
\jour Differ. Equ.
\yr 1992
\vol 28
\issue 6
\pages 735--736


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de7818
 • http://mi.mathnet.ru/eng/de/v28/i6/p923

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. A. Gonchar, G. I. Marchuk, S. P. Novikov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:1 (1993), 201–212  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
  2. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
  3. A. A. Bolibrukh, A. A. Gonchar, I. V. Volovich, V. G. Kadyshevskii, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, L. D. Faddeev, D. V. Shirkov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:1 (2003), 199–209  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
  4. “The List of S.M. Nikol'skii's Works”, Proc. Steklov Inst. Math., 248 (2005), 2–20  mathnet  mathscinet  zmath
  5. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134  mathnet  crossref
 • Number of views:
  This page:107
  Full text:27

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020