RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSIzv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2004, Number 3, Pages 26–35 (Mi ivm135)  

This article is cited in 8 scientific papers (total in 8 papers)

$L_p$-estimates for vector fields

A. V. Kalinin, A. A. Kalinkina

N. I. Lobachevski State University of Nizhni Novgorod

Full text: PDF file (181 kB)
References: PDF file   HTML file

English version:
Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika), 2004, 48:3, 23–31

Bibliographic databases:
UDC: 517.983
Received: 10.01.2002

Citation: A. V. Kalinin, A. A. Kalinkina, “$L_p$-estimates for vector fields”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2004, no. 3, 26–35; Russian Math. (Iz. VUZ), 48:3 (2004), 23–31

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{KalKal04}
\by A.~V.~Kalinin, A.~A.~Kalinkina
\paper $L_p$-estimates for vector fields
\jour Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.
\yr 2004
\issue 3
\pages 26--35
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ivm135}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2070831}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1084.46026}
\transl
\jour Russian Math. (Iz. VUZ)
\yr 2004
\vol 48
\issue 3
\pages 23--31


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ivm135
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ivm/y2004/i3/p26

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. V. Kalinin, “Otsenki skalyarnykh proizvedenii vektornykh polei i ikh primenenie v nekotorykh zadachakh matematicheskoi fiziki”, Izv. IMI UdGU, 2006, no. 3(37), 55–56  mathnet
  2. Kalinin A.V., Sumin M.I., Tyukhtina A.A., “O regulyariziruyuschikh dvoistvennykh algoritmakh v obratnykh zadachakh finalnogo nablyudeniya dlya sistemy uravnenii maksvella v kvazistatsionarnom magnitnom priblizhenii”, Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo, 2011, no. 4-1, 166–172  elib
  3. A. A. Zhidkov, A. V. Kalinin, A. A. Tyukhtina, “$L_p$-otsenki vektornykh polei v neogranichennykh oblastyakh i nekotorye zadachi elektromagnitnoi teorii v neodnorodnykh sredakh”, Vestn. Udmurtsk. un-ta. Matem. Mekh. Kompyut. nauki, 2012, no. 1, 3–14  mathnet
  4. Cekic B., Kalinin A.V., Mashiyev R.A., Avci M., “Lp(x)(Omega)-estimates of vector fields and some applications to magnetostatics problems”, J Math Anal Appl, 389:2 (2012), 838–851  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  5. Kalinin A.V., Sumin M.I., Tyukhtina A.A., “Stable Sequential Lagrange Principles in the Inverse Final Observation Problem For the System of Maxwell Equations in the Quasistationary Magnetic Approximation”, Differ. Equ., 52:5 (2016), 587–603  crossref  isi
  6. A. V. Kalinin, A. A. Tyukhtina, “Kvazistatsionarnye elektromagnitnye polya v neodnorodnykh sredakh s neprovodyaschimi i slaboprovodyaschimi vklyucheniyami”, Zhurnal SVMO, 18:4 (2016), 119–133  mathnet  elib
  7. A. V. Kalinin, A. A. Tyukhtina, O. A. Izosimova, “Modifitsirovannye kalibrovochnye sootnosheniya dlya sistemy uravnenii Maksvella v kvazistatsionarnom magnitnom priblizhenii”, Zhurnal SVMO, 19:4 (2017), 55–67  mathnet  crossref  elib
  8. Kalinin A.V., Tyukhtina A.A., “L-P-Estimates For Scalar Products of Vector Fields and Their Application to Electromagnetic Theory Problems”, Math. Meth. Appl. Sci., 41:18, SI (2018), 9283–9292  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
 • Известия высших учебных заведений. Математика Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
  Number of views:
  This page:205
  Full text:69
  References:44
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020