Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSIzv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1963, Number 1, Pages 114–123 (Mi ivm2141)  

This article is cited in 29 scientific papers (total in 29 papers)

On solvable Lie algebras

G. M. Mubarakzyanov

Kazan State University named after V. I. Ul'yanov-Lenin

Full text: PDF file (682 kB)

Bibliographic databases:
Received: 15.05.1961

Citation: G. M. Mubarakzyanov, “On solvable Lie algebras”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1963, no. 1, 114–123

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Mub63}
\by G.~M.~Mubarakzyanov
\paper On solvable Lie algebras
\jour Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.
\yr 1963
\issue 1
\pages 114--123
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ivm2141}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=153714}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0166.04104}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ivm2141
 • http://mi.mathnet.ru/eng/ivm/y1963/i1/p114

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. V. V. Gorbatsevich, “Lattices in solvable Lie groups and deformations of homogeneous spaces”, Math. USSR-Sb., 20:2 (1973), 249–266  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  2. R. Campoamor-Stursberg, “Solvable Lie algebras, products by generators, and some of its applications”, J. Math. Sci., 144:5 (2007), 4423–4430  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib
  3. Renat Zhdanov, Victor Lahno, “Group Classification of the General Evolution Equation: Local and Quasilocal Symmetries”, SIGMA, 1 (2005), 009, 7 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  4. P. G. L. Leach, A. Karasu (Kalkanli), M. C. Nucci, K. Andriopoulos, “Ermakov's Superintegrable Toy and Nonlocal Symmetries”, SIGMA, 1 (2005), 018, 15 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  5. Sibusiso Moyo, P. G. L. Leach, “Symmetry Properties of Autonomous Integrating Factors”, SIGMA, 1 (2005), 024, 12 pp.  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  6. E. S. Kornev, “Levoinvariantnye pochti kompleksnye struktury i assotsiirovannye metriki na chetyrekhmernykh pryamykh proizvedeniyakh grupp Li”, Sib. elektron. matem. izv., 4 (2007), 304–344  mathnet  mathscinet  zmath
  7. E. S. Kornev, “Levoinvariantnye pochti kompleksnye struktury i assotsiirovannye metriki na gruppakh Li razmernosti 4”, Vestn. NGU. Ser. matem., mekh., inform., 7:1 (2007), 33–54  mathnet
  8. A. G. Kremlyov, Yu. G. Nikonorov, “The signature of the Ricci curvature of left-invariant Riemannian metrics on four-dimensional Lie groups. The unimodular case”, Siberian Adv. Math., 19:4 (2009), 245–267  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  9. A. G. Kremlyov, Yu. G. Nikonorov, “The signature of the Ricci curvature of left-invariant Riemannian metrics on four-dimensional Lie groups. The nonunimodular case”, Siberian Adv. Math., 20:1 (2010), 1–57  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  10. M. S. Chebarykov, “On the Ricci curvature of nonunimodular solvable metric Lie algebras of small dimension”, Siberian Adv. Math., 21:2 (2011), 81–99  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  11. R. K. Gazizov, V. O. Lukashchuk, “Classification of approximate Lie algebras with three essential vectors”, Russian Math. (Iz. VUZ), 54:10 (2010), 1–14  mathnet  crossref  mathscinet
  12. O. P. Gladunova, V. V. Slavskii, “Harmonicity of the Weyl tensor of left-invariant Riemannian metrics on four-dimensional unimodular Lie groups”, Siberian Adv. Math., 23:1 (2013), 32–46  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  13. O. P. Gladunova, E. D. Rodionov, V. V. Slavskii, “O konformno poluploskikh 4-mernykh gruppakh Li”, Vladikavk. matem. zhurn., 13:3 (2011), 3–16  mathnet
  14. Korotkevich A.A., “Polnye kommutativnye nabory polinomov na shestimernykh razreshimykh i semimernykh nilpotentnykh algebrakh li”, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 1: Matematika. Mekhanika, 2011, no. 5, 21–26  mathscinet  zmath  elib
  15. Gladunova O.P., Rodionov E.D., Slavskii V.V., “O konformno-poluploskikh 4-mernykh algebrakh li”, Doklady Akademii nauk, 442:3 (2012), 303–303  mathscinet  zmath  elib
  16. D. S. Voronov, O. P. Gladunova, E. D. Rodionov, V. V. Slavskii, “Ob invariantnykh tenzornykh polyakh na gruppakh Li malykh razmernostei”, Vladikavk. matem. zhurn., 14:2 (2012), 3–30  mathnet
  17. A. N. Abyzov, Yu. A. Alpin, N. A. Koreshkov, M. F. Nasrutdinov, S. N. Tronin, “Algebraicheskie issledovaniya v Kazanskom universitete ot V. V. Morozova do nashikh dnei”, Uchen. zap. Kazan. un-ta. Ser. Fiz.-matem. nauki, 154, no. 2, Izd-vo Kazanskogo un-ta, Kazan, 2012, 44–59  mathnet
  18. M. V. Antipova, A. M. Shelekhov, “Eight-dimensional Bol webs with an almost zero curvature tensor”, Russian Math. (Iz. VUZ), 57:2 (2013), 1–12  mathnet  crossref
  19. Andrzej Borowiec, Anna Pachoł, “$\kappa$-Deformations and Extended $\kappa$-Minkowski Spacetimes”, SIGMA, 10 (2014), 107, 24 pp.  mathnet  crossref
  20. V. V. Davydovych, “Preliminary group classification of $(2+1)$-dimensional linear ultraparabolic Kolmogorov–Fokker–Planck equations”, Ufa Math. J., 7:3 (2015), 38–46  mathnet  crossref  isi  elib
  21. Nesterenko M., Posta S., Vaneeva O., “Realizations of Galilei Algebras”, J. Phys. A-Math. Theor., 49:11 (2016), 115203  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  22. R. S. Akopyan, A. V. Loboda, “On holomorphic realizations of 5-dimensional Lie algebras”, St. Petersburg Math. J., 31:6 (2020), 911–937  mathnet  crossref  isi  elib
  23. A. V. Atanov, A. V. Loboda, “Razlozhimye pyatimernye algebry Li v zadache o golomorfnoi odnorodnosti v $\mathbb{C}^3$”, Materialy Voronezhskoi zimnei matematicheskoi shkoly Sovremennye metody teorii funktsii i smezhnye problemy. 28 yanvarya2 fevralya 2019 g. Chast 4, Itogi nauki i tekhn. Ser. Sovrem. mat. i ee pril. Temat. obz., 173, VINITI RAN, M., 2019, 86–115  mathnet  crossref
  24. A. V. Loboda, “Holomorphically homogeneous real hypersurfaces in $ \mathbb{C}^3$”, Trans. Moscow Math. Soc., 81:2 (2020), 169–228  mathnet  crossref
  25. Tijana Šukilović, “Classification of left invariant metrics on $4$-dimensional solvable Lie groups”, Theor. Appl. Mech., 47:2 (2020), 181–204  mathnet  crossref
  26. Camacho L.M., Kaygorodov I., Omirov B., Solijanova G., “Some Cohomologically Rigid Solvable Leibniz Algebras”, J. Algebra, 560 (2020), 502–520  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  27. V. V. Gorbatsevich, “On the Killing form on Lie algebras”, Russian Math. (Iz. VUZ), 65:4 (2021), 44–60  mathnet  crossref  crossref  isi
  28. V. N. Berestovskii, I. A. Zubareva, “Anormalnye ekstremali levoinvariantnykh subfinslerovykh kvazimetrik na chetyrekhmernykh gruppakh Li”, Sib. matem. zhurn., 62:3 (2021), 477–497  mathnet  crossref
  29. A. V. Greshnov, R. I. Zhukov, “Gorizontalnaya soedinimost na kanonicheskoi $3$-stupenchatoi gruppe Karno s gorizontalnym raspredeleniem koranga $2$”, Sib. matem. zhurn., 62:4 (2021), 736–746  mathnet  crossref
 •  . Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika)
  Number of views:
  This page:1105
  Full text:602
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021