RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSMatem. Mod.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Matem. Mod., 2007, Volume 19, Number 8, Pages 105–112 (Mi mm1108)  

This article is cited in 4 scientific papers (total in 5 papers)

About using transparent boundary conditions in aeroacoustics

I. L. Sofronov

M. V. Keldysh Institute for Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences

Full text: PDF file (246 kB)
References: PDF file   HTML file

Bibliographic databases:
Received: 11.12.2006

Citation: I. L. Sofronov, “About using transparent boundary conditions in aeroacoustics”, Matem. Mod., 19:8 (2007), 105–112

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Sof07}
\by I.~L.~Sofronov
\paper About using transparent boundary conditions in aeroacoustics
\jour Matem. Mod.
\yr 2007
\vol 19
\issue 8
\pages 105--112
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm1108}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1137.76359}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mm1108
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mm/v19/i8/p105

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. A. A. Vinnichenko, N. A. Zaitsev, “Prozrachnye granichnye usloviya dlya volnovogo uravneniya v kvadratnoi oblasti”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2009, 080, 20 pp.  mathnet
  2. N. A. Zaitsev, A. A. Vinnichenko, “Prozrachnye granichnye usloviya dlya chislennogo modelirovaniya volnovykh protsessov v kvadratnoi oblasti”, Matem. modelirovanie, 23:11 (2011), 5–20  mathnet  mathscinet
  3. I. L. Sofronov, L. E. Dovgilovich, N. A. Krasnov, “Ob approksimatsii prozrachnykh granichnykh uslovii s vysokim poryadkom tochnosti dlya volnovogo uravneniya”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 6:1 (2014), 45–56  mathnet  crossref
  4. S. K. Godunov, V. T. Zhukov, M. I. Lazarev, I. L. Sofronov, V. I. Turchaninov, A. S. Kholodov, S. V. Tsynkov, B. N. Chetverushkin, Ye. Yu. Epshteyn, “Viktor Solomonovich Ryaben'kii and his school (on his 90th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:6 (2015), 1183–1210  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  5. N. V. Mutovkin, D. N. Mikhailov, I. L. Sofronov, “Modelirovanie akusticheskikh polei, generiruemykh filtratsionnym potokom v okoloskvazhinnoi zone”, Matem. modelirovanie, 31:6 (2019), 95–106  mathnet  crossref  elib
 • Математическое моделирование
  Number of views:
  This page:402
  Full text:153
  References:39
  First page:9

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020