RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSMatem. Mod.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Matem. Mod., 2018, Volume 30, Number 1, Pages 135–136 (Mi mm3935)  

In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov

B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii


Full text: PDF file (171 kB)
First page: PDF file

Document Type: Personalia

Citation: B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii, “In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov”, Matem. Mod., 30:1 (2018), 135–136

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{CheTyrKud18}
\by B.~N.~Chetverushkin, E.~E.~Tyrtyshnikov, N.~N.~Kudryavtsev, V.~P.~Dymnikov, Yu.~I.~Zhuravlev, E.~E.~Son, K.~V.~Rudakov, Yu.~G.~Evtushenko, A.~B.~Zhizhchenko, Yu.~V.~Gulyaev, A.~S.~Bugaev, A.~N.~Konovalov, V.~P.~Maslov, V.~M.~Berdyshev, A.~L.~Semenov, E.~I.~Moiseev, I.~B.~Petrov, Yu.~A.~Flerov, I.~G.~Pospelov, S.~I.~Kabanikhin, M.~V.~Iakobovski, V.~F.~Tishkin, Yu.~V.~Vassilevski, A.~A.~Shananin, V.~A.~Gushchin, I.~S.~Nikitin, A.~I.~Lobanov, V.~V.~Demchenko, E.~L.~Stupitsky, V.~L.~Yakushev, A.~V.~Babakov, Yu.~D.~Shevelev, S.~A.~Ishanov, V.~S.~Ryaben'kii
\paper In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov
\jour Matem. Mod.
\yr 2018
\vol 30
\issue 1
\pages 135--136
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/mm3935}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mm3935
 • http://mi.mathnet.ru/eng/mm/v30/i1/p135

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
 • Математическое моделирование
  Number of views:
  This page:226
  First page:83

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019