Trudy Seminara imeni I. G. Petrovskogo
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSTr. Semim. im. I. G. Petrovskogo:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28, Pages 5–7 (Mi tsp16)  

Olga Arsenjevna Oleinik

I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova


Full text: PDF file (43 kB)

English version:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2011, 179:3, 345–346


Citation: I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Olga Arsenjevna Oleinik”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 28, 2011, 5–7; J. Math. Sci. (N. Y.), 179:3 (2011), 345–346

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{AstBorByk11}
\by I.~V.~Astashova, A.~V.~Borovskikh, V.~V.~Bykov, A.~Yu.~Goritskii, N.~V.~Denisova, V.~V.~Zhikov, Yu.~S.~Ilyashenko, T.~O.~Kapustina, V.~V.~Kozlov, A.~A.~Kon'kov, I.~V.~Matrosov, E.~V.~Radkevich, O.~S.~Rozanova, \`E.~R.~Rozendorn, N.~Kh.~Rozov, M.~S.~Romanov, I.~N.~Sergeev, I.~V.~Filimonova, A.~V.~Filinovskii, G.~A.~Chechkin, A.~S.~Shamaev, T.~A.~Shaposhnikova
\paper Olga Arsenjevna Oleinik
\serial Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo
\yr 2011
\vol 28
\pages 5--7
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tsp16}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=18008212}
\transl
\jour J. Math. Sci. (N. Y.)
\yr 2011
\vol 179
\issue 3
\pages 345--346
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-011-0598-x}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/tsp16
 • http://mi.mathnet.ru/eng/tsp/v28/p5

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
 • Number of views:
  This page:440
  Full text:108

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021