Trudy Seminara imeni I. G. Petrovskogo
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSTr. Semim. im. I. G. Petrovskogo:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2014, Issue 30, Pages 5–41 (Mi tsp68)  

Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov

I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova


Full text: PDF file (234 kB)
References: PDF file   HTML file

English version:
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2015, 210:2, 115–134

UDC: 517.926.4+517.925.5+517.938.5+517.987.5+517.517+510.225+519.218

Citation: I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 30, 2014, 5–41; J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{AstBorByk14}
\by I.~V.~Astashova, A.~V.~Borovskikh, V.~V.~Bykov, A.~N.~Vetokhin, A.~Yu.~Goritskii, N.~A.~Izobov, Yu.~S.~Ilyashenko, T.~O.~Kapustina, V.~V.~Kozlov, A.~A.~Kon'kov, I.~V.~Matrosov, V.~V.~Palin, N.~Kh.~Rozov, M.~S.~Romanov, I.~N.~Sergeev, E.~V.~Radkevich, O.~S.~Rozanova, I.~V.~Filimonova, A.~V.~Filinovskii, G.~A.~Chechkin, A.~S.~Shamaev, T.~A.~Shaposhnikova
\paper Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov
\serial Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo
\yr 2014
\vol 30
\pages 5--41
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tsp68}
\transl
\jour J. Math. Sci. (N. Y.)
\yr 2015
\vol 210
\issue 2
\pages 115--134
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10958-015-2551-x}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/tsp68
 • http://mi.mathnet.ru/eng/tsp/v30/p5

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
 • Number of views:
  This page:205
  Full text:80
  References:19

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021