RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSZh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 1984, Volume 24, Number 5, Pages 722–739 (Mi zvmmf4392)  

This article is cited in 48 scientific papers (total in 49 papers)

Numerical investigation of certain dynamical problems of the mechanics of a deformable solid body by the grid-characteristic method

I. B. Petrov, A. S. Kholodov


Full text: PDF file (2100 kB)

English version:
USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1984, 24:3, 61–73

Bibliographic databases:

UDC: 519.6:539.3
MSC: Primary 74S30; Secondary 65M25, 74S99
Received: 17.06.1982
Revised: 04.03.1983

Citation: I. B. Petrov, A. S. Kholodov, “Numerical investigation of certain dynamical problems of the mechanics of a deformable solid body by the grid-characteristic method”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 24:5 (1984), 722–739; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 24:3 (1984), 61–73

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{PetKho84}
\by I.~B.~Petrov, A.~S.~Kholodov
\paper Numerical investigation of certain dynamical problems of the mechanics of a~deformable solid body by the grid-characteristic method
\jour Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.
\yr 1984
\vol 24
\issue 5
\pages 722--739
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf4392}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=747124}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0551.73080}
\transl
\jour U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.
\yr 1984
\vol 24
\issue 3
\pages 61--73
\crossref{https://doi.org/10.1016/0041-5553(84)90044-2}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/zvmmf4392
 • http://mi.mathnet.ru/eng/zvmmf/v24/i5/p722

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. I. B. Petrov, I. G. Tormasov, A. S. Kholodov, “On the use of hybrid grid-characteristic schemes for the numerical solution of three-dimensional problems in the dynamics of a deformable solid”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 30:4 (1990), 191–196  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  2. N. N. Balanovskii, A. V. Bubnov, A. S. Obukhov, I. B. Petrov, “Raschet dinamicheskikh protsessov v glazu pri lazernoi ekstraktsii katarakty”, Matem. modelirovanie, 15:11 (2003), 37–44  mathnet  zmath
  3. I. B. Petrov, F. B. Chelnokov, V. V. Chibrikov, “Chislennoe issledovanie volnovykh protsessov v perforirovannykh deformiruemykh sredakh”, Matem. modelirovanie, 15:10 (2003), 89–94  mathnet  zmath
  4. I. B. Petrov, F. B. Chelnokov, “Numerical analysis of wave processes and fracture in layered targets”, Comput. Math. Math. Phys., 43:10 (2003), 1503–1519  mathnet  mathscinet  zmath
  5. F. B. Chelnokov, “Yavnoe predstavlenie setochno-kharakteristicheskikh skhem dlya uravnenii uprugosti v dvumernom i trekhmernom prostranstvakh”, Matem. modelirovanie, 18:6 (2006), 96–108  mathnet  mathscinet  zmath
  6. I. B. Petrov, “Modelirovanie deformatsionnykh protsessov v slozhnykh konstruktsiyakh pri ikh intensivnom dinamicheskom nagruzhenii”, Matem. modelirovanie, 18:5 (2006), 91–110  mathnet  zmath
  7. N. S. Matsievskii, I. B. Petrov, F. B. Chelnokov, “Chislennoe issledovanie dinamicheskogo povedeniya slozhnykh konstruktsii pri ikh soudarenii na pryamougolnykh i treugolnykh setkakh”, Matem. modelirovanie, 19:9 (2007), 105–113  mathnet  mathscinet  zmath
  8. Elena V. Kuchunova, Vladimir M. Sadovskii, “Vychislitelnyi algoritm dlya rascheta volnovykh polei v blochnykh sredakh na mnogoprotsessornykh vychislitelnykh sistemakh”, Zhurn. SFU. Ser. Matem. i fiz., 1:2 (2008), 210–220  mathnet
  9. I. E. Kvasov, I. B. Petrov, F. B. Chelnokov, “Raschet volnovykh protsessov v neodnorodnykh prostranstvennykh konstruktsiyakh”, Matem. modelirovanie, 21:5 (2009), 3–9  mathnet  zmath
  10. N. G. Matyushev, I. B. Petrov, “Mathematical simulation of deformation and wave processes in multilayered structures”, Comput. Math. Math. Phys., 49:9 (2009), 1615–1621  mathnet  crossref  zmath  isi
  11. I. E. Kvasov, S. A. Pankratov, I. B. Petrov, “Computational modeling of seysmoresponse in multilayered geologic medium by grid-characteristic method”, Math. Models Comput. Simul., 3:2 (2011), 196–204  mathnet  crossref
  12. I. E. Kvasov, S. A. Pankratov, I. B. Petrov, “Computation of dynamic processes in continuous media with a crack initiated by the near-surface disturbance using grid-characteristic method”, Math. Models Comput. Simul., 3:3 (2011), 399–409  mathnet  crossref
  13. V. I. Golubev, I. E. Kvasov, I. B. Petrov, “Influence of natural disasters on ground facilities”, Math. Models Comput. Simul., 4:2 (2012), 129–134  mathnet  crossref
  14. I. E. Kvasov, I. B. Petrov, “Numerical study of anisotropy of wave responses from fractured reservoir by grid-characteristic method”, Math. Models Comput. Simul., 4:3 (2012), 336–343  mathnet  crossref
  15. Golubev V.I., Kvasov I.E., Khokhlov N.I., Petrov I.B., “Chislennoe modelirovanie seismostoikosti zhilykh i promyshlennykh nazemnykh sooruzhenii”, 2011, 215–218  elib
  16. Khokhlov N.I., Golubev V.I., Kvasov I.E., Petrov I.B., “Chislennoe modelirovanie voln releya i lyava setochno-kharakteristicheskim metodom”, 2011, 219–223  elib
  17. Khokhlov N.I., Petrov I.B., “Modelirovanie seismicheskikh yavlenii setochno-kharakteristicheskim metodom”, Trudy Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta, 3:3 (2011), 159–167  elib
  18. I. E. Kvasov, I. B. Petrov, “High-performance computer simulation of wave processes in geological media in seismic exploration”, Comput. Math. Math. Phys., 52:2 (2012), 302–313  mathnet  crossref  zmath  adsnasa  isi  elib  elib
  19. M. V. Muratov, I. B. Petrov, “Simulation of wave responses from subvertical macrofracture systems using grid-characteristic method”, Math. Models Comput. Simul., 5:5 (2013), 479–491  mathnet  crossref  mathscinet
  20. Igor Menshov, Alexander Mischenko, Alexey Serejkin, “Numerical modeling elasto-plastic flows by using a Godunov method with moving Eulerian grids”, Math. Models Comput. Simul., 6:2 (2014), 127–141  mathnet  crossref  mathscinet
  21. V. I. Golubev, I. B. Petrov, N. I. Khokhlov, “Numerical simulation of seismic activity by the grid-characteristic method”, Comput. Math. Math. Phys., 53:10 (2013), 1523–1533  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  22. K. A. Beklemysheva, I. B. Petrov, A. V. Favorskaya, “Numerical simulation of processes in rigid deformable media in the presence of dynamic contacts using grid-characteristic method”, Math. Models Comput. Simul., 6:3 (2014), 294–304  mathnet  crossref
  23. I. B. Petrov, N. I. Khokhlov, “Modeling of 3D seismic problems using high-performance computing”, Math. Models Comput. Simul., 6:4 (2014), 342–350  mathnet  crossref
  24. M. V. Muratov, I. B. Petrov, A. V. Sannikov, A. V. Favorskaya, “Grid-characteristic method on unstructured tetrahedral meshes”, Comput. Math. Math. Phys., 54:5 (2014), 837–847  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  25. I. B. Petrov, A. V. Favorskaya, N. I. Khokhlov, V. A. Miryaha, A. V. Sannikov, V. I. Golubev, “The monitoring state of a moving train using high performance systems and modern computational methods”, Math. Models Comput. Simul., 7:1 (2015), 51–61  mathnet  crossref
  26. I. B. Petrov, A. V. Vasyukov, K. A. Beklemysheva, A. S. Ermakov, A. S. Dzyuba, V. I. Golovan, “Chislennoe modelirovanie dinamicheskikh protsessov pri nizkoskorostnom udare po kompozitnoi stringernoi paneli”, Matem. modelirovanie, 26:9 (2014), 96–110  mathnet
  27. A. V. Vasyukov, A. S. Ermakov, I. B. Petrov, A. P. Potapov, A. V. Favorskaya, A. V. Shevtsov, “Combined grid-characteristic method for the numerical solution of three-dimensional dynamical elastoplastic problems”, Comput. Math. Math. Phys., 54:7 (2014), 1176–1189  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
  28. Kvasov D.E. Sergeyev Ya.D., “Deterministic Approaches For Solving Practical Black-Box Global Optimization Problems”, Adv. Eng. Softw., 80:SI (2015), 58–66  crossref  isi  elib
  29. V. I. Golubev, I. B. Petrov, N. I. Khokhlov, K. I. Shul'ts, “Numerical computation of wave propagation in fractured media by applying the grid-characteristic method on hexahedral meshes”, Comput. Math. Math. Phys., 55:3 (2015), 509–518  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
  30. K. A. Beklemysheva, A. V. Vasyukov, I. B. Petrov, “Numerical simulation of dynamic processes in biomechanics using the grid-characteristic method”, Comput. Math. Math. Phys., 55:8 (2015), 1346–1355  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  31. V. A. Biryukov, M. V. Muratov, I. B. Petrov, A. V. Sannikov, A. V. Favorskaya, “Application of the grid-characteristic method on unstructured tetrahedral meshes to the solution of direct problems in seismic exploration of fractured layers”, Comput. Math. Math. Phys., 55:10 (2015), 1733–1742  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib
  32. Khokhlov N., Yavich N., Malovichko M., Petrov I., “Solution of Large-Scale Seismic Modeling Problems”, 4Th International Young Scientist Conference on Computational Science, Procedia Computer Science, 66, eds. Sloot P., Boukhanovsky A., Athanassoulis G., Klimentov A., Elsevier Science BV, 2015, 191–199  crossref  isi
  33. Petrov I.B., Favorskaya A.V., Shevtsov A.V., Vasyukov A.V., Potapov A.P., Ermakov A.S., “Combined Method For the Numerical Solution of Dynamic Three-Dimensional Elastoplastic Problems”, Dokl. Math., 91:1 (2015), 111–113  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  34. D. I. Petrov, I. B. Petrov, A. V. Favorskaya, N. I. Khokhlov, “Numerical solution of seismic exploration problems in the Arctic region by applying the grid-characteristic method”, Comput. Math. Math. Phys., 56:6 (2016), 1128–1141  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  35. I. E. Kvasov, V. B. Leviant, I. B. Petrov, “Numerical study of wave propagation in porous media with the use of the grid-characteristic method”, Comput. Math. Math. Phys., 56:9 (2016), 1620–1630  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  36. D. P. Grigorevykh, N. I. Khokhlov, I. B. Petrov, “Raschet dinamicheskogo razrusheniya v tverdykh deformiruemykh telakh”, Matem. modelirovanie, 29:4 (2017), 45–58  mathnet  elib
  37. M. A. Zaitsev, S. A. Karabasov, “Skhema Kabare dlya chislennogo resheniya zadach deformirovaniya uprugoplasticheskikh tel”, Matem. modelirovanie, 29:11 (2017), 53–70  mathnet  elib
  38. Golubev V.I. Gilyazutdinov R.I. Petrov I.B. Khokhlov N.I. Vasyukov A.V., “Simulation of Dynamic Processes in Three-Dimensional Layered Fractured Media With the Use of the Grid-Characteristic Numerical Method”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 58:3 (2017), 539–545  crossref  isi
  39. I. B. Petrov, “Vychislitelnye problemy modelirovaniya prirodnykh i industrialnykh protsessov v Arkticheskoi zone Rossiiskoi Federatsii”, Chebyshevskii sb., 18:3 (2017), 428–443  mathnet  crossref
  40. V. I. Golubev, N. I. Khokhlov, “Otsenka anizotropii seismicheskogo otklika ot treschinovatykh geologicheskikh ob'ektov”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 10:2 (2018), 231–240  mathnet  crossref
  41. V. A. Gasilov, A. S. Grushin, A. S. Ermakov, O. G. Olkhovskaya, I. B. Petrov, “Modelirovanie razrusheniya polimernykh materialov pod deistviem intensivnykh potokov energii”, Matem. modelirovanie, 30:7 (2018), 61–78  mathnet
  42. I. B. Petrov, “Problemy modelirovaniya prirodnykh i antropogennykh protsessov v Arkticheskoi zone Rossiiskoi Federatsii”, Matem. modelirovanie, 30:7 (2018), 103–136  mathnet
  43. A. O. Kazakov, “On the calculation of border and contact nodes by grid-characteristic method on non-periodic tetrahedral grids”, Num. Anal. Appl., 11:4 (2018), 298–310  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  44. A. I. Lobanov, “Nauchnye i pedagogicheskie shkoly Aleksandra Sergeevicha Kholodova”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 10:5 (2018), 561–579  mathnet  crossref
  45. D. S. Moiseeva, A. A. Motorin, E. L. Stupitskii, “Chislennye issledovaniya parametrov vozmuschennoi oblasti, obrazuyuscheisya v nizhnei ionosfere pod deistviem napravlennogo potoka radioizlucheniya ot nazemnogo istochnika”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 10:5 (2018), 679–708  mathnet  crossref
  46. A. V. Vasyukov, I. B. Petrov, “Grid-characteristic method on tetrahedral unstructured meshes with large topological inhomogeneities”, Comput. Math. Math. Phys., 58:8 (2018), 1259–1269  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  47. V. I. Golubev, O. Ya. Voinov, I. B. Petrov, “Seismic imaging of fractured elastic media on the basis of the grid-characteristic method”, Comput. Math. Math. Phys., 58:8 (2018), 1309–1315  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  48. I. B. Petrov, M. V. Muratov, “Primenenie setochno-kharakteristicheskogo metoda v reshenii pryamykh zadach seismorazvedki treschinovatykh plastov (obzornaya statya)”, Matem. modelirovanie, 31:4 (2019), 33–56  mathnet  crossref  elib
  49. M. V. Muratov, I. B. Petrov, “Application of mathematical fracture models to simulation of exploration seismology problems by the grid-characteristic method”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 11:6 (2019), 1077–1082  mathnet  crossref
 • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
  Number of views:
  This page:484
  Full text:231
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020