Zhurnal Vychislitel'noi Matematiki i Matematicheskoi Fiziki
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive
Impact factor

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSZh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register


Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 1966, Volume 6, Number 5, Pages 861–883 (Mi zvmmf7409)  

This article is cited in 25 scientific papers (total in 26 papers)

On the convergence of a relaxation method with natural constraints on the elliptic operator

N. S. Bakhvalov

Moscow

Full text: PDF file (2218 kB)

English version:
USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1966, 6:5, 101–135

Bibliographic databases:

UDC: 518:517.944/.947
MSC: 65-XX
Received: 27.11.1965

Citation: N. S. Bakhvalov, “On the convergence of a relaxation method with natural constraints on the elliptic operator”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 6:5 (1966), 861–883; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 6:5 (1966), 101–135

Citation in format AMSBIB
\Bibitem{Bak66}
\by N.~S.~Bakhvalov
\paper On the convergence of a relaxation method with natural constraints on the elliptic operator
\jour Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz.
\yr 1966
\vol 6
\issue 5
\pages 861--883
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/zvmmf7409}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0215538}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0154.41002}
\transl
\jour U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys.
\yr 1966
\vol 6
\issue 5
\pages 101--135
\crossref{https://doi.org/10.1016/0041-5553(66)90118-2}


Linking options:
 • http://mi.mathnet.ru/eng/zvmmf7409
 • http://mi.mathnet.ru/eng/zvmmf/v6/i5/p861

  SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


  Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
  Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

  This publication is cited in the following articles:
  1. R. P. Fedorenko, “Iterative methods for elliptic difference equations”, Russian Math. Surveys, 28:2 (1973), 129–195  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  2. G. K. Berikelashvili, “The convergence in $W_2^2$ of a difference solution of the Dirichlet problem”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 30:2 (1990), 89–92  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  3. V. G. Belsky, “A multigrid method for solving variational inequalities”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 31:9 (1991), 1–8  mathnet  mathscinet  zmath  isi
  4. I. E. Koshelev, “Numerical solution of the linear Fredholm equation of the first kind by the multigrid method”, Russian Math. (Iz. VUZ), 42:2 (1998), 31–36  mathnet  mathscinet  zmath
  5. N. S. Bakhvalov, “Efficient methods for stiff multidimensional multiparametric problems”, Comput. Math. Math. Phys., 39:12 (1999), 1938–1966  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  6. V. G. Korneev, Ya. Fish, “Two-level methods, based on aggregation, for solving three-dimensional problems”, Russian Math. (Iz. VUZ), 44:11 (2000), 39–57  mathnet  mathscinet  zmath
  7. Yu. K. Dem'yanovich, “On the embedding of minimal spline spaces”, Comput. Math. Math. Phys., 40:7 (2000), 970–986  mathnet  mathscinet  zmath
  8. M. A. Ol'shanskii, “An analysis of the multigtrid method for the convection-diffusion equations with the Dirichlet boundary conditions”, Comput. Math. Math. Phys., 44:8 (2004), 1374–1403  mathnet  mathscinet  zmath
  9. M. K. Kerimov, “Academician Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Comput. Math. Math. Phys., 45:4 (2005), 539–549  mathnet  mathscinet  zmath  elib
  10. Yu. K. Dem'yanovich, “Embedded Spaces of Trigonometric Splines and Their Wavelet Expansion”, Math. Notes, 78:5 (2005), 615–630  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  11. L. A. Krukier, G. V. Muratova, “Reshenie statsionarnoi zadachi konvektsii-diffuzii s preobladayuschei konvektsiei mnogosetochnym metodom so spetsialnymi sglazhivatelyami”, Matem. modelirovanie, 18:5 (2006), 63–72  mathnet  mathscinet  zmath
  12. Yu. S. Vasilev, V. G. Korneev, “Tretii komponent poznaniya — nauchnye kompyuternye supervychisleniya”, Uchen. zap. Kazan. gos. un-ta. Ser. Fiz.-matem. nauki, 149, no. 4, Izd-vo Kazanskogo un-ta, Kazan, 2007, 6–32  mathnet
  13. S. I. Martynenko, “Formalizatsiya vychislenii pri chislennom reshenii kraevykh zadach”, Uchen. zap. Kazan. gos. un-ta. Ser. Fiz.-matem. nauki, 150, no. 1, Izd-vo Kazanskogo un-ta, Kazan, 2008, 76–90  mathnet  zmath
  14. S. I. Martynenko, “Robust multigrid technique”, Math. Models Comput. Simul., 2:2 (2010), 232–244  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
  15. M. E. Ladonkina, O. Yu. Milyukova, V. F. Tishkin, “A numerical method for solving diffusion-type equations based on a multigrid method”, Comput. Math. Math. Phys., 50:8 (2010), 1367–1390  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
  16. K. N. Volkov, “Multigrid techniques as applied to gasdynamic simulation on unstructured meshes”, Comput. Math. Math. Phys., 50:11 (2010), 1837–1850  mathnet  crossref  adsnasa  isi
  17. A. I. Zadorin, N. A. Zadorin, “Interpolyatsiya funktsii s pogransloinymi sostavlyayuschimi i ee primenenie v dvukhsetochnom metode”, Sib. elektron. matem. izv., 8 (2011), 247–267  mathnet
  18. Milyukova O.Yu., Tishkin V.F., “Chislennyi metod resheniya uravneniya teploprovodnosti na treugolnykh setkakh na osnove mnogosetochnogo metoda”, Preprinty IPM im. M.V. Keldysha, 2011, no. 29, 1–16  elib
  19. O. Yu. Milyukova, V. F. Tishkin, “Chislennyi metod resheniya uravneniya teploprovodnosti na treugolnykh setkakh na osnove mnogosetochnogo metoda”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2011, 029, 16 pp.  mathnet
  20. O. Yu. Milyukova, V. F. Tishkin, “Chislennyi metod resheniya uravneniya teploprovodnosti s razryvnym koeffitsientom na osnove mnogosetochnogo metoda”, Preprinty IPM im. M. V. Keldysha, 2013, 064, 19 pp.  mathnet
  21. Muratova G., Andreeva E., “Multigrid Method For Fluid Dynamic Problems”, J. Comput. Math., 32:3 (2014), 233–247  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  22. O. Yu. Milyukova, V. F. Tishkin, “A multigrid method for the heat equation with discontinuous coefficients with the special choice of grids”, Math. Models Comput. Simul., 8:2 (2016), 118–128  mathnet  crossref  mathscinet  elib
  23. S. I. Martynenko, V. M. Volokhov, L. S. Yanovskiy, “Parallel multigrid technique: reduction to independent problems”, Math. Models Comput. Simul., 9:1 (2017), 120–126  mathnet  crossref  elib
  24. A. B. Sviridenko, “Pryamye multiplikativnye metody dlya razrezhennykh matrits. Nesimmetrichnye lineinye sistemy”, Kompyuternye issledovaniya i modelirovanie, 8:6 (2016), 833–860  mathnet  crossref
  25. K. N. Volkov, A. S. Kozelkov, S. V. Lashkin, N. V. Tarasova, A. V. Yalozo, “A parallel implementation of the algebraic multigrid method for solving problems in dynamics of viscous incompressible fluid”, Comput. Math. Math. Phys., 57:12 (2017), 2030–2046  mathnet  crossref  crossref  isi  elib
  26. Feng W., Guo Zh., Lowengrub J.S., Wise S.M., “A Mass-Conservative Adaptive Fas Multigrid Solver For Cell-Centered Finite Difference Methods on Block-Structured, Locally-Cartesian Grids”, J. Comput. Phys., 352 (2018), 463–497  crossref  isi
 • Журнал вычислительной математики и математической физики Computational Mathematics and Mathematical Physics
  Number of views:
  This page:293
  Full text:151
  First page:1

   
  Contact us:
   Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022