Trudy Seminara imeni I. G. Petrovskogo
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
General information
Latest issue
Archive

Search papers
Search references

RSS
Latest issue
Current issues
Archive issues
What is RSSTr. Semim. im. I. G. Petrovskogo:
Year:
Volume:
Issue:
Page:
Find


Personal entry:
Login:
Password:
Save password
Enter
Forgotten password?
Register

Author Index, 2011

A B C D E F G I J K L M N R S V Y Z Full List
Yu. A. Alkhutov, V. V. Zhikov
Hölder continuity of solutions of parabolic equations with variable nonlinearity exponent
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  8–74
I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova
Olga Arsenjevna Oleinik
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
A. V. Borovskikh, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
V. V. Bykov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
G. A. Chechkin, see V. N. Samokhin
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  329–361
G. A. Chechkin, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
Dang Anh Tuan, see Yu. V. Egorov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  182–203
K. A. Darovskaya, A. L. Skubachevsky
A spectral problem with integral conditions
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  147–160
N. V. Denisova, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
Yu. V. Egorov, Nguyen Minh Chuong, Dang Anh Tuan
A nonlinear boundary-value problem for a degenerate parabolic pseudodifferential equation
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  182–203
G. M. Fadeeva, see V. N. Samokhin
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  329–361
I. V. Filimonova, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
A. V. Filinovskii, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
A. A. Gavrikov, A. S. Shamaev
Some problems in acoustics of emulsions
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  114–146
A. Goritsky, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
Yu. S. Ilyashenko, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
W. Jäger, M. Neuss-Radu, T. A. Shaposhnikova
Homogenization of the diffusion equation with nonlinear flux condition on the interior boundary of a perforated domain – the influence of the scaling on the nonlinearity in the effective sink-source term
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  161–181
P. I. Kaleda
Singular systems on the plane and in space
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  204–228
T. O. Kapustina, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
A. A. Kon'kov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
V. V. Kozlov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
E. A. Lukashov, E. V. Radkevich, N. N. Yakovlev
Structurization of the instability zone and crystallization
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  229–265
I. V. Matrosov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
S. A. Nazarov
Non-quasielliptic boundary-value problems in a cylinder with regularly degenerate model problem on the cross-section
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  266–299
M. Neuss-Radu, see W. Jäger
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  161–181
Nguyen Minh Chuong, see Yu. V. Egorov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  182–203
E. V. Radkevich, see E. A. Lukashov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  229–265
E. V. Radkevich, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
N. A. Rautian, see V. V. Vlasov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  75–113
M. S. Romanov
Homogenization of boundary layer of pseudo-plastic fluid in the presence of rapidly oscillating external forces
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  300–328
M. S. Romanov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
O. S. Rozanova, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
È. R. Rozendorn, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
N. Kh. Rozov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
V. N. Samokhin, G. M. Fadeeva, G. A. Chechkin
Equations of the boundary layer for a modified Navier-Stokes system
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  329–361
I. N. Sergeev, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
A. S. Shamaev, see A. A. Gavrikov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  114–146
A. S. Shamaev, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
T. A. Shaposhnikova, see W. Jäger
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  161–181
T. A. Shaposhnikova, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
A. L. Skubachevskii, see K. A. Darovskaya
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  147–160
V. V. Vlasov, N. A. Rautian
Well-defined solvability and spectral analysis of abstract hyperbolic integrodifferential equations
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  75–113
N. N. Yakovlev, see E. A. Lukashov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  229–265
V. V. Zhikov, see I. V. Astashova
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  5–7
V. V. Zhikov, see Yu. A. Alkhutov
Tr. Semim. im. I. G. Petrovskogo, 2011, Issue 28,  8–74
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022