Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Zalesskaya, Elena Nikolaevna

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 3
Scientific articles: 3

Number of views:
This page:212
Abstract pages:552
Full texts:262
References:95
Zalesskaya, Elena Nikolaevna
Associate professor
Candidate of physico-mathematical sciences (2004)
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
E-mail:
Keywords: Algebra, Fitting classes
UDC: 512.542

Subject:

Theory of classes of finite groups

   
Main publications:
  1. Zalesskaya E.N., “O novykh klassakh sopryazhennykh in'ektorov konechnykh grupp”, Diskretnaya matematika, 16:1 (2004), 105-113
  2. Zalesskaya E.N., “O reshetkakh chastichno lokalnykh klassov Fittinga”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 50:6 (2009), 1319-1327
  3. S.N. Vorobev, E.N. Zalesskaya, “O probleme L.A. Shemetkova dlya klassov Fishera konechnykh grupp”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 54:5 (2013), 989-999
  4. Zalesskaya E.N., “In'ektory konechnykh grupp dlya proizvedenii klassov Fittinga”, Seryya fiz.-mat.navuk, Vestsi NAN Belarusi, 2004, № 1, 55-58
  5. Zalesskaya E.N., Vorobev S.N., “O kharakterizatsii klassov Fishera konechnykh grupp”, Izvestiya Gomelskogo gosudarstvennogo un-ta imeni F.Skoriny. Voprosy algebry, 2010, № 3, 202-205

http://www.mathnet.ru/eng/person27919
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/738524

Publications in Math-Net.Ru
2013
1. S. N. Vorob'ev, E. N. Zalesskaya, “An analog of Shemetkov's conjecture for Fischer classes of finite groups”, Sibirsk. Mat. Zh., 54:5 (2013),  989–999  mathnet  mathscinet; Siberian Math. J., 54:5 (2013), 790–797  isi  scopus
2009
2. E. N. Zalesskaya, N. N. Vorob'ev, “Lattices of partially local fitting classes”, Sibirsk. Mat. Zh., 50:6 (2009),  1319–1327  mathnet  mathscinet; Siberian Math. J., 50:6 (2009), 1038–1044  isi  scopus
2004
3. E. N. Zalesskaya, “On new classes of conjugate injectors of finite groups”, Diskr. Mat., 16:1 (2004),  105–113  mathnet  mathscinet  zmath; Discrete Math. Appl., 14:2 (2004), 191–199

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021