Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Pokhozhaev, Stanislav Ivanovich
(1935–2014)

Total publications: 197
Scientific articles: 177
Presentations: 7

Number of views:
This page:9817
Abstract pages:33450
Full texts:11182
References:2037
Corresponding member of RAS
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Website: http://www.mi.ras.ru/~pokhozhaev

Subject:

Nonlinear functional analysis, nonlinear PDE's, nonlinear variational problems.


http://www.mathnet.ru/eng/person12566
List of publications on Google Scholar
https://zbmath.org/authors/?q=ai:pokhozhaev.stanislav-i
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/216693
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=43

Full list of publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |   2014
1. V. A. Galaktionov, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Classification of global and blow-up sign-changing solutions of a semilinear heat equation in the subcritical Fujita range: second-order diffusion”, Adv. Nonlinear Stud., 14:1 (2014), 1–29  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 8)
2. S. I. Pokhozhaev, “Smooth solutions of the Navier-Stokes equations”, Sb. Math., 205:2 (2014), 277–290  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
3. V. A. Galaktionov, E. L. Mitidieri, S. I. Pohozaev, Blow-up for higher-order parabolic, hyperbolic, dispersion and Schroedinger equations, Monographs and Research Notes in Mathematics, CRC Press, Boca Raton, FL, 2014 , 568 pp.  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 12)

   2013
4. S. I. Pokhozhaev, “Nonexistence of global solutions of nonlinear evolution equations”, Differ. Equ., 49:5 (2013), 599–606  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 8)
5. S. I. Pokhozhaev, “Critical nonlinearities in partial differential equations”, Russ. J. Math. Phys., 20:4 (2013), 476–491  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
6. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
7. Teoriya funktsii i uravneniya matematicheskoi fiziki, Sbornik statei. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya chlena-korrespondenta RAN Lva Dmitrievicha Kudryavtseva, Trudy MIAN, 283, ed. S. I. Pokhozhaev, A. G. Sergeev, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2013 , 287 pp.  mathnet

   2012
8. V. A. Galaktionov, E. Mitidieri, S. Pohozaev, “Global Sign-changing Solutions of a Higher Order Semilinear Heat Equation in the Subcritical Fujita Range”, Advanced Nonlinear Studies, 12:3 (2012), 569–596  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
9. S. I. Pohozaev, “Blow-up of Global Sign-Changing Solutions of a Nonlinear Heat Equation”, Dokl. Math., 85:2 (2012), 225–228  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
10. S. I. Pohozaev, “Blow-up of smooth solutions of the Korteweg–de Vries equation”, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 75:12 (2012), 4688–4698  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 6)
11. S. I. Pokhozhaev, “On a class of initial-boundary value problems for equations of Korteweg–de Vries type”, Differ. Equ., 48:3 (2012), 372–378  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 2)
12. S. I. Pokhozhaev, “On the nonexistence of global solutions of the Cauchy problem for the Korteweg–de Vries equation”, Funct. Anal. Appl., 46:4 (2012), 279–286  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
13. V. Pikulin, S. Pohozaev, Equations in mathematical physics: a practical course, Modern Birkhäuser Classics, Birkhäuser, Basel, 2012 , 207 pp.  crossref  mathscinet  zmath

   2013
14. S. I. Pohozaev, “On the absence of global solutions of the Korteweg–de Vries equation”, Journal of Mathematical Sciences, 190:1 (2013), 147–156  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 5)

   2011
15. S. I. Pokhozhaev, “Weighted Identities for the Solutions of Generalized Korteweg–de Vries Equations”, Math. Notes, 89:3 (2011), 382–396  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
16. S. I. Pokhozhaev, “Riemann quasi-invariants”, Sb. Math., 202:6 (2011), 887–907  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
17. S. I. Pokhozhaev, “Blow-up of sign-changing solutions of a quasilinear heat equation”, Differ. Equ., 47 (2011), 373–381  crossref  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
18. S. I. Pokhozhaev, “On the nonexistence of global solutions for some initial–boundary value problems for the Korteweg–de Vries equation”, Differ. Equ., 47:4 (2011), 488–493  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 8)
19. S. I. Pohozaev, “On the dependence of the critical exponent of the nonlinear heat equation on the initial function”, Differ. Equ., 47:7 (2011), 955–962  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 2)
20. V. A. Galaktionov, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Variational approach to complicated similarity solutions of higher-order nonlinear PDEs. II”, Nonlinear Anal. Real World Appl., 12:4 (2011), 2435–2466  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 10)
21. S. I. Pokhozhaev, “On the existence and nonexistence of solutions of some quasilinear hyperbolic equations”, Differential Equations, 47:12 (2011), 1754–1762  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2013
22. M. S. Agranovich, I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Vlasov, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, S. I. Pokhozhaev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. L. Skubachevskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev. July 2, 1935 – March 11, 2010”, Journal of Mathematical Sciences, 190:1 (2013), 1–7  mathnet  crossref  mathscinet

   2010
23. S. I. Pokhozhaev, “Concerning an Equation in the Theory of Combustion”, Math. Notes, 88:1 (2010), 48–56  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 9)
24. S. I. Pokhozhaev, “On the Singular Solutions of the Korteweg–de Vries Equation”, Math. Notes, 88:5 (2010), 741–747  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib  elib  scopus (cited: 5)
25. S. I. Pohozaev, “Blow-up of sign-changing solutions to quasilinear parabolic equations”, Proc. Steklov Inst. Math., 269 (2010), 208–217  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
26. S. I. Pohozaev, “On the blow-up of sign-changing solutions to semilinear parabolic equations”, Dokl. Math., 81:2 (2010), 185–187  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
27. S. I. Pokhozhaev, “On stationary solutions of the Vlasov-Poisson equations”, Differ. Equ., 46:4 (2010), 530–537  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 6)
28. S. I. Pohozaev, “On a class of singular solutions to the Korteweg-de Vries equation”, Dokl. Math., 82:3 (2010), 936–938  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
29. S. I. Pokhozhaev, “O kriticheskikh nelineinostyakh v uravneniyakh s chastnymi proizvodnymi”, Trudy Shkoly-konferentsii «Matematika, informatika, ikh prilozheniya i rol v obrazovanii» (Moskva, 14–18 dekabrya 2009 g.), RUDN, M., 2010, 323–350

   2009
30. V. Galaktionov, E. Mitidieri, S. Pokhozhaev, “Variational approach to complicated similarity solutions of higher order nonlinear evolution partial differential equations”, Sobolev spaces in mathematics. II, Int. Math. Ser. (N. Y.), 9, Springer, New York, 2009, 147–197  crossref  mathscinet  zmath
31. S. I. Pokhozhaev, “On the Absence of Positive Solutions of Elliptic Equations in Plane Unbounded Domains”, Math. Notes, 85:2 (2009), 240–250  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
32. S. I. Pokhozhaev, “Global solvability of the Kuramoto-Sivashinsky equation with bounded initial data”, Sb. Math., 200:7 (2009), 1075–1088  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus
33. G. Caristi, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Some Liouville theorems for quasilinear elliptic inequalities”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 118-124  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  elib (cited: 8)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 16)
34. V. A. Galaktionov, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “On global solutions and blow-up for Kuramoto-Sivashinsky-type models, and well-posed Burnett equations”, Nonlinear Anal., 70:8 (2009), 2930–2952  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 26)  elib (cited: 22)  scopus (cited: 26)
35. S. I. Pohozaev, “Critical nonlinearities in partial differential equations”, Milan J. Math., 77:1 (2009), 127–150  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)  elib (cited: 19)  scopus (cited: 22)
36. S. I. Pokhozhaev, “Kratnye polozhitelnye resheniya nelineinykh kraevykh zadach”, Nelineinost v sovremennom estestvoznanii, Sinergetika: ot proshlogo k buduschemu, Izd-vo LKI (URSS), M., 2009, 58–66
37. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Lifespan estimates for solutions of some evolution inequalities”, Differ. Equ., 45:10 (2009), 1473–1484  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
38. E. Mitidieri, E. Lanconelli, S. I. Pohozaev, “Liouville Theorems and Detours – Preface”, Nonlinear Anal., 70:8 (2009), 2825  crossref  isi  scopus

   2008
39. V. A. Galaktionov, S. I. Pokhozhaev, “Third-order nonlinear dispersive equations: Shocks, rarefaction, and blowup waves”, Comput. Math. Math. Phys., 48:10 (2008), 1784–1810  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 40)  elib (cited: 26)  elib (cited: 26)  scopus (cited: 36)
40. G. Caristi, E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Local estimates and Liouville theorems for a class of quasilinear inequalities”, Dokl. Math., 77:1 (2008), 85–89  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus
41. V. A. Galaktionov, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Capacity induced by a nonlinear operator and applications”, Georgian Math. J., 15:3 (2008), 501–516  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib
42. V. A. Galaktionov, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Existence and nonexistence of a global solution to the Kuramoto-Sivashinsky equation”, Dokl. Math., 77:2 (2008), 238–242  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 6)
43. S. I. Pohozaev, “On the nonexistence of global solutions of the Hamilton-Jacobi equation”, Differ. Equ., 44:10 (2008), 1467–1477  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
44. S. I. Pokhozhaev, “Kratnye polozhitelnye resheniya nelineinykh kraevykh zadach”, Nelineinost v sovremennom estestvoznanii, Sb. statei, posvyaschennyi pamyati S. P. Kurdyumova, 2008, 59–69
45. S. I. Pokhozhaev, “Nonlinear variational problems via the fibering method”, Handbook of differential equations: stationary partial differential equations, Handb. Differ. Equ., 5, eds. M. Chipot, Elsevier/North-Holland, Amsterdam, 2008, 49–209  mathscinet  elib (cited: 11)  scopus (cited: 13)
46. S. I. Pokhozhaev, “On blow-up of solutions of the Kuramoto-Sivashinsky equation”, Sb. Math., 199:9 (2008), 1355–1365  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 9)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 4)
47. S. I. Pokhozhaev, “On the Blow-up of Solutions to Nonlinear Initial–Boundary Value Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 260 (2008), 204–217  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2007
48. V. A. Galaktionov, S. I. Pohozaev, “Blowup for nonlinear initial-boundary value problems”, Dokl. Math., 75:1 (2007), 76–79  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  elib  scopus (cited: 1)
49. V. A. Galaktionov, S. I. Pokhozhaev, A. E. Shishkov, “Convergence in gradient systems with branching of equilibria”, Sb. Math., 198:6 (2007), 817–838  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
50. V. A. Galaktionov, S. I. Pohozaev, “On the absence of global solutions of nonlinear mixed problems”, J. Math. Sci., 143:4 (2007), 3226–3238  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus

   2006
51. V. A. Galaktionov, S. I. Pohozaev, “Blow-up and critical exponents for parabolic equations with non-divergent operators: dual porous medium and thin film operators”, J. Evol. Equ., 6:1 (2006), 45–69  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)  elib (cited: 18)  scopus (cited: 21)
52. L. D'Ambrosio, E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Representation formulae and inequalities for solutions of a class of second order partial differential equations”, Trans. Amer. Math. Soc., 358:2 (2006), 893–910  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 14)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 13)
53. S. I. Pohozaev, “Multiple positive solutions to nonlinear Neumann problems via the fibering method”, Proceedings of International Workshop “Current Trends in Nonlinear Analysis” (Otranto, June 12–16, 2006), Universitá di Napoli, 2006, 1
54. O. V. Besov, V. S. Vladimirov, V. V. Kozlov, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, “Vladimir Aleksandrovich Kondrat'ev (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 61:6 (2006), 1189–1197  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2005
55. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Liouville Theorems for Some Classes of Nonlinear Nonlocal Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 248 (2005), 158–178  mathnet  mathscinet  zmath

   2004
56. M. Kirane, E. Nabana, S. I. Pohozaev, “Nonexistence of global solutions to an elliptic equation with a dynamical boundary condition”, Bol. Soc. Parana. Mat. (3), 22:2 (2004), 9–16  mathscinet  zmath  scopus (cited: 14)
57. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Liouville-type theorems for some nonlinear nonlocal problems”, Dokl. Math., 70:3 (2004), 954–958  mathnet  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
58. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “On some integral inequalities associated with Riesz potentials”, Dokl. Math., 70:1 (2004), 623–627  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
59. Yu. V. Egorov, V. A. Galaktionov, V. A. Kondratiev, S. I. Pohozaev, “Global solutions of higher-order semilinear parabolic equations in the supercritical range”, Adv. Differential Equations, 9:9-10 (2004), 1009–1038  mathscinet  zmath  isi (cited: 58)  scopus (cited: 58)
60. E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Towards a unified approach to nonexistence of solutions for a class of differential inequalities”, Milan J. Math., 72 (2004), 129–162  crossref  mathscinet  zmath
61. S. I. Pohozaev, A. Tesei, “Nonexistence of local solutions to semilinear partial differential inequalities”, Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire, 21:4 (2004), 487–502  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 25)  scopus (cited: 26)
62. V. P. Pikulin, S. I. Pokhozhaev, Prakticheskii kurs po uravneniyam matematicheskoi fiziki, Uchebnik dlya vuzov, 3-e izd., MTsNMO, M., 2004

   2003
63. S. I. Pokhozhaev, “On hyperbolic systems of conservation laws”, Differ. Equ., 39:5 (2003), 701–711  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
64. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “The positivity property of solutions of some nonlinear elliptic inequalities in $\mathbb R^n$”, Dokl. Math., 393:2 (2003), 159–164  mathnet  mathscinet  scopus (cited: 3)
65. S. Pohozaev, “The general blow-up for nonlinear PDE's”, Function spaces, differential operators and nonlinear analysis (Teistungen, 2001), Birkhäuser, Basel, 2003, 141–159  crossref  mathscinet  zmath
66. V. A. Galaktionov, S. I. Pohozaev, “On similarity solutions and blow-up spectra for a semilinear wave equation”, Quart. Appl. Math., 61:3 (2003), 583–600  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 14)
67. V. A. Galaktionov, S. I. Pohozaev, “Blow-up and critical exponents for nonlinear hyperbolic equations”, Nonlinear Anal., 53:3-4 (2003), 453–466  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 45)  scopus (cited: 53)
68. S. I. Pokhozhaev, “Multidimensional scalar conservation laws”, Sb. Math., 194:1 (2003), 151–164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
69. S. I. Pokhozhaev, “On a priori Estimates and Gradient Catastrophes of Smooth Solutions to Hyperbolic Systems of Conservation Laws”, Proc. Steklov Inst. Math., 243 (2003), 247–277  mathnet  mathscinet  zmath
70. È. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “On systems of quasilinear singular parabolic equations and inequalities”, J. Math. Sci. (N. Y.), 114:4 (2003), 1529–1546  crossref  mathscinet

   2002
71. M. Kirane, È. Nabana, S. I. Pokhozhaev, “On the absence of solutions for elliptic systems with dynamic boundary conditions”, Differ. Equ., 38:6 (2002), 808–815  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 10)
72. È. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Some generalizations of Bernstein's theorem”, Differ. Equ., 38:3 (2002), 392–397  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  elib (cited: 9)  scopus (cited: 9)
73. V. A. Galaktionov, S. I. Pohozaev, “Existence and blow-up for higher-order semilinear parabolic equations: majorizing order-preserving operators”, Indiana Univ. Math. J., 51:6 (2002), 1321–1338  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 62)  scopus (cited: 62)
74. Yu. V. Egorov, V. A. Galaktionov, V. A. Kondratiev, S. I. Pohozaev, “On the asymptotics of global solutions of higher-order semilinear parabolic equations in the supercritical range”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 335:10 (2002), 805–810  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  elib (cited: 11)  scopus (cited: 18)
75. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Fujita-type theorems for quasilinear parabolic inequalities with nonlinear gradient”, Dokl. Math., 66:2 (2002), 187–191  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
76. S. I. Pokhozhaev, “A General Approach to the Theory of Nonexistence of Global Solutions to Nonlinear Partial Differential Equations and Inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 236 (2002), 273–284  mathnet  mathscinet  zmath
77. S. I. Pohozaev, A. Tesei, “Instantaneous blow-up of solutions to a class of hyperbolic inequalities”, Proceedings of the 2001-Luminy conference on Quasilinear Elliptic and Parabolic Equations and System (Luminy, France, Sept. 3–7, 2001), Electron. J. Diff. Eqns., Conf. 08, 2002, 155–165  zmath

   2001
78. L. Moschini, A. Tesei, S. I. Pohozaev, “On a class of nonlinear Dirichlet problems with first order terms”, International Conference on Differential and Functional Differential Equations (Moscow, 1999), Funct. Differ. Equ., 8, no. 3-4, 2001, 345–352  mathscinet  zmath
79. S. I. Pokhozhaev, A. Teseĭ, “Critical exponents for the absence of solutions for systems of quasilinear parabolic inequalities”, Differ. Equ., 37:4 (2001), 551–558  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 17)  scopus (cited: 7)
80. E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Nonexistence of Weak Solutions for Some Degenerate and Singular Hyperbolic Problems on $\mathbb R_+^{n+1}$”, Proc. Steklov Inst. Math., 232 (2001), 240–259  mathnet  mathscinet  zmath
81. V. P. Pikulin, S. I. Pohozaev, Equations in mathematical physics, A practical course, Birkhäuser Verlag, Basel, 2001 , viii+207 pp.  mathscinet  zmath
82. M.-F. Bidaut-Véron, S. Pohozaev, “Nonexistence results and estimates for some nonlinear elliptic problems”, J. Anal. Math., 84 (2001), 1–49  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 131)  elib (cited: 87)  scopus (cited: 139)
83. E. Mitidieri, S. I. Pohozaev, “Nonexistence of weak solutions for some degenerate elliptic and parabolic problems on $\mathbb R^n$”, J. Evol. Equ., 1:2 (2001), 189–220  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 39)  scopus (cited: 58)
84. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “A priori estimates and blow-up of solutions to nonlinear partial differential equations and inequalities”, Proc. Steklov Inst. Math., 234 (2001), 1–362  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath

   2000
85. S. I. Pohozaev, A. Tesei, “Blow-up of nonnegative solutions to quasilinear parabolic inequalities”, Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl., 11:2 (2000), 99–109  mathscinet  zmath  scopus (cited: 31)
86. L. Moschini, S. I. Pohozaev, A. Tesei, “Existence and nonexistence of solutions of nonlinear Dirichlet problems with first order terms”, J. Funct. Anal., 177:2 (2000), 365–382  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 10)  scopus (cited: 13)
87. S. Pohozaev, L. Véron, “Blow-up results for nonlinear hyperbolic inequalities”, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4), 29:2 (2000), 393–420  mathscinet  zmath
88. S. Pohozaev, L. Véron, “Nonexistence results of solutions of semilinear differential inequalities on the Heisenberg group”, Manuscripta Math., 102:1 (2000), 85–99  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 34)  elib (cited: 23)  scopus (cited: 35)
89. S. I. Pohozaev, L. Véron, “Multiple positive solutions of some quasilinear Neumann problems”, Appl. Anal., 74:3-4 (2000), 363–391  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 17)
90. Yu. V. Egorov, V. A. Galaktionov, V. A. Kondratiev, S. I. Pohozaev, “On the necessary conditions of global existence to a quasilinear inequality in the half-space”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 330:2 (2000), 93–98  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 37)  elib (cited: 30)  scopus (cited: 38)
91. V. A. Galaktionov, Yu. V. Egorov, V. A. Kondrat'ev, S. I. Pokhozhaev, “Conditions for the existence of solutions to a quasilinear inequality in half-space”, Math. Notes, 67:1 (2000), 119–121  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
92. T. D. Venttsel', Yu. A. Dubinskii, A. M. Il'in, V. A. Kondrat'ev, V. P. Mikhailov, A. A. Mal'tsev, O. A. Oleinik, S. I. Pokhozhaev, N. Kh. Rozov, G. A. Chechkin, T. A. Shaposhnikova, “Anatolii Sergeevich Kalashnikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 55:5 (2000), 977–985  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi

   1999
93. S. I. Pohozaev, A. Tesei, “Existence and nonexistence of solutions of nonlinear Neumann problems”, SIAM J. Math. Anal., 31:1 (1999), 119–133 (electronic)  crossref  mathscinet  isi (cited: 5)  scopus (cited: 6)
94. L. A. Peletier, S. I. Pokhozhaev, “The Cauchy problem for the extended Fisher-Kolmogorov equation”, Differ. Equ., 35:3 (1999), 352–368  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
95. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Nonexistence of positive solutions for a system of quasilinear elliptic equations and inequalities in $\mathbb R^N$”, Dokl. Math., 59:3 (1999), 351–355  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 16)  scopus (cited: 24)
96. S. I. Pokhozhaev, “The Existence and Nonexistence of Periodic Solutions to Certain Nonlinear Hyperbolic Equations”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 254–279  mathnet  mathscinet  zmath
97. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “Nonexistence of Positive Solutions for Quasilinear Elliptic Problems on $\mathbb R^N$”, Proc. Steklov Inst. Math., 227 (1999), 186–216  mathnet  mathscinet  zmath
98. S. I. Pokhozhaev, On a class of nonlinear Dirichlet problems with first order terms, Nota Scientifica, 99/33, Dip. Mat. “G. Gastelnuovo”, Università di Roma “La Sapienza”, 1999
99. S. I. Pohozaev, “The fibering method and its applications to nonlinear boundary value problems”, Rendiconti dell'Istituto di Matematica dell'Universitá di Trieste, XXXI (1999), 235–305  mathscinet  zmath

   1998
100. S. I. Pokhozhaev, “On the existence and nonexistence of periodic solutions to some nonlinear hyperbolic equations”, Dokl. Math., 58:3 (1998), 395–399  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
101. S. I. Pokhozhaev, A. Tesei, “Existence of positive solutions to some nonlinear Neumann problems”, Dokl. Math., 58:3 (1998), 414–417  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
102. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, “The absence of global positive solutions of quasilinear elliptic inequalities”, Dokl. Math., 57:2 (1998), 250–253  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 67)  scopus (cited: 35)
103. V. Mustonen, S. Pohožaev, “On the nonexistence of periodic radial solutions for semilinear wave equations in unbounded domain”, Differential Integral Equations, 11:1 (1998), 133–145  mathscinet  zmath
104. S. I. Pohozaev, “On the reaction-diffusion electrolysis nonlinear elliptic equations”, Reaction diffusion systems (Trieste, 1995), Lecture Notes in Pure and Appl. Math., 194, Dekker, New York, 1998, 255–288  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1997
105. S. I. Pokhozhaev, “The essentially nonlinear capacities induced by differential operators”, Dokl. Math., 56:3 (1997), 924–926  mathnet  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 40)  scopus (cited: 11)
106. I. Kuzin, S. Pohozaev, Entire solutions of semilinear elliptic equations, Progr. Nonlinear Differential Equations Appl., 33, Birkhäuser Verlag, Basel, 1997 , vi+250 pp.  mathscinet  zmath
107. S. I. Pohozaev, “The fibering method in nonlinear variational problems”, Topological and variational methods for nonlinear boundary value problems (Cholín, 1995), Pitman Res. Notes Math. Ser., 365, Longman, Harlow, 1997, 35–88  mathscinet  zmath
108. P. Drábek, S. I. Pohozaev, “Positive solutions for the $p$-Laplacian: application of the fibering method”, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A, 127:4 (1997), 703–726  crossref  mathscinet  scopus (cited: 246)
109. S. I. Pokhozhaev, “On the Global Fibering Method in Nonlinear Variational Problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 219 (1997), 281–328  mathnet  mathscinet  zmath

   1995
110. S. I. Pokhozhaev, “On the Maslov equations”, Differ. Equ., 31:2 (1995), 315–326  mathnet  mathscinet  zmath  isi
111. S. I. Pokhozhaev, “A quasi-linear system of equations of electrolysis”, Proc. Steklov Inst. Math., 210 (1995), 178–196  mathnet  mathscinet  zmath
112. V. A. Il'in, L. D. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, “Ol'ga Arsen'evna Oleĭnik (on the occasion of her seventieth birthday)”, Differ. Equ., 31:7 (1995), 1035–1055 (1996)  mathnet  mathscinet  isi
113. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, V. S. Vladimirov, E. A. Volkov, V. K. Dzyadyk, V. A. Il'in, B. S. Kashin, N. P. Korneichuk, L. D. Kudryavtsev, O. A. Oleinik, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, S. B. Stechkin, S. A. Telyakovskii, V. N. Temlyakov, P. L. Ul'yanov, “Sergei Mikhailovich Nikol'skii (on his ninetieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 50:6 (1995), 1321–1327  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
114. V. P. Pikulin, S. I. Pokhozhaev, Prakticheskii kurs po uravneniyam matematicheskoi fiziki, Uchebnik dlya vuzov, 2-e izd., Nauka, M., 1995

   1994
115. S. I. Pokhozhaev, “On a nonlinear elliptic problem of H. Amann”, Differ. Equ., 30:4 (1994), 623–638  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1995
116. S. I. Pokhozhaev, “On a nonlinear electrolysis problem”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 82:1 (1995), 87–99  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1994
117. S. M. Nikol'skii, L. D. Kudryavtsev, O. V. Besov, S. I. Pokhozhaev, S. A. Telyakovskii, V. A. Il'in, V. I. Burenkov, S. B. Stechkin, N. V. Miroshin, V. S. Kryuchkov, “Petr Ivanovich Lizorkin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 49:3 (1994), 177–179  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
118. S. I. Pokhozhaev, “A mathematical model of electrolysis”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 48:2 (1994), 402–405  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1993
119. S. I. Pohožaev, “The sharp a priori estimates for some superlinear degenerate elliptic problems”, Function spaces, differential operators and nonlinear analysis (Friedrichroda, 1992), Teubner-Texte Math., 133, Teubner, Stuttgart, 1993, 200–217  crossref  mathscinet  zmath
120. S. I. Pokhozhaev, “Sharp a priori estimates for some quasilinear elliptic equations”, Differ. Equ., 29:3 (1993), 405–417  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1994
121. S. I. Pokhozhaev, “Sharp a priori estimates for a quasilinear degenerate elliptic problem”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 79:2 (1994), 335–346  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
122. S. I. Pokhozhaev, “On entire radial solutions of quasilinear elliptic equations”, Proc. Steklov Inst. Math., 204 (1994), 215–233  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
123. O. V. Besov, V. A. Il'in, P. I. Lizorkin, S. M. Nikol'skii, S. I. Pokhozhaev, T. S. Pigolkina, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:4 (1993), 261–165  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus
124. O. V. Besov, L. D. Kudryavtsev, N. V. Miroshin, S. M. Nikol'skii, S. I. Pokhozhaev, “Petr Ivanovich Lizorkin (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 48:1 (1993), 213–216  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
125. V. A. Il'in, S. M. Nikol'skii, O. V. Besov, N. A. Izobov, T. S. Pigolkina, S. I. Pokhozhaev, Ya. V. Radyno, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (on the occasion of his seventieth birthday)”, Differ. Equ., 29:12 (1993), 1763–1768  mathnet  mathscinet
126. S. I. Pokhozhaev, “Sharp a priori estimates for some superlinear elliptic equations”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 46:3 (1993), 463–467  mathnet  mathscinet  zmath  isi
127. S. I. Pokhozhaev, “On the smoothness of solutions of some superlinear elliptic equations”, Russian Acad. Sci. Dokl. Math., 46:3 (1993), 447–450  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1992
128. S. Pohozaev, “On entire solutions of semilinear elliptic equations”, Progress in partial differential equations: elliptic and parabolic problems (Pont-à-Mousson, 1991), Pitman Res. Notes Math. Ser., 266, Longman Sci. Tech., Harlow, 1992, 56–69  mathscinet  zmath

   1994
129. S. I. Pokhozhaev, “On entire radial solutions of some quasilinear elliptic equations”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 77:2 (1994), 265–277  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  scopus
130. S. I. Pokhozhaev, “On quasilinear elliptic problems in $\mathbb R^N$ in the supercritical case”, Proc. Steklov Inst. Math., 201 (1994), 273–286  mathnet  mathscinet  zmath

   1992
131. S. I. Pokhozhaev, “On asymptotics of entire radial solutions of quasilinear elliptic equations”, Soviet Math. Dokl., 44:2 (1992), 548–553  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1991
132. S. I. Pokhozhaev, “On entire solutions of quasilinear elliptic equations”, Soviet Math. Dokl., 43:3 (1991), 783–787 (1992)  mathnet  mathscinet  zmath  isi
133. S. I. Pokhozhaev, “On entire solutions of a class of quasilinear elliptic equations”, Soviet Math. Dokl., 43:3 (1991), 932–936 (1992)  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1992
134. S. I. Pokhozhaev, “On elliptic problems in $\mathbf R^N$ with supercritical exponent of nonlinearity”, Math. USSR-Sb., 72:2 (1992), 447–466  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi

   1991
135. S. I. Pokhozhaev, “On classes of positivity of elliptic operators in $\mathbf R^N$ with a supercritical nonlinearity index”, Soviet Math. Dokl., 42:2 (1991), 515–519  mathnet  mathscinet  zmath  isi
136. S. I. Pokhozhaev, “Solvability of an elliptic problem in $\mathbf R^n$ with a supercritical index of nonlinearity”, Soviet Math. Dokl., 42:1 (1991), 215–219  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1992
137. S. I. Pokhozhaev, “On the method of fibering a solution in nonlinear boundary value problems”, Proc. Steklov Inst. Math., 192 (1992), 157–173  mathnet  mathscinet  zmath

   1990
138. S. I. Pokhozhaev, “O novom integralnom sootnoshenii i ego primenenii k nelineinym ellipticheskim zadacham”, Tezisy III Mezhdunarodnoi konferentsii pamyati M. A. Lavrenteva (Novosibirsk, 10–14 sentyabrya 1990 g.), SO AN SSSR, 1990, 34

   1989
139. S. I. Pokhozhaev, “On a problem of L. V. Ovsyannikov”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 30:2 (1989), 169–174  crossref  mathscinet  adsnasa  scopus (cited: 1)
140. S. I. Pokhozhaev, V. V. Zharinov, M. A. Illarionov, V. P. Pikulin, Prikladnoi nelineinyi analiz, MEI, M., 1989
141. V. P. Pikulin, S. I. Pokhozhaev, Prakticheskii kurs po uravneniyam matematicheskoi fiziki, MEI, M., 1989

   1988
142. S. I. Pokhozhaev, “On a constructive method of the calculus of variations”, Soviet Math. Dokl., 37:1 (1988), 274–277  mathnet  mathscinet  zmath  isi
143. S. I. Pokhozhaev, “Ob odnom klasse nelineinykh nekoertsitivnykh zadach”, Issledovaniya v oblasti nelineinykh operatorov, Uralskoe otdelenie AN SSSR, Institut matematiki s VTs RAN, 1988, 5–17

   1986
144. S. I. Pokhozhaev, “O vlozhenii nelineinykh operatorov i apriornykh otsenkakh reshenii nelineinykh uravnenii”, Uravneniya v chastnykh proizvodnykh i ikh prilozheniya (Tbilisi, 1982), Tbilissk. gos. un-t, Tbilisi, 1986, 203–210  mathscinet

   1985
145. S. I. Pokhozhaev, “The Kirchhoff quasilinear hyperbolic equation”, Differ. Equ., 21 (1985), 82–88  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
146. S. I. Pokhozhaev, O metode rassloeniya nelineinykh zadach, Mezhvedomstvennyi sbornik po matematike, MEI, 5, 1985

   1984
147. Yu. A. Dubinskii, S. I. Pokhozhaev, V. F. Safonov, A. N. Tikhonov, “Sergei Aleksandrovich Lomov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 39:2 (1984), 223–224  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  scopus

   1983
148. S. I. Pokhozhaev, “A priori bounds of solutions of quasilinear elliptic equations of arbitrary order”, Differ. Equ., 19 (1983), 86–94  mathnet  mathscinet  zmath  isi

   1982
149. S. I. Pokhozhaev, “Ob obschei teorii apriornykh otsenok reshenii nelineinykh uravnenii”, Matematika, Trudy MEI, 566, Izd-vo MEI, M., 1982, 62–69  mathscinet  zmath
150. S. I. Pokhozhaev, “Solvability of certain high-order quasilinear elliptic equations”, Differ. Equ., 18 (1982), 85–92  mathnet  mathscinet  zmath  isi
151. S. I. Pokhozhaev, “Imbedding of nonlinear operators and a priori estimates of the solutions of nonlinear equations”, Sov. Math. Dokl., 26 (1982), 469–472  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi

   1983
152. S. I. Pokhozhaev, “On the solvability of quasilinear elliptic equations of arbitrary order”, Math. USSR-Sb., 45:2 (1983), 257–271  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)

   1982
153. S. I. Pokhozhaev, “Nelineinye differentsialnye uravneniya v chastnykh proizvodnykh”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 3, Sovetskaya entsiklopediya, 1982, 950–956
154. S. I. Pokhozhaev, “Ob obschei teorii apriornykh otsenok dlya kvazilineinykh uravnenii”, Dokl. 7-go sovetsko-cheshskogo seminara po problemam matematicheskoi fiziki (Erevan), Erevanskii universitet, 1982, 280–285
155. S. I. Pokhozhaev, “Ob obschei teorii apriornykh otsenok dlya nelineinykh uravnenii”, Sovmestnye zasedaniya seminara imeni I. G. Petrovskogo po differentsialnym uravneniyam i matematicheskim problemam fiziki i Moskovskogo matematicheskogo obschestva, UMN, 37:4 (1982), 90  mathnet
156. S. I. Pokhozhaev, “Ob apriornykh otsenkakh reshenii nelineinykh uravnenii”, Tezisy Vsesoyuznoi konferentsii pamyati M. A. Lavrenteva (Novosibirsk, 1982 g.), SO AN SSSR, 1982, 24–25
157. G. Fichera, Yu. M. Sukhov, N. P. Klepikov, I. M. Krichever, N. F. Morozov, S. I. Pokhozhaev, V. E. Zakharov, “Sessions of the Petrovskii Seminar on differential equations and mathematical problems of physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 37:2(224) (1982), 255–262  mathnet

   1981
158. S. I. Pokhozhaev, “Higher-order quasilinear elliptic equations”, Differ. Eq., 17:1 (1981), 78–88  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
159. S. I. Pokhozhaev, “On subordinate operators of nonlinear equations”, Sov. Math. Dokl., 23 (1981), 272–275  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  isi  scopus
160. S. I. Pokhozhaev, S. M. Nikolskii, L. D. Kudryavtsev, L. A. Kuznetsov, O novoi programme po matematike dlya inzhenerov, Nauchno-metodicheskoe izdanie po matematike, 9-e izd., MGU, 1981 , 8 pp.
161. S. I. Pokhozhaev, L. D. Kudryavtsev, L. A. Kuznetsov, “O regionalnykh seminarakh i konferentsiyakh zaveduyuschikh matematicheskimi kafedrami”, Nauchno-metodicheskoe izdanie po matematike, 9, 1981, 113–122

   1980
162. S. I. Pokhozhaev, “Teorema sravneniya i otsutstvie reshenii nelineinykh kraevykh zadach”, Matematika, Trudy MEI, 499, Izd-vo MEI, M., 1980, 42–48  mathscinet  zmath
163. S. I. Pokhozhaev, “Periodicheskie resheniya nekotorykh nelineinykh sistem obyknovennykh differentsialnykh uravnenii”, Differents. uravneniya, 16:1 (1980), 109–116  mathnet  mathscinet  zmath

   1982
164. S. I. Pokhozhaev, “On equations of the form $\Delta u=f(x,u,Du)$”, Math. USSR-Sb., 41:2 (1982), 269–280  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 18)

   1979
165. S. I. Pohožaev, “On an approach to nonlinear equations”, Sov. Math. Dokl., 20 (1979), 912–916  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1978
166. S. I. Pokhozhaev, “Ob uravnenii neizentropicheskogo dvizheniya gaza”, Trudy MEI, 357, Izd-vo MEI, M., 1978, 81–87  mathscinet
167. S. I. Pokhozhaev, “Voprosy otsutstviya reshenii nelineinykh kraevykh zadach”, Trudy Vsesoyuznoi konferentsii po uravneniyam s chastnymi proizvodnymi, posvyaschennoi 75-letiyu akademika I. G. Petrovskogo, Izd-vo Mosk. un-ta, M., 1978, 200–203
168. S. I. Pokhozhaev, “Ob uravneniyakh vida $\Delta u=f(x,u)$”, Sovmestnye zasedaniya seminara imeni I. G. Petrovskogo po differentsialnym uravneniyam i matematicheskim problemam fiziki i Moskovskogo matematicheskogo obschestva (18–20 yanvarya 1978 g.), UMN, 33, no. 3, 1978, 149  mathnet

   1977
169. K. A. Bezhanov, O. V. Besov, A. V. Bitsadze, I. A. Borachinsky, A. A. Vasharin, V. S. Vladimirov, N. V. Zvolinsky, V. A. Il'in, V. P. Korobeinikov, L. D. Kudryavtsev, L. P. Kuptsov, P. I. Lizorkin, Yu. I. Makarychev, V. E. Mirakov, V. P. Mikhailov, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, Yu. S. Nikol'skii, A. P. Novikov, T. S. Pigolkina, S. I. Pokhozhaev, E. A. Romishevsky, S. L. Sobolev, S. V. Uspenskii, M. I. Shabunin, G. N. Yakovlev, Differ. Uravn., 13:6 (1977), 1149–1153  mathnet

   1975
170. S. I. Pokhozhaev, “Issledovanie giperbolicheskikh sistem kvazilineinykh uravnenii metodom prodolzheniya”, Matematika, Trudy MEI, 260, Izd-vo MEI, M., 1975, 74–88  mathscinet
171. S. I. Pokhozhaev, “On a class of quasilinear hyperbolic equations”, Math. USSR-Sb., 25:1 (1975), 145–158  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 112)

   1974
172. S. I. Pokhozhaev, “Kvazilineinye giperbolicheskie uravneniya Kirkhgofa i zakony sokhraneniya”, Issledovaniya differentsialnykh uravnenii i ikh prilozhenii, Trudy MEI, 201, Izd-vo MEI, M., 1974, 118–126  mathscinet

   1972
173. S. I. Pokhozhaev, “Ob odnom klasse kvazilineinykh giperbolicheskikh sistem”, Vyssh. mat., Trudy MEI, 146, Izd-vo MEI, M., 1972, 116–122  mathscinet

   1971
174. S. I. Pokhozhaev, “O nekotorykh nekoertsitivnykh kvazilineinykh ellipticheskikh zadachakh”, Matematika, Trudy MEI, 89, Izd-vo MEI, M., 1971, 11–19  mathscinet
175. S. I. Pohožaev, “On periodic solutions of some nonlinear hyperbolic equations”, Sov. Math. Dokl., 12 (1971), 980–983  mathnet  mathscinet  zmath
176. S. I. Pohožaev, “A certain quasilinear parabolic equation”, Differencial'nye Uravnenija, 7 (1971), 73–80  mathnet  mathscinet  zmath

   1970
177. S. I. Pohožaev, “Weakly nonlinear hyperbolic systems”, Trudy Moskov. Mat. Obšč., 23, 1970, 61–76  mathnet  mathscinet  zmath
178. S. I. Pohozaev, “On solvability of quasilinear parabolic systems”, Soviet Math. Dokl., 11 (1970), 806–809  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
179. S. I. Pohožaev, “Conservation laws and a priori estimates for certain nonlinear parabolic equations”, Differencial'nye Uravnenija, 6 (1970), 129–136  mathnet  mathscinet  zmath
180. S. I. Pokhozhaev, “On the eigenfunctions of quasilinear elliptic problems”, Math. USSR-Sb., 11:2 (1970), 171–188  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 18)

   1969
181. S. I. Pohožaev, “Normal solvability of nonlinear equations”, Sov. Math. Dokl., 10 (1969), 35–38  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
182. S. I. Pokhozhaev, “Normal solubility of nonlinear equations in convex uniform Banach spaces”, Funct. Anal. Appl., 3:2 (1969), 147–151  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
183. S. I. Pokhozhaev, “On nonlinear operators having weakly closed range, and quasilinear elliptic equations”, Math. USSR-Sb., 7:2 (1969), 227–250  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1968
184. S. I. Pokhozhaev, “The set of critical values of a functional”, Math. USSR-Sb., 4:1 (1968), 93–98  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
185. S. I. Pokhozhaev, “O mnozhestve urovnya funktsionalov”, Doklady nauchno-tekhn. konferentsii MEI (sektsiya matem.), MEI, M., 1968, 63–68

   1967
186. S. I. Pohožaev, “The eigenfunctions of certain nonlinear problems”, Proc. Tech. Sci. Conf. on Advances of Sci. Res., Math. Section, Moskov. Ènerget. Inst., Moscow, 1967, 186–191  mathscinet
187. S. I. Pokhozhaev, “Solvability of nonlinear equations with odd operators”, Funct. Anal. Appl., 1:3 (1967), 227–233  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 22)
188. Yu. A. Dubinskii, S. I. Pokhozhaev, “On a certain class of operators and the solvability of quasilinear elliptic equations”, Math. USSR-Sb., 1:2 (1967), 199–207  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1965
189. S. I. Pohožaev, “Eigenfunctions of the equation $\Delta u+\lambda f(u)=0$”, Sov. Math. Dokl., 6 (1965), 1408–1411  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
190. S. I. Pohožaev, “On S.L. Sobolev's embedding theorem in the case $pl=n$”, Proc. Tech. Sci. Conf. on Advances of Sci. Res., Math. Section, Moskov. Ènerget. Inst., Moscow, 1965, 158–170  hlocal

   1962
191. S. I. Pokhozhaev, A. A. Deribas, “O postanovke zadachi o silnom vzryve na poverkhnosti zhidkosti”, Dokl. AN SSSR, 144:3 (1962), 524–526  mathnet

   1961
192. S. I. Pohožaev, “The boundary value problem for equation $\Delta u=u^2$”, Sov. Math. Dokl., 2 (1961), 609–613  mathnet  mathscinet  zmath
193. S. I. Pohožaev, “Analogue of Schmidt's method for non-linear equations”, Soviet Math. Dokl., 2 (1961), 103–105  mathscinet  zmath
194. S. I. Pokhozhaev, “Analogue of Schmidt’s method for nonlinear equations”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 136:3 (1961), 546–548  mathnet  mathscinet  zmath
195. S. I. Pokhozhaev, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 140:3 (1961), 518  mathnet

   1960
196. S. I. Pohožaev, “The Dirichlet problem for the equation $\Delta u=u^2$”, Soviet Math. Dokl., 1 (1960), 1143–1146  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

   1958
197. S. I. Pokhozhaev, “Ob odnom voprose sverkhzvukovogo istecheniya”, Trudy MFTI, 1, MFTI, 1958, 167–172

Presentations in Math-Net.Ru
1. Локальные и глобальные гладкие решения 3D-уравнений Навье–Стокса
S. I. Pokhozhaev
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 13, 2013 12:00   
2. Blow-up of smooth solutions to the Korteweg–de Vries equation
S. I. Pokhozhaev
Steklov Mathematical Institute Seminar
January 17, 2013 16:00   
3. Blow-up solutions to the Korteweg–de Vries equation
S. I. Pohozaev
Sixth International Conference on Differential and Functional Differential Equations DFDE-2011
August 17, 2011 10:00   
4. Crifical non-linearities of PDE
S. I. Pokhozhaev
Meetings of the St. Petersburg Mathematical Society
November 16, 2009   
5. Blow-up theory for nonlinear partial differential equations. Critical nonlinearities
S. I. Pokhozhaev
Steklov Mathematical Institute Seminar
February 26, 2009 16:00   
6. Существование и отсутствие глобальных решений уравнения Курамото–Сивашинского в многомерном случае
S. I. Pokhozhaev
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
January 22, 2009 11:00
7. A priori estimates and the absence of solutions of non-linear partial differential equations and inequalities
S. I. Pokhozhaev
Steklov Mathematical Institute Seminar
June 21, 2001

Books in Math-Net.Ru
  1. Function theory and equations of mathematical physics, Collected papers. In commemoration of the 90th anniversary of Lev Dmitrievich Kudryavtsev's birth, Trudy MIAN, 283, ed. S. I. Pokhozhaev, A. G. Sergeev, 2013, 287 с.
    http://mi.mathnet.ru/book1496
  2. E. Mitidieri, S. I. Pokhozhaev, A priori estimates and blow-up of solutions to nonlinear partial differential equations and inequalities, Trudy MIAN, 234, ed. S. M. Nikol'skii, E. F. Mishchenko, 2001, 384 с.
    http://mi.mathnet.ru/book247

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021