RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Ryabov, Pavel Evgenevich

Total publications: 44 (43)
in MathSciNet: 24 (24)
in zbMATH: 23 (23)
in Web of Science: 17 (17)
in Scopus: 30 (30)
Cited articles: 30
Citations in Math-Net.Ru: 55
Citations in Web of Science: 50
Citations in Scopus: 47
Presentations: 13

Number of views:
This page:3697
Abstract pages:3800
Full texts:917
References:482
Ryabov, Pavel Evgenevich
Associate professor
Doctor of physico-mathematical sciences (2016)
Speciality: 01.02.01 (Theoretical mechanics)
E-mail:
Keywords: Generalized two-fields gyrostat, critical subsystems, invariant relations, types of critical points.
UDC: 517.938.5, 531.38, 514.853
MSC: 70E17, 70G40

Subject:

Completely integrable Hamiltonian systems, algebraic separation of variables, bifurcation diagram, bifurcations of Liouville tori.

   
Main publications:
  1. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Bifurcations of the first integrals in the Kowalevski–Yehia case”, Regular and Chaotic Dynamics, 2:2 (1997), 25–40  mathscinet  zmath  scopus
  2. P. E. Ryabov, “Bifurcations of First Integrals in the Sokolov Case”, Theoret. and Math. Phys., 134:2 (2003), 181–197  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  3. P. E. Ryabov, “Explicit integration and the topology of the D. N. Goryachev case”, Doklady Mathematics, 84:1 (2011), 502–505  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
  4. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Net Diagrams for the Fomenko Invariant in the Integrable System with Three Degrees of Freedom”, Doklady Mathematics, 86:3 (2012), 839–842  crossref  isi  scopus
  5. P. E. Ryabov, “Phase topology of one irreducible integrable problem in the dynamics of a rigid body”, Theoret. and Math. Phys., 176:2 (2013), 1000–1015  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

http://www.mathnet.ru/eng/person18535
http://scholar.google.com/citations?user=FnBS34QAAAAJ&hl=en
http://zbmath.org/authors/?q=ai:ryabov.p-e
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/640473
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=16945
ISTINA http://istina.msu.ru/workers/3815006
http://orcid.org/0000-0001-5401-3796
http://www.researcherid.com/rid/N-5009-2014
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6603273487
https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Ryabov
https://arxiv.org/a/ryabov_p_1

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2019
1. P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, Nelin. Dinam., 15:1 (2019), 59–66  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib  scopus
2. P. E. Ryabov, “Bifurcations of Liouville tori in a system of two vortices of positive intensity in a Bose–Einstein condensate”, Dokl. Math., 99:2 (2019), 225–229  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
3. Pavel E. Ryabov, Artemiy A. Shadrin, “Bifurcation Diagram of One Generalized Integrable Model of Vortex Dynamics”, Regul. Chaotic Dyn., 24:4 (2019), 418–431  mathnet  crossref  mathscinet  isi  scopus

   2018
4. S. V. Sokolov, P. E. Ryabov, “Bifurcation Diagram of the Two Vortices in a BoseEinstein Condensate with Intensities of the Same Signs”, Doklady Mathematics, 97:3 (2018), 286290  mathnet  crossref  crossref  zmath  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
5. P. E. Ryabov, Bifurcation diagram of one perturbed vortex dynamics problem, 2018 , 10 pp., arXiv: 1811.10512  adsnasa
6. P. E. Ryabov, On one unstable bifurcation in the dynamics of vortex structure, 2018 , 11 pp., arXiv: 1812.03563  adsnasa
7. P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, Phase Topology of Two Vortices of the Identical Intensities in Bose-Einstein Condensate, 2018 , 9 pp., arXiv: 1812.11749  adsnasa
8. P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, “Topological atlas of integrable problems of rigid body dynamics”, International Scientific Conference “INTEGRABLE SYSTEMS AND NONLINEAR DYNAMICS”, ABSTRACTS (Yaroslavl, October 15, 2018), ISBN: 978-5-8397-1156-3, Yaroslavskii gosudarstvennyi universitet im. P.G. Demidova, 2018, 73-74

   2017
9. Ryabov P. E., “Explicit Integration of the System of Invariant Relations for the Case of M. Adler and P. van Moerbeke”, Doklady Mathematics, 95:1 (2017), 17–20  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
10. Kharlamov M. P., Ryabov P. E., Kharlamova I. I., “Topological Atlas of the KovalevskayaYehia Gyrostat”, Journal of Mathematical Sciences (United States), 227:3 (2017), 241–386  crossref  scopus (cited: 1)
11. A. A. Oshemkov, P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, “Explicit determination of certain periodic motions of a generalized two-field gyrostat”, Russian Journal of Mathematical Physics, 24:4 (2017), 517–525  crossref  isi  scopus
12. P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, “Separation of variables for integrable case of the Kowalevski top in a non-Euclidean space”, The International Scientific Workshop “Recent Advances in Hamiltonian and Nonholonomic Dynamics”, Book of Abstracts, (Moscow Institute of Physics and Technology (Dolgoprudny), Russia, 15 -18 june 2017), Moscow-Izhevsk: Publishing Center “Institute of Computer Science”, Izhevsk, 2017, 65 - 66
13. P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, “Novye invariantnye sootnosheniya odnoi kriticheskoi podsistemy dlya obobschennogo dvukhpolevogo girostata”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi teorii upravleniya i mekhanike (Suzdal, 7- 11 iyulya 2017 g.), Tezisy dokladov, Vladimir: OOO “Arkaim”, 2017, 121-122  elib
14. Sergei V. Sokolov, Pavel E. Ryabov, “Bifurcation Analysis of the Dynamics of Two Vortices in a Bose Einstein Condensate. The Case of Intensities of Opposite Signs”, Regul. Chaotic Dyn., 22:8 (2017), 976–995  mathnet (cited: 2)  crossref  isi (cited: 5)  scopus (cited: 6)

   2016
15. A. V. Borisov, P. E. Ryabov, S. V. Sokolov, “Bifurcation Analysis of the Motion of a Cylinder and a Point Vortex in an Ideal Fluid”, Math. Notes, 99:6 (2016), 834–839  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 7)  scopus (cited: 7)
16. Mikhail P. Kharlamov, Pavel E. Ryabov, Alexander Yu. Savushkin, “Topological Atlas of the KowalevskiSokolov Top”, Regul. Chaotic Dyn., 21:1 (2016), 24–65  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)  scopus (cited: 2)
17. Pavel E. Ryabov, Andrej A. Oshemkov, Sergei V. Sokolov, “The Integrable Case of Adler van Moerbeke. Discriminant Set and Bifurcation Diagram”, Regul. Chaotic Dyn., 21:5 (2016), 581–592 , 12 pp.  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)  scopus (cited: 3)
18. P. E. Ryabov, E. O. Birucheva, “The discriminant set and bifurcation diagram of the integrable case of M. Adler and P. van Moerbeke”, Nelin. Dinam., 12:4 (2016), 633–650  mathnet  crossref  elib

   2017
19. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, I. I. Kharlamova, “Topological Atlas of the Kovalevskaya–Yehia Gyrostat”, J. Math. Sci. (N. Y.), 227:3 (2017), 241–386  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   2016
20. P. E. Ryabov, “Uravneniya Abelya - Yakobi dlya integriruemogo sluchaya Kovalevskoi-Yakhya v dinamike tverdogo tela pri nulevoi postoyannoi ploschadei”, Programma 59-i nauchnoi konferentsii MFTI s mezhdunarodnym uchastiem. Molodezhnoe otdelenie Aktualnye problemy fundamentalnykh i prikladnykh nauk v oblasti fiziki. Otdelenie Aktualnye problemy fundamentalnykh i prikladnykh nauk v sovremennom informatsionnom obschestve (Moskva, MFTI, 2126 noyabrya 2016 goda), ISBN 978-5-7417-0610-7, M.: MFTI, 2016, 1-2

   2015
21. Ryabov P. E., Savushkin A. Yu., “Fazovaya topologiya volchka KovalevskoiSokolova”, Nelineinaya dinamika, 11:2 (2015), 287–317  mathnet  zmath  isi  elib
22. P. E. Ryabov, “New invariant relations for the generalized two-field gyrostat”, Journal of Geometry and Physics, 87, January 2015 (2015), 415–421  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus

   2017
23. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Topological atlas of the Kovalevskaya top in a double field”, J. Math. Sci., 223:6 (2017), 775–809  mathnet  crossref  mathscinet  elib  scopus

   2014
24. P. E. Ryabov, “The phase topology of a special case of Goryachev integrability in rigid body dynamics”, Sb. Math., 205:7 (2014), 1024–1044  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 5)  scopus (cited: 5)

   2013
25. P. E. Ryabov, “Phase topology of one irreducible integrable problem in the dynamics of a rigid body”, Theoret. and Math. Phys., 176:2 (2013), 1000–1015  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)  scopus (cited: 7)

   2012
26. P. E. Ryabov, M. P. Kharlamov, “Classification of singularities in the problem of motion of the Kovalevskaya top in a double force field”, Sbornik: Mathematics, 203:2 (2012), 257–287  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 7)  scopus (cited: 7)
27. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Net Diagrams for the Fomenko Invariant in the Integrable System with Three Degrees of Freedom”, Doklady Mathematics, 86:3 (2012), 839–842  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus
28. P. E. Ryabov, G. E. Smirnov, M. P. Kharlamov, “The atlas of the diagrams for the generalization of the 4th Appelrot class of especially remarkable motions to a gyrostat in a double force field”, Mekh. Tverd. Tela, 2012, no. 42, 62-76  mathscinet  zmath  adsnasa  hrarxiv
29. P. E. Ryabov, “A reply to Comments by A. V.Tsiganov (ND, 2011, no. 3, p. 715)”, Rus. J. Nonlin. Dyn., 8:1 (2012), 167–172  mathnet  hrarxiv  elib

   2011
30. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Smale–Fomenko diagrams and rough topological invariants of the Kowalevski–Yehia case”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 2011, no. 4, 40–59  mathnet  zmath  elib
31. I. I. Kharlamova, P. E. Ryabov, “The electronic atlas of bifurcation diagrams of the Kowalevski–Yehia gyrostat”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 2011, no. 2, 147–162  mathnet  zmath  elib (cited: 1)
32. P. E. Ryabov, “Explicit integration and the topology of the D. N. Goryachev case.”, Doklady Mathematics, 84:1 (2011), 502–505  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
33. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, A. Y. Savushkin, G. E. Smirnov, “Types of critical points of the Kowalevski gyrostat in double field”, Mekh. Tverd. Tela, 2011, no. 41, 27–38  mathscinet  adsnasa  hrarxiv  scopus

   2010
34. P. E. Ryabov, “Analytic classification of singularities in the integrable Kowalevski–Yehia case”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 2010, no. 4, 25–30  mathnet  elib
35. P. E. Ryabov, M. P. Kharlamov, “Analytic classification of singularities in the generalized Kowalevski case”, Vestn. Udmurtsk. Univ. Mat. Mekh. Komp. Nauki, 2010, no. 2, 19–28  mathnet  elib

   2007
36. P. E. Ryabov, “Algebraic curves and bifurcation diagrams of two integrable problems (Russian)”, Mekh. Tverd. Tela, 2007, no. 37, 97–111  mathscinet

   2003
37. P. E. Ryabov, “Bifurcations of First Integrals in the Sokolov Case”, Theoret. and Math. Phys., 134:2 (2003), 181–197  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 11)  scopus

   2001
38. P. E. Ryabov, O. E. Orel, “Topology, bifurcations and Liouville classification of Kirchhoff equations with an additional integral of fourth degree”, Journal of Physics A: Mathematical and General, 34:11 (2001), 2149–2163  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib (cited: 3)  scopus

   2000
39. P. E. Ryabov, “Phase topology of the Chaplygin problem on the motion of a rigid body in a fluid (Russian)”, Mekh. Tverd. Tela, 2000, no. 30, 140–150  mathscinet  zmath

   1999
40. P. E. Ryabov, “Bifurcation sets in an integrable problem on motion of a rigid body in fluid”, Regular and Chaotic Dynamics, 4:4 (1999), 59–76  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 2)  scopus

   1998
41. P. E. Ryabov, O. E. Orel, “Bifurcation sets in a problem on motion of a rigid body in fluid and in the generalization of this problem”, Regular and Chaotic Dynamics, 3:2 (1998), 82–91  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 12)  scopus

   1997
42. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Bifurcations of the first integrals in the Kowalevski-Yehia case”, Regular and Chaotic Dynamics, 2:2 (1997), 25–40  mathscinet  zmath  scopus
43. M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, “Bifurkatsii pervykh integralov v sluchae Kovalevskoi-Yakhi”, Regul. Chaotic Dyn., 2:2 (1997), 25–40  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1995
44. P. E. Ryabov, “On calculation of a bifurcation set in Kovalevskaya-Yehia integrability case (Russian)”, Mekh. Tverd. Tela, 1995, no. 27, 36–40  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1.
P. E. Ryabov

November 6, 2019 17:45   
2. Topological atlases for some integrable problems of rigid body dynamics
S. V. Sokolov, P. E. Ryabov
Seminar of the Department of Theoretical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
June 1, 2016 14:00
3. . . ̸
E. O. Birucheva, P. E. Ryabov
Modern geometry methods
October 14, 2015 18:30
4. Topological analysis of non-classical integrable problems of rigid body dynamics
P. E. Ryabov
International conference «Nonlinear Methods in Physics and Mechanics» dedicated to Martin Kruskal on the occasion of the 90th birthday and to the 60th anniversary of the solution of the Fermi-Pasta-Ulam problem, Yaroslavl, P. G. Demidov Yaroslavl State University, October 1–3, 2015
October 2, 2015 15:30
5. Bifurcations of first integrals in the Kowalevski – Sokolov case
M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov, A. Yu. Savushkin
Dynamics, Bifurcations, and Strange Attractors, 2015
July 22, 2015 18:00
6. $e(3)$
M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov
International Conference on Mathematical Control Theory and Mechanics
July 4, 2015 12:40
7. Method of critical subsystems as a way to calculate the types of critical points in integrable systems with three degrees of freedom
M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov
Hamiltonian Dynamics, Nonautonomous Systems, and Patterns in PDE's
December 11, 2014 17:00
8. On the problem of detecting critical subsystems for the generalized two-field gyrostat
P. E. Ryabov
International Conference on Differential Equations and Dynamical Systems
July 4, 2014 18:10
9. New results in the study of the phase topology of generalized Kowalevski gyrostat
P. E. Ryabov
Modern geometry methods
April 24, 2013 18:30
10. Net diagrams for the Fomenko invariant in an integrable system with three degrees of freedom
M. P. Kharlamov, P. E. Ryabov
Modern geometry methods
March 28, 2012 18:30
11. On commutation of separated variables in problems of rigid body dynamics
P. E. Ryabov
Modern geometry methods
February 22, 2012 18:30
12. . . 
P. E. Ryabov
Modern geometry methods
February 16, 2011 18:30
13. p pp p
P. E. Ryabov
Scientic seminar «Actual problems of geometry and mechanics » named after Prof. V.V. Trofimov
December 17, 1999 18:30

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020