RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Timoshenko, Evgenii Iosifovich

Total publications: 80 (79)
in MathSciNet: 63 (62)
in zbMATH: 57 (57)
in Web of Science: 48 (47)
in Scopus: 91 (91)
Cited articles: 47
Citations in Math-Net.Ru: 169
Citations in Web of Science: 53
Citations in Scopus: 221

Number of views:
This page:2354
Abstract pages:9147
Full texts:2439
References:1079
Timoshenko, Evgenii Iosifovich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
E-mail:
Keywords: group, solvable group, automorphism, endomorphism.

http://www.mathnet.ru/eng/person19349
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/325143

Full list of scientific publications:
| scientific publications | by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | common list |


1. E. I. Timoshenko, “Basis of paryially commutative metabelian groups”, Izv. RAN. Ser. Mat. (to appear)  mathnet

   2020
2. E. I. Timoshenko, “On primitive and inner endomorphisms of groups”, Sibirian Mathematical Journal, 61:2 (2020), 320–327
3. E. I. Timoshenko, “Automorphismsof partially commutative metabelian groups”, Algebra and Logic, 59:2 (2020), 165–179  mathnet  crossref  crossref  isi  scopus
4. V. A. Romankov, E. I. Timoshenko, “O verbalno zamknutykh podgruppakh svobodnykh razreshimykh grupp”, Algebra i logika, 59:3 (2020), 367–384

   2019
5. V. A. Romankov, E. I. Timoshenko, “O verbalno zamknutykh podgruppakh svobodnykh razreshimykh grupp”, Vestnik Omskogo universiteta, 2019, no. 1, 9-16
6. E. I. Timoshenko, “Universal Theories and Centralizer Dimensions of Groups”, Algebra and Logic, 58:3 (2019), 268–281  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
7. S. G. Afanaseva, E. I. Timoshenko, “Partially commutative metabelian pro-P-groups”, Sibirian Mathematical Journal, 60:4 (2019), 559–564  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi  elib  elib  scopus  scopus
8. E. I. Timoshenko, “Prime and homogeneous rings and algebras”, Algebra and Logic, 58:4 (2019), 345–355  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi  scopus

   2018
9. E. I. Timoshenko, “On embedding of partially commutative metsbelian groups to matrix groups”, International Journal of Group Theory, 7:4 (2018), 17-26  mathscinet
10. E. I. Timoshenko, “Centralizer dimensions of partially commutative metabelian groups”, Algebra and Logic, 57:1 (2018), 69–80  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
11. E. I. Timoshenko, “On splittings, subgroups, and theories of partally commutative metabelian groups”, Sibirian Mathematical Journal, 59:3 (2018), 536-541  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus  scopus
12. E. I. Timoshenko, “O fragmentakh teorii nekotorykh razreshimykh ili nilpotentnykh grupp”, Vestnik Omskogo universiteta, 2018, no. 2, 53-60
13. E. I. Timoshenko, “Theories of relatively free groups with extra predicate”, Algebra and Logic, 57:4 (2018), 295-308  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus

   2017
14. V. Ja. Bloshchitsyn, E. I. Timoshenko, “Comparision of the universal theories of partially commutative metabelian groups”, Siberian Mathematical Journal, 58:3 (2017), 382–391  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  elib  elib  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
15. E. I. Timoshenko, “Centralizer Dimensions and Universal Theories for Partially Commutative Metabelian Groups”, Algebra and Logic, 56:2 (2017), 149-170  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 3)  scopus (cited: 3)
16. E. I. Timoshenko, “A remark on spherical equations in free metabelian groups”, Groups Comlex. Cryptol, 9:2 (2017), 155–158  mathscinet  zmath
17. E. I. Timoshenko, “O formulakh na razreshimykh i nilpotentnykh gruppakh”, Algebra and Model Theory, 11, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, 2017, 154–161

   2016
18. E. I. Timoshenko, “Universal theory of a free polynilpotent group”, Izv. Math., 80:3 (2016), 623–632  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  elib  scopus  scopus
19. E. I. Timoshenko, “Two remarkes on matrices over group rings”, Math. Notes, 99:1 (2016), 136–138  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus  scopus
20. E. N. Poroshenko, E. I. Timoshenko, “Uniformly distributed systems of elements on metabelian Lie rings”, Communications in Algebra, 44:4 (2016), 1531–1547  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
21. E. I. Timoshenko, “O sootnosheniyakh i modulyakh sootnoshenii razreshimykh grupp”, Vestnik Omskogo universiteta, 2016, no. 4, 18–20  elib

   2015
22. E. I. Timoshenko, “Normalnye avtomorfizmy razreshimogo proizvedeniya abelevykh grupp”, Sibirskii matematicheskii zhurnal, 56:1 (2015), 227-236  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath  isi  elib  elib
23. E. I. Timoshenko, “On a Presentation of the Automorphism Group of a Partially Commutative Metabelian Group”, Math. Notes, 97:2 (2015), 275–283  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  elib  scopus  scopus
24. E. I. Timoshenko, “Distributions of elements on nilpotent varieties of groups”, Sb. Math., 206:3 (2015), 470–479  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  elib  scopus  scopus
25. E. I. Timoshenko, “Endomorphisms of free solvable groups preserving primitivity of systems of elements”, Algebra and Logic, 54:4 (2015), 323–335  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 2)  scopus (cited: 2)  scopus (cited: 2)
26. E. I. Timoshenko, “O vlozhenii chastichno kommutativnoi metabelevoi gruppy v gruppu matrits”, Algebra and Model Theory, 10, Novosibirskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Novosibirsk, 2015, 179–191

   2014
27. E. I. Timoshenko, “Description of the centralizers of elements in the metabelian products of abelian groups”, Sibirian Mathematical Journal, 55:1 (2014), 171-177  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
28. E. I. Timoshenko, “Nepodvizhnye tochki endomorfizmov svobodnykh metabelevykh grupp”, Vestnik Omskogo universiteta, 2014, no. 2, 37–41  elib
29. E. I. Timoshenko, “Distribution of Elements on Nilpotent Groups”, Doklady Mathematics, 90:1 (2014), 507–508  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2013
30. E. I. Timoshenko, “Primitive and measure-preserving systems of elements on the varieties of metabelian and metabelian profinite groups”, Siberian Math. J., 54:1 (2013), 152–158  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)  scopus (cited: 4)
31. E. N. Poroshenko, E. I. Timoshenko, “Universal equivalence of partially commutative metabelian Lie algebras”, Journal of Algebra, 384 (2013), 143–168  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)
32. E. I. Timoshenko, “Quasivarieties generated by partially commutative groups”, Siberian Mathematical Journal, 54:4 (2013), 722–730  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)  scopus (cited: 1)
33. E. I. Timoshenko, “The commutator width of elements in a wreath product of free abelian groups”, Siberian Mathematical Journal, 2013, no. 5, 926–930  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus  scopus
34. E. I. Timoshenko, “Systems of elements preserving measure on varieties of groups”, Sb. Math., 204:12 (2013), 1811–1818  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2012
35. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Properties and universal theories for partially commutative nilpotent metabelian groups”, Algebra and Logic, 51:4 (2012), 285–305  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2011
36. E. I. Timoshenko, “A Mal'tsev basis for a partially commutative nilpotent metabelian group”, Algebra and Logic, 50:5 (2011), 439–446  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 7)  scopus (cited: 7)
37. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Universal theories for partially commutative metabelian groups”, Algebra and Logic, 50:1 (2011), 1–16  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 13)  scopus (cited: 13)
38. A. A. Mishchenko, E. I. Timoshenko, “Universal equivalence of partially commutative nilpotent groups”, Siberian Math. J., 52:5 (2011), 884–891  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 6)  scopus (cited: 6)
39. E. I. Timoshenko, “Identities of the soluble product of abelian groups”, Siberian Math. J., 52:2 (2011), 372–376  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus  scopus
40. E. I. Timoshenko, Endomorfizmy i universalnye teorii razreshimykh grupp, Monografii NGTU, Novosibirskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Novosibirsk, 2011 , 327 pp.
41. E. I. Timoshenko, “Ob odnoi gipoteze Remeslennikova dlya chastichno kommutativnykh grupp”, Algebra i teoriya modelei, 8, Novosibirskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Novosibirsk, 2011, 107–115  zmath

   2010
42. E. I. Timoshenko, “Universal equivalence of partially commutative metabelian groups”, Algebra and Logic, 49:2 (2010), 177–196  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 20)  scopus (cited: 20)

   2009
43. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Partially commutative metabelian groups: centralizers and elementary equivalence”, Algebra and Logic, 48:3 (2009), 173–192  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 23)  scopus (cited: 23)
44. N. S. Romanovskii, E. I. Timoshenko, “Teorema o svobode dlya tsentralno-razreshimykh grupp”, Algebra i teoriya modelei, 7, Novosibirskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, Novosibirsk, 2009, 141–148  zmath

   2008
45. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “The test rank of a soluble product of free Abelian groups”, Sb. Math., 199:4 (2008), 495–510  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)  scopus (cited: 5)
46. E. I. Timoshenko, M. A. Shevelin, “Computing the test rank of a free solvable Lie algebra”, Siberian Math. J., 49:6 (2008), 1131–1135  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   2006
47. E. I. Timoshenko, “Computing Test Rank for a Free Solvable Group”, Algebra and Logic, 45:4 (2006), 254–260  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 6)  scopus (cited: 6)
48. E. I. Timoshenko, “Using Fox Derivatives in Treating Groups of the Form $F/[R',F]$”, Algebra and Logic, 45:1 (2006), 67–74  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  elib  scopus  scopus
49. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “First-order definability and algebraicity of the sets of annihilating and generating collections of elements for some relatively free solvable groups”, Siberian Math. J., 47:4 (2006), 634–642  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus (cited: 2)  scopus (cited: 2)
50. V. N. Remeslennikov, E. I. Timoshenko, “Topological dimensions for $u$-groups”, Siberian Math. J., 47:2 (2006), 341–354  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)  scopus (cited: 4)

   2005
51. C. K. Gupta, V. A. Roman'kov, E. .I. Timoshenko, “Test ranks of free nilpotent groups”, Communications in Algebra, 33:5 (2005), 1627–1634  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 6)
52. V. A. Roman'kov, E. I. Timoshenko, “Endomorphisms preserving an orbit in a relatively free metabelian group”, J. Group Theory, 8 (2005), 769–779  mathscinet

   2004
53. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Criterion for Invertibility of Endomorphisms and Test Rank of Metabelian Products of Abelian Groups”, Algebra and Logic, 43:5 (2004), 316–326  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 6)  scopus (cited: 6)

   2003
54. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Test Rank for Some Free Polynilpotent Groups”, Algebra and Logic, 42:1 (2003), 20–28  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 11)  scopus (cited: 11)
55. N. S. Romanovskii, E. I. Timoshenko, “On some elementary properties of soluble groups of derived length 2”, Siberian Math. J., 44:2 (2003), 350–354  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 4)

   2002
56. E. I. Timoshenko, “On the group of reduced identities of relatively free solvable groups”, Siberian Math. J., 43:5 (2002), 920–925  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   2001
57. Ch. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Generating Elements for Groups of the Form $F/R'$”, Algebra and Logic, 40:3 (2001), 137–143  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 4)  scopus (cited: 4)
58. E. I. Timoshenko, “On universal theories of metabelian groups and the Shmel'kin embedding”, Siberian Math. J., 42:5 (2001), 981–986  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 3)
59. C. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “On the test rank of some free polynilpotent groups”, Dokl. Math., 64:3 (2001), 388–389  zmath  isi

   2000
60. E. I. Timoshenko, “On universally equivalent solvable groups”, Algebra and Logic, 39:2 (2000), 131–138  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 11)  scopus (cited: 11)
61. E. I. Timoshenko, “Test elements and test rank of a free metabelian group”, Siberian Math. J., 41:6 (2000), 1200–1204  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  scopus (cited: 13)
62. E. I. Timoshenko, “On tame automorphisms of some metabelian groups”, Siberian Math. J., 41:2 (2000), 366–372  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus

   1999
63. C. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Primitive systems of elements in the varieties $\mathfrak A_m\mathfrak A_n$: Criterion and inducing”, Algebra and Logic, 38:5 (1999), 277–288  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)

   1998
64. E. I. Timoshenko, “Center of some solvable groups with one defining relation”, Math. Notes, 64:6 (1998), 798–803  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi
65. E. I. Timoshenko, “Primitive systems of elements in the variety $\mathfrak A\mathfrak N_2$ and some locally finite varieties of groupsand some locally finite varieties of groups”, Algebra and Logic, 37:6 (1998), 391–398  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)

   1997
66. E. I. Timoshenko, “On the definability of endomorphisms of a free group of the variety $\mathfrak{AM}$ by a finite set of values”, Math. Notes, 62:6 (1997), 767–770  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
67. E. I. Timoshenko, “Primitive elements of the free groups of the varieties $\mathfrak A\mathfrak N_n$”, Math. Notes, 61:6 (1997), 739–743  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus
68. C. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Automorphic and endomorphic reducibility and primitive endomorphisms of free metabelian groups”, Communications in Algebra, 25:10 (1997), 3057–3070  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 9)

   1996
69. C. K. Gupta, E. I. Timoshenko, “Primitivity in the free groups of the variety $\mathfrak {A_m} \mathfrak {A_n}$”, Communications in algebra, 24:9 (1996), 2859–2876  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 8)

   1995
70. E. I. Timoshenko, “Metabelian groups with a single defining relation and the Magnus embedding”, Math. Notes, 57:4 (1995), 414–420  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 2)
71. G. G. Astashenkov, E. I. Timoshenko, Opredelenie optimalnogo polozheniya osei inzhenernykh ob'ektov, Nauka, Novosibirsk, 1995

   1992
72. E. I. Timoshenko, “Algorithmic solvability of the problem of inclusion in a basis of a free metabelian group”, Math. Notes, 51:3 (1992), 304–307  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  scopus (cited: 6)

   1979
73. E. I. Timoshenko, “Elementary theories of wreath products”, Questions in Group Theory and Homological Algebra, 1979, no. 2, 169–174  zmath

   1973
74. M. I. Kargapolov, E. I. Timoshenko, “On question about conjugacy separability of metabelian groups”, Procidings of 4th All-Union Simposium in Group Theory (Novosibirsk, 1973.), IM, Novosibirsk, 1973, 86-88
75. E. I. Timoshenko, “Algorithmic problems for metabelian groups”, Algebra and Logic, 12:2 (1973), 132–137  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  scopus (cited: 6)
76. E. I. Timoshenko, “Center of a group with one defining relation in the variety of 2-stage solvable groups”, Sib. Math. J., 14:6 (1973), 954–957  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1972
77. E. I. Timoshenko, “K voprosu ob elementarnoi ekvivalentnosti grupp”, Algebra, 1, Irkutskii gos.universitet (1972), 92-96

   1968
78. E. I. Timoshenko, “Preservation of elementary and universal equivalence under the wreath product”, Algebra and Logic, 7:4 (1968), 273–276  mathnet  crossref  mathscinet  mathscinet  mathscinet  zmath  scopus (cited: 9)

   1967
79. E. I. Timoshenko, “Conjugacy in free metabelian groups”, Algebra and Logika, 6 (1967), 89–94  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020