RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Chirskii, Vladimir Grigor'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 43
Scientific articles: 33
Presentations: 4

Number of views:
This page:2534
Abstract pages:7615
Full texts:2629
References:632
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (2000)
Speciality: 01.01.06 (Mathematical logic, algebra, and number theory)
Birth date: 30.06.1949
E-mail:
Keywords: transcendence, $p$-adic calculus.
UDC: 511.36, 511.368, 511.8, 511.84, 519.68, 517.5, 511.4

Subject:

Transcendence, $p$-adic calculus.


http://www.mathnet.ru/eng/person22588
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/205722

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of generalized hypergeometric $F$-series”, Dokl. Akad. Nauk, 483:3 (2018),  257–259  mathnet  zmath  elib; Dokl. Math., 98:3 (2018), 589–591  isi  scopus
2017
2. V. G. Chirskii, “Periodicity and non-periodicity of finite sequences”, Chebyshevskii Sb., 18:2 (2017),  275–278  mathnet  elib
3. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of polyadic series with periodic coefficients”, Izv. RAN. Ser. Mat., 81:2 (2017),  215–232  mathnet  mathscinet  elib; Izv. Math., 81:2 (2017), 444–461  isi  scopus
4. V. G. Chirskii, “Representation of Positive Integers by Summands of a Certain Form”, Sovrem. Probl. Mat., 24 (2017),  81–84  mathnet  elib; Proc. Steklov Inst. Math., 298, suppl. 1 (2017), 70–73  isi  scopus
2016
5. V. G. Chirskii, “On transformations of periodic sequences”, Chebyshevskii Sb., 17:3 (2016),  191–196  mathnet  elib
2015
6. A. I. Galochkin, Yu. V. Nesterenko, V. G. Chirskiy, V. Kh. Salikhov, “Andrei Borisovich Shidlovskii”, Chebyshevskii Sb., 16:3 (2015),  6–34  mathnet  elib
7. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of polyadic integers”, Chebyshevskii Sb., 16:1 (2015),  254–264  mathnet  elib
8. V. G. Chirskii, A. Yu. Nesterenko, “An approach to the transformation of periodic sequences”, Diskr. Mat., 27:4 (2015),  150–157  mathnet  mathscinet  elib; Discrete Math. Appl., 27:1 (2017), 1–6  isi
9. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of Euler series”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2015, 1,  59–61  mathnet  mathscinet; Moscow University Mathematics Bulletin, 70:1 (2015), 41–43  isi  scopus
2014
10. V. G. Chirskii, “On the arithmetic properties of generalized hypergeometric series with irrational parameters”, Izv. RAN. Ser. Mat., 78:6 (2014),  193–210  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Izv. Math., 78:6 (2014), 1244–1260  isi  elib  scopus
2013
11. V. G. Chirskii, V. Y. Matveev, “On certain properties of polyadic expansions”, Chebyshevskii Sb., 14:2 (2013),  164–172  mathnet
12. N. N. Mityushkina, L. M. Luzhina, Yu. N. Makarov, V. G. Chirskii, “Lectures of professor G. I. Archipov on the theory of integration on surfaces”, Chebyshevskii Sb., 14:2 (2013),  132–138  mathnet
13. V. G. Chirskii, R. F. Shakirov, “Representations of positive integers in DBNS”, Chebyshevskii Sb., 14:1 (2013),  86–93  mathnet
14. V. G. Chirskii, V. Y. Matveev, “On representations of positive integers”, Chebyshevskii Sb., 14:1 (2013),  75–85  mathnet
15. V. G. Chirskii, V. Yu. Matveev, “Representations of positive integers”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2013, 6,  57–59  mathnet; Moscow University Mathematics Bulletin, 68:6 (2013), 307–308  scopus
2012
16. V. G. Chirskii, “Полиадические оценки для $F$-рядов”, Chebyshevskii Sb., 13:2 (2012),  131–135  mathnet
17. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of certain polyadic series”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2012, 5,  52–54  mathnet  mathscinet; Moscow University Mathematics Bulletin, 67:5-6 (2012), 228–229  scopus
18. V. G. Chirskii, E. S. Krupitsin, “Estimates of polynomials of some $g$-adic numbers”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2012, 2,  58–59  mathnet; Moscow University Mathematics Bulletin, 67:2 (2012), 89  scopus
2011
19. V. G. Chirskiĭ, “Estimates of linear forms and polynomials in polyadic numbers”, Chebyshevskii Sb., 12:4 (2011),  129–133  mathnet  mathscinet
2010
20. V. G. Chirskii, “Recurrent relations for certain determinants”, Fundam. Prikl. Mat., 16:6 (2010),  173–175  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci., 182:4 (2012), 565–566  scopus
21. O. Yu. Bazhenova, V. G. Chirskii, “Algebraic independence over $\mathbb{Q}_p$ of values of analytic functions at points from $\mathbb{C}_p$”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2010, 6,  24–27  mathnet
2005
22. V. G. Chirskii, “Siegel–Shidlovsky method in $p$-adic domain”, Fundam. Prikl. Mat., 11:6 (2005),  221–230  mathnet  mathscinet  zmath  elib; J. Math. Sci., 146:2 (2007), 5791–5797  scopus
23. V. G. Chirskii, “A generalization of the method of global relation”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 322 (2005),  220–238  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (N. Y.), 137:2 (2006), 4744–4754  scopus
2000
24. V. G. Chirskii, “Hermite–Padé approximants for some $q$-basic hypergeometric series”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2000, 2,  7–11  mathnet  mathscinet  zmath
1999
25. V. G. Chirskii, “Linear independence of the $p$-adic values of certain $q$-basic hypergeometric series”, Fundam. Prikl. Mat., 5:2 (1999),  619–625  mathnet  mathscinet  zmath
1998
26. V. G. Chirskii, “On the arithmetic properties of values of certain functions”, Fundam. Prikl. Mat., 4:2 (1998),  725–732  mathnet  mathscinet  zmath
1997
27. V. G. Chirskii, “On the algebraic independence of values of functions satisfying systems of functional equations”, Tr. Mat. Inst. Steklova, 218 (1997),  433–438  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 218 (1997), 433–438
1994
28. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of values of hypergeometric series”, Trudy Mat. Inst. Steklov., 207 (1994),  347–352  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 207 (1995), 319–323
1992
29. V. G. Chirskii, “On algebraic relations in non-archimedian fields”, Funktsional. Anal. i Prilozhen., 26:2 (1992),  41–50  mathnet  mathscinet  zmath; Funct. Anal. Appl., 26:2 (1992), 108–115  isi
30. V. G. Chirskii, “Arithmetical properties of values of hypergeometric functions”, Mat. Zametki, 52:5 (1992),  125–131  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 52:5 (1992), 1160–1165  isi
1991
31. V. G. Chirskii, “Global relations and hypergeometric series”, Uspekhi Mat. Nauk, 46:6(282) (1991),  221–222  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 46:6 (1991), 217–218  isi
1990
32. V. G. Chirskii, “Global relations”, Mat. Zametki, 48:2 (1990),  123–127  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 48:2 (1990), 795–798  isi
1977
33. V. G. Chirskii, “The arithmetic properties of the values of elliptic integrals”, Uspekhi Mat. Nauk, 32:1(193) (1977),  211–212  mathnet  mathscinet  zmath
1973
34. V. G. Chirskii, “Arithmetic properties of values of analytic functions connected by algebraic equations over fields of rational functions”, Mat. Zametki, 14:1 (1973),  83–94  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 14:1 (1973), 603–609

2017
35. V. N. Chubarikov, V. G. Chirskii, N. M. Dobrovolsky, I. Yu. Rebrova, N. N. Dobrovolsky, “On mathematical research V. N. Kuznetsova (On the occasion of his 70th birthday)”, Chebyshevskii Sb., 18:2 (2017),  305–314  mathnet  elib
36. E. Deza, V. N. Chubarikov, V. G. Chirskii, N. M. Dobrovol'skii, A. O. Ivanov, E. I. Golubeva, I. Yu. Rebrova, N. N. Dobrovol'skii, “The memory of Michel Deza”, Chebyshevskii Sb., 18:1 (2017),  4–28  mathnet  elib
37. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, E. S. Golod, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Zhuravlev, V. V. Kozlov, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, N. Kh. Rozov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “Anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 134 (2017),  3–5  mathnet  mathscinet
2016
38. V. I. Bernik, V. A. Bykovskij, A. I. Galochkin, N. M. Dobrovol'skij, A. V. Zhmuljova, V. H. Salihov, V. G. Chirskij, V. N. Chubarikov, “Nesterenko Yuri Valentinovich (70 anniversary of Yu. V. Nesterenko)”, Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016),  211–2210  mathnet  elib
39. Yu. V. Nesterenko, V. A. Bykovskii, V. M. Buchstaber, V. G. Chirsky, V. N. Chubarikov, A. Laurinchikas, N. M. Dobrovolsky, N. V. Budarina, I. V. Gaishun, V. V. Beresnevich, D. V. Vasiliev, “Vasily Ivanovich Bernik (on his seventieth)”, Chebyshevskii Sb., 17:4 (2016),  203–210  mathnet  elib
40. N. M. Dobrovol'skii, E. Deza, T. K. Ikonnikova, S. A. Zhdanov, L. V. Kotova, E. S. Krupitsin, Yu. V. Nesterenko, A. Yu. Nesterenko, S. A. Polikarpov, I. Yu. Rebrova, V. G. Chirskii, V. N. Chubarikov, “80 years from the birthday of Alevtina Vasil'evna Zhmuleva”, Chebyshevskii Sb., 17:3 (2016),  221–226  mathnet
41. V. A. Bykovsky, N. M. Dobrovolsky, A. V. Zhmuleva, V. G. Chirskii, V. N. Chubarikov, “To 65-anniversary of the birth of Dmitry Alekseevich Mitkin (25.04.1951–09.04.2007)”, Chebyshevskii Sb., 17:2 (2016),  214–223  mathnet  elib
2015
42. M. P. Mineev, V. N. Chubarikov, V. G. Chirskii, A. V. Gmuleva, E. I. Deza, Yu. N. Baoulina, V. S. Van'kova, N. M. Dobrovol'skii, I. Yu. Rebrova, A. L. Roshchenya, “The 95th anniversary of Vassiliy Ilyich Nechaev”, Chebyshevskii Sb., 16:1 (2015),  317–331  mathnet  elib
2012
43. F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii, “Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 67:1(403) (2012),  187–191  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 67:1 (2012), 189–193  isi
2007
44. G. I. Arkhipov, A. V. Zhmuleva, V. G. Chirskiĭ, V. N. Chubarikov, “In memory of Dmitriĭ Alekseevich Mit'kin (April 25, 1951–April 9, 2007)”, Chebyshevskii Sb., 8:2 (2007),  5–12  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Finite sufficiently non-periodic sequences
V. G. Chirskii
А.A.Karatsuba's 80th Birthday Conference in Number Theory and Applications
May 27, 2017 10:35   
2. On representing positive integers by sums of certain summands
V. G. Chirskii
Conference to the Memory of Anatoly Alekseevitch Karatsuba on Number theory and Applications
January 30, 2016 12:00
3. Polyadic numbers and its applications
V. G. Chirskii
Conference in memory of A. A. Karatsuba on number theory and applications, 2015
January 30, 2015 12:00   
4. Арифметические свойства полиадических рядов
V. G. Chirskii
Contemporary Problems in Number Theory
September 18, 2014 12:45

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019