RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Lobanov Aleksei Ivanovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 34
Scientific articles: 30

Number of views:
This page:1901
Abstract pages:10092
Full texts:3339
References:500
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person27024
http://scholar.google.com/citations?user=-I4PkhIAAAAJ&hl=en
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/489732
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=87025
http://orcid.org/0000-0003-0391-3289
http://www.researcherid.com/rid/K-5767-2013
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7101957531

Publications in Math-Net.Ru
1. Finite difference schemes for linear advection equation solving under generalized approximation condition
A. I. Lobanov
Computer Research and Modeling, 10:2 (2018),  181–193
2. Numerical study of mass transfer in drop and film systems using a regularized finite difference scheme in evaporative lithography
K. S. Kolegov, A. I. Lobanov
Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ., Ser. Fiz.-Mat. Nauki [J. Samara State Tech. Univ., Ser. Phys. Math. Sci.], 22:2 (2018),  344–363
3. Разностные схемы в пространстве неопределенных коэффициентов и двойственные задачи линейного программирования
A. I. Lobanov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 58:6 (2018),  859–872
4. Analysis of point model of fibrin polymerization
A. A. Andreeva, A. V. Nikolaev, A. I. Lobanov
Computer Research and Modeling, 9:2 (2017),  247–258
5. A difference scheme for solving the equations of tumor growth subject to the restricted flow of motile cells
L. S. Isachenko, A. I. Lobanov
Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr., 10:2 (2017),  98–106
6. Fibrin polymerization as a phase transition wave: A mathematical model
A. I. Lobanov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 56:6 (2016),  1138–1148
7. On calculation of platelet clot growth based on “advection-diffusion” equations
E. A. Pogorelova, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 27:6 (2015),  54–66
8. Mathematical models for blood clot growth based on “advection-diffusion” and Fokker-Planck equations
A. Lin, A. I. Lobanov, E. A. Pogorelova
Computer Research and Modeling, 6:2 (2014),  271–283
9. High performance computing for blood modeling
E. A. Pogorelova, A. I. Lobanov
Computer Research and Modeling, 4:4 (2012),  917–941
10. Comparing of a quasi-steady and non-steady mathematical models of fluid flow in evaporating drop
K. S. Kolegov, A. I. Lobanov
Computer Research and Modeling, 4:4 (2012),  811–825
11. Flow relaxation method in solving quasilinear parabolic equations
V. A. Usenko, A. I. Lobanov
Computer Research and Modeling, 3:1 (2011),  47–53
12. Plasma dynamic simulation in microsecond plasma opening switch
V. E. Karpov, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 23:8 (2011),  137–156
13. Numerical calculations the cuprum vapours liner dynamics
N. A. Zavyalova, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 23:4 (2011),  103–119
14. Model of cellular automata
A. I. Lobanov
Computer Research and Modeling, 2:3 (2010),  273–293
15. От редакции
A. I. Lobanov, Ya. A. Kholodov
Computer Research and Modeling, 2:3 (2010),  227–228
16. Mathematical model of platelet thrombus formation
V. N. Buravtsev, A. I. Lobanov, A. V. Ukrainets
Matem. Mod., 21:3 (2009),  109–119
17. On the calculation of the plasma dynamics in the RS-20 POS device using the personal computer cluster
V. E. Karpov, V. I. Kosarev, A. I. Lobanov, A. V. Toltobrov
Matem. Mod., 19:4 (2007),  45–61
18. Parallel computations in the physicochemical hydrodynamic problems: approaches and ideas
V. E. Karpov, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 18:11 (2006),  95–103
19. Two-dimensional stationary sructures in the mathematical model of the blood coagulation with the hypothesis of thrombin activity switching
M. P. Krutikova, I. A. Kurilenko, A. I. Lobanov, T. K. Starogilova
Matem. Mod., 16:12 (2004),  85–95
20. Results of the plasma opening switch dynamics simulations in the emhd regime
A. S. Kingsep, I. V. Kovalenko, A. I. Lobanov, K. V. Chukbar
Matem. Mod., 16:10 (2004),  93–106
21. Comparison of two mathematical models for spatial phenomena of the blood coagulation
A. I. Lobanov, T. K. Starogilova, V. I. Zarnitsina, F. I. Ataullakhanov
Matem. Mod., 15:1 (2003),  14–28
22. On the calculation of the electric field in the RS-20 POS device using the personal computer cluster
V. E. Karpov, A. I. Lobanov, A. R. Seroglazov
Matem. Mod., 14:11 (2002),  54–62
23. Spatial patterns formed by chemotactic bacteria Escherichia coli
A. I. Lobanov, R. A. Pashkov, I. B. Petrov, A. A. Polezhaev
Matem. Mod., 14:10 (2002),  17–26
24. Transport model of gas impurities spread in urban area
Yu. G. Kalinin, A. S. Kingsep, V. I. Kosarev, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 12:11 (2000),  47–66
25. Thershold intervascular blood coagulation as a result of stenosis development
A. P. Guzevatykh, A. I. Lobanov, G. T. Guria
Matem. Mod., 12:4 (2000),  39–60
26. Threshold activation of blood coagulation and thrombus growth under flow conditions
A. L. Chulichkov, A. V. Nikolaev, A. I. Lobanov, G. T. Guria
Matem. Mod., 12:3 (2000),  75–96
27. Rsonance phenomena in reaction-diffusion systems
A. I. Lobanov, T. K. Starogilova, A. P. Chernyaev
Matem. Mod., 11:7 (1999),  75–82
28. On the model of $z$-pinch instability
A. I. Lobanov
Matem. Mod., 10:12 (1998),  87–95
29. Population models with non-linear diffusion
N. V. Belotelov, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 9:12 (1997),  43–56
30. Qualitative investigation of pattern formation at the initial stage in the reaction-diffusion model
A. I. Lobanov, T. K. Starogilova
Matem. Mod., 9:12 (1997),  3–15
31. Numerical investigation of pattern formation in blood coagulation
A. I. Lobanov, T. K. Starogilova, G. T. Guria
Matem. Mod., 9:8 (1997),  83–95
32. Numerical research of two-dimensional pattern formation in model of excitable active medium
T. K. Starogilova, A. I. Lobanov, G. T. Guria
Matem. Mod., 9:2 (1997),  21–24
33. On stability of regular solutions of one-dimensional $z$-pinch dynamic problem
V. I. Kosarev, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 8:5 (1996),  106–112
34. Simultaneous numerical solution of the compressed plasma effects and railgun electrodes problems
A. I. Lobanov, I. B. Petrov
Matem. Mod., 5:10 (1993),  48–56
35. Self-similar solutions radiative MHD problems
V. I. Kosarev, A. I. Lobanov
Matem. Mod., 5:6 (1993),  104–122

36. Editor's note
A. V. Gasnikov, A. I. Lobanov, Ya. A. Kholodov
Computer Research and Modeling, 10:3 (2018),  279–283
37. In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov
B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii
Matem. Mod., 30:1 (2018),  135–136
38. In memory of A. S. Kholodov
I. B. Petrov, B. N. Chetverushkin, Vl. V. Voevodin, V. A. Gushchin, K. V. Rudakov, A. I. Tolstykh, A. A. Shananin, A. I. Lobanov, G. Yu. Riznichenko, A. V. Borisov, A. V. Koganov, V. I. Kosarev, S. A. Ishanov, I. S. Nikitin, V. B. Pirogov, A. A. Polezhaev, G. A. Tirskii, I. G. Tormasov, S. S. Simakov, E. L. Stupitsky, P. S. Utkin, Ya. A. Kholodov, V. L. Yakushev
Computer Research and Modeling, 9:5 (2017),  677–678
39. In memory of Radiĭ Petrovich Fedorenko (1930–2010)
È. L. Akim, O. M. Belotserkovskiĭ, K. V. Brushlinskiĭ, S. K. Godunov, V. F. Dyachenko, V. T. Zhukov, M. K. Kerimov, A. I. Lobanov, M. V. Maslennikov, I. B. Petrov, Yu. P. Popov, G. P. Prokopov, V. S. Ryaben'kiĭ, L. G. Strakhovskaya, A. S. Kholodov, B. N. Chetverushkin, T. M. Eneev
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 50:8 (2010),  1532–1536

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018