Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Beresnev, Vladimir Leonidovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 35
Scientific articles: 27

Number of views:
This page:2659
Abstract pages:9716
Full texts:2823
References:548
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
E-mail:
Website: http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/Beresnev/beresnev_win.html
   
Main publications:
  • Beresnev V. L. Diskretnye zadachi razmescheniya i polinomy ot bulevykh peremennykh. Novosibirsk. Izd-vo Instituta matematiki. 2005. 408 s.
  • Beresnev V. L. Effektivnyi algoritm resheniya zadachi minimizatsii polinomov ot bulevykh peremennykh, obladayuschikh svoistvom svyaznosti. Diskretnyi analiz i issledovanie operatsii. Seriya 2. 2005, tom 12, # 1, s. 3–10.
  • Beresnev V. L. An efficient algorithm for the uncapacitated facility location problem with totally balanced matrix. Discrete Applied Mathematics, 2001. V. 114, no. 1–3, (30). P. 13–22.
  • Beresnev V. L. Effektivnyi algoritm dlya zadachi razmescheniya proizvodstva s vpolne uravnoveshennoi matritsei. Diskretnyi analiz i issledovanie operatsii. Seriya 1. 1998, tom 5, # 1, s. 20–31.
  • Beresnev V. L. Matematicheskie modeli planirovaniya razvitiya sistem tekhnicheskikh sredstv. Diskretnyi analiz i issledovanie operatsii. Seriya 2. 1997, tom 4, # 1, s. 4–29.
  • Beresnev V. L., Ageev A. A. Algoritmy minimizatsii dlya nekotorykh klassov polinomov ot bulevykh peremennykh. Modeli i metody optimizatsii: Sb. nauch. tr. Novosibirsk: Nauka, 1988. Tom 10, s. 5–17.
  • Beresnev V. L. Algoritmy minimizatsii polinomov ot bulevykh peremennykh. Problemy kibernetiki. M.: Nauka, 1979. Vyp. 36, s. 225–246.
  • Beresnev V. L., Gimadi E. Kh., Dementev V. T. Ekstremalnye zadachi standartizatsii. Novosibirsk: Nauka, 1978.

http://www.mathnet.ru/eng/person27044
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/222985

Publications in Math-Net.Ru
2020
1. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “Planning a defense that minimizes a resource deficit in the worst-case scenario of supply network destruction”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 27:3 (2020),  5–27  mathnet; J. Appl. Industr. Math., 14:3 (2020), 416–429  scopus
2019
2. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “A bilevel “Attacker–Defender” model to choosing the composition of attack means”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 26:4 (2019),  16–33  mathnet
3. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “A cut generation algorithm of finding an optimal solution in a market competition”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 26:2 (2019),  5–29  mathnet; J. Appl. Industr. Math., 13:2 (2019), 194–207  scopus
2018
4. V. L. Beresnev, I. A. Davydov, P. A. Kononova, A. A. Melnikov, “Bilevel “defender–attacker” model with multiple attack scenarios”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 25:3 (2018),  5–22  mathnet  elib; J. Appl. Industr. Math., 12:3 (2018), 417–425  scopus
2017
5. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “An upper bound for the competitive location and capacity choice problem with multiple demand scenarios”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 24:4 (2017),  5–21  mathnet  elib; J. Appl. Industr. Math., 11:4 (2017), 472–480  scopus
2016
6. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “A capacitated competitive facility location problem”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 23:1 (2016),  35–50  mathnet  mathscinet  elib; J. Appl. Industr. Math., 10:1 (2016), 61–68  scopus
2014
7. V. L. Beresnev, “On the competitive facility location problem with a free choice of suppliers”, Avtomat. i Telemekh., 2014, 4,  94–105  mathnet; Autom. Remote Control, 75:4 (2014), 668–676  isi  scopus
8. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “Branch-and-bound method for the competitive facility location problem with prescribed choice of suppliers”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 21:2 (2014),  3–23  mathnet  mathscinet; J. Appl. Industr. Math., 8:2 (2014), 177–189  scopus
2012
9. V. L. Beresnev, “Local search algorithms for the problem of competitive location of enterprises”, Avtomat. i Telemekh., 2012, 3,  12–27  mathnet; Autom. Remote Control, 73:3 (2012), 425–439  isi  scopus
2011
10. V. L. Beresnev, E. N. Goncharov, A. A. Mel'nikov, “Local search over generalized neighborhood for an optimization problem of pseudo-Boolean functions”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 18:4 (2011),  3–16  mathnet  mathscinet  zmath; J. Appl. Industr. Math., 6:1 (2012), 22–30  scopus
2010
11. V. L. Beresnev, A. A. Melnikov, “Approximation algorithms for the competitive facility location problem”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 17:6 (2010),  3–19  mathnet  mathscinet  zmath
2009
12. V. L. Beresnev, V. I. Suslov, “Математическая модель конкурентной борьбы на рынке”, Sib. Zh. Ind. Mat., 12:1 (2009),  11–24  mathnet  mathscinet; J. Appl. Industr. Math., 4:2 (2010), 147–157
2008
13. V. L. Beresnev, “Upper bounds for goal functions of discrete competitive facility location problems”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., 15:4 (2008),  3–24  mathnet  mathscinet  zmath; J. Appl. Industr. Math., 3:4 (2009), 419–432  scopus
2005
14. V. L. Beresnev, “An efficient algorithm for solving the problem of minimizing polynomials in Boolean variables with the connectedness property”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 2, 12:1 (2005),  3–11  mathnet  mathscinet  zmath
1998
15. V. L. Beresnev, E. N. Goncharov, “An approximate algorithm for the problem of minimizing polynomials of Boolean variables”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 2, 5:2 (1998),  3–19  mathnet  mathscinet  zmath
16. V. L. Beresnev, “An efficient algorithm for the problem of locating production with a totally balanced matrix”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 1, 5:1 (1998),  20–31  mathnet  mathscinet  zmath
1997
17. V. L. Beresnev, “Mathematical models of planning the development of technical means”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 2, 4:1 (1997),  4–29  mathnet  zmath
1990
18. V. L. Beresnev, A. Zh. Zholdoshev, “An algorithm for a problem on maximal flow with gains”, Upravliaemie systemy, 1990, 30,  17–24  mathnet  mathscinet  zmath
1988
19. A. A. Ageev, V. L. Beresnev, “Algorithms for the minimization of certain classes of polynomials of Boolean variables”, Trudy Inst. Mat. Sib. Otd. AN SSSR, 10 (1988),  5–17  mathnet  mathscinet  zmath
1984
20. V. L. Beresnev, G. I. Ibragimov, Yu. A. Kochetov, “Algorithm for the solution of a problem of optimal choice of a dynamic series of goods”, Upravliaemie systemy, 1984, 24,  3–19  mathnet  mathscinet  zmath
1979
21. V. L. Beresnev, A. I. Davydov, “Matrices having the property of connectedness”, Upravliaemie systemy, 1979, 19,  3–13  mathnet  mathscinet  zmath
1978
22. V. L. Beresnev, G. M. Zaikina, “A program for the solution algorithm of a choice problem of an optimal collection”, Upravliaemie systemy, 1978, 17,  4–12  mathnet  zmath
1977
23. V. L. Beresnev, “The problem of optimal choice for series of products and completion nodes. I”, Upravliaemie systemy, 1977, 16,  35–46  mathnet  mathscinet  zmath
1974
24. V. L. Beresnev, “Об одной задаче математической теории стандартизации. II”, Upravliaemie systemy, 1974, 13,  3–9  mathnet
25. V. L. Beresnev, “Алгоритм неявного перебора для задачи типа размещения и стандартизации”, Upravliaemie systemy, 1974, 12,  24–34  mathnet
1973
26. V. L. Beresnev, “Об одной задаче математической теории стандартизации. I”, Upravliaemie systemy, 1973, 11,  43–54  mathnet
1971
27. V. L. Beresnev, “A certain class of problems of optimization of the parameters of an industrial system”, Upravliaemie systemy, 1971, 9,  65–74  mathnet  mathscinet

2014
28. V. L. Beresnev, A. I. Kibzun, “Modern problems in mathematical programming”, Avtomat. i Telemekh., 2014, 4,  3–4  mathnet
2005
29. V. L. Beresnev, A. A. Evdokimov, A. D. Korshunov, P. S. Krasnoshchekov, V. K. Leont'ev, O. B. Lupanov, Yu. N. Pavlovsky, A. A. Sapozhenko, Yu. A. Flerov, “Yurii Ivanovich Zhuravlev (on his 70th birthday)”, Diskretn. Anal. Issled. Oper., Ser. 1, 12:1 (2005),  3–11  mathnet  zmath
2001
30. M. M. Lavrent'ev, V. L. Beresnev, I. S. Borisov, S. K. Godunov, S. S. Goncharov, Yu. L. Ershov, A. A. Mogul'skii, S. S. Kutateladze, Yu. G. Reshetnyak, V. G. Romanov, “Aleksandr Alekseevich Borovkov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Sibirsk. Mat. Zh., 42:2 (2001),  243–248  mathnet  mathscinet  zmath
2000
31. M. M. Lavrent'ev, V. L. Beresnev, A. A. Borovkov, S. K. Godunov, S. S. Goncharov, Yu. L. Ershov, S. S. Kutateladze, P. I. Plotnikov, Yu. G. Reshetnyak, V. G. Romanov, “Mikhail Alekseevich Lavrent'ev (on the centenary of his birth)”, Sibirsk. Mat. Zh., 41:5 (2000),  969–983  mathnet  mathscinet  zmath
32. M. M. Lavrent'ev, V. L. Beresnev, A. A. Borovkov, S. K. Godunov, S. S. Goncharov, V. D. Mazurov, S. S. Kutateladze, Yu. G. Reshetnyak, V. G. Romanov, “Yurii Leonidovich Ershov (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Sibirsk. Mat. Zh., 41:2 (2000),  243–246  mathnet  mathscinet
1999
33. M. M. Lavrent'ev, V. L. Beresnev, A. A. Borovkov, Yu. L. Ershov, S. S. Kutateladze, Yu. G. Reshetnyak, V. G. Romanov, “Sergei Konstantinovich Godunov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Sibirsk. Mat. Zh., 40:3 (1999),  483–484  mathnet  mathscinet  zmath
1998
34. M. M. Lavrent'ev, V. L. Beresnev, A. A. Borovkov, S. K. Godunov, Yu. L. Ershov, S. S. Kutateladze, Yu. G. Reshetnyak, V. G. Romanov, “Sergei L'vovich Sobolev (1908–1989)”, Sibirsk. Mat. Zh., 39:4 (1998),  723–729  mathnet  mathscinet  zmath
1997
35. M. M. Lavrent'ev, V. L. Beresnev, A. A. Borovkov, S. K. Godunov, Yu. L. Ershov, S. S. Kutateladze, Yu. G. Reshetnyak, V. G. Romanov, “On the fortieth anniversary of the Siberian Branch of the Academy of Sciences”, Sibirsk. Mat. Zh., 38:3 (1997),  483–484  mathnet  mathscinet  zmath

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022