Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Zhilyakov, Evgenii Georgievich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 11
Scientific articles: 10

Number of views:
This page:224
Abstract pages:1834
Full texts:662
References:70
Professor
Doctor of technical sciences
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person35186
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/187045

Publications in Math-Net.Ru
2017
1. E. G. Zhilyakov, “Constructing trends of time series segments”, Avtomat. i Telemekh., 2017, 3,  80–95  mathnet  mathscinet  elib; Autom. Remote Control, 78:3 (2017), 450–462  isi  scopus
2015
2. E. G. Zhilyakov, “Optimal sub-band methods for analysis and synthesis of finite-duration signals”, Avtomat. i Telemekh., 2015, 4,  51–66  mathnet  elib; Autom. Remote Control, 76:4 (2015), 589–602  isi  elib  scopus
2007
3. E. G. Zhilyakov, “ ”, Informatsionnye Tekhnologii i Vychslitel'nye Sistemy, 2007, 2,  80–88  mathnet  elib
2003
4. E. G. Zhilyakov, “On the Computation of Approximate Solutions of Fredholm Integral Equations of the First Kind with the Use of Empirical Data”, Differ. Uravn., 39:7 (2003),  918–922  mathnet  mathscinet; Differ. Equ., 39:7 (2003), 968–972
2002
5. E. G. Zhilyakov, Yu. A. Fokin, “A variational technique for estimating derivates of empirical functions”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 42:8 (2002),  1138–1143  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 42:8 (2002), 1095–1100
1993
6. E. G. Zhilyakov, “A Method of Constructing the Restoring Operators for Equations of Convolution Type”, Probl. Peredachi Inf., 29:1 (1993),  25–31  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 29:1 (1993), 21–26
1991
7. E. G. Zhilyakov, “Estimating the parameters of autoregressivemoving average processes”, Avtomat. i Telemekh., 1991, 2,  88–96  mathnet  zmath; Autom. Remote Control, 52:2 (1991), 212–214
8. E. G. Zhilyakov, “Parameter Estimation of ARMA Processes”, Probl. Peredachi Inf., 27:2 (1991),  59–68  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 27:2 (1991), 140–149
1989
9. E. G. Zhilyakov, “Likelihood Equations for Estimation of Parameters Determining the Covariance Matrix of Gaussian Sequences”, Probl. Peredachi Inf., 25:4 (1989),  103–107  mathnet  mathscinet  zmath; Problems Inform. Transmission, 25:4 (1989), 340–343
1982
10. E. G. Zhilyakov, “On the Level-Quantization Error in Estimation of the Autocorrelation of a Gaussian Process”, Probl. Peredachi Inf., 18:3 (1982),  90–94  mathnet  zmath

2020
11. S. L. Chernyshev, A. V. Bogomolov, A. F. Kaperko, O. A. Slavin, I. G. Bazhenova, A. A. Bobtsov, T. I. Buldakova, S. V. Gavrilov, A. . Galyaev, V. A. Gorelik, V. V. Gribova, A. A. Grusho, E. G. Zhilyakov, A. V. Zamyatin, A. I. Kibzun, V. N. Kozlov, A. P. Krishchenko, S. V. Kuleshov, G. G. Lazareva, E. V. Larkin, T. M. Ledeneva, G. M. Martinov, V. V. Men'shikh, R. A. Munasypov, D. A. Novikov, D. V. Pashchenko, A. K. Petrenko, Yu. É. Pleshivtseva, A. L. Ronzhin, E. Ya. Rubinovich, K. V. Rudakov, V. I. Rjazhskih, I. B. Saenko, K. E. Samouylov, P. V. Saraev, G. A. Sviridyuk, A. V. Sedov, E. S. Semenkin, D. N. Sidorov, S. Yu. Solov'ev, V. B. Sulimov, G. A. Ougolnitsky, M. V. Ul'yanov, L. V. Utkin, A. V. Khoperskov, V. P. Khranilov, V. M. Chetverikov, T. B. Chistyakova, Yu. A. Shichkina, “Vladimir Evgenievich Pavlovsky (22.05.1950–03.06.2020)”, Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr., 13:3 (2020),  116–118  mathnet

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021