RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Rudakov Konstantin Vladimirovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 15
Scientific articles: 13
Presentations: 3

Number of views:
This page:1596
Abstract pages:2331
Full texts:730
References:167
Member of the Russian Academy of Sciences
Doctor of physico-mathematical sciences (1992)
Birth date: 21.06.1954
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person37009
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/216391

Publications in Math-Net.Ru
1. Selecting an optimal model for forecasting the volumes of railway goods transportation
K. V. Rudakov, V. V. Strizhov, D. O. Kashirin, M. P. Kuznetsov, A. P. Motrenko, M. M. Stenina
Avtomat. i Telemekh., 2017, no. 1,  91–105
2. Algorithms of detection and registration of persistent scatterers in satellite radar images
A. A. Aduenko, A. S. Vasileisky, A. I. Karelov, I. A. Reyer, K. V. Rudakov, V. V. Strijov
CO, 39:4 (2015),  622–630
3. Terrain objects movement detection using SAR interferometry
K. V. Rudakov, L. N. Sanduleanu, A. A. Tokmakova, I. S. Yamschikov, I. A. Reyer, V. V. Strijov
Computer Research and Modeling, 7:5 (2015),  1047–1060
4. The motif information analysis based on the solvability criterion for the protein secondary structure recognition
K. V. Rudakov, I. Yu. Torshin
Inform. Primen., 6:1 (2012),  79–90
5. Rank-scaled metric clustering of amino-acid sequences
V. Strijov, M. P. Kuznetsov, K. V. Rudakov
Mat. Biolog. Bioinform., 7:1 (2012),  345–359
6. Solvability problems in the protein secondary structure recognition
K. V. Rudakov, I. Yu. Torshin
Inform. Primen., 4:2 (2010),  25–35
7. Completeness criteria for classification problems with set-theoretic constraints
K. V. Rudakov, Yu. V. Chekhovich
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 45:2 (2005),  344–353
8. Algebraic-logic synthesis of correct recognition procedures based on elementary algorithms
E. V. Dyukova, Yu. I. Zhuravlev, K. V. Rudakov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 36:8 (1996),  215–223
9. An algorithm for the synthesis of correct recognition procedures for problems with disjoint classes
K. V. Rudakov, S. V. Trofimov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 28:9 (1988),  1431–1434
10. Some universal restrictions for classification algorithms
K. V. Rudakov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 26:11 (1986),  1719–1730
11. Estimate-computing algorithms for the object recognition problem with continuous initial information
A. R. Ashurov, K. V. Rudakov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 24:12 (1984),  1871–1880
12. The correctness of recognition algorithms of the potential function type
K. V. Rudakov
Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 20:3 (1980),  737–744
13. The number of hyperplanes separating finite sets in Euclidean space
K. V. Rudakov
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 231:6 (1976),  1296–1299

14. In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov
B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii
Matem. Mod., 30:1 (2018),  135–136
15. In memory of A. S. Kholodov
I. B. Petrov, B. N. Chetverushkin, Vl. V. Voevodin, V. A. Gushchin, K. V. Rudakov, A. I. Tolstykh, A. A. Shananin, A. I. Lobanov, G. Yu. Riznichenko, A. V. Borisov, A. V. Koganov, V. I. Kosarev, S. A. Ishanov, I. S. Nikitin, V. B. Pirogov, A. A. Polezhaev, G. A. Tirskii, I. G. Tormasov, S. S. Simakov, E. L. Stupitsky, P. S. Utkin, Ya. A. Kholodov, V. L. Yakushev
Computer Research and Modeling, 9:5 (2017),  677–678

Presentations in Math-Net.Ru
1. Математические основы технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
K. V. Rudakov
General Meeting of the Branch of Mathematical Sciences, RAS, 2018
November 12, 2018 11:00   
2. К вопросу о современной мифологии в проблеме "интеллектуального" анализа "больших" данных
K. V. Rudakov
Scientific conference "Modeling the Co-evolution of Nature and Society: problems and experience" devoted to the 100-th anniversary of N. N. Moiseev
November 8, 2017 10:30   
3. Модели и методы интеллектуального анализа данных
K. V. Rudakov, K. V. Vorontsov
International Conference on Applied Mathematics and Computer Science dedicated to the 60th Anniversary of Dorodnicyn Computing Centre of RAS
December 9, 2015 11:20   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019