RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Ilkaev, Radii Ivanovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 31
Scientific articles: 16

Number of views:
This page:446
Abstract pages:5382
Full texts:1848
References:371
Member of the Russian Academy of Sciences
Birth date: 9.10.1938
E-mail:

http://www.mathnet.ru/eng/person4425
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/684771

Publications in Math-Net.Ru
2018
1. M. A. Mochalov, R. I. Il'kaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Arinin, A. O. Blikov, V. A. Ogorodnikov, A. V. Ryzhkov, V. A. Komrakov, I. P. Maksimkin, “Measurement of quasi-isentropic compressibility of gaseous helium at a pressure of $\sim 10$ TPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 108:10 (2018),  692–696  mathnet  elib; JETP Letters, 108:10 (2018), 656–660  isi  scopus
2. M. A. Mochalov, R. I. Il'kaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Arinin, A. O. Blikov, V. A. Komrakov, I. P. Maksimkin, V. A. Ogorodnikov, A. V. Ryzhkov, “Quasi-isentropic compressibility of deuterium at a pressure of $\sim 12$ TPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 107:3 (2018),  173–179  mathnet  elib; JETP Letters, 107:3 (2018), 168–174  isi  scopus
2015
3. M. A. Mochalov, R. I. Il'kaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Arinin, A. O. Blikov, V. A. Komrakov, A. V. Ryzhkov, V. A. Ogorodnikov, A. A. Yukhimchuk, “Thermodynamic properties of a nonideal helium plasma at quasi-isentropic compression by a factor of 575 at a pressure of 3000 GPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 101:8 (2015),  575–582  mathnet  elib; JETP Letters, 101:8 (2015), 519–526  isi  elib  scopus
2013
4. R. I. Ilkaev, “Major stages of the Atomic Project”, UFN, 183:5 (2013),  528–534  mathnet  elib; Phys. Usp., 56:5 (2013), 502–509  isi  elib
2012
5. M. V. Zhernokletov, V. K. Gryaznov, V. A. Arinin, V. N. Buzin, N. B. Davydov, R. I. Ilkaev, I. L. Iosilevskiy, A. L. Mikhailov, M. G. Novikov, V. V. Khrustalev, V. E. Fortov, “Quasi-isentropic compression of dense gaseous helium at pressures up to $500$ GPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 96:7 (2012),  479–483  mathnet  elib; JETP Letters, 96:7 (2012), 432–436  isi  elib  scopus
6. M. A. Mochalov, R. I. Ilkaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, V. A. Arinin, A. O. Blikov, A. Yu. Baurin, V. A. Komrakov, V. A. Ogorodnikov, A. V. Ryzhkov, A. A. Yukhimchuk, “Measurement of the quasi-isentropic compressibility of a helium plasma at a pressure of about $5000$ GPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 96:3 (2012),  172–177  mathnet  elib; JETP Letters, 96:3 (2012), 158–163  isi  elib  scopus
2011
7. R. I. Ilkaev, “Fundamental physics research at the All-Russian Research Institute of Experimental Physics”, UFN, 181:4 (2011),  405–410  mathnet; Phys. Usp., 54:4 (2011), 387–392  isi
2010
8. M. A. Mochalov, R. I. Ilkaev, V. E. Fortov, A. L. Mikhailov, Yu. M. Makarov, V. A. Arinin, S. K. Grishechkin, A. O. Blikov, V. A. Ogorodnikov, A. V. Ryzhkov, V. K. Gryaznov, “Measurement of the compressibility of a deuterium plasma at a pressure of 1800 GPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 92:5 (2010),  336–340  mathnet; JETP Letters, 92:5 (2010), 300–304  isi  scopus
2007
9. A. A. Adamenkov, V. V. Bakshin, A. V. Bogachev, E. V. Buryak, L. A. Vdovkin, S. D. Velikanov, B. A. Vyskubenko, S. G. Garanin, E. V. Gorbacheva, S. V. Grigorovich, S. P. Il'in, R. I. Ilkaev, Yu. N. Ilyushin, A. M. Kalashnik, Yu. V. Kolobyanin, M. L. Leonov, V. V. Svischev, M. V. Troshkin, “Test bench for studying the outlook for industrial applications of an oxygen–iodine laser”, Kvantovaya Elektronika, 37:7 (2007),  601–602  mathnet  elib [Quantum Electron., 37:7 (2007), 601–602  isi  scopus]
2005
10. R. F. Trunin, G. V. Boriskov, S. I. Belov, A. I. Bykov, R. I. Ilkaev, G. V. Simakov, V. D. Urlin, A. N. Shuikin, “Shock-wave compression of hydrogen to pressures of 65 GPa”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 82:5 (2005),  317–319  mathnet; JETP Letters, 82:5 (2005), 284–286  isi  scopus
11. S. G. Garanin, A. I. Zaretskii, R. I. Ilkaev, G. A. Kirillov, G. G. Kochemasov, R. F. Kurunov, V. M. Murugov, S. A. Sukharev, “Channel of a high-power laser fusion Luch facility emitting 3.3-kJ, and 4-ns pulses”, Kvantovaya Elektronika, 35:4 (2005),  299–301  mathnet [Quantum Electron., 35:4 (2005), 299–301  isi]
2004
12. S. K. Grishechkin, S. K. Gruzdev, V. K. Gryaznov, M. V. Zhernokletov, R. I. Ilkaev, I. L. Iosilevskii, G. N. Kashintseva, S. I. Kirshanov, S. F. Manachkin, V. B. Mintsev, A. L. Mikhailov, A. B. Mezhevov, M. A. Mochalov, V. E. Fortov, V. V. Khrustalev, A. N. Shuikin, A. A. Yukhimchuk, “Experimental measurements of the compressibility, temperature, and light absorption in dense shock-compressed gaseous deuterium”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 80:6 (2004),  452–458  mathnet; JETP Letters, 80:6 (2004), 398–404
13. L. P. Babich, K. I. Bakhov, V. A. Balakin, E. N. Donskoi, N. I. Zavada, . F. Zelenskii, R. I. Ilkaev, I. M. Kutsyk, T. V. Loiko, Yu. M. Nedoikash, N. G. Pavlovskaya, R. A. Roussel-Dupre, E. M. Symbalisty, B. N. Shamraev, “An experimental investigation of an avalanche of relativistic runaway electrons under normal conditions”, TVT, 42:1 (2004),  5–15  mathnet; High Temperature, 42:1 (2004), 1–11
2003
14. V. I. Derzhiev, V. M. Dyakin, R. I. Ilkaev, L. A. Mikhal'tsov, A. Yu. Sapozhkov, V. D. Selemir, I. I. Sidorov, A. N. Tkachev, S. A. Chaushanskii, S. I. Yakovlenko, “Isotope-selective photoionisation of palladium”, Kvantovaya Elektronika, 33:6 (2003),  553–558  mathnet [Quantum Electron., 33:6 (2003), 553–558  isi]
2002
15. S. I. Belov, G. V. Boriskov, A. I. Bykov, R. I. Ilkaev, N. B. Luk'yanov, A. Ya. Matveev, O. L. Mikhailova, V. D. Selemir, G. V. Simakov, R. F. Trunin, I. P. Trusov, V. D. Urlin, V. E. Fortov, A. N. Shuikin, “Shock compression of solid deuterium”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 76:7 (2002),  508–510  mathnet; JETP Letters, 76:7 (2002), 433–435  scopus
16. V. I. Derzhiev, V. M. Dyakin, R. I. Ilkaev, L. A. Mikhal'tsov, V. D. Selemir, I. I. Sidorov, A. N. Tkachev, S. A. Chaushanskii, S. I. Yakovlenko, “Two-step photoionisation of palladium”, Kvantovaya Elektronika, 32:7 (2002),  619–622  mathnet [Quantum Electron., 32:7 (2002), 619–622  isi]

2018
17. O. N. Krokhin, I. A. Shcherbakov, V. B. Rozanov, S. Yu. Gus'kov, R. I. Ilkaev, S. A. Bel'kov, G. N. Rykovanov, Yu. A. Trutnev, V. E. Kostyukov, M. E. Zheleznov, “On the Sixtieth Birthday of Sergei Grigor'evich Garanin”, Kvantovaya Elektronika, 48:2 (2018),  188  mathnet  elib [Quantum Electron., 48:2 (2018), 188  isi]
18. S. G. Garanin, R. I. Ilkaev, P. V. Logachev, A. G. Litvak, V. P. Neznamov, V. A. Rubakov, V. P. Smirnov, Yu. A. Trutnev, V. E. Fortov, A. K. Chernyshev, A. G. Chuchalin, I. A. Shcherbakov, “Viktor Dmitrievich Selemir (on his 70th birthday)”, UFN, 188:12 (2018),  1367–1368  mathnet  elib; Phys. Usp., 61:12 (2018), 1248–1249  isi
2017
19. S. S. Gershtein, S. V. Ivanov, R. I. Il'kaev, A. S. Koroteev, A. G. Litvak, V. P. Neznamov, Yu. Ts. Oganessian, V. A. Rubakov, G. N. Rykovanov, A. M. Sergeev, I. D. Spasskii, I. A. Shcherbakov, “Yurii Alekseevich Trutnev (on his 90th birthday)”, UFN, 187:12 (2017),  1401–1402  mathnet  elib; Phys. Usp., 60:12 (2017), 1302–1303  isi
2014
20. E. N. Avrorin, V. V. Alekseev, V. G. Degtyar, R. I. Ilkaev, G. N. Kulipanov, N. N. Ponomarev-Stepnoi, V. E. Fortov, V. N. Charushin, “Georgy Nikolaevich Rykovanov (on his 60th birthday)”, UFN, 184:2 (2014),  223–224  mathnet  elib; Phys. Usp., 57:2 (2014), 209–210  isi
2013
21. S. D. Velikanov, B. A. Vyskubenko, S. G. Garanin, R. I. Ilkaev, V. E. Kostyukov, G. G. Kochemasov, A. I. Kuryapin, V. M. Murugov, V. T. Punin, M. V. Sinitsyn, S. A. Sukharev, V. D. Urlin, A. I. Funtikov, A. Z. Grasyuk, I. G. Zubarev, V. S. Zuev, O. N. Krokhin, L. D. Mikheev, O. Yu. Nosach, “In Memory of Gennadii Alekseevich Kirillov (25 July 1933 – 22 September 2013)”, Kvantovaya Elektronika, 43:10 (2013),  988  mathnet  elib [Quantum Electron., 43:10 (2013), 988  isi]
2012
22. S. N. Bagaev, B. K. Vodolaga, R. I. Il'kaev, B. M. Koval'chuk, G. N. Kulipanov, Yu. S. Osipov, N. N. Ponomarev-Stepnoi, N. A. Ratakhin, G. N. Rykovanov, V. A. Simonenko, A. N. Skrinsky, V. E. Fortov, “Evgenii Nikolaevich Avrorin (on his 80th birthday)”, UFN, 182:8 (2012),  903–904  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:8 (2012), 841–842  isi
23. R. I. Ilkaev, “Sakharov at KB-11. The path of a genius”, UFN, 182:2 (2012),  195–201  mathnet  elib; Phys. Usp., 55:2 (2012), 183–189  isi  elib  scopus
2011
24. E. N. Avrorin, E. O. Adamov, N. P. Voloshin, R. I. Ilkaev, A. A. Kokoshin, V. P. Neznamov, S. F. Pertsev, A. Yu. Rumyantsev, G. N. Rykovanov, L. D. Ryabev, “In memory of Viktor Nikitovich Mikhailov”, UFN, 181:12 (2011),  1369–1370  mathnet  elib; Phys. Usp., 54:12 (2011), 1297–1298  isi
25. E. N. Avrorin, V. Ya. Gol'din, R. I. Ilkaev, N. N. Kalitkin, V. P. Neznamov, V. I. Ritus, A. A. Rukhadze, L. D. Ryabev, V. P. Silin, V. E. Fortov, S. A. Kholin, “In memory of Yurii Aleksandrovich Romanov”, UFN, 181:11 (2011),  1235–1236  mathnet  elib; Phys. Usp., 54:11 (2011), 1193–1194  isi
2007
26. E. N. Avrorin, V. V. Adushkin, S. T. Belyaev, E. P. Velikhov, R. I. Ilkaev, V. N. Mikhailov, D. V. Shirkov, “Yurii Alekseevich Trutnev (on his 80th birthday)”, UFN, 177:11 (2007),  1253–1254  mathnet; Phys. Usp., 50:11 (2007), 1191–1192  isi
2006
27. Yu. G. Abov, E. P. Velikhov, M. V. Danilov, R. I. Ilkaev, M. V. Koval'chuk, L. B. Okun', B. N. Onykii, A. Yu. Rumyantsev, G. N. Rykovanov, V. P. Smirnov, M. I. Solonin, B. Yu. Sharkov, “In memory of Aleksandr Leonidovich Suvorov”, UFN, 176:4 (2006),  455–456  mathnet; Phys. Usp., 49:4 (2006), 439–440  isi
2004
28. A. A. Brish, V. L. Ginzburg, R. I. Ilkaev, N. N. Kalitkin, G. I. Kanel', K. K. Krupnikov, B. V. Levin, A. Yu. Rumyantsev, L. D. Ryabev, V. M. Titov, R. F. Trunin, V. E. Fortov, “In memory of Lev Vladimirovich Al'tshuler”, UFN, 174:3 (2004),  333–334  mathnet; Phys. Usp., 47:3 (2004), 319–320  isi
2001
29. V. S. Vladimirov, R. I. Ilkaev, E. V. Malinovskaya, Yu. V. Prokhorov, V. I. Rodugin, Yu. A. Romanov, B. A. Sevast'yanov, I. D. Sofronov, Yu. A. Trutnev, L. P. Feoktistov, D. V. Shirkov, “Nikolai Aleksandrovich Dmitriev (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 56:2(338) (2001),  204–208  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 56:2 (2001), 403–408  isi
1997
30. E. N. Avrorin, R. I. Ilkaev, V. N. Mikhailov, E. A. Negin, Yu. S. Osipov, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, Yu. A. Trutnev, “In memory of Yulii Borisovich Khariton”, UFN, 167:12 (1997),  1361–1362  mathnet; Phys. Usp., 40:12 (1997), 1261–1262  isi
1994
31. E. N. Avrorin, A. V. Belugin, V. S. Bosamykin, R. I. Ilkaev, G. A. Kirillov, V. N. Mikhailov, E. A. Negin, Yu. S. Osipov, Yu. A. Romanov, A. N. Skrinsky, I. D. Sofronov, L. M. Timonin, Yu. A. Trutnev, “Yuliĭ Borisovich Khariton (on his 90th birthday)”, UFN, 164:3 (1994),  339–341  mathnet; Phys. Usp., 37:3 (1994), 317–319  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019