RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Strelkov, V S

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 2

Number of views:
This page:87
Abstract pages:378
Full texts:155
Doctor of physico-mathematical sciences

http://www.mathnet.ru/eng/person52146
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
2010
1. È. A. Azizov, E. P. Velikhov, L. E. Zakharov, V. I. Il'gisonis, V. S. Imshennik, M. Yu. Isaev, L. M. Kovrizhnykh, V. I. Kogan, S. V. Mirnov, K. A. Razumova, V. P. Smirnov, V. S. Strelkov, “Vitalii Dmitrievich Shafranov (on his 80th birthday)”, UFN, 180:1 (2010),  107–108  mathnet; Phys. Usp., 53:1 (2010), 101–102  isi
2000
2. E. P. Velikhov, V. I. Il'gisonis, V. S. Imshennik, L. M. Kovrizhnykh, V. I. Kogan, S. V. Mirnov, K. A. Razumova, A. A. Skovoroda, V. P. Smirnov, Yu. N. Smirnov, V. S. Strelkov, B. A. Trubnikov, “Vitalii Dmitrievich Shafranov (on his seventieth birthday)”, UFN, 170:3 (2000),  343–344  mathnet; Phys. Usp., 43:3 (2000), 299–300  isi
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019