Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Mikhaĭlov, Igor Efimovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 10
Scientific articles: 10

Number of views:
This page:405
Abstract pages:1440
Full texts:823
References:54
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1991)
Speciality: 01.02.05 (Mechanics of fluids, gases and plasmas)
Birth date: 27.10.1944
E-mail:
Keywords: Applied mathematic, numerical methods, methods of optimization.
UDC: 519.652, 519.652.2, 517.958:533.7
MSC: 65D05

Subject:

Applied mathematic, numerical methods, methods of optimization.

   
Main publications:
  1. Aslanov S.Zh., Mikhailov I.E., Muravei L.A., “Analiticheskie i chislennye metody v zadache gasheniya kolebanii struny tochechnym dempferom”, Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie, 2006, № 7, 28–35
  2. Lyulka V.A., Mikhailov I.E., Tyumnev B.N., “O postroenii interpolyatsionnykh setochnykh poverkhnostei”, ZhVM i MF, 47:1 (2007), 11–15
  3. Esenkov A.S., Esenkov V.S. Mikhailov I.E., “Metody resheniya integro-differentsialnogo uravneniya v zadache Smolukhovskogo dlya Fermi-gaza”, Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Prikladnaya matematika, 2009, № 1(12), 51–57
  4. Esenkov A.S., Esenkov V.S. Mikhailov I.E., “Chislennoe reshenie zadachi Smolukhovskogo dlya Boze-gaza”, Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Prikladnaya matematika, 2009, № 3(14), 21–28

http://www.mathnet.ru/eng/person53671
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/244487

Publications in Math-Net.Ru
2021
1. I. E. Mikhaĭlov, I. A. Suvorov, “Численное решение задачи о гашении колебаний движущегося полотна”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 61:1 (2021),  150–161  mathnet  elib
2013
2. I. E. Mikhaĭlov, Nurbayev Ulukbek Dzhanybekovich, “Method Of Pseudocharacteristics For Solving Static 3D Supersonic Flows Of Gas”, Vestnik TVGU. Ser. Prikl. Matem. [Herald of Tver State University. Ser. Appl. Math.], 2013, 1,  19–27  mathnet
2009
3. A. S. Esenkov, V. S. Esenkov, I. E. Mikhaĭlov, “Numerical decision of Smoluchowski's problem for Bose gas”, Vestnik TVGU. Ser. Prikl. Matem. [Herald of Tver State University. Ser. Appl. Math.], 2009, 14,  21–28  mathnet  elib
4. A. S. Esenkov, V. S. Esenkov, I. E. Mikhaĭlov, “Decision methods of the integro-differential equation in Smolukhovskys problem for Fermi-gas”, Vestnik TVGU. Ser. Prikl. Matem. [Herald of Tver State University. Ser. Appl. Math.], 2009, 12,  51–57  mathnet  elib
2008
5. È. M. Dushanov, G. A. Emel'yanenko, I. E. Mikhaĭlov, L. A. Muravei, “The method of critical-component for solving ill-posed problems”, Vestnik TVGU. Ser. Prikl. Matem. [Herald of Tver State University. Ser. Appl. Math.], 2008, 10,  119–124  mathnet  elib
2007
6. V. A. Lyul'ka, I. E. Mikhaĭlov, B. N. Tyumnev, “On the construction of interpolation mesh surfaces”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 47:1 (2007),  11–15  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 47:1 (2007), 9–13  scopus
2003
7. V. A. Lyul'ka, I. E. Mikhaĭlov, “On the construction of interpolation curves”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 43:10 (2003),  1448–1450  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 43:10 (2003), 1387–1390
1987
8. I. E. Mikhaĭlov, “The necessary conditions for the optimality of three-dimensional bodies in a supersonic gas flow”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 27:7 (1987),  1111–1114  mathnet  mathscinet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 27:4 (1987), 104–106
1983
9. I. E. Mikhaĭlov, “Numerical solution of a three-dimensional analogue of the Goursat's problem”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 23:5 (1983),  1238–1240  mathnet  mathscinet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 23:5 (1983), 139–141
1981
10. V. M. Borisov, I. E. Mikhailov, “Optimization of supersonic parts of three-dimensional nozzles”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 21:2 (1981),  517–519  mathnet  mathscinet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:2 (1981), 266–269
1978
11. V. M. Borisov, I. E. Mikhaĭlov, “The method of characteristics for calculating three-dimensional supersonic irrotational flows”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 18:5 (1978),  1243–1252  mathnet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 18:5 (1978), 166–175
1976
12. V. M. Borisov, I. E. Mikhaĭlov, “The optimal distribution of material in torsion bars”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 16:6 (1976),  1595–1597  mathnet  mathscinet; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 16:6 (1976), 211–214
1975
13. G. B. Akhmetov, I. E. Mikhaĭlov, “Construction of iterative processes using implicit three-dimensional schemes of the method of characteristics”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 15:2 (1975),  521–523  mathnet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 15:2 (1975), 235–238
1973
14. I. E. Mikhaĭlov, “The shape of the supersonic three-dimensional nozzle possessing maximum thrust”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 13:1 (1973),  257–262  mathnet; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 13:1 (1973), 344–351
1970
15. V. M. Borisov, I. E. Mikhailov, “Stationary three-dimensional irrotational motion of a gas at supersonic velocity”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 10:4 (1970),  1006–1015  mathnet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 10:4 (1970), 253–264

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022