Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Sharapudinov, Idris Idrisovich
(1948–2018)

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 70
Scientific articles: 70
Presentations: 1

Number of views:
This page:4669
Abstract pages:20150
Full texts:5999
References:1802
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1991)
Speciality: 01.01.01 (Real analysis, complex analysis, and functional analysis)
Birth date: 7.06.1948
Keywords: orthogonal polynomials on grids, mixed series, spacies of function, varyable exoponent, basies, asymptotics, approximation, Fourier series.
UDC: 513, 517.5, 517.518, 517.518.82, 517.587, 517.518.34, 517.98, 517.51, 519.644, 517.538
MSC: 41A10, 33C45, 41A80, 42C10, 33A65, 41A60, 65D30, 65D32

Subject:

Orthogonal polynomials, spacies of function, approximation theory.

   
Main publications:
 • 1. O nailuchshem priblizhenii i summakh Fure–Yakobi // Matem. zametki. 1983. T. 34. Vyp. 5. S. 651–661.
 • 2. Sharapudinov I. I. On the Hahn polynomials application for the optimal tabulation of functions: in "Constructive theory of functions" // Proc. of the Int. conf. on const. theory of functions. Varna. May 27–June 2. 1984. P. 782–787.
 • 3. Asimptotic Formula Having no Remainder Term for the Orthogonal Hahn Polynomials of Discrete Variable // Mathematica Bolkanica. New Seris. 1988. V. 2. Fasc 4. P. 314–318.
 • 4. On the best approximation and polynomials of the least quadratic deviation // Analysis Mathematica. 1983. V. 9. P. 223–234.
 • 5. On the approximation of discrete functions by Fourier–Hahn sums // Analysis Mathematica. 1991. V. 17. P. 35–46.
 • 6. Asymptotics of Meixners polynomials // FACTA UNIVERSITATIS (NI$\check S$), Ser. Math. Inform. 6(1991). P. 13–21.
 • 7. Asimptoticheskie svoistva polinomov Kravchuka // Matem. zametki. 1988. T. 44. Vyp. 2. S. 682–693.
 • 8. O primenenii mnogochlenov Meiksnera k priblizhennomu vychisleniyu integralov // Izv. vuzov. Matematika. 1986. Vyp. 2. S. 80–82.
 • 9. Asimptoticheskie svoistva i vesovye otsenki mnogochlenov Khana //Izv. vuzov. Matematika. 1985. Vyp. 5. S. 78–80.
 • 10. Nekotorye svoistva mnogochlenov, ortogonalnykh na konechnoi sisteme tochek // Izv. vuzov. Matematika. 1983. Vyp. 5. S. 85–88.
 • 11. Funktsiya Lebega chastnykh summ Fure po polinomam Khana // Funktsionalnyi analiz, teoriya funktsii i ikh prilozheniya. Makhachkala. Izd-vo Dag. gos. un-ta. 1982. S. 132–144.
 • 12. Priblizhenie funktsii summami Fure po ortogonalnym mnogochlenam Chebysheva diskretnogo peremennogo. M.: Dep. v VINITI. Vyp. 3137-80. 1980. C. 1–44.
 • 13. O topologii prostranstva $L^{p(x)}([0,1])$ // Matem. zametki. 1979. T. 26. Vyp. 4. S. 613–632.
 • 14. Priblizhenie funktsii v metrike prostranstva $L^{p(x)}([a,b])$ i kvadraturnye formuly // Constructive function theory81. Proceedings of the International Conference on Constructive Function Theory. Varna, June 1–5, 1981. S. 189–193.
 • 15. O bazisnosti sistemy Khaara v prostranstve $L^{p(x)}([0,1])$ i printsipe lokalizatsii v srednem // Matem. sbornik. 1986. 130(172), No. 2(6). S. 275–283.
 • 16. O ravnomernoi ogranichennosti v $L^p$ $(p=p(x))$ nekotorykh semeistv operatorov svertki // Matem. zametki. 1996. T. 59. Vyp. 2. S. 291–302.
 • 17. Nekotorye voprosy teorii priblizheniya v prostranstvakh $L^p(x)$ // Analysis Mathematica. 2007, t. 33, # 2, s. 135–153.
 • 18. Asimptoticheskie svoistva polinomov Kravchuka // Matem. zametki. 1988. T. 44. Vyp. 2. S. 682–693.
 • 19. Asimptoticheskie svoistva ortogonalnykh mnogochlenov Khana diskretnoi peremennoi // Matem. sbornik. 1989. T. 180. Vyp. 9. S. 1259–1277.
 • 20. Nekotorye svoistva ortogonalnykh mnogochlenov Meiksnera // Matem. zametki. 1990. T. 47. Vyp. 3. S. 135–137.
 • 21. Approksimativnye svoistva diskretnykh summ Fure // Diskretnaya matematika. 1990. T. 2 Vyp. 2. S. 33--44.
 • 22. K asimptoticheskomu povedeniyu ortogonalnykh mnogochlenov Chebysheva diskretnoi peremennoi // Matem. zametki. 1990. T. 48. Vyp. 6. S. 150–152.
 • 23. Asimptoticheskie svoistva i vesovye otsenki mnogochlenov Chebysheva–Khana // Matem. sbornik. 1991. T. 183. Vyp. 3. S. 408–420.
 • 24. Nekotorye voprosy teorii ortogonalnykh sistem. Doktorskaya dissertatsiya. M.: MIAN, 1991.
 • 25. Ob asimptotike mnogochlenov Chebysheva, ortogonalnykh na konechnoi sisteme tochek // Vestnik MGU. Seriya 1. 1992. Vyp. 1. S. 29–35.
 • 26. O skhodimosti metoda naimenshikh kvadratov // Matem. zametki. 1993. T. 53. Vyp. 3. S. 131–143.
 • 27. Ob ogranichennosti v $C[-1,1]$ srednikh Valle-Pussena dlya diskretnykh summ Fure–Chebysheva // Matem. sbornik. 1996. T. 187. Vyp. 1. C. 143–160.
 • 28. Ob asimptotike i vesovykh otsenkakh polinomov Meiksnera // Matem. zametki. 1997. T. 62. Vyp. 4. S. 603–616.
 • 29. Ob otsenivanii $L_p$-normy algebraicheskogo polinoma po ego znacheniyam v uzlakh ravnomernoi setki // Matem. sbornik. 1997. T. 188, No. 12. S. 135–156.
 • 30. Ob odnom novom primenenii mnogochlenov Chebysheva, ortogonalnykh na ravnomernoi setke // Matem. zametki. 1998. T. 64. Vyp. 6.
 • 31. Mnogochleny, ortogonalnye na setkakh // Vestnik Dagest. Gos. Ped. Un-ta. 1999. No. 1. S. 57–66.
 • 32. Priblizhenie diskretnykh funktsii i mnogochleny Chebysheva, ortogonalnye na ravnomernoi setke // Matem.zametki. 2000. T. 67. Vyp. 3. S. 460–470.
 • 33. Priblizhenie funktsii s peremennoi gladkostyu summami Fure–Lezhandra // Matem. sb. 191:1 (2000), 143–160.
 • 34. Smeshannye ryady po ultrasfericheskim polinomam i ikh approksimativnye svoistva // Matem. sb. 194:3 (2003), 115–148.
 • 35. Approksimativnye svoistva operatorov $\cal Y_{n+2r}(f)$ i ikh diskretnykh analogov // Matem. zametki. 72:5 (2002), 765–795.
 • 36. Smeshannye ryady po ultrasfericheskim polinomam i ikh approksimativnye svoistva // Matem. sb. 194:3 (2003), 115–148.
 • 37. Smeshannye ryady po polinomam Chebysheva, ortogonalnym na ravnomernoi setke // Matem. zametki. 78:3 (2005), 442–465.
 • 38. Approksimativnye svoistva smeshannykh ryadov po polinomam Lezhandra na klassakh $W^r$ // Matem. sb. 197:3 (2006), 135–154.
 • 39. Boundedness in $C\{-1,1\}$ of the de la Vallee-Poussin means for discrete Chebyshev–Fourier sums // Sbornik: Mathematics. 1997. 187:1, 141–158.
 • 40. Estimating the $L_p$-norm of an algebraic polynomial in terms of its values at the nodes of a uniform grid // Sbornik: Mathematics. 1997. 188:12, 1861–1884.
 • 41. Asymptotics and Weighted Estimates of Miexner Polynomials orthogonal on the grid $\{0,\delta,\dots\}$ // Mathematical notes. 62:4, 1997, 501–512.
 • 42. Approximation of discrete functins and Chebyshev Polynomials Orthogonal on the Uniform Grid // Mathematical Notes. 67:3, 2000.
 • 43. Approximation of functions of variable smoothness by Fourier–Legendre sums // Sbornik: Mathematics. 2000. 191:5, 759–777.
 • 44. Mixed series in ultraspherical polynomials and their approximation properties // Sbornik: Mathematics 194:3, 423–456.
 • 45. Approximation Properties of the Operators $\cal Y_{n+2r}(f)$ and of Their Discrete Analogs // Mathematical Notes. 72:5, 2002, 705–732.
 • 46. Mnogochleny, ortogonalnye na diskretnykh setkakh. Makhachkala. Izd-vo Dag. gos. ped. un-ta, 1997. 1–252.
 • 47. Smeshannye ryady po ortogonalnym polinomam. Makhachkala. Izd-vo DNTs RAN. 2004. 1–276.

http://www.mathnet.ru/eng/person8410
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/198671

Publications in Math-Net.Ru
2019
1. I. I. Sharapudinov, “Sobolev-orthogonal systems of functions and the Cauchy problem for ODEs”, Izv. RAN. Ser. Mat., 83:2 (2019),  204–226  mathnet  mathscinet  elib; Izv. Math., 83:2 (2019), 391–412  isi  scopus
2. I. I. Sharapudinov, “The Basis Property of Ultraspherical Jacobi Polynomials in a Weighted Lebesgue Space with Variable Exponent”, Mat. Zametki, 106:4 (2019),  595–621  mathnet  mathscinet  elib; Math. Notes, 106:4 (2019), 616–638  isi  scopus
3. I. I. Sharapudinov, “Sobolev-orthogonal systems of functions and some of their applications”, Uspekhi Mat. Nauk, 74:4(448) (2019),  87–164  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 74:4 (2019), 659–733  isi  scopus
4. I. I. Sharapudinov, T. I. Sharapudinov, M. G. Magomed-Kasumov, “Approximation properties of repeated de la Vallée-Poussin means for piecewise smooth functions”, Sibirsk. Mat. Zh., 60:3 (2019),  695–713  mathnet  elib; Siberian Math. J., 60:3 (2019), 542–558  isi  scopus
2018
5. I. I. Sharapudinov, T. I. Sharapudinov, “Sobolev orthogonal polynomials generated by modified Laguerre polynomials and the Cauchy problem for ODE systems”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2018, 10,  23–40  mathnet
6. I. I. Sharapudinov, “On the existence and uniqueness of solutions of ODEs with discontinuous right-hand sides and Sobolev orthogonal systems of functions”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2018, 9,  68–75  mathnet
7. I. I. Sharapudinov, “An approximate solution of the Cauchy problem for an ODE system by means of system $1,  x,  \{\frac{\sqrt{2}}{\pi n}\sin(\pi nx)\}_{n=1}^\infty$”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2018, 9,  33–51  mathnet
8. I. I. Sharapudinov, “Sobolev-orthogonal systems of functions associated with an orthogonal system”, Izv. RAN. Ser. Mat., 82:1 (2018),  225–258  mathnet  mathscinet  elib; Izv. Math., 82:1 (2018), 212–244  isi  scopus
9. I. I. Sharapudinov, I. G. Guseinov, “Polynomials orthogonal with respect to Sobolev type inner product generated by Charlier polynomials”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 18:2 (2018),  196–205  mathnet  elib
10. I. I. Sharapudinov, M. G. Magomed-Kasumov, “On Vallée-Poissin means for special series with respect to ultraspherical Jacobi polynomials with sticking partial sums”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2018, 9,  68–80  mathnet; Russian Math. (Iz. VUZ), 62:9 (2018), 60–71  isi  scopus
11. I. I. Sharapudinov, “Sobolev orthogonal polynomials generated by Jacobi and Legendre polynomials, and special series with the sticking property for their partial sums”, Mat. Sb., 209:9 (2018),  142–170  mathnet  mathscinet  elib; Sb. Math., 209:9 (2018), 1390–1417  isi  scopus
2017
12. I. I. Sharapudinov, “Overlapping transformations for approximation of continuous functions by means of repeated mean Valle Poussin”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 8,  70–92  mathnet
13. I. I. Sharapudinov, M. G. Magomed-Kasumov, “A numerical method for solving the Cauchy problem for systems of ordinary differential equations by means of a system orthogonal in the sense of Sobolev generated by the cosine system”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 8,  53–60  mathnet
14. I. I. Sharapudinov, T. N. Shakh-Emirov, “Convergence of Fourier series in Jacobi polynomials in weighted Lebesgue space with variable exponent”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 8,  27–47  mathnet
15. I. I. Sharapudinov, “The inversion of the Laplace transform by means of generalized special series of Laguerre polynomials”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 8,  7–20  mathnet
16. I. I. Sharapudinov, “Approximation of the solution of the Cauchy problem for nonlinear ODE systems by means of Fourier series in functions orthogonal in the sense of Sobolev”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 7,  66–76  mathnet
17. I. I. Sharapudinov, Z. D. Gadzhieva, R. M. Gadzhimirzaev, “Sobolev orthogonal functions on the grid, generated by discrete orthogonal functions and the Cauchy problem for the difference equation”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 7,  29–39  mathnet
18. I. I. Sharapudinov, S. R. Magomedov, “Systems of functions orthogonal in the sense of Sobolev associated with Haar functions and the Cauchy problem for ODEs”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2017, 7,  1–15  mathnet
19. I. I. Sharapudinov, T. I. Sharapudinov, “Polynomials orthogonal in the Sobolev sense, generated by Chebyshev polynomials orthogornal on a mesh”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 2017, 8,  67–79  mathnet; Russian Math. (Iz. VUZ), 61:8 (2017), 59–70  isi  scopus
20. I. I. Sharapudinov, “Approximation Properties of Fourier Series of Sobolev Orthogonal Polynomials with Jacobi Weight and Discrete Masses”, Mat. Zametki, 101:4 (2017),  611–629  mathnet  mathscinet  elib; Math. Notes, 101:4 (2017), 718–734  isi  scopus
21. I. I. Sharapudinov, “Special series in Laguerre polynomials and their approximation properties”, Sibirsk. Mat. Zh., 58:2 (2017),  440–467  mathnet  elib; Siberian Math. J., 58:2 (2017), 338–362  isi  elib  scopus
22. I. I. Sharapudinov, Z. D. Gadzhieva, R. M. Gadzhimirzaev, “Difference equations and Sobolev orthogonal polynomials, generated by Meixner polynomials”, Vladikavkaz. Mat. Zh., 19:2 (2017),  58–72  mathnet
2016
23. I. I. Sharapudinov, Z. D. Gadzhieva, R. M. Gadzhimirzaev, “Systems of functions orthogonal with respect to scalar products of Sobolev type with discrete masses generated by classical orthogonal systems”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2016, 6,  31–60  mathnet  elib
24. I. I. Sharapudinov, “Asymptotic properties of polynomials, orthogonal in Sobolev sence and associated with the Jacobi polynomials”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2016, 6,  1–24  mathnet  elib
25. I. I. Sharapudinov, T. I. Sharapudinov, “Polynomials, orthogonal on Sobolev, derived by the Chebyshev polynomials, orthogonal on the uniform net”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2016, 5,  56–75  mathnet  elib
26. I. I. Sharapudinov, Z. D. Gadzhieva, “Sobolev orthogonal polynomials generated by Meixner polynomials”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 16:3 (2016),  310–321  mathnet  mathscinet  elib
27. I. I. Sharapudinov, “Approximation of functions in variable-exponent Lebesgue and Sobolev spaces by de la Vallée-Poussin means”, Mat. Sb., 207:7 (2016),  131–158  mathnet  mathscinet  elib; Sb. Math., 207:7 (2016), 1010–1036  isi  scopus
28. A. Y. Umakhanov, I. I. Sharapudinov, “Interpolation of functions by the Whittaker sums and their modifications: conditions for uniform convergence”, Vladikavkaz. Mat. Zh., 18:4 (2016),  61–70  mathnet
2015
29. I. I. Sharapudinov, T. I. Sharapudinov, “On the simultaneous approximation of functions and their derivatives by Chebyshev polynomials orthogonal on uniform grid”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2015, 4,  74–117  mathnet  elib
30. I. I. Sharapudinov, “Some special series by general Laguerre polynomials and Fourier series by Laguerre polynomials, orthogonal in Sobolev sense”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2015, 4,  31–73  mathnet  elib
31. I. I. Sharapudinov, M. G. Magomed-Kasumov, S. R. Magomedov, “Sobolev orthogonal polynomials, associated with the Chebyshev polynomials of the first kind”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2015, 4,  1–14  mathnet  elib
32. I. I. Sharapudinov, “Mixed series by classical orthogonal polynomials”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2015, 3,  1–254  mathnet
33. I. I. Sharapudinov, “Approximation properties of Fejér- and de la Valleé-Poussin-type means for partial sums of a special series in the system $\{\sin x\sin kx\}_{k=1}^\infty$”, Mat. Sb., 206:4 (2015),  131–148  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 206:4 (2015), 600–617  isi  scopus
2014
34. I. I. Sharapudinov, M. S. Sultanakhmedov, T. N. Shakh-Emirov, T. I. Sharapudinov, M. G. Magomed-Kasumov, G. G. Akniev, R. M. Gadzhimirzaev, “On the identification of the parameters of linear systems using Chebyshev polynomials of the first kind and Chebyshev polynomials orthogonal on a uniform grid”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2014, 2,  1–32  mathnet  elib
35. I. I. Sharapudinov, “Polynomials, orthogonal on grids from unit circle and number axis”, Daghestan Electronic Mathematical Reports, 2014, 1,  1–55  mathnet  elib
36. I. I. Sharapudinov, “Some special series in ultraspherical polynomials and their approximation properties”, Izv. RAN. Ser. Mat., 78:5 (2014),  201–224  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Izv. Math., 78:5 (2014), 1036–1059  isi  elib  scopus
37. I. I. Sharapudinov, G. G. Akniev, “Discrete Transform with Stick Property Based on $\{\sin x\sin kx\}$ and Second Kind Chebyshev Polynomials Systems”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 14:4(1) (2014),  413–422  mathnet  elib
38. I. I. Sharapudinov, “Some Special Two-dimensional Series of $\{\sin x\sin kx\}$ System and Their Approximation Properties”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 14:4(1) (2014),  407–412  mathnet  elib
39. I. I. Sharapudinov, “Approximation of functions in variable-exponent Lebesgue and Sobolev spaces by finite Fourier-Haar series”, Mat. Sb., 205:2 (2014),  145–160  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 205:2 (2014), 291–306  isi  scopus
2013
40. I. I. Sharapudinov, “Approximation of functions in $L^{p(x)}_{2\pi}$ by trigonometric polynomials”, Izv. RAN. Ser. Mat., 77:2 (2013),  197–224  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Izv. Math., 77:2 (2013), 407–434  isi  elib  scopus
41. I. I. Sharapudinov, “Approximation of Smooth Functions in $L^{p(x)}_{2\pi}$ by Vallee-Poussin Means”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 13:1(1) (2013),  45–49  mathnet  elib
42. I. I. Sharapudinov, “Limit Ultraspherical Series and Their Approximation Properties”, Mat. Zametki, 94:2 (2013),  295–309  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 94:2 (2013), 281–293  isi  elib  scopus
2010
43. I. I. Sharapudinov, T. I. Sharapudinov, “Mixed Series of Jacobi and Chebyshev Polynomials and Their Discretization”, Mat. Zametki, 88:1 (2010),  116–147  mathnet  mathscinet  elib; Math. Notes, 88:1 (2010), 112–139  isi  scopus
44. I. I. Sharapudinov, “Approximating smooth functions using algebraic-trigonometric polynomials”, Mat. Sb., 201:11 (2010),  137–160  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 201:11 (2010), 1689–1713  isi  elib  scopus
2009
45. I. I. Sharapudinov, G. N. Muratova, “Same properties $r$-fold integration series on Fourier–Haar system”, Izv. Saratov Univ. Math. Mech. Inform., 9:1 (2009),  68–76  mathnet  elib
46. I. I. Sharapudinov, “The basis property of the Legendre polynomials in the variable exponent Lebesgue space $L^{p(x)}(-1,1)$”, Mat. Sb., 200:1 (2009),  137–160  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 200:1 (2009), 133–156  isi  elib  scopus
2008
47. I. I. Sharapudinov, “Approximation Properties of the Vallée-Poussin Means of Partial Sums of a Mixed Series of Legendre Polynomials”, Mat. Zametki, 84:3 (2008),  452–471  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 84:3 (2008), 417–434  isi  elib  scopus
2006
48. I. I. Sharapudinov, “Approximation properties of mixed series in terms of Legendre polynomials on the classes $W^r$”, Mat. Sb., 197:3 (2006),  135–154  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 197:3 (2006), 433–452  isi  elib  scopus
2005
49. I. I. Sharapudinov, “Mixed Series of Chebyshev Polynomials Orthogonal on a Uniform Grid”, Mat. Zametki, 78:3 (2005),  442–465  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 78:3 (2005), 403–423  isi  scopus
2003
50. I. I. Sharapudinov, “Mixed series in ultraspherical polynomials and their approximation properties”, Mat. Sb., 194:3 (2003),  115–148  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 194:3 (2003), 423–456  isi  scopus
2002
51. I. I. Sharapudinov, “Approximation Properties of the Operators $\mathscr Y_{n+2r}(f)$ and of Their Discrete Analogs”, Mat. Zametki, 72:5 (2002),  765–795  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 72:5 (2002), 705–732  isi  scopus
2000
52. I. I. Sharapudinov, “Approximation of discrete functions, and Chebyshev polynomials orthogonal on a uniform grid”, Mat. Zametki, 67:3 (2000),  460–470  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 67:3 (2000), 389–397  isi
53. I. I. Sharapudinov, “Approximation of functions of variable smoothness by Fourier–Legendre sums”, Mat. Sb., 191:5 (2000),  143–160  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 191:5 (2000), 759–777  isi  scopus
1998
54. I. I. Sharapudinov, “On a new application of Chebyshev polynomials orthogonal on a uniform grid”, Mat. Zametki, 64:6 (1998),  950–953  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 64:6 (1998), 821–825  isi
1997
55. I. I. Sharapudinov, “Asymptotics and weighted estimates of Meixner polynomials orthogonal on the grid $\{0,\delta,2\delta,…\}$”, Mat. Zametki, 62:4 (1997),  603–616  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Math. Notes, 62:4 (1997), 501–512  isi
56. I. I. Sharapudinov, “Estimating the $L_p$-norm of an algebraic polynomial in terms of its values at the nodes of a uniform grid”, Mat. Sb., 188:12 (1997),  135–156  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 188:12 (1997), 1861–1884  isi  scopus
1996
57. I. I. Sharapudinov, I. A. Vagabov, “Convergence of the Vallée–Poussin means for Fourier–Jacobi sums”, Mat. Zametki, 60:4 (1996),  569–586  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 60:4 (1996), 425–437  isi
58. I. I. Sharapudinov, “Uniform boundedness in $L^p$ $(p=p(x))$ of some families of convolution operators”, Mat. Zametki, 59:2 (1996),  291–302  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 59:2 (1996), 205–212  isi
59. I. I. Sharapudinov, “Boundedness in $C[-1,1]$ of the de la Vallée-Poussin means for discrete Chebyshev–Fourier sums”, Mat. Sb., 187:1 (1996),  143–160  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 187:1 (1996), 141–158  isi  scopus
1993
60. I. I. Sharapudinov, “On the convergence of the method of least squares”, Mat. Zametki, 53:3 (1993),  131–143  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 53:3 (1993), 335–344  isi
1992
61. I. I. Sharapudinov, “On the asymptotics of Chebyshev polynomials that are orthogonal on a finite system of points”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 1992, 1,  29–35  mathnet  mathscinet  zmath
1991
62. I. I. Sharapudinov, “Asymptotic properties and weighted estimates for Chebyshev–Hahn orthogonal polynomials”, Mat. Sb., 182:3 (1991),  408–420  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 72:2 (1992), 387–401  isi
1990
63. I. I. Sharapudinov, “Approximation properties of discrete Fourier sums”, Diskr. Mat., 2:2 (1990),  33–44  mathnet  mathscinet  zmath
64. I. I. Sharapudinov, “On the asymptotic behavior of Chebyshev orthogonal polynomials of a discrete variable”, Mat. Zametki, 48:6 (1990),  150–152  mathnet  mathscinet  zmath
65. I. I. Sharapudinov, “Some properties of Meixner orthogonal polynomials”, Mat. Zametki, 47:3 (1990),  135–137  mathnet  mathscinet  zmath
1989
66. I. I. Sharapudinov, “Asymptotic properties of orthogonal Hahn polynomials in a discrete variable”, Mat. Sb., 180:9 (1989),  1259–1277  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 68:1 (1991), 111–132  isi
1988
67. I. I. Sharapudinov, “Asymptotic properties of Krawtchouk polynomials”, Mat. Zametki, 44:5 (1988),  682–693  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 44:5 (1988), 855–862  isi
1986
68. I. I. Sharapudinov, “Application of Meixner polynomials to approximate calculation of integrals”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1986, 2,  80–82  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 30:2 (1986), 120–122
69. I. I. Sharapudinov, “On the basis property of the Haar system in the space $\mathscr L^{p(t)}([0,1])$ and the principle of localization in the mean”, Mat. Sb. (N.S.), 130(172):2(6) (1986),  275–283  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 58:1 (1987), 279–287
1985
70. I. I. Sharapudinov, “Asymptotic properties and weight estimates of Hahn polynomials”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1985, 5,  78–80  mathnet  mathscinet  zmath; Soviet Math. (Iz. VUZ), 29:5 (1985), 99–102
1983
71. I. I. Sharapudinov, “Some properties of polynomials, orthogonal on a finite system of points”, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat., 1983, 5,  85–88  mathnet  mathscinet  zmath
72. I. I. Sharapudinov, “Best approximation and the Fourier–Jacobi sums”, Mat. Zametki, 34:5 (1983),  651–661  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 34:5 (1983), 816–821  isi
1979
73. I. I. Sharapudinov, “Topology of the space $\mathscr L^{p(t)}([0,1])$”, Mat. Zametki, 26:4 (1979),  613–632  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 26:4 (1979), 796–806  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Ортогональные по Соболеву системы функций и задача Коши для ОДУ
I. I. Sharapudinov
Seminar on Theory of Functions of Real Variables
November 24, 2017 18:30

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021