RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Tyrtyshnikov, Eugene Evgen'evich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 35
Scientific articles: 33
Presentations: 11

Number of views:
This page:7191
Abstract pages:12714
Full texts:4932
References:747
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1990)
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person8538
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/205139
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=6202

Publications in Math-Net.Ru
2021
1. V. N. Razzhevaikin, E. E. Tyrtyshnikov, “On the Construction of Stability Indicators for Nonnegative Matrices”, Mat. Zametki, 109:3 (2021),  407–418  mathnet; Math. Notes, 109:3 (2021), 436–445
2019
2. E. E. Tyrtyshnikov, E. M. Shcherbakova, “Методы неотрицательной матричной факторизации на основе крестовых малоранговых приближений”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 59:8 (2019),  1314–1330  mathnet  elib
2018
3. D. A. Stefonishin, S. A. Matveev, A. P. Smirnov, E. E. Tyrtyshnikov, “Tensor decompositions for solving the equations of mathematical models of aggregation with multiple collisions of particles”, Num. Meth. Prog., 19:4 (2018),  390–404  mathnet
4. D. A. Stefonishin, S. A. Matveev, A. P. Smirnov, E. E. Tyrtyshnikov, “An efficient finite-difference method for solving Smoluchowski-type kinetic equations of aggregation with three-body collisions”, Num. Meth. Prog., 19:3 (2018),  261–269  mathnet
2015
5. D. A. Zheltkov, E. E. Tyrtyshnikov, “A parallel implementation of the matrix cross approximation method”, Num. Meth. Prog., 16:3 (2015),  369–375  mathnet
6. I. V. Oferkin, D. A. Zheltkov, E. E. Tyrtyshnikov, A. V. Sulimov, D. K. Kutov, V. B. Sulimov, “Evaluation of the docking algorithm based on tensor train global optimization”, Vestnik YuUrGU. Ser. Mat. Model. Progr., 8:4 (2015),  83–99  mathnet  isi  elib
7. E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chugunov, “On algebras of Hankel circulants and Hankel skew-circulants”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 439 (2015),  159–168  mathnet  mathscinet; J. Math. Sci. (N. Y.), 216:6 (2016), 825–831  scopus
2014
8. A. Yu. Mikhalev, I. V. Oferkin, I. V. Oseledets, A. V. Sulimov, E. E. Tyrtyshnikov, V. B. Sulimov, “Application of the multicharge approximation for large dense matrices in the framework of the polarized continuum solvent model”, Num. Meth. Prog., 15:1 (2014),  9–21  mathnet
9. S. A. Matveev, E. E. Tyrtyshnikov, A. P. Smirnov, N. V. Brilliantov, “A fast numerical method for solving the Smoluchowski-type kinetic equations of aggregation and fragmentation processes”, Num. Meth. Prog., 15:1 (2014),  1–8  mathnet
2013
10. D. A. Zheltkov, E. E. Tyrtyshnikov, “Virtual dimensions in the docking method based on tensor train decompositions”, Num. Meth. Prog., 14:3 (2013),  292–294  mathnet
11. D. A. Zheltkov, I. V. Oferkin, E. V. Katkova, A. V. Sulimov, V. B. Sulimov, E. E. Tyrtyshnikov, “TTDock: a docking method based on tensor train decompositions”, Num. Meth. Prog., 14:3 (2013),  279–291  mathnet
2011
12. N. L. Zamarashkin, E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chugunov, “Functions Generating Normal Toeplitz Matrices”, Mat. Zametki, 89:4 (2011),  503–507  mathnet  mathscinet; Math. Notes, 89:4 (2011), 480–483  isi  scopus
2010
13. V. A. Kazeev, E. E. Tyrtyshnikov, “The structure of the Hessian and the efficient implementation of Newton's method in the problem of the canonical approximation of tensors”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 50:6 (2010),  979–998  mathnet  mathscinet; Comput. Math. Math. Phys., 50:6 (2010), 927–945  isi  scopus
2009
14. D. V. Savostyanov, E. E. Tyrtyshnikov, “Approximate multiplication of tensor matrices based on the individual filtering of factors”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 49:10 (2009),  1741–1756  mathnet  elib; Comput. Math. Math. Phys., 49:10 (2009), 1662–1677  isi  elib  scopus
15. I. V. Oseledets, S. L. Stavtsev, E. E. Tyrtyshnikov, “Integration of oscillating functions in a quasi-three-dimensional electrodynamic problem”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 49:2 (2009),  301–312  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 49:2 (2009), 292–303  isi  scopus
2006
16. D. V. Savostyanov, E. E. Tyrtyshnikov, “Application of multilevel structured matrices for the solution of direct and inverse electromagnetic problems”, Num. Meth. Prog., 7:1 (2006),  1–16  mathnet
2005
17. I. V. Oseledets, E. E. Tyrtyshnikov, “Approximate inversion of matrices in the process of solving a hypersingular integral equation”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 45:2 (2005),  315–326  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Comput. Math. Math. Phys., 45:2 (2005), 302–313  elib
2004
18. E. E. Tyrtyshnikov, “Modifying the methods for the evaluations of the Chebyshev–Laguerre and the Gauss–Legendre integrals”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 44:7 (2004),  1187–1195  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 44:7 (2004), 1124–1131
19. D. V. Savostyanov, E. E. Tyrtyshnikov, “On a case of equivalence between the collocation method and the Galerkin method”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 44:4 (2004),  686–693  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 44:4 (2004), 649–656
2003
20. E. E. Tyrtyshnikov, “Tensor approximations of matrices generated by asymptotically smooth functions”, Mat. Sb., 194:6 (2003),  147–160  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 194:6 (2003), 941–954  isi  scopus
2002
21. E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chugunov, “Augmentation and Modification Problems for Hermitian Matrices”, Mat. Zametki, 71:1 (2002),  130–134  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 71:1 (2002), 118–122  isi  scopus
2001
22. E. E. Tyrtyshnikov, “Some applications of a matrix criterion for equidistribution”, Mat. Sb., 192:12 (2001),  145–156  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Sb. Math., 192:12 (2001), 1877–1887  isi  scopus
23. N. L. Zamarashkin, E. E. Tyrtyshnikov, “Eigenvalue estimates for Hankel matrices”, Mat. Sb., 192:4 (2001),  59–72  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 192:4 (2001), 537–550  isi  scopus
1997
24. S. A. Goreinov, N. L. Zamarashkin, E. E. Tyrtyshnikov, “Pseudo-skeleton approximations by matrices of maximal volume”, Mat. Zametki, 62:4 (1997),  619–623  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 62:4 (1997), 515–519  isi
25. N. L. Zamarashkin, E. E. Tyrtyshnikov, “On the distribution of eigenvectors of Töplitz matrices with weakened requirements on the generating function”, Uspekhi Mat. Nauk, 52:6(318) (1997),  161–162  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 52:6 (1997), 1333–1334  isi  scopus
26. N. L. Zamarashkin, E. E. Tyrtyshnikov, “Distribution of eigenvalues and singular values of Toeplitz matrices under weakened conditions on the generating function”, Mat. Sb., 188:8 (1997),  83–92  mathnet  mathscinet  zmath; Sb. Math., 188:8 (1997), 1191–1201  isi  scopus
1996
27. E. E. Tyrtyshnikov, “Parallel methods for generalized Toeplitz systems”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 36:6 (1996),  5–19  mathnet  mathscinet  zmath; Comput. Math. Math. Phys., 36:6 (1996), 691–702  isi
1995
28. S. A. Goreinov, N. L. Zamarashkin, E. E. Tyrtyshnikov, “Pseudo-skeleton approximations of matrices”, Dokl. Akad. Nauk, 343:2 (1995),  151–152  mathnet  mathscinet  zmath
29. E. E. Tyrtyshnikov, “On the convergence of the $QR$ algorithm with multishifts”, Zap. Nauchn. Sem. POMI, 229 (1995),  275–283  mathnet  mathscinet  zmath; J. Math. Sci. (New York), 89:6 (1998), 1768–1774
1993
30. E. E. Tyrtyshnikov, “New theorems on the distribution of eigenvalues and singular values of multilevel Toeplitz matrices”, Dokl. Akad. Nauk, 333:3 (1993),  300–303  mathnet  mathscinet  zmath; Dokl. Math., 48:3 (1994), 524–528
1990
31. V. V. Voevodin, A. Yu. Kuznetsov, E. E. Tyrtyshnikov, “A tribute to goodness, intelligence and talent”, Algebra i Analiz, 2:6 (1990),  10–33  mathnet  mathscinet  zmath; Leningrad Math. J., 2:6 (1991), 1165–1186
1989
32. E. E. Tyrtyshnikov, “New fast algorithms for systems with Hankel and Toeplitz matrices”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 29:5 (1989),  645–652  mathnet  mathscinet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 29:3 (1989), 1–6
1981
33. V. V. Voevodin, E. E. Tyrtyshnikov, “Numerical methods for solving problems with Toeplitz matrices”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 21:3 (1981),  531–544  mathnet  mathscinet  zmath; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 21:3 (1981), 1–14

2018
34. B. N. Chetverushkin, E. E. Tyrtyshnikov, N. N. Kudryavtsev, V. P. Dymnikov, Yu. I. Zhuravlev, E. E. Son, K. V. Rudakov, Yu. G. Evtushenko, A. B. Zhizhchenko, Yu. V. Gulyaev, A. S. Bugaev, A. N. Konovalov, V. P. Maslov, V. M. Berdyshev, A. L. Semenov, E. I. Moiseev, I. B. Petrov, Yu. A. Flerov, I. G. Pospelov, S. I. Kabanikhin, M. V. Iakobovski, V. F. Tishkin, Yu. V. Vassilevski, A. A. Shananin, V. A. Gushchin, I. S. Nikitin, A. I. Lobanov, V. V. Demchenko, E. L. Stupitsky, V. L. Yakushev, A. V. Babakov, Yu. D. Shevelev, S. A. Ishanov, V. S. Ryaben'kii, “In memory of Aleksandr Sergeevich Kholodov”, Matem. Mod., 30:1 (2018),  135–136  mathnet
2014
35. V. B. Demidovich, V. P. Dymnikov, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, A. G. Kulikovskii, V. A. Sadovnichii, V. M. Tikhomirov, E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chubarikov, M. È. Èglit, “Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his 80th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 69:3(417) (2014),  183–185  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 69:3 (2014), 579–582  isi

Presentations in Math-Net.Ru
1. Matrices, Tensors, Optimization
E. E. Tyrtyshnikov
SIMC Open
December 24, 2019 11:00   
2. Worksop on Optimization and applications
P. Richtarik, V. G. Spokoiny, E. E. Tyrtyshnikov, A. V. Nazin, P. E. Dvurechenskii, A. A. Tremba
Mathematical Workshop of the School of Applied Mathematics and Computer Science (MIPT)
September 27, 2019 14:00
3. Разделение переменных и тензорные разложения многомерных матриц
E. E. Tyrtyshnikov
Mathematical Workshop of the School of Applied Mathematics and Computer Science (MIPT)
March 15, 2019 18:30
4. Numerical Linear Algebra in Optimization
E. E. Tyrtyshnikov

October 27, 2017 15:15   
5. Как решать задачи, которые не решаются на суперкомпьютерах?
E. E. Tyrtyshnikov
III International Conference «Supercomputer Technologies in Mathematical Modelling»(SCTeMM-2016)
June 29, 2016 11:00   
6. Матрицы и тензоры малого ранга в математике и приложениях
E. E. Tyrtyshnikov
Colloquium of the Faculty of Computer Science
October 13, 2015 18:10   
7. Матрицы малого ранга в математике и приложениях
E. E. Tyrtyshnikov
Междкнародная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Г. И. Марчука "Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования"
June 9, 2015 12:00   
8. Открытие конференции
E. E. Tyrtyshnikov
Междкнародная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Г. И. Марчука "Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования"
June 8, 2015 15:00   
9. Развитие вычислительной линейной алгебры в России
E. E. Tyrtyshnikov

May 21, 2014 17:30   
10. ТЕНЗОРЫ И ВЫЧИСЛЕНИЯ
E. E. Tyrtyshnikov
PreMoLab Seminar
November 20, 2013 17:00   
11. Tensors and computations
E. E. Tyrtyshnikov
International conference "Nonlinear Approximations and Applications" dedicated to the 60th birthday of Professor V. N. Temlyakov
October 29, 2013 11:40   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021