RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Grigorchuk, Rostislav Ivanovich

Total publications: 117 (99)
in MathSciNet: 104 (96)
in zbMATH: 83 (80)
in Web of Science: 50 (45)
in Scopus: 47 (46)
Cited articles: 89
Citations in Math-Net.Ru: 740
Citations in Web of Science: 817
Citations in Scopus: 900
Presentations: 16

Number of views:
This page:4775
Abstract pages:21758
Full texts:7029
References:1684
E-mail: ,
Website: http://www.math.tamu.edu/~grigorch/

http://www.mathnet.ru/eng/person8568
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:grigorchuk.rostislav-i
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/193739
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=3126

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |   2017
1. R. I. Grigorchuk, R. Yang, “Joint Spectrum and the Infinite Dihedral Group”, Proc. Steklov Inst. Math., 297 (2017), 145–178  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 5)
2. R. I. Grigorchuk, D. Lenz, T. V. Nagnibeda, “Combinatorics of the Subshift Associated with Grigorchuk's Group”, Proc. Steklov Inst. Math., 297 (2017), 138–144  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
3. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, M. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017), C–F  mathnet
4. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, M. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, V. S. Monakhov, J. Otal, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. M. Samoilenko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Nicolai N. Semko (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 24:1 (2017), C–F  mathnet
5. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Y. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Ol'shanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017), C–F  mathnet

   2016
6. Proc. Steklov Inst. Math., 292 (2016), 94–111  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 3)
7. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2015
8. M. G. Benli, R. I. Grigorchuk, T. V. Nagnibeda, “Universal Groups of Intermediate Growth and Their Invariant Random Subgroups”, Funct. Anal. Appl., 49:3 (2015), 159–174  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
9. Mustafa Gökhan Benli, Rostislav Grigorchuk, “Uncountably many $2$-generated just-infinite branch pro-2 groups”, Algebra Discrete Math., 19:1 (2015), 8–18  mathnet  mathscinet  isi
10. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  isi  elib

   2014
11. R. Grigorchuk, K. Medynets, “On algebraic properties of topological full groups”, Sb. Math., 205:6 (2014), 843–861  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)  elib  elib  scopus (cited: 4)
12. Mustafa Gökhan Benli, Rostislav Grigorchuk, “On the condensation property of the Lamplighter groups and groups of intermediate growth”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014), 222–231  mathnet  mathscinet  scopus
13. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014), C–F  mathnet

   2012
14. R. I. Grigorchuk, Ya. S. Krylyuk, “The spectral measure of the Markov operator related to 3-generated 2-group of intermediate growth and its Jacobi parameters”, Algebra Discrete Math., 13:2 (2012), 237–272  mathnet (cited: 2)  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)

   2011
15. R. I. Grigorchuk, “Some topics in the dynamics of group actions on rooted trees”, Proc. Steklov Inst. Math., 273 (2011), 64–175  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 40)  elib

   2010
16. G. Baumslag, R. Grigorchuk, Ch. F. Miller, III, “Rememberig Wilhelm Magnus”, Groups Geom. Dyn., 4:4 (2010), 605  mathscinet  scopus
17. A. Ballester-Bolinches, N. N. Bilotskii, M. R. Dixon, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, N. F. Kuzennyj, J. Otal, N. N. Semko, P. Shumyatsky, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov, “Igor Ya. Subbotin: to the 60th birthday”, Algebra Discrete Math., 9:1 (2010), E–H  mathnet

   2009
18. R. I. Grigorchuk, S. V. Ivanov, On Dehn functions of infinite presentations of groups, 2009 , 27 pp., arXiv: 0902.1358  adsnasa
19. R. Grigorchuk, V. A. Kaimanovich, T. Nagnibeda, Ergodic properties of boundary actions and Nielsen–Schreier theory, 2009 , arXiv: 0901.4734  adsnasa
20. R. I. Grigorchuk, S. V. Ivanov, “On Dehn functions of infinite presentations of groups”, Geom. Funct. Anal., 18:6 (2009), 1841–1874  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
21. I. Bondarenko, R. Grigorchuk, R. Kravchenko, Y. Muntyan, V. Nekrashevych, D. Savchuk, Z. Šunić, “Groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet. II”, Functional analysis, J. Math. Sci. (N. Y.), 156:1 (2009), 187–208  crossref  mathscinet  zmath  scopus
22. Rostislav Grigorchuk, “On a question of Wiegold and torsion images of Coxeter groups”, Algebra Discrete Math., 2009, no. 4, 78–96  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath
23. A. Ballester-Bolinches, R. I. Grigorchuk, M. R. Dixon, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, N. F. Kuzennyi, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, N. V. Polyakov, A. M. Samoilenko, Yu. S. Samoilenko, N. N. Semko, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchansky, E. I. Zelmanov, “Leonid Kurdachenko”, Special issue edited by I. Ya. Subbotin, Algebra Discrete Math., 2009, no. 4, E–H  mathscinet
24. A. Ballester-Bolinches, R. I. Grigorchuk, M. R. Dixon, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, N. V. Polyakov, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov, “Leonid A. Kurdachenko: to the 60th birthday”, Algebra Discrete Math., 2009, no. 4, E–H  mathnet

   2008
25. R. Grigorchuk, Z. Šunić, “Schreier spectrum of the Hanoi Towers group on three pegs”, Analysis on graphs and its applications, Proc. Sympos. Pure Math., 77, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, 183–198  crossref  mathscinet  zmath
26. R. Grigorchuk, I. Pak, “Groups of intermediate growth: an introduction”, Enseign. Math. (2), 54:3-4 (2008), 251–272  mathscinet  zmath
27. I. Bondarenko, R. Grigorchuk, R. Kravchenko, Y. Muntyan, V. Nekrashevych, D. Savchuk, Z. Sunic, Classification of groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet, 2008 , 151 pp., arXiv: 0803.3555  adsnasa
28. Th. Delzant, R. Grigorchuk, “Homomorphic images of branch groups, and Serre's property (FA)”, Geometry and dynamics of groups and spaces, Progr. Math., 265, Birkhäuser, Basel, 2008, 353–375  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
29. Ievgen Bondarenko, Rostislav Grigorchuk, Rostyslav Kravchenko, Yevgen Muntyan, Volodymyr Nekrashevych, Dmytro Savchuk, Zoran Šuníc, “On classification of groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet”, Algebra Discrete Math., 2008, no. 1, 1–163  mathnet (cited: 17)  mathscinet  zmath

   2007
30. I. Bondarenko, R. Grigorchuk, R. Kravchenko, Y. Muntyan, V. Nekrashevych, D. Savchuk, Z. Šunić, “Groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet. I”, São Paulo J. Math. Sci., 1:1 (2007), 1–39  crossref  mathscinet  zmath
31. R. Grigorchuk, D. Savchuk, Z. Šunić, “The spectral problem, substitutions and iterated monodromy”, Probability and mathematical physics, CRM Proc. Lecture Notes, 42, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2007, 225–248  crossref  mathscinet  zmath
32. R. Grigorchuk, Z. Šunić, “Self-similarity and branching in group theory”, Groups St. Andrews 2005, Vol. 1, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 339, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007, 36–95  mathscinet  zmath  isi (cited: 96)
33. R. Grigorchuk, V. Nekrashevych, “Self-similar groups, operator algebras and Schur complement”, J. Mod. Dyn., 1:3 (2007), 323–370  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 21)
34. R. Grigorchuk, A. Lubotzky, A. Shalev, “Editorial [Dedicated to Professor Avinoam Mann]”, Groups Geom. Dyn., 1:4 (2007), 343–345  mathscinet  isi
35. R. Grigorchuk, G. Pisier, Z. Šunić, “Preface”, Conference on Geometric and Probabilistic Methods in Group Theory and Dynamical Systems (Texas A & M University, College Station, TX, November 3–6, 2005), Geom. Dedicata, 124, 2007, 1–4  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  scopus
36. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, no. 4, E–H  mathnet (cited: 1)
37. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, no. 2, E–F  mathnet

   2006
38. R. Grigorchuk, Z. Šuniḱ, “Asymptotic aspects of Schreier graphs and Hanoi Towers groups”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 342:8 (2006), 545–550  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 46)  scopus (cited: 40)
39. V. A. Artamonov, Yu. A. Drozd, Ya. M. Dymarsky, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Ya Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, I. A. Mikhailova, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, A. B. Popov, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, A. V. Zhuchok, “V. M. Usenko (1951–2006) (odituary)”, Algebra Discrete Math., 2006, no. 2, G–K  mathnet

   2005
40. R. Grigorchuk, “Solved and unsolved problems around one group”, Infinite groups: geometric, combinatorial and dynamical aspects, Progr. Math., 248, Birkhäuser, Basel, 2005, 117–218  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 70)

   2007
41. J. Math. Sci. (N. Y.), 140:3 (2007), 391–397  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 3)

   2005
42. V. I. Andriychuk, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, P. M. Gudyvok, V. V. Kirichenko, N. Ya. Komarnitsky, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, P. D. Varbanets, “Special issue devoted to Professor Yuriy Drozd (on the occasion of his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2005, no. 1, E–G  mathnet (cited: 1)  mathscinet  zmath

   2004
43. R. I. Grigorchuk, S. N. Sidki, “The group of automorphisms of a 3-generated 2-group of intermediate growth”, International Conference on Semigroups and Groups in honor of the 65th birthday of Prof. John Rhodes, Internat. J. Algebra Comput., 14, no. 5-6, 2004, 667–676  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)
44. R. I. Grigorchuk, A. Żuk, “The Ihara zeta function of infinite graphs, the KNS spectral measure and integrable maps”, Random walks and geometry, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2004, 141–180  mathscinet  zmath
45. R. I. Grigorchuk, J. S. Wilson, “A minimality property of certain branch groups”, Groups: topological, combinatorial and arithmetic aspects, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 311, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004, 297–305  mathscinet  zmath  isi (cited: 31)

   2003
46. L. Bartholdi, R. I. Grigorchuk, V. Nekrashevych, “From fractal groups to fractal sets”, Fractals in Graz (2001), Trends Math., Birkhäuser, Basel, 2003, 25–118  mathscinet  zmath
47. L. Bartholdi, R. I. Grigorchuk, Z. Šuniḱ, “Branch groups”, Handbook of algebra, Vol. 3, North-Holland, Amsterdam, 2003, 989–1112  crossref  mathscinet  scopus (cited: 90)
48. R. I. Grigorchuk, J. S. Wilson, “The uniqueness of the actions of certain branch groups on rooted trees”, Geom. Dedicata, 100 (2003), 103–116  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  scopus (cited: 10)
49. R. I. Grigorchuk, J. S. Wilson, “A structural property concerning abstract commensurability of subgroups”, J. London Math. Soc. (2), 68:3 (2003), 671–682  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 15)

   2002
50. R. I. Grigorchuk, A. Żuk, “Elementary classes and amenability”, Ukrainian Mathematics Congress—2001 (Ukrainian), Natsīonal. Akad. Nauk Ukraïni Īnst. Mat., Kiev, 2002, 59–84  mathscinet
51. R. I. Grigorchuk, A. Żuk, “Spectral properties of a torsion-free weakly branch group defined by a three state automaton”, Computational and statistical group theory (Las Vegas, NV/Hoboken, NJ, 2001), Contemp. Math., 298, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2002, 57–82  crossref  mathscinet  zmath
52. R. I. Grigorchuk, D. S. Uilson, “On finitely generated subgroups in a periodic group”, Dokl. Akad. Nauk, 384:5 (2002), 583–584  mathnet  mathscinet  zmath
53. R. I. Grigorchuk, A. Żuk, “On a torsion-free weakly branch group defined by a three state automaton”, International Conference on Geometric and Combinatorial Methods in Group Theory and Semigroup Theory (Lincoln, NE, 2000), Internat. J. Algebra Comput., 12, no. 1-2, 2002, 223–246  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 72)  scopus (cited: 53)
54. L. Bartholdi, R. I. Grigorchuk, “On parabolic subgroups and Hecke algebras of some fractal groups”, Serdica Math. J., 28:1 (2002), 47–90  mathscinet  zmath

   2001
55. R. Grigorchuk, P. de la Harpe, “Limit behaviour of exponential growth rates for finitely generated groups”, Essays on geometry and related topics, Vol. 1, 2, Monogr. Enseign. Math., 38, Enseignement Math., Geneva, 2001, 351–370  mathscinet  zmath
56. R. I. Grigorchuk, A. Żuk, “The lamplighter group as a group generated by a 2-state automaton, and its spectrum”, Geom. Dedicata, 87:1-3 (2001), 209–244  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 124)  scopus (cited: 116)
57. L. Bartholdi, R. I. Grigorchuk, “Sous-groupes paraboliques et représentations de groupes branchés”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 332:9 (2001), 789–794  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  scopus (cited: 4)
58. R. I. Grigorchuk, P. de la Harpe, “One-Relator Groups of Exponential Growth Have Uniformly Exponential Growth”, Math. Notes, 69:4 (2001), 575–577  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  scopus (cited: 9)
59. D. V. Anosov, A. A. Bolibrukh, A. M. Vershik, A. A. Gonchar, R. I. Grigorchuk, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, E. F. Mishchenko, Ya. G. Sinai, V. M. Tikhomirov, P. L. Ul'yanov, A. T. Fomenko, “Anatolii Mikhailovich Stepin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 56:1 (2001), 201–205  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)

   2000
60. R. I. Grigorchuk, P. Linnell, Th. Schick, A. Żuk, “On a question of Atiyah”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 331:9 (2000), 663–668  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 51)  scopus (cited: 44)
61. L. Bartholdi, R. I. Grigorchuk, “Spectra of non-commutative dynamical systems and graphs related to fractal groups”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 331:6 (2000), 429–434  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  scopus (cited: 4)
62. L. Bartholdi, R. I. Grigorchuk, “Lie methods in growth of groups and groups of finite width”, Computational and geometric aspects of modern algebra (Edinburgh, 1998), London Math. Soc. Lecture Note Ser., 275, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2000, 1–27  mathscinet  zmath
63. R. I. Grigorchuk, “Just infinite branch groups”, New horizons in pro-$p$ groups, Progr. Math., 184, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2000, 121–179  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
64. R. I. Grigorchuk, W. N. Herfort, P. A. Zalesskii, “The profinite completion of certain torsion $p$-groups”, Algebra (Moscow, 1998), de Gruyter, Berlin, 2000, 113–123  mathscinet  zmath
65. R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Automata, Dynamical Systems, and Groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 128–203  mathnet  mathscinet  zmath
66. R. I. Grigorchuk, “An Ergodic Theorem for the Action of a Free Semigroup”, Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 113–127  mathnet  mathscinet  zmath
67. Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 1–41  mathnet  mathscinet  zmath
68. R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, “The group of asynchronous automata and rational homeomorphisms of the Cantor set”, Math. Notes, 67:5 (2000), 577–581  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
69. R. I. Grigorchuk, “Branch groups”, Math. Notes, 67:6 (2000), 718–723  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 16)  elib (cited: 8)  scopus (cited: 8)
70. Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 204–219  mathnet  mathscinet  zmath
71. Dinamicheskie sistemy, avtomaty i beskonechnye gruppy, Sbornik statei, Tr. MIAN, 231, ed. R. I. Grigorchuk, E. F. Mischenko, Nauka, MAIK «Nauka/Interperiodika», M., 2000 , 367 pp.  mathnet  zmath

   1999
72. R. I. Grigorchuk, A. Żuk, “On the asymptotic spectrum of random walks on infinite families of graphs”, Random walks and discrete potential theory (Cortona, 1997), Sympos. Math., XXXIX, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999, 188–204  mathscinet  zmath
73. R. I. Grigorchuk, “On the system of defining relations and the Schur multiplier of periodic groups generated by finite automata”, Groups St. Andrews 1997 in Bath, I, London Math. Soc. Lecture Note Ser., 260, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999, 290–317  mathscinet  zmath
74. R. I. Grigorchuk, A. Machì, “An example of an indexed language of intermediate growth”, Theoret. Comput. Sci., 215:1-2 (1999), 325–327  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 11)
75. P. de la Harpe, R. I. Grigorchuk, T. Ceccherini-Silberstein, “Amenability and Paradoxical Decompositions for Pseudogroups and for Discrete Metric Spaces”, Proc. Steklov Inst. Math., 224 (1999), 57–97  mathnet  mathscinet  zmath
76. R. I. Grigorchuk, “Ergodic theorems for the actions of a free group and a free semigroup”, Math. Notes, 65:5 (1999), 654–657  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 18)

   1998
77. R. I. Grigorchuk, “On Tychonoff groups”, Geometry and cohomology in group theory (1994, Durham), London Math. Soc. Lecture Note Ser., 252, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998, 170–187  mathscinet  zmath
78. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “On the amenability of cancellation semigroups”, Moscow Univ. Math. Bull., 53:3 (1998), 7–11  mathnet  mathscinet  zmath  isi
79. Algebra and Logic, 37:6 (1998), 353–356  crossref  mathscinet  scopus
80. D. J. Collins, R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, H. Zieschang, Combinatorial group theory and applications to geometry, Springer-Verlag, Berlin, 1998 , vi+240 pp.  mathscinet  zmath
81. T. Ceccherini-Silberstein, R. Grigorchuk, P. de la Harpe, “Décompositions paradoxales des groupes de Burnside”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 327:2 (1998), 127–132  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)
82. R. I. Grigorchuk, “An example of a finitely presented amenable group not belonging to the class $EG$”, Sb. Math., 189:1 (1998), 75–95  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 15)  scopus (cited: 6)

   1997
83. R. I. Grigorchuk, M. J. Mamaghani, “On use of iterates of endomorphisms for constructing groups with specific properties”, Mat. Stud., 8:2 (1997), 198–206  mathscinet  zmath
84. T. G. Ceccherini-Silberstein, R. I. Grigorchuk, “Amenability and growth of one-relator groups”, Enseign. Math. (2), 43:3-4 (1997), 337–354  mathscinet  zmath
85. R. Grigorchuk, T. Nagnibeda, “Complete growth functions of hyperbolic groups”, Invent. Math., 130:1 (1997), 159–188  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 17)  scopus (cited: 17)
86. R. Grigorchuk, P. de la Harpe, “On problems related to growth, entropy, and spectrum in group theory”, J. Dynam. Control Systems, 3:1 (1997), 51–89  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 83)

   1996
87. R. I. Grigorchuk, “On a problem of day on nonelementary amenable groups in the class of finitely defined groups”, Math. Notes, 60:5 (1996), 580–582  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 4)
88. R. I. Grigorchuk, “Bounded cohomology of group constructions”, Math. Notes, 59:4 (1996), 392–394  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus (cited: 5)
89. R. I. Grigorchuk, “Weight functions on groups and an amenability criterion for Beurling algebras”, Math. Notes, 60:3 (1996), 274–282  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
90. R. I. Grigorchuk, “Letter to the editor”, Mat. Zametki, 59:3 (1996), 477  mathnet  crossref  mathscinet  zmath

   1995
91. R. I. Grigorchuk, “Some results on bounded cohomology”, Combinatorial and geometric group theory (1993, Edinburgh), London Math. Soc. Lecture Note Ser., 204, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995, 111–163  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)
92. R. I. Grigorchuk, “Growth functions, rewriting systems, and the Euler characteristic”, Mat. Zametki, 58:5 (1995), 653–668  mathnet  mathscinet  zmath

   1993
93. R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, “Some questions of group theory related to geometry”, Translated from the Russian by P. M. Cohn, Algebra, VII, Encyclopaedia Math. Sci., 58, Springer, Berlin, 1993, 167–232, 233–240  mathscinet
94. R. I. Grigorchuk, A. Maki, “On a group of intermediate growth that acts on a line by homeomorphisms”, Math. Notes, 53:2 (1993), 146–157  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 10)  scopus (cited: 6)

   1992
95. R. I. Grigorchuk, I. G. Lysionok, “A description of solutions of quadratic equations in hyperbolic groups”, Internat. J. Algebra Comput., 2:3 (1992), 237–274  crossref  mathscinet  zmath
96. R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, H. Zieschang, “Equivalence of homomorphisms of surface groups to free groups and some properties of 3-dimensional handlebodies”, Proceedings of the International Conference on Algebra (Novosibirsk, 1989), Part 1, Contemp. Math., 131, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992, 521–530  crossref  mathscinet  isi
97. R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, “On quadratic equations in free groups”, Proceedings of the International Conference on Algebra (Novosibirsk, 1989), Part 1, Contemp. Math., 131, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992, 159–171  crossref  mathscinet  isi (cited: 60)

   1991
98. R. I. Grigorchuk, “On growth in group theory”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Kyoto, 1990), Vol. I, II, Math. Soc. Japan, Tokyo, 1991, 325–338  mathscinet  zmath
99. R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, “On the width of elements in free groups”, Ukrainian Math. J., 43:7-8 (1991), 850–856 (1992)  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)

   1990
100. R. I. Grigorchuk, “Growth and amenability of a semigroup and its group of quotients”, Proceedings of the International Symposium on the Semigroup Theory and its Related Fields (Kyoto, 1990), Shimane Univ., Matsue, 1990, 103–108  mathscinet
101. R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, “Some problems in group theory that are connected with geometry”, Algebra – 7, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 58, VINITI, Moscow, 1990, 191–256  mathnet  mathscinet  zmath
102. R. I. Grigorchuk, P. F. Kurchanov, “Classification of epimorphisms of fundamental groups of surfaces onto free groups”, Math. Notes, 48:2 (1990), 736–742  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
103. R. I. Grigorchuk, “On the topological and metric types of surfaces regularly covering a closed surface”, Math. USSR-Izv., 34:3 (1990), 517–553  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
104. R. I. Grigorchuk, “On the Hilbert–Poincaré series of graded algebras associated with groups”, Math. USSR-Sb., 66:1 (1990), 211–229  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 24)  scopus (cited: 19)

   1988
105. R. I. Grigorchuk, “Cancellative semigroups of power growth”, Math. Notes, 43:3 (1988), 175–183  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)  scopus (cited: 5)

   1987
106. R. I. Grigorchuk, “Superamenability and the problem of occurrence of free semigroups”, Funct. Anal. Appl., 21:1 (1987), 64–66  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 3)

   1985
107. R. I. Grigorchuk, “A relationship between algorithmic problems and entropy characteristics of groups”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 284:1 (1985), 24–29  mathnet (cited: 3)  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)

   1986
108. R. I. Grigorchuk, “On the growth degrees of $p$-groups and torsion-free groups”, Math. USSR-Sb., 54:1 (1986), 185–205  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 22)

   1984
109. R. I. Grigorchuk, “Construction of $p$-groups of intermediate growth that have a continuum of factor-groups”, Algebra i Logika, 23:4 (1984), 383–394  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 7)

   1985
110. R. I. Grigorchuk, A. M. Stepin, “Gibbs states on countable groups”, Theory Probab. Appl., 29:2 (1985), 359–362  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
111. R. I. Grigorchuk, “Degrees of growth of finitely generated groups, and the theory of invariant means”, Math. USSR-Izv., 25:2 (1985), 259–300  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 115)

   1983
112. R. I. Grigorchuk, “On the Milnor problem of group growth”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 271:1 (1983), 30–33  mathnet (cited: 18)  mathscinet  mathscinet  zmath  isi (cited: 62)

   1982
113. R. I. Grigorchuk, A. M. Stëpin, “On coding of Markov sources”, Ergodic theory and related topics (Vitte, 1981), Math. Res., 12, Akademie-Verlag, Berlin, 1982, 207–229  mathscinet

   1980
114. R. I. Grigorchuk, “Symmetrical random walks on discrete groups”, Multicomponent random systems, Adv. Probab. Related Topics, 6, Dekker, New York, 1980, 285–325  mathscinet
115. R. I. Grigorchuk, “Burnside problem on periodic groups”, Funct. Anal. Appl., 14:1 (1980), 41–43  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 99)

   1979
116. R. I. Grigorčuk, “Invariant measures on homogeneous spaces”, Ukrain. Mat. Zh., 31:5 (1979), 490–497  mathscinet  zmath

   1977
117. R. I. Grigorchuk, “Symmetric random walks on discrete groups”, Uspekhi Mat. Nauk, 32:6(198) (1977), 217–218  mathnet  mathscinet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Asymptotic properties of groups of Burnside type.
Rostislav I. Grigorchuk
S. I. Adian memorial conference
May 27, 2020 15:00
2. Spectral theory of the one-dimensional lamplighter
R. I. Grigorchuk
St. Petersburg Seminar on Representation Theory and Dynamical Systems
May 6, 2020 17:00
3. Рост и спектры конечно порожденных групп
R. I. Grigorchuk
Seminar of the Department of Geometry and Topology "Geometry, Topology and Mathematical Physics", Steklov Mathematical Institute of RAS
August 14, 2019 14:00
4. Рост графов и групп
R. I. Grigorchuk

July 28, 2019 09:30   
5. Dynamical constructions on the space of finitely generated groups and the concept of random group
Rostislav Grigorchuk
International Conference “Anosov Systems and Modern Dynamics” dedicated to the 80th anniversary of Dmitry Anosov
December 23, 2016 11:00   
6. Group actions, subshifts and spectra
Rostislav Grigorchuk, Daniel Lenz, Tatiana Nagnibeda
International Conference “Anosov Systems and Modern Dynamics” dedicated to the 80th anniversary of Dmitry Anosov
December 20, 2016 12:50   
7. Invariant random subgroups and one result of Adian
R. I. Grigorchuk
Mathematical Logic, Algebra and Computation: A two-day conference dedicated to 85-th anniversary of S. I. Adian
July 18, 2016 15:00   
8. Totally non-free actions, random subgroups and factor representations
R. I. Grigorchuk
Mathematics, Theoretical Physics and Data Science 2016 dedicated to anniversaries of Yakov Sinai and Grigory Margulis
July 5, 2016 15:20   
9. Графы Шрейера групп, порождённых автоматами, и гиперболическая динамика в конечных полях
A. A. Prikhod'ko, R. I. Grigorchuk, T. V. Nagnibeda

February 24, 2015
10. Свободные и вполне несвободные действия на границе дерева
R. I. Grigorchuk
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
March 7, 2012 12:00
11. Свободные/несвободные действия на границе дерева и асимптотические экспандеры
R. I. Grigorchuk
St. Petersburg Seminar on Representation Theory and Dynamical Systems
December 29, 2010 17:00
12. Amenability, self-similar groups and the Munchausen trick
R. I. Grigorchuk
General Mathematics Seminar of the St. Petersburg Division of Steklov Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences
December 27, 2010 13:00   
13. Amenability, self-similar groups and the Munchausen trick
R. I. Grigorchuk
Meetings of the St. Petersburg Mathematical Society
December 27, 2010 13:00
14. The development of amenability in the past 80 years
R. I. Grigorchuk
International Conference of Steklov Institute Members, working outside Russia
June 6, 2009 10:00   
15. О самоподобии и ветвлении в теории групп
R. I. Grigorchuk
Seminar of the Department of Differential Equations, Steklov Mathematical Institute of RAS
September 5, 2005
16. Random walks on groups and the Atiyah conjecture about $L^2$ Betti numbers
R. I. Grigorchuk
Meetings of the St. Petersburg Mathematical Society
October 2, 2001

Books in Math-Net.Ru
  1. Dynamical systems, automata, and infinite groups, Collected papers, Tr. Mat. Inst. Steklova, 231, ed. R. I. Grigorchuk, E. F. Mishchenko, 2000, 367 с.
    http://mi.mathnet.ru/book244

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020