RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Gutlyanskii, Vladimir Yakovlevich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 20
Scientific articles: 13

Number of views:
This page:898
Abstract pages:3285
Full texts:1251
References:92

http://www.mathnet.ru/eng/person8778
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/218224

Publications in Math-Net.Ru
2005
1. V. Ya. Gutlyanskii, “Amplification of longitudinal ultrasonic waves by a moving vortex structure in type II superconductors”, Pis'ma v Zh. Èksper. Teoret. Fiz., 82:2 (2005),  77–81  mathnet; JETP Letters, 82:2 (2005), 72–76  isi  scopus
1995
2. V. Ya. Gutlyanskii, V. I. Ryazanov, “On the local behaviour of quasi-conformal mappings”, Izv. RAN. Ser. Mat., 59:3 (1995),  31–58  mathnet  mathscinet  zmath; Izv. Math., 59:3 (1995), 471–498  isi
1985
3. V. Ya. Gutlyanskii, V. I. Ryazanov, “On the variational method for quasiconformal mappings”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 285:1 (1985),  24–27  mathnet  mathscinet  zmath
1983
4. V. Ya. Gutlyanskii, V. A. Shchepetev, “Sharp estimates of the modulus of a univalent analytic function with quasiconformal continuation”, Mat. Zametki, 33:2 (1983),  179–186  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 33:2 (1983), 90–94  isi
1978
5. V. Ya. Gutlyanskii, “On distortion theorems for univalent analytic functions with a quasi-conformal continuation”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 240:3 (1978),  515–517  mathnet  mathscinet  zmath
1977
6. V. Ya. Gutlyanskii, “On the method of variations for univalent analytic functions with quasi- conformal extension”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 236:5 (1977),  1045–1048  mathnet  mathscinet  zmath
1974
7. V. Ya. Gutlyanskii, V. A. Shchepetev, “A generalized area theorem for a class of $q$-quasi-conformal mappings”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 218:3 (1974),  509–512  mathnet  mathscinet  zmath
1971
8. V. Ya. Gutlyanskii, “The stratification of a class of univalent analytic functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 196:3 (1971),  498–501  mathnet  mathscinet  zmath
9. V. Ya. Gutlyanskii, “A rotation theorem for the class of univalent $p$-symmetric functions”, Mat. Zametki, 10:2 (1971),  239–242  mathnet  mathscinet  zmath; Math. Notes, 10:2 (1971), 565–566
1970
10. V. Ya. Gutlyanskii, “Parametric representation of univalent functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 194:4 (1970),  750–753  mathnet  mathscinet  zmath
11. V. Ya. Gutlyanskii, “Variational theorems for certain classes of analytic functions in doubly connected domains”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 191:3 (1970),  522–525  mathnet  mathscinet  zmath
1969
12. I. A. Aleksandrov, V. Ya. Gutlyanskii, “On the coefficient problem in the theory of univalent functions”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 188:2 (1969),  266–268  mathnet  mathscinet  zmath
1965
13. I. A. Aleksandrov, V. Ya. Gutlyanskii, “Extremal problems for classes of analytic functions having a structural formula”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 165:5 (1965),  983–986  mathnet  mathscinet  zmath

1998
14. V. V. Andrievskii, A. A. Gonchar, V. Ya. Gutlyanskii, V. K. Dzyadyk, A. A. Dovgoshey, N. P. Korneichuk, O. I. Kuznetsova, V. V. Maimeskul, F. G. Maksudov, S. M. Nikol'skii, I. V. Skrypnik, R. M. Trigub, “Vladimir Ivanovich Belyi (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 53:6(324) (1998),  231–232  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 53:6 (1998), 1333–1334  isi
1996
15. L. A. Aksent'ev, I. A. Aleksandrov, G. K. Antonyuk, V. A. Babeshko, V. Ya. Gutlyanskii, V. N. Dubinin, B. E. Levitsii, Yu. A. Mitropol'skii, Yu. G. Reshetnyak, Yu. E. Hohlov, “Igor Petrovich Mityuk (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 51:2(308) (1996),  139–140  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 51:2 (1996), 315–316  isi
1993
16. I. A. Aleksandrov, Yu. E. Alenitsin, V. I. Belyi, V. V. Goryainov, A. Z. Grinshpan, V. Ya. Gutlyanskii, S. L. Krushkal', N. M. Matveev, V. I. Milin, I. P. Mityuk, S. V. Nikitin, W. P. Odinets, Yu. G. Reshetnyak, P. M. Tamrazov, N. A. Shirokov, “Isaak Moiseevich Milin (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 48:4(292) (1993),  167–168  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 48:4 (1993), 181–183  isi
1989
17. I. A. Aleksandrov, Yu. E. Alenitsyn, A. Z. Grinshpan, V. Ya. Gutlyanskii, S. L. Krushkal', P. M. Tamrazov, “Isaak Moiseevich Milin (on his 70th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 44:5(269) (1989),  191–192  mathnet  mathscinet; Russian Math. Surveys, 44:5 (1989), 231–232  isi
1985
18. V. S. Vladimirov, V. Ya. Gutlyanskii, V. V. Zharinov, Yu. E. Hohlov, “All-Union School on complex methods in mathematical physics”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:6(246) (1985),  173–177  mathnet
19. I. A. Aleksandrov, Yu. E. Alenitsyn, V. Ya. Gutlyanskii, I. M. Milin, S. M. Nikol'skii, O. V. Stepanova, B. V. Shabat, “Ivan Evgen'evich Bazilevich (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 40:1(241) (1985),  175–176  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 40:1 (1985), 199–201  isi
1980
20. P. P. Belinskii, V. I. Belyi, V. Ya. Gutlyanskii, M. A. Lavrent'ev, B. V. Shabat, “Georgii Dmitrievich Suvorov (on his sixtieth birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 35:2(212) (1980),  247–250  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 35:2 (1980), 283–286  isi

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019