RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
 
Mochalov, Igor Valentinovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 12
Scientific articles: 12

Number of views:
This page:111
Abstract pages:1234
Full texts:718
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (2000)
Speciality: 01.04.05 (Optics)
Birth date: 12.08.1949
E-mail:
Keywords: Crystal growth, Spectroscopy of solid state media activated of TR-ions, Laser crystals, Nonlinear crystals, Raman scattering, Raman crystals, Optical media for Phase conjugation, Resonant non-linearity,
UDC: 621.373.826.038.825.2

Subject:

Crystal growth of laser and nonlinear crystals, Spectroscopy of solid state media activated of TR-ions, Optical properties of laser and nonlinear crystals, Laser crystals for lasers 0,5 - 3.0 mkm, Nonlinear optical media, Raman scattering, Raman crystals, Phase conjugation wave, Optical media for Phase conjugation, Resonant non-linearity,

   
Main publications:
  1. N. R. Belashenkov, S. A. Kozlov, V. I. Kopp, A. V. Mikhailov, I. V. Mochalov, “Vliyanie dvukhfotonnykh elektronnogo i kombinatsionnogo rezonansov na nelineinyi pokazatel prelomleniya lazernykh kombinatsionno.aktivnykh kristallov. I. Teoreticheskie otsenki”, Optika i spektroskopiya, 70:1 (1991), 67–70
  2. V. A. Berenberg, A. E. Vasilev, I. V. Mochalov, G. T. Petrovskii, M. A. Kharchenko, V. V. Shuvalov, “Generatsiya tverdotelnykh lazerov s samonakachivayuschimsya OVF-rezonatorom”, Optika i spektroskopiya, 65:3 (1988), 506–507
  3. K. Andryunas, Yu. K. Vischakas, V. Kabelka, I. V. Mochalov, A. A. Pavlyuk, G. T. Petrovskii, V. Syrus., “VKR-samopreobrazovanie pri pikosekundnoi generatsii v kristallakh KY(WO4)2:Nd3+.”, Pisma v ZhETF, 42:8 (1985), 333-335
  4. S.A.Kozlov, V.I.Kopp, I.V.Mochalov, G.T.Petrovskii, “Rezonansnye dvukhfotonnye protsessy v primesnykh kombinatsionno.aktivnykh kristallakh”, Opticheskii zhurnal, 11 (1992), 5–22
  5. I. V. Mochalov., “Laser and nonlinear properties of the potassium gadolinium tungstate laser crystal KGd(WO4)2:Nd3+-(KGW-Nd)”, Optical Engineering, 36:6 (1997), 1660–1669  crossref

http://www.mathnet.ru/eng/person89133
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt

Publications in Math-Net.Ru
1993
1. B. Ya. Zel'dovich, I. V. Mochalov, V. I. Kopp, M. A. Bolshtyanskii, Yu. E. Kapitskiĭ, A. Yu. Savchenko, V. M. Churikov, “Induced second-harmonic generation in colored glasses”, Kvantovaya Elektronika, 20:8 (1993),  805–807  mathnet [Quantum Electron., 23:8 (1993), 697–698  isi]
1989
2. I. M. Bel'dyugin, V. A. Berenberg, A. E. Vasil'ev, I. V. Mochalov, V. M. Petnikova, G. T. Petrovskii, M. A. Kharchenko, V. V. Shuvalov, “Solid-state lasers with self-pumped phase-conjugate mirrors in an active medium”, Kvantovaya Elektronika, 16:6 (1989),  1142–1145  mathnet [Sov J Quantum Electron, 19:6 (1989), 740–742  isi]
1987
3. T. T. Basiev, V. N. Voĭtsekhovskiĭ, P. G. Zverev, F. V. Karpushko, A. V. Lyubimov, S. B. Mirov, V. P. Morozov, I. V. Mochalov, A. A. Pavlyuk, G. V. Sinitsyn, V. É. Yakobson, “Conversion of tunable radiation from a laser utilizing an LiF crystal containing <i>F</i><sub>2</sub><sup>–</sup> color centers by stimulated Raman scattering in Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> and KGd(WO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> crystals”, Kvantovaya Elektronika, 14:12 (1987),  2452–2454  mathnet [Sov J Quantum Electron, 17:12 (1987), 1560–1561  isi]
4. V. A. Berenberg, S. N. Karpukhin, I. V. Mochalov, “Stimulated Raman scattering of nanosecond pulses in a KGd(WO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> crystal”, Kvantovaya Elektronika, 14:9 (1987),  1849–1850  mathnet [Sov J Quantum Electron, 17:9 (1987), 1178–1179  isi]
1985
5. K. Andryunas, Yu. Vishchakas, V. Kabelka, I. V. Mochalov, A. A. Pavlyuk, V. Syrus, “Picosecond lasing in KY(WO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>:Nd<sup>3+</sup> crystals at pulse repetition frequencies up to 10 Hz”, Kvantovaya Elektronika, 12:8 (1985),  1733–1734  mathnet [Sov J Quantum Electron, 15:8 (1985), 1144–1145  isi]
1982
6. A. A. Kaminskii, V. A. Fedorov, A. O. Ivanov, I. V. Mochalov, L. I. Krutova, “$\mathrm{YAlO}_3$ crystal-based three-micron lasers with high concentration of ions $\mathrm{Ho}^{3+}$ and $\mathrm{Er}^{3+}$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 266:1 (1982),  85–88  mathnet
7. I. V. Mochalov, N. P. Bondareva, A. S. Bondarev, S. A. Markosov, “Spectral, luminescence, and lasing properties of Nd<sup>3+</sup> ions in systems utilizing GaCl<sub>3</sub>–SOCl<sub>2</sub> and AlCl<sub>3</sub>–SOCl<sub>2</sub> inorganic liquid media”, Kvantovaya Elektronika, 9:5 (1982),  1024–1028  mathnet [Sov J Quantum Electron, 12:5 (1982), 647–649  isi]
1981
8. A. A. Kaminskii, A. G. Petrosyan, V. A. Fedorov, S. È. Sarkisov, V. V. Ryabchenkov, A. A. Pavlyuk, V. V. Lyubchenko, I. V. Mochalov, “Two-micron stimulated radiation of crystals containing $\mathrm{Ho}^{3+}$ ions on fundamental transition $^5I_7\to^5I_8$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 260:1 (1981),  64–67  mathnet
1980
9. A. A. Kaminskii, V. A. Fedorov, I. V. Mochalov, “New data on the $3$ micron-generation of $\mathrm{Ho}^{3+}$ and $\mathrm{Er}^{3+}$ ions in aluminates with the perovskite structure”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 254:3 (1980),  604–607  mathnet
1978
10. N. S. Kovaleva, I. V. Mochalov, “Formation of color centers in yttrium orthoaluminate crystals”, Kvantovaya Elektronika, 5:12 (1978),  2533–2537  mathnet [Sov J Quantum Electron, 8:12 (1978), 1427–1429]
1975
11. A. O. Ivanov, I. V. Mochalov, A. M. Tkachuk, V. A. Fedorov, P. P. Feofilov, “Spectral characteristics of the thulium ion and cascade generation of stimulated radiation in a YAIO<sub>3</sub>:Tu<sup>3+</sup>:Cr<sup>3+</sup> crystal”, Kvantovaya Elektronika, 2:1 (1975),  188–190  mathnet [Sov J Quantum Electron, 5:1 (1975), 117–118]
12. A. O. Ivanov, I. V. Mochalov, A. M. Tkachuk, V. A. Fedorov, P. P. Feofilov, “Emission of λ ≈ 2 μ stimulated radiation by holmium in aluminum holmium garnet crystals”, Kvantovaya Elektronika, 2:1 (1975),  186–188  mathnet [Sov J Quantum Electron, 5:1 (1975), 115–116]

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2020