RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Некрашевич Владимир В

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 17
Научных статей: 11

Статистика просмотров:
Эта страница:1648
Страницы публикаций:6358
Полные тексты:2168
Списки литературы:269
E-mail:
Сайт: http://www.math.tamu.edu

http://www.mathnet.ru/rus/person18407
Список публикаций на Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:nekrashevych.volodymyr-v
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/645299

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2017
1. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2010
2. Y. V. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchansky, “Diagonal direct limits of finite symmetric and alternating groups”, Algebra Discrete Math., 10:1 (2010),  67–87  mathnet  mathscinet  zmath
2008
3. Ievgen Bondarenko, Rostislav Grigorchuk, Rostyslav Kravchenko, Yevgen Muntyan, Volodymyr Nekrashevych, Dmytro Savchuk, Zoran Šuníc, “On classification of groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet”, Algebra Discrete Math., 2008, 1,  1–163  mathnet  mathscinet  zmath
2005
4. R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, “Amenable actions of nonamenable groups”, Зап. научн. сем. ПОМИ, 326 (2005),  85–96  mathnet  mathscinet  zmath  elib  scopus; J. Math. Sci. (N. Y.), 140:3 (2007), 391–397  scopus
2003
5. E. Bondarenko, V. Nekrashevych, “Post-critically finite self-similar groups”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  21–32  mathnet  mathscinet  zmath
6. Volodymyr Nekrashevych, “Hyperbolic spaces from self-similar group actions”, Algebra Discrete Math., 2003, 1,  77–86  mathnet  mathscinet  zmath
7. Е. Мочко, В. В. Некрашевич, В. И. Сущанский, “Динамика треугольных преобразований последовательностей над конечными алфавитами”, Матем. заметки, 73:3 (2003),  466–468  mathnet  mathscinet  zmath; E. Mochko, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Dynamics of Triangular Transformations of Sequences over Finite Alphabets”, Math. Notes, 73:3 (2003), 436–439  isi  scopus
2002
8. Volodymyr Nekrashevych, “Virtual endomorphisms of groups”, Algebra Discrete Math., 2002, 1,  88–128  mathnet  mathscinet  zmath
2000
9. Р. И. Григорчук, В. В. Некрашевич, “Группа асинхронных автоматов и рациональные гомеоморфизмы множества Кантора”, Матем. заметки, 67:5 (2000),  680–685  mathnet  mathscinet  zmath  elib; R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, “The group of asynchronous automata and rational homeomorphisms of the Cantor set”, Math. Notes, 67:5 (2000), 577–581  isi
10. Р. И. Григорчук, В. В. Некрашевич, В. И. Сущанский, “Автоматы, динамические системы и группы”, Тр. МИАН, 231 (2000),  134–214  mathnet  mathscinet  zmath; R. I. Grigorchuk, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Automata, Dynamical Systems, and Groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 231 (2000), 128–203
1999
11. П. Гаврон, В. В. Некрашевич, В. И. Сущанский, “Классы сопряженности группы автоморфизмов дерева”, Матем. заметки, 65:6 (1999),  938–941  mathnet  mathscinet  zmath; P. Gawron, V. V. Nekrashevych, V. I. Sushchanskii, “Conjugacy classes of the automorphism group of a tree”, Math. Notes, 65:6 (1999), 787–790  isi

2014
12. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
13. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
14. D. Anosov, L. Bartholdi, A. Bufetov, T. Ceccherini-Silberstein, A. Erschler, M. Gromov, P. de la Harpe, Yu. Ilyashenko, A. Klimenko, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, Ya. Sinai, A. Stepin, E. Zelmanov, “Rostislav Ivanovich Grigorchuk”, Mosc. Math. J., 13:4 (2013),  733–734  mathnet  isi
2007
15. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
16. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet
2003
17. Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, M. Ya. Komarnitskyj, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, “R. I. Grigorchuk (his 50th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  E–F  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020