RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Черников Николай Сергеевич

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 22
Научных статей: 17

Статистика просмотров:
Эта страница:487
Страницы публикаций:2534
Полные тексты:888
Списки литературы:220
ведущий научный сотрудник
доктор физико-математических наук
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person18974
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/198786

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2015
1. Nikolai S. Chernikov, “Shunkov groups with the minimal condition for noncomplemented abelian subgroups”, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 8:4 (2015),  377–384  mathnet
2. Nikolai S. Chernikov, “Some minimal conditions in certain extremely large classes of groups”, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 8:1 (2015),  22–27  mathnet
2014
3. Nikolai S. Chernikov, “Groups satisfying the minimal condition for non-abelian non-normal subgroups”, Журн. СФУ. Сер. Матем. и физ., 7:1 (2014),  22–34  mathnet
2012
4. N. S. Chernikov, “Three S. N. Chernikov's questions”, Тр. ИММ УрО РАН, 18:3 (2012),  23–25  mathnet  elib
2008
5. Н. С. Черников, “Группы с условиями минимальности”, Фундамент. и прикл. матем., 14:5 (2008),  219–235  mathnet  mathscinet  elib; N. S. Chernikov, “Groups with minimal conditions”, J. Math. Sci., 163:6 (2009), 774–784  scopus
6. N. S. Chernikov, “Groups with an abelian maximal subgroup”, Тр. Ин-та матем., 16:1 (2008),  86–92  mathnet
2006
7. Н. С. Черников, С. А. Довженко, “Группы, в которых все ненормальные подгруппы порождают собственную подгруппу”, Сиб. матем. журн., 47:1 (2006),  211–235  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Chernikov, S. A. Dovzhenko, “Groups whose all nonnormal subgroups generate a nontrivial proper subgroup”, Siberian Math. J., 47:1 (2006), 173–192  isi  scopus
2002
8. Н. С. Черников, “Группы с условиями $\pi$-минимальности и $\pi$-слойной минимальности. II”, Сиб. матем. журн., 43:1 (2002),  194–211  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Chernikov, “Groups with $\pi$-minimal and $\pi$-layer minimal conditions. II”, Siberian Math. J., 43:1 (2002), 156–168  isi
2001
9. Н. С. Черников, “Группы с условиями $\pi$-минимальности и $\pi$-слойной минимальности. I”, Сиб. матем. журн., 42:5 (2001),  1193–1206  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Chernikov, “Groups with $\pi$-minimal and $\pi$-layer minimal conditions. I”, Siberian Math. J., 42:5 (2001), 1001–1011  isi
2000
10. Н. С. Черников, “Группы с условиями $\pi$-максимальности и $\pi$-слойной максимальности”, Матем. заметки, 68:2 (2000),  311–320  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Chernikov, “Groups with $\pi$-maximal and $\pi$-layer maximal conditions”, Math. Notes, 68:2 (2000), 270–277  isi
1996
11. Н. С. Черников, “Обобщенно разрешимые группы, факторизуемые подгруппами конечного специального ранга”, Тр. ИММ УрО РАН, 4 (1996),  83–117  mathnet  mathscinet  zmath  elib
1981
12. Н. С. Черников, “Факторизуемые локально-ступенчатые группы”, Докл. АН СССР, 260:3 (1981),  543–546  mathnet  mathscinet  zmath
1980
13. Н. С. Черников, “Некоторые факторизационные теоремы для бесконечных групп”, Докл. АН СССР, 255:3 (1980),  537–539  mathnet  mathscinet  zmath
14. Н. С. Черников, “Бесконечные группы, факторизуемые нильпотентными подгруппами”, Докл. АН СССР, 252:1 (1980),  57–60  mathnet  mathscinet  zmath
15. Н. С. Черников, “О группах с дополняемыми бесконечными абелевыми подгруппами”, Матем. заметки, 28:5 (1980),  665–674  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Chernikov, “Groups with complemented infinite Abelian subgroups”, Math. Notes, 28:5 (1980), 788–792  isi
1977
16. Н. С. Черников, “Группы с плотной системой дополняемых неэкстремальных абелевых подгрупп”, Матем. заметки, 22:5 (1977),  611–620  mathnet  mathscinet  zmath; N. S. Chernikov, “Groups with a dense system of complemented nonextremal Abelian subgroups”, Math. Notes, 22:5 (1977), 834–838
1975
17. Н. С. Черников, “Группы с условиями минимальности для недополняемых абелевых подгрупп”, Докл. АН СССР, 223:4 (1975),  797–798  mathnet  mathscinet  zmath

2017
18. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2014
19. V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F  mathnet
2013
20. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet
21. С. С. Гончаров, Ю. Л. Ершов, В. М. Левчук, В. Д. Мазуров, В. И. Сенашов, А. И. Созутов, Н. С. Черников, “Владимир Петрович Шунков (некролог)”, УМН, 68:4(412) (2013),  177–178  mathnet  mathscinet  elib; S. S. Goncharov, Yu. L. Ershov, V. M. Levchuk, V. D. Mazurov, V. I. Senashov, A. I. Sozutov, N. S. Chernikov, “Vladimir Petrovich Shunkov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 68:4 (2013), 769–771  isi  elib  scopus
1981
22. Н. С. Черников, “Поправки к статье “Бесконечные группы, факторизуемые нильпотентными подгруппами” (ДАН, т. 252, № 1, 1980 г.)”, Докл. АН СССР, 259:1 (1981),  10  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019