RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Кашу Алексей Иванович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 35
Научных статей: 31

Статистика просмотров:
Эта страница:2079
Страницы публикаций:5185
Полные тексты:2091
Списки литературы:532
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/rus/person22833
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/200333

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2020
1. A. I. Kashu, “Closure operators in modules and their characterizations”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2020, 1,  31–62  mathnet
2019
2. A. I. Kashu, “Morita contexts and closure operators in modules”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2019, 1,  109–122  mathnet
2018
3. A. I. Kashu, “Closure operators in modules and adjoint functors, I”, Algebra Discrete Math., 25:1 (2018),  98–117  mathnet
4. A. I. Kashu, “Closure operators in modules and adjoint functors, II”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2018, 2,  101–112  mathnet
2017
5. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
6. A. I. Kashu, “Pretorsions in modules and associated closure operators”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2017, 2,  24–41  mathnet  mathscinet
2016
7. A. I. Kashu, “A survey of results on radicals and torsions in modules”, Algebra Discrete Math., 21:1 (2016),  69–110  mathnet  mathscinet  isi
2014
8. A. I. Kashu, “Preradicals, closure operators in $R$-Mod and connection between them”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  86–96  mathnet  mathscinet
9. A. I. Kashu, “Closure operators in the categories of modules. Part IV (Relations between the operators and preradicals)”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2014, 3,  13–22  mathnet
10. A. I. Kashu, “Closure operators in the categories of modules. Part III (Operations in $\mathbb{CO}$ and their properties)”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2014, 1,  90–100  mathnet
2013
11. A. I. Kashu, “Closure operators in the categories of modules. Part II (Hereditary and cohereditary operators)”, Algebra Discrete Math., 16:1 (2013),  81–95  mathnet  mathscinet
12. A. I. Kashu, “Closure operators in the categories of modules. Part I (Weakly hereditary and idempotent operators)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  213–228  mathnet  mathscinet
2012
13. A. I. Kashu, “On inverse operations in the lattices of submodules”, Algebra Discrete Math., 13:2 (2012),  273–288  mathnet  mathscinet  zmath
14. A. I. Kashu, “On partial inverse operations in the lattice of submodules”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2012, 2,  59–73  mathnet  mathscinet  zmath
2011
15. A. I. Kashu, “On some operations in the lattice of submodules determined by preradicals”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2011, 2,  5–16  mathnet  mathscinet  zmath
2010
16. A. I. Kashu, “Preradicals and characteristic submodules: connections and operations”, Algebra Discrete Math., 9:2 (2010),  61–77  mathnet  mathscinet  zmath
17. A. I. Kashu, “On preradicals associated to principal functors of module categories. III”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2010, 1,  55–64  mathnet  mathscinet  zmath
2009
18. A. I. Kashu, “On preradicals associated to principal functors of module categories. II”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2009, 3,  42–51  mathnet  mathscinet  zmath
19. A. I. Kashu, “On preradicals associated to principal functors of module categories, I”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2009, 2,  62–72  mathnet  mathscinet  zmath
2007
20. A. I. Kashu, “On natural and conatural sets of left ideals of a ring”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2007, 2,  25–32  mathnet  mathscinet  zmath
2006
21. A. I. Kashu, “Natural classes and torsion free classes in categories of modules”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2006, 3,  101–108  mathnet  mathscinet  zmath
2005
22. A. I. Kashu, “On the lattice of closed classes of modules”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2005, 2,  43–50  mathnet  mathscinet
2004
23. A. I. Kashu, “On natural classes of $R$-modules in the language of ring $R$”, Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat., 2004, 2,  95–101  mathnet  mathscinet  zmath
2003
24. A. I. Kashu, “On equivalence of some subcategories of modules in Morita contexts”, Algebra Discrete Math., 2003, 3,  46–53  mathnet  mathscinet  zmath
1987
25. А. И. Кашу, “О локализациях в Морита-контекстах”, Матем. сб., 133(175):1(5) (1987),  127–133  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “On localizations in Morita contexts”, Math. USSR-Sb., 61:1 (1988), 129–135
1983
26. А. И. Кашу, “Локализации и сопряженности”, Матем. заметки, 34:6 (1983),  801–810  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “Localization and conjugacy”, Math. Notes, 34:6 (1983), 895–899  isi
1980
27. А. И. Кашу, “Морита-контексты и кручения модулей”, Матем. заметки, 28:4 (1980),  491–499  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “Morita contexts and torsions of modules”, Math. Notes, 28:4 (1980), 706–710  isi
1976
28. А. И. Кашу, “О бикоммутаторах вполне делимых модулей”, Матем. сб., 100(142):4(8) (1976),  483–494  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “Bicommutators of fully divisible modules”, Math. USSR-Sb., 29:4 (1976), 431–440  isi
1975
29. А. И. Кашу, “Бикоммутаторы и кольца частных”, Матем. заметки, 18:3 (1975),  429–435  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “Bicommutators and quotient rings”, Math. Notes, 18:3 (1975), 845–848
1974
30. А. И. Кашу, “Когда радикал, ассоциированный модулю, является кручением?”, Матем. заметки, 16:1 (1974),  41–48  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “When is the radical associated with a module a torsion?”, Math. Notes, 16:1 (1974), 608–612
1969
31. А. И. Кашу, “Замкнутые классы левых $\Lambda$-модулей и замкнутые множества левых идеалов кольца $\Lambda$”, Матем. заметки, 5:3 (1969),  381–390  mathnet  mathscinet  zmath; A. I. Kashu, “Closed classes of left-$\Lambda$ modules and closed sets of left ideals of ring $\Lambda$”, Math. Notes, 5:3 (1969), 228–232

2007
32. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
33. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet
2006
34. V. A. Artamonov, Yu. A. Drozd, Ya. M. Dymarsky, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Ya Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, I. A. Mikhailova, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, A. B. Popov, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, A. V. Zhuchok, “V. M. Usenko (1951–2006)”, Algebra Discrete Math., 2006, 2,  G–K  mathnet
1969
35. В. А. Андрунакиевич, А. И. Кашу, “I Всесоюзный симпозиум по теории колец и модулей”, УМН, 24:2(146) (1969),  257  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021