Персоналии
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
 
Петравчук Анатолий Петрович

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 28
Научных статей: 9

Статистика просмотров:
Эта страница:679
Страницы публикаций:3400
Полные тексты:1457
Списки литературы:85
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person42778
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2019
1. V. Bavula, V. Bekkert, O. Bezushchak, V. Bondarenko, Ie. Bondarenko, I. Burban, V. Futorny, R. Grigorchuk, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Yuriy Drozd (dedicated to 75th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 28:2 (2019),  C–F  mathnet
2. I. S. Klymenko, S. V. Lysenko, A. P. Petravchuk, “Lie algebras of derivations with large abelian ideals”, Algebra Discrete Math., 28:1 (2019),  123–129  mathnet
2017
3. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, V. S. Monakhov, J. Otal, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. M. Samoilenko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Nicolai N. Semko (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 24:1 (2017),  C–F  mathnet
4. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
5. Yu. Drozd, V. Kirichenko, A. Petravchuk, V. Petrychkovych, I. Shapochka, B. Zabavskiy, A. Zhuchok, P. Varbanets, “Igor Rostislavovich Shafarevich (03.06.1923 – 19.02.2017)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  194–196  mathnet  isi
2016
6. A. P. Petravchuk, “On nilpotent Lie algebras of derivations of fraction fields”, Algebra Discrete Math., 22:1 (2016),  116–128  mathnet  mathscinet  isi
2009
7. И. В. Аржанцев, А. П. Петравчук, “О насыщенности подполей инвариантов конечных групп”, Матем. заметки, 86:5 (2009),  659–663  mathnet  mathscinet  zmath; I. V. Arzhantsev, A. P. Petravchuk, “On the Saturation of Subfields of Invariants of Finite Groups”, Math. Notes, 86:5 (2009), 625–628  isi  scopus
2007
8. Victoriya S. Luchko, Anatoliy P. Petravchuk, “On one-sided Lie nilpotent ideals of associative rings”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  102–107  mathnet  mathscinet  zmath
9. Anatoliy P. Petravchuk, Oleksandr G. Iena, “On closed rational functions in several variables”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  115–124  mathnet  mathscinet  zmath

2020
10. O. D. Artemovych, V. M. Bondarenko, M. G. Drushlyak, R. I. Grigorchuk, L. A. Kurdachenko, T. D. Lukashova, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. A. Pypka, N. N. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, Ya. P. Sysak, R. A. Zatorskii, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Fedir Mykolayovych Lyman (22.02.1941 – 13.06.2020)”, Algebra Discrete Math., 30:1 (2020),  C–E  mathnet
11. O. D. Artemovich, A. Ballester-Bolinches, V. A. Bovdi, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, L. A. Kurdachenko, F. N. Liman, P. Longobardi, M. Maj, V. S. Monakhov, J. Otal, A. P. Petravchuk, A. A. Pypka, A. Russo, N. N. Semko, A. N. Skiba, G. Vincenzi, E. I. Zel'manov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Igor Ya. Subbotin (dedicated to 70th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 29:2 (2020),  C–F  mathnet
12. O. D. Artemovych, A. Ballester-Bolinches, V. A. Bovdi, M. R. Dixon, F. de Giovanni, R. I. Grigorchuk, W. Holubowski, F. M. Lyman, P. Longobardi, M. Maj, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, M. V. Pratsiovytyi, A. A. Pypka, A. Russo, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, G. Vincenzi, R. A. Zatorskii, E. I. Zel'manov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, “Leonid A. Kurdachenko (dedicated to 70th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 29:1 (2020),  C–H  mathnet
2019
13. V. V. Bavula, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futorny, O. G. Ganyushkin, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, M. F. Horodnii, A. I. Kashu, M. M. Kleiner, L. A. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. S. Monakhov, V. V. Nekrashevych, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, A. Yu. Olshanskii, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, I. V. Protasov, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, I. P. Shestakov, A. N. Skiba, I. Y. Subbotin, Ya. P. Sysak, V. A. Ustimenko, P. D. Varbanets, N. T. Vorob'ev, B. V. Zabavskyi, E. I. Zelmanov, A. V. Zhuchok, Yu. V. Zhuchok, V. N. Zhuravlev, “Volodymyr Kyrychenko (to the 75th anniversary)”, Algebra Discrete Math., 27:1 (2019),  C–E  mathnet
2017
14. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2016
15. Yuriy Drozd, Volodymyr Kirichenko, Fedir Lyman, Anatoliy Petravchuk, Vasyl Petrychkovych, Igor Subbotin, Vitaliy Sushchansky, Bogdan Zabavsky, Myhailo Zarichnyi, Anatolii Zhuchok, Yurii Zhuchok, “Mykola Komarnytskyi (25.05.1948 – 21.04.2016)”, Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  C–D  mathnet
2015
16. Yu. Drozd, V. Kirichenko, A. Petravchuk, V. Sushchansky, V. Ustimenko, “The International Algebraic Conference dedicated to the 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin”, Algebra Discrete Math., 19:1 (2015),  C–E  mathnet
2014
17. V. Bondarenko, M. Chernikov, I. Chueshov, M. Dokuchaev, Yu. Drozd, S. Favorov, V. Gordevskiy, V. Kirichenko, M. Komarnitskiy, V. Korobov, I. Kozhukhov, V. Lysytsia, S. Ovsienko, A. Petravchuk, A. Rutkas, V. Sushchansky, Ya. Sysak, A. Yampolskiy, G. Zholtkevich, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Boris Novikov (01.03.1946 – 30.03.2014)”, Algebra Discrete Math., 18:1 (2014),  C–F  mathnet
18. T. Banakh, R. Grigorchuk, I. Guran, V. Kirichenko, V. Nekrashevich, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Sushchansky, M. Zarichnyi, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday)”, Algebra Discrete Math., 17:2 (2014),  C–F  mathnet
2013
19. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet
20. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
2012
21. Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, L. A. Shemetkov, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchansky, V. V. Sharko, “To the 100$^{th}$ anniversary of the birth of Sergei Nikolaevich Chernikov”, Algebra Discrete Math., 13:2 (2012),  C–F  mathnet
2010
22. O. O. Bezushchak, Yu. A. Drozd, M. F. Gorodniy, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchanskiy, “To the fiftieth anniversary of the Department of Algebra and Mathematical Logic of Kyiv Taras Shevchenko University”, Algebra Discrete Math., 10:1 (2010),  E–L  mathnet  mathscinet
2009
23. A. Ballester-Bolinches, R. I. Grigorchuk, M. R. Dixon, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, J. Otal, M. A. Perestyuk, A. P. Petravchuk, N. V. Polyakov, A. M. Samoilenko, N. N. Semko, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchansky, E. I. Zel'manov, “Leonid A. Kurdachenko: to the 60th birthday”, Algebra Discrete Math., 2009, 4,  E–H  mathnet
2008
24. V. I. Andriychuk, Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, V. I. Sushchansky, B. V. Zabavsky, M. M. Zarichnyi, “Mykola Komarnytskyi”, Algebra Discrete Math., 2008, 4,  E–I  mathnet
2007
25. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
2006
26. V. A. Artamonov, Yu. A. Drozd, Ya. M. Dymarsky, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Ya Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, I. A. Mikhailova, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, A. B. Popov, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, A. V. Zhuchok, “V. M. Usenko (1951–2006)”, Algebra Discrete Math., 2006, 2,  G–K  mathnet
2005
27. V. I. Andriychuk, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, P. M. Gudyvok, V. V. Kirichenko, N. Ya. Komarnitsky, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, B. V. Novikov, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, P. D. Varbanets, “Special issue devoted to Professor Yuriy Drozd (on the occasion of his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2005, 1,  E–G  mathnet  mathscinet  zmath
2003
28. Yu. A. Drozd, V. V. Kirichenko, M. Ya. Komarnitskyj, L. A. Kurdachenko, V. V. Lyubashenko, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchansky, V. M. Usenko, “R. I. Grigorchuk (his 50th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2003, 4,  E–F  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021