RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
 
Безущак Оксана Емельяновна

В базах данных Math-Net.Ru
Публикаций: 12
Научных статей: 5

Статистика просмотров:
Эта страница:1016
Страницы публикаций:1803
Полные тексты:693
Списки литературы:102
кандидат физико-математических наук
E-mail:

http://www.mathnet.ru/rus/person54520
Список публикаций на Google Scholar
Список публикаций на ZentralBlatt

Публикации в базе данных Math-Net.Ru
2017
1. V. Artamonov, O. Artemovych, Yu. Bahturin, T. Banakh, L. Bartholdi, O. Bezushchak, Ie. Bondarenko, T. Ceccherini-Silberstein, Yu. Drozd, V. Futorny, F. de Giovanni, R. Grigorchuk, W. Holubowski, S. Ivanov, A. Kashu, O. Kharlampovich, E. Khukhro, V. Kirichenko, L. Kurdachenko, Ya. Lavrenyuk, O. Macedońska, A. Myasnikov, T. Nagnibeda, V. Nekrashevych, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Olshanskii, M. Perestyuk, A. Petravchuk, I. Protasov, N. Romanovskii, D. Savchuk, M. Sapir, M. Semko, I. Shestakov, S. Sidki, B. Steinberg, I. Subbotin, Ya. Sysak, V. Vyshensky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:2 (2017),  C–F  mathnet
2016
2. Oksana Bezushchak, Bogdana Oliinyk, Vitaliy Sushchansky, “Representation of Steinitz's lattice in lattices of substructures of relational structures”, Algebra Discrete Math., 21:2 (2016),  184–201  mathnet  mathscinet  isi
2013
3. О. Е. Безущак, А. А. Беляев, М. В. Зайцев, “Коразмерности тождеств алгебр с присоединённой единицей”, Фундамент. и прикл. матем., 18:3 (2013),  11–26  mathnet  mathscinet; O. E. Bezushchak, A. A. Beljaev, M. V. Zaicev, “Codimension growth of algebras with adjoint unit”, J. Math. Sci., 206:5 (2015), 462–473  scopus
2011
4. О. Е. Безущак, М. В. Зайцев, “Экспоненты тождеств групповых колец”, Матем. заметки, 89:5 (2011),  643–651  mathnet  mathscinet; O. E. Bezushchak, M. V. Zaitsev, “Exponents of Identities of Group Rings”, Math. Notes, 89:5 (2011), 605–612  isi  scopus
2004
5. O. Bezushchak, “On growth of the inverse semigroup of partially defined co–finite automorphisms of integers”, Algebra Discrete Math., 2004, 2,  45–55  mathnet  mathscinet  zmath

2017
6. V. Bavula, O. Bezushchak, V. I. Bekkert, V. M. Bondarenko, I. Burban, M. Chernikov, Yu. Drozd, A. Ganyushkin, R. Grigorchuk, V. Futorny, V. Kirichenko, V. Levandovsky, V. Lyubashenko, V. Mazorchuk, A. Oliynyk, A. Petravchuk, V. Plakhotnyk, V. Sergeichuk, Ya. Sysak, V. Vyshensky, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016)”, Algebra Discrete Math., 23:1 (2017),  C–F  mathnet
2013
7. O. O. Bezushchak, Yu. V. Bodnarchuk, V. M. Bondarenko, Ye. V. Bondarenko, N. S. Chernikov, Yu. A. Drozd, N. S. Golovashchuk, V. V. Kirichenko, L. A. Kurdachenko, Ya. V. Lavrenyuk, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Monakhov, A. S. Oliynyk, B. V. Oliynyk, S. A. Ovsienko, A. P. Petravchuk, M. V. Selkin, V. N. Semenchuk, M. M. Semko, A. N. Skiba, I. Ya. Subbotin, V. I. Sushchanskiy, Ya. P. Sysak, A. F. Vasil'ev, N. T. Vorob'ev, “Leonid Aleksandrovich Shemetkov (3.07.1937–24.03.2013)”, Algebra Discrete Math., 15:2 (2013),  C–D  mathnet
8. Yu. Drozd, O. Bezushchak, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, Yu. Lavrenyuk, V. Lyubashenko, V. Nekrashevich, B. Novikov, A. Oliynyk, B. Oliynyk, A. Petravchuk, I. Subbotin, V. Sushchansky, E. Zelmanov, A. Zhuchok, Yu. Zhuchok, “Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary”, Algebra Discrete Math., 15:1 (2013),  C–F  mathnet
2010
9. O. O. Bezushchak, Yu. A. Drozd, M. F. Gorodniy, A. P. Petravchuk, V. I. Sushchanskiy, “To the fiftieth anniversary of the Department of Algebra and Mathematical Logic of Kyiv Taras Shevchenko University”, Algebra Discrete Math., 10:1 (2010),  E–L  mathnet  mathscinet
2007
10. V. I. Andriychuk, V. A. Artamonov, V. M. Babych, O. O. Bezushchak, V. M. Bondarenko, M. A. Dokuchaev, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, M. F. Gorodniy, R. I. Grigorchuk, N. M. Gubareni, P. M. Gudivok, A. I. Kashu, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, F. M. Lyman, V. V. Lyubashenko, V. S. Mazorchuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, S. A. Ovsienko, M. O. Perestyuk, A. P. Petravchuk, V. M. Petrychkovych, A. M. Samoilenko, M. M. Semko, V. V. Sergeichuk, V. V. Sharko, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, V. I. Sushchansky, P. D. Varbanets, E. I. Zel'manov, V. N. Zhuravlyov, “Vladimir Kirichenko (on his 65th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 4,  E–H  mathnet
11. Oksana Bezushchak, Vladimir Kirichenko, “The international conference on radicals ICOR–2006”, Algebra Discrete Math., 2007, 3,  11–14  mathnet  mathscinet  zmath
12. V. A. Artamonov, O. E. Bezushchak, Yu. A. Drozd, V. M. Futornyi, R. I. Grigorchuk, A. I. Kashu, V. V. Kirichenko, M. Komarnytskyi, L. A. Kurdachenko, Yu. A. Lavrenyuk, V. V. Nekrashevych, B. V. Novikov, A. S. Oliynyk, A. Yu. Ol'shanskii, M. O. Perestyuk, M. Sapir, L. A. Shemetkov, I. P. Shestakov, E. I. Zel'manov, “Vitaliy Sushchansky (on his 60th birthday)”, Algebra Discrete Math., 2007, 2,  E–F  mathnet

Организации
 
Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020