Persons
RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB  
 
Sosinskii, Aleksei Bronislavovich

Statistics Math-Net.Ru
Total publications: 50
Scientific articles: 13
Presentations: 116

Number of views:
This page:12117
Abstract pages:20136
Full texts:7081
References:284
Candidate of physico-mathematical sciences (1980)

http://www.mathnet.ru/eng/person18033
List of publications on Google Scholar
List of publications on ZentralBlatt
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/219408
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=103499

Publications in Math-Net.Ru
2021
1. A. B. Sossinsky, “Erratum to: Elementary Theory of the Alexander–Conway Polynomial”, Math. Notes, 109:6 (2021), 995  mathnet  isi
2020
2. A. B. Sossinsky, “Elementary Theory of the Alexander–Conway Polynomial”, Math. Notes, 108:5 (2020), 764–766  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus
3. Alice Fialowski, Ekaterina Fuchs, Elena Fuchs, Boris Khesin, Alexandre Kirillov, Fedor Malikov, Valentin Ovsienko, Alexei Sossinsky, Serge Tabachnikov, “On the 80th Birthday of Dmitry Borisovich Fuchs”, SIGMA, 16 (2020), 023, 17 pp.  mathnet  isi  scopus
2019
4. A. B. Sossinsky, “Tolerance Spaces Revisited I: Almost Solutions”, Math. Notes, 106:3 (2019), 439–445  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus
2018
5. S. Avvakumov, A. Sossinsky, “Bringing Closed Polygonal Curves in the Plane to Normal Form via Local Moves”, Math. Notes, 103:3 (2018), 466–473  mathnet  mathscinet  isi  elib  scopus
2004
6. A. B. Sosinskii, “Could the Poincaré Conjecture Be False?”, Trudy Mat. Inst. Steklova, 247 (2004),  247–251  mathnet  mathscinet  zmath; Proc. Steklov Inst. Math., 247 (2004), 227–231
1976
7. A. B. Sosinskii, “Classifying semigroups”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 228:3 (1976),  551–554  mathnet  mathscinet  zmath
1972
8. A. B. Sosinskii, “The homology of a symmetric relation”, Mat. Sb. (N.S.), 89(131):2(10) (1972),  331–339  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 18:2 (1972), 342–350
1970
9. A. B. Sosinskii, “Decomposition of knots”, Mat. Sb. (N.S.), 81(123):1 (1970),  145–158  mathnet  mathscinet  zmath; Math. USSR-Sb., 10:1 (1970), 139–150
1967
10. A. B. Sosinskii, “Homotopies of complements to knots”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 176:6 (1967),  1258–1261  mathnet  mathscinet  zmath
1965
11. A. B. Sosinskii, “Multidimensional knots”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 163:6 (1965),  1326–1329  mathnet  mathscinet  zmath
12. A. B. Sosinskii, “Monotone open mappings of a sphere”, Mat. Sb. (N.S.), 66(108):2 (1965),  170–203  mathnet  mathscinet  zmath
1961
13. A. B. Sosinskii, “Imbedding of a $k$-dimensional element in $E^n$”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 139:6 (1961),  1311–1313  mathnet  mathscinet  zmath

2020
14. A. Sosinskii, “Беседа с Андреем Николаевичем Колмогоровым”, Kvant, 2020, 1,  43–45  mathnet
15. A. B. Sosinskii, “Сумма углов треугольника и теорема Гаусса–Бонне”, Mat. Pros., Ser. 3, 26 (2020),  41–48  mathnet
16. A. B. Sosinskii, “Об эквивалентности трёх моделей плоскости Лобачевского”, Mat. Pros., Ser. 3, 25 (2020),  38–47  mathnet
17. A. M. Astashov, I. V. Astashova, A. V. Bocharov, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Verbovetsky, A. M. Vershik, A. P. Veselov, M. M. Vinogradov, L. Vitagliano, R. F. Vitolo, Th. Th. Voronov, V. G. Kac, Y. Kosmann-Schwarzbach, I. S. Krasil'shchik, I. M. Krichever, A. P. Krishchenko, S. K. Lando, V. V. Lychagin, M. Marvan, V. P. Maslov, A. S. Mishchenko, S. P. Novikov, V. N. Rubtsov, A. V. Samokhin, A. B. Sossinsky, J. Stasheff, D. B. Fuchs, A. Ya. Khelemsky, N. G. Khor'kova, V. N. Chetverikov, A. S. Schwarz, “Alexandre Mikhailovich Vinogradov (obituary)”, Uspekhi Mat. Nauk, 75:2(452) (2020),  185–190  mathnet; Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 369–375  isi
2019
18. A. Bufetov, A. Glutsyuk, N. Goncharuk, S. Gusein-Zade, Yu. Kudryashov, S. Lando, A. Sosinskii, V. Timorin, M. Tsfasman, “Yulij Ilyashenko is 75”, Mosc. Math. J., 19:2 (2019),  185–188  mathnet
2018
19. A. B. Sosinskii, “Золотая эра мехмата (1957–1967) глазами приезжего”, Mat. Pros., Ser. 3, 22 (2018),  17–34  mathnet
20. V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, A. Yu. Vesnin, I. A. Dynnikov, Yu. G. Reshetnyak, A. B. Sossinsky, I. A. Taimanov, V. G. Turaev, A. T. Fomenko, E. A. Fominykh, A. V. Chernavsky, “Sergei Vladimirovich Matveev (on his 70th birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 73:4(442) (2018),  179–187  mathnet  mathscinet  elib; Russian Math. Surveys, 73:4 (2018), 737–746  isi
2015
21. S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, Yu. I. Manin, N. S. Nadirashvili, D. Yu. Nogin, S. Yu. Rybakov, A. B. Sossinsky, A. I. Zykin, “M. Tsfasman, S. Vlăduţ”, Mosc. Math. J., 15:4 (2015),  607–608  mathnet  mathscinet  isi
22. B. Feigin, S. Khoroshkin, S. Lando, A. Sossinsky, M. Tsfasman, “Andrei Zelevinski”, Mosc. Math. J., 15:2 (2015),  397  mathnet  mathscinet  isi
23. A. B. Sosinskii, “Уход Александра Гротендика”, Mat. Pros., Ser. 3, 19 (2015),  72–80  mathnet
2014
24. A. I. Bufetov, A. A. Glutsyuk, S. M. Gusein-Zade, A. S. Gorodetski, V. Yu. Kaloshin, A. G. Khovanskii, V. A. Kleptsyn, S. Yu. Nemirovskii, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, S. Yu. Yakovenko, “Yulij Sergeevich Ilyashenko”, Mosc. Math. J., 14:2 (2014),  173–179  mathnet  mathscinet  isi
2010
25. S. B. Artemov, A. A. Belavin, V. M. Buchstaber, A. I. Esterov, B. L. Feigin, V. A. Ginzburg, E. A. Gorsky, Yu. S. Ilyashenko, A. A. Kirillov, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, G. A. Margulis, Yu. A. Neretin, S. P. Novikov, S. B. Shlosman, A. B. Sossinsky, M. A. Tsfasman, A. N. Varchenko, V. A. Vassiliev, S. G. Vlăduţ, “Sabir Medgidovich Gusein-Zade”, Mosc. Math. J., 10:4 (2010),  831–832  mathnet
26. D. Anosov, V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Khovanskii, S. Lando, S. Novikov, A. Sossinsky, M. Tsfasman, V. Vassiliev, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 10:3 (2010),  481–483  mathnet  mathscinet
2009
27. V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, A. Kirillov, I. Krichever, S. Natanzon, S. Novikov, A. Sergeev, A. Sossinsky, M. Tsfasman, “Oleg Sheinman”, Mosc. Math. J., 9:3 (2009),  723–724  mathnet
28. V. Buchstaber, S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, V. Kozlov, S. Natanzon, O. Sheinman, A. Sossinsky, D. Treschev, M. Tsfasman, “Armen Sergeev”, Mosc. Math. J., 9:2 (2009),  439–440  mathnet  mathscinet
29. S. Gusein-Zade, Yu. Ilyashenko, D. Kaledin, A. Kuznetsov, S. Lando, A. Sossinski, M. Tsfasman, V. Vassiliev, A. Vershik, “A tribute to Pierre Deligne”, Mosc. Math. J., 9:1 (2009),  1–2  mathnet  mathscinet  isi
2008
30. I. V. Arzhantsev, S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, A. L. Onishchik, A. B. Sossinsky, D. A. Timashev, M. A. Tsfasman, “Ernest Borisovich Vinberg”, Mosc. Math. J., 8:4 (2008),  617–620  mathnet  mathscinet
2007
31. S. M. Gusein-Zade, Yu. S. Ilyashenko, M. E. Kazarian, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, V. M. Zakalyukin, “Vladimir Igorevich Arnold”, Mosc. Math. J., 7:3 (2007),  571  mathnet  mathscinet
32. V. I. Arnol'd, F. M. Borodich, O. A. Gelfond, Yu. S. Ilyashenko, B. Ya. Kazarnovskii, V. A. Kirichenko, A. B. Sossinski, V. A. Timorin, M. A. Tsfasman, S. Yu. Yakovenko, “Askold Georgievich Khovanskii”, Mosc. Math. J., 7:2 (2007),  169–171  mathnet  mathscinet
33. B. L. Feigin, Yu. S. Ilyashenko, A. B. Sossinski, Yu. Tschinkel, M. A. Tsfasman, S. G. Vlăduţ, “Yuri I. Manin”, Mosc. Math. J., 7:1 (2007),  163  mathnet
34. A. B. Sossinski, “ICM-2006, Мадрид: Международный конгресс математиков”, Mat. Pros., Ser. 3, 11 (2007),  5–14  mathnet
35. V. D. Arnold, A. B. Sosinskii, V. M. Tikhomirov, V. A. Uspenskii, “The summer school “Contemporary Mathematics””, Uspekhi Mat. Nauk, 62:5(377) (2007),  187–188  mathnet  elib; Russian Math. Surveys, 62:5 (2007), 1035–1037  scopus
2006
36. Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, R. A. Minlos, G. I. Olshanskii, I. M. Shchepochkina, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, A. M. Vershik, “Alexandre A. Kirillov”, Mosc. Math. J., 6:3 (2006),  409  mathnet
37. V. I. Arnol'd, V. M. Buchstaber, Yu. S. Ilyashenko, M. E. Kazarian, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, S. P. Novikov, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Victor A. Vassiliev”, Mosc. Math. J., 6:1 (2006),  1–3  mathnet  mathscinet
38. A. B. Sossinski, “IHÉS”, Mat. Pros., Ser. 3, 10 (2006),  64–70  mathnet
2005
39. Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, Yu. I. Manin, N. S. Nadirashvili, S. Shlosman, A. B. Sossinski, S. G. Vlăduţ, “Mikhail A. Tsfasman”, Mosc. Math. J., 5:4 (2005),  745–746  mathnet  mathscinet
40. V. I. Arnol'd, A. S. Demidov, Yu. S. Ilyashenko, G. G. Magaril-Il'yaev, E. F. Mishchenko, K. Yu. Osipenko, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Uspenskii, M. N. Vyalyi, I. V. Yaschenko, M. I. Zelikin, “Vladimir M. Tikhomirov”, Mosc. Math. J., 5:1 (2005),  295  mathnet  mathscinet
41. D. V. Anosov, V. I. Arnol'd, A. A. Glutsyuk, A. S. Gorodetski, V. Y. Kaloshin, A. B. Katok, A. G. Khovanskii, S. K. Lando, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, S. Yu. Yakovenko, “Yulij S. Ilyashenko”, Mosc. Math. J., 5:1 (2005),  3–4  mathnet  mathscinet
42. S. I. Adian, A. A. Mal'tsev, E. V. Sandrakova, A. B. Sosinskii, A. V. Chernavskii, M. A. Shtan'ko, “Lyudmila Vsevolodovna Keldysh (on the centenary of her birth)”, Uspekhi Mat. Nauk, 60:4(364) (2005),  5–10  mathnet  mathscinet  zmath  elib; Russian Math. Surveys, 60:4 (2005), 581–588  isi
2004
43. M. I. Brin, B. Hasselblat, Yu. S. Ilyashenko, A. G. Kushnirenko, Ya. B. Pesin, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Anatole Katok”, Mosc. Math. J., 4:4 (2004),  977–979  mathnet  mathscinet
44. J.-P. Bourguignon, M. Broué, F. Digne, G. Henniart, Yu. S. Ilyashenko, B. Keller, Y. Kosmann-Schwarzbach, M. Rosso, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Pierre Cartier”, Mosc. Math. J., 4:1 (2004),  3–4  mathnet  mathscinet
45. A. B. Sossinski, A. A. Egorov, “Юрий Петрович Соловьёв (1944–2003)”, Mat. Pros., Ser. 3, 8 (2004),  5–7  mathnet
2003
46. V. M. Buchstaber, Yu. S. Ilyashenko, I. M. Krichever, O. K. Sheinman, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, “Sergey Petrovich Novikov”, Mosc. Math. J., 3:4 (2003),  1206–1208  mathnet  mathscinet
47. B. L. Feigin, Yu. S. Ilyashenko, S. K. Lando, A. B. Sossinski, M. A. Tsfasman, V. A. Vassiliev, “Alexander Belavin”, Mosc. Math. J., 3:1 (2003),  255–256  mathnet  mathscinet
1998
48. A. B. Sossinski, “Умер ли Никола Бурбаки?”, Mat. Pros., Ser. 3, 2 (1998),  4–12  mathnet
1997
49. A. B. Sossinski, “Математический Центр в новом здании”, Mat. Pros., Ser. 3, 1 (1997),  6–9  mathnet
1974
50. P. S. Aleksandrov, A. B. Sosinskii, A. V. Chernavskii, M. A. Shtan'ko, “Lyudmila Vsevolodovna Keldysh (on the occasion of her seventieth birthday)”, Uspekhi Mat. Nauk, 29:4(178) (1974),  187–192  mathnet  mathscinet  zmath; Russian Math. Surveys, 29:4 (1974), 155–161

Presentations in Math-Net.Ru
1. Узлы, зацепления и их полиномы. Семинар 3
А. Б. Сосинский
Summer School "Contemporary Mathematics" Named After Vitaly Arnold, 2021
July 28, 2021 09:30   
2. Узлы, зацепления и их полиномы. Семинар 2
А. Б. Сосинский
Summer School "Contemporary Mathematics" Named After Vitaly Arnold, 2021
July 26, 2021 09:30   
3. Узлы, зацепления и их полиномы. Семинар 1
А. Б. Сосинский
Summer School "Contemporary Mathematics" Named After Vitaly Arnold, 2021
July 24, 2021 11:15   
4. Узлы, зацепления и их полиномы. Лекция
А. Б. Сосинский
Summer School "Contemporary Mathematics" Named After Vitaly Arnold, 2021
July 23, 2021 17:15   
5. Пространства толерантности: обзор
A. B. Sossinsky
International Laboratory of Algebraic Topology and Its Applications Seminar
April 23, 2021 18:10
6. Math in Moscow, Topology 2, lecture 11
A. B. Sosinskii

May 7, 2020   
7. Math in Moscow, Topology 2, lecture 10
A. B. Sosinskii

April 30, 2020   
8. Math in Moscow, Topology 2, lecture 9
A. B. Sosinskii

April 23, 2020   
9. Math in Moscow, Topology 2, lecture 8
A. B. Sosinskii

April 16, 2020   
10. Топология-1, лекция 10
A. B. Sosinskii

April 16, 2020   
11. Math in Moscow, Topology 2, lecture 7
A. B. Sosinskii

April 9, 2020   
12. Топология-1, лекция 9
A. B. Sosinskii

April 9, 2020   
13. Топология-1, лекция 8
A. B. Sosinskii

April 2, 2020   
14. Math in Moscow, Topology 2, lecture 6
A. B. Sosinskii

April 2, 2020   
15. Топология-1, лекция 7
A. B. Sosinskii

March 27, 2020   
16. Топология-1, лекция 6
A. B. Sosinskii

March 20, 2020   
17. Math in Moscow, Topology 2, lecture 5
A. B. Sosinskii

March 19, 2020   
18. Топология-1, лекция 5
A. B. Sosinskii

March 12, 2020   
19. Топология-1, лекция 4
A. B. Sosinskii

March 5, 2020   
20. Топология-1, лекция 3
A. B. Sosinskii

February 27, 2020   
21. Топология-1, лекция 2
A. B. Sosinskii

February 20, 2020   
22. Геометрия-1. Лекция 13
A. B. Sosinskii

November 27, 2019   
23. Геометрия-1. Лекция 12
A. B. Sosinskii

November 20, 2019   
24. Геометрия-1. Лекция 11
A. B. Sosinskii

November 13, 2019   
25. Геометрия-1. Лекция 10
A. B. Sosinskii

November 6, 2019   
26. Геометрия-1. Лекция 9
A. B. Sosinskii

October 30, 2019   
27. Геометрия-1. Лекция 8
A. B. Sosinskii

October 23, 2019   
28. Геометрия-1. Лекция 7
A. B. Sosinskii

October 16, 2019   
29. Геометрия-1. Лекция 6
A. B. Sosinskii

October 9, 2019   
30. Геометрия-1. Лекция 5
A. B. Sosinskii

October 2, 2019   
31. Геометрия-1. Лекция 4
A. B. Sosinskii

September 25, 2019   
32. Геометрия-1. Лекция 3
A. B. Sosinskii

September 18, 2019   
33. Геометрия-1. Лекция 2
A. B. Sosinskii

September 11, 2019   
34. Геометрия-1. Лекция 1
A. B. Sosinskii

September 4, 2019   
35. Bringing closed polygonal curves to normal form by local moves
Alexei Sossinsky
International conference «Real and Complex Dynamical Systems», dedicated to the to the 75th anniversary of Yu. S. Il'yashenko
November 30, 2018 16:15   
36. History of French-Russian math. relations: from XVIII Century to our days
A. B. Sosinskii
Colloquium "15 years of the French-Russian Lab"
September 3, 2018 10:30
37. Узлы, их родственники и их инварианты, занятие 4
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics" named Vitaly Arnold, 2018
July 28, 2018 09:30   
38. Узлы, их родственники и их инварианты, занятие 3
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics" named Vitaly Arnold, 2018
July 26, 2018 09:30   
39. Узлы, их родственники и их инварианты, занятие 2
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics" named Vitaly Arnold, 2018
July 24, 2018 09:30   
40. Узлы, их родственники и их инварианты, занятие 1
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics" named Vitaly Arnold, 2018
July 22, 2018 15:30   
41. Топология-2. Лекция 7
A. B. Sosinskii

March 27, 2018 17:30   
42. Топология-2, лекция 6
A. B. Sosinskii

March 20, 2018   
43. Топология-2, лекция 5
A. B. Sosinskii

March 13, 2018   
44. Топология-2. Лекция 4
A. B. Sosinskii

March 6, 2018   
45. Топология-2. Лекция 3
A. B. Sosinskii

February 27, 2018   
46. Топология-2. Лекция 2
A. B. Sosinskii

February 20, 2018   
47. Топология-2. Лекция 1
A. B. Sosinskii

February 13, 2018   
48. Топология-1. Лекция 12
A. B. Sosinskii

November 22, 2017   
49. Топология-1. Лекция 11
A. B. Sossinsky

November 15, 2017 17:30   
50. Топология-1. Лекция 10
A. B. Sosinskii

November 8, 2017   
51. Топология-1. Лекция 9
A. B. Sosinskii

November 1, 2017   
52. Топология-1. Лекция 8
A. B. Sosinskii

October 25, 2017   
53. Топология-1. Лекция 7
A. B. Sosinskii

October 18, 2017   
54. Топология-1. Лекция 6
A. B. Sosinskii

October 11, 2017   
55. Топология-1. Лекция 5
A. B. Sosinskii

October 4, 2017   
56. Топология-1. Лекция 4
A. B. Sosinskii

September 27, 2017 17:30   
57. Топология-1. Лекция 3
A. B. Sosinskii

September 20, 2017   
58. Математика шарнирных механизмов. Лекция
A. B. Sossinski
XVII Summer School "Contemporary Mathematics", 2017
July 27, 2017 11:15   
59. Энергия узлов и нормальные формы узлов и плоских кривых
A. B. Sossinsky
Seminar of the Department of Geometry and Topology "Geometry, Topology and Mathematical Physics", Steklov Mathematical Institute of RAS
March 29, 2017 18:30
60. Топология-2. Лекция 11
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
November 15, 2016   
61. Топология-2. Лекция 10
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
November 8, 2016   
62. Топология-2. Лекция 9
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
November 1, 2016   
63. Топология-2. Лекция 8
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
October 25, 2016   
64. Топология-2. Лекция 7
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
October 18, 2016   
65. Топология-2. Лекция 5
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
October 4, 2016   
66. Топология-2. Лекция 4
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
September 27, 2016   
67. Топология-2. Лекция 3
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
September 20, 2016   
68. Топология-2. Лекция 2
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
September 13, 2016   
69. Топология-2. Лекция 1
A. B. Sossinsky
A. B. Sossinsky, Topology-2, Fall 2016/2017
September 6, 2016   
70. Теория алгоритмов: от машины Тюринга до теоремы Гёделя. Занятие 4
A. B. Sossinsky
Summer School "Contemporary Mathematics", 2016
July 29, 2016 09:30   
71. Теория алгоритмов: от машины Тюринга до теоремы Гёделя. Занятие 3
A. B. Sossinsky
Summer School "Contemporary Mathematics", 2016
July 27, 2016 15:30
72. Теория алгоритмов: от машины Тюринга до теоремы Гёделя. Занятие 2
A. B. Sossinsky
Summer School "Contemporary Mathematics", 2016
July 26, 2016 09:30   
73. Теория алгоритмов: от машины Тюринга до теоремы Гёделя. Занятие 1
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2016
July 24, 2016 17:15   
74. Топология-1. Лекция 12
A. B. Sosinskii
Topology-1
April 19, 2016   
75. Топология-1. Лекция 11
A. B. Sosinskii
Topology-1
April 12, 2016   
76. Топология-1. Лекция 10
A. B. Sosinskii
Topology-1
April 5, 2016   
77. Топология-1. Лекция 9
A. B. Sosinskii
Topology-1
March 29, 2016   
78. Топология-1. Лекция 7–8
A. B. Sosinskii
Topology-1
March 22, 2016   
79. Топология-1. Лекция 6
A. B. Sosinskii
Topology-1
March 15, 2016   
80. Топология-1. Лекция 5
A. B. Sosinskii
Topology-1
March 8, 2016   
81. Топология-1. Лекция 4
A. B. Sosinskii
Topology-1
March 1, 2016   
82. Топология-1. Лекция 3
A. B. Sosinskii
Topology-1
February 23, 2016   
83. Topology-1. Lecture 2
A. B. Sosinskii
Topology-1
February 16, 2016   
84. Topology-1. Lecture 1
A. B. Sosinskii
Topology-1
February 9, 2016   
85. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 7
A. B. Sosinskii

October 21, 2015   
86. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 6
A. B. Sosinskii

October 14, 2015   
87. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 5
A. B. Sosinskii

October 7, 2015   
88. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 4
A. B. Sosinskii

September 30, 2015   
89. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 3
A. B. Sosinskii

September 23, 2015   
90. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 2
A. B. Sosinskii

September 16, 2015   
91. Теория узлов и ее связи со статистической физикой и физикой конденсированного состояния. Лекция 1
A. B. Sosinskii

September 9, 2015   
92. Узлы и их родственники: самые яркие их «внешние» приложения. Лекция 2
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2015
July 20, 2015 12:45   
93. Узлы и их родственники: самые яркие их «внешние» приложения. Лекция 1
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2015
July 19, 2015 15:30   
94. Euler functrional and normal forms of planar curves and classical knots
A. B. Sossinsky
Differential geometry and applications
December 8, 2014 16:45
95. Невычислимость, неразрешимость, недоказуемость (Тюринг $\to$ Колмогоров $\to$ Чейтин $\to$ Гёдель). Лекция 4
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 28, 2014 17:00   
96. Невычислимость, неразрешимость, недоказуемость (Тюринг $\to$ Колмогоров $\to$ Чейтин $\to$ Гёдель). Лекция 3
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 26, 2014 11:15   
97. Невычислимость, неразрешимость, недоказуемость (Тюринг $\to$ Колмогоров $\to$ Чейтин $\to$ Гёдель). Лекция 2
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 22, 2014 09:30   
98. Невычислимость, неразрешимость, недоказуемость (Тюринг $\to$ Колмогоров $\to$ Чейтин $\to$ Гёдель). Лекция 1
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2014
July 20, 2014 11:15   
99. Нормальные формы, симметричность, минимальность и красота в математике и в природе
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2013
July 28, 2013 11:15   
100. Energy functionals for knots and plane curves, and their normal forms
A. B. Sosinskii
International conference "Analysis and Singularities" dedicated to the 75th anniversary of Vladimir Igorevich Arnold
December 17, 2012 16:15   
101. Knots: invariants and normal forms. Lecture 4
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2012
July 29, 2012 09:30   
102. Knots: invariants and normal forms. Lecture 3
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2012
July 27, 2012 15:30   
103. Knots: invariants and normal forms. Lecture 2
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2012
July 25, 2012 17:00   
104. Knots: invariants and normal forms. Lecture 1
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2012
July 21, 2012 17:00   
105. Knots: invariants and normal forms. Introduction
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2012
July 20, 2012 15:30   
106. New approaches to the knot energy
A. B. Sosinskii
Differential geometry and applications
April 23, 2012 16:45
107. Wire nodes (example of experimental mathematics)
A. B. Sossinski
Summer School "Contemporary Mathematics", 2010
July 20, 2010 09:30   
108. Knots and braids. Part 3
A. B. Sossinski
Summer School "Contemporary Mathematics", 2008
July 27, 2008 12:45   
109. Knots and braids. Part 2
A. B. Sossinski
Summer School "Contemporary Mathematics", 2008
July 24, 2008 12:45   
110. Knots and braids. Part 1
A. B. Sossinski
Summer School "Contemporary Mathematics", 2008
July 22, 2008 09:30   
111. 2-dimensional surfaces and configuration spaces of linkages. Part 2
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2007
July 29, 2007 17:10   
112. 2-dimensional surfaces and configuration spaces of linkages. Part 1
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2007
July 25, 2007 17:20   
113. Колмогоровская сложность. Занятие
A. B. Sossinsky
Summer School "Contemporary Mathematics", 2004
July 26, 2004 17:00   
114. Колмогоровская сложность. Лекция
A. B. Sossinsky
Summer School "Contemporary Mathematics", 2004
July 20, 2004 09:30   
115. Singular minimal surfaces
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2003
July 24, 2003   
116. Gödel theorem
A. B. Sosinskii
Summer School "Contemporary Mathematics", 2001
July 22, 2001   

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration to the website  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2022