RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Drozhzhinov Yurii Nikolaevich

Total publications: 90 (80)
in MathSciNet: 74 (66)
in zbMATH: 60 (56)
in Web of Science: 31 (26)
in Scopus: 29 (29)
Cited articles: 50
Citations in Math-Net.Ru: 226
Citations in Web of Science: 74
Citations in Scopus: 51
Presentations: 14

Number of views:
This page:2640
Abstract pages:11248
Full texts:3713
References:949
Drozhzhinov Yurii Nikolaevich
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences (1983)
Speciality: 01.01.03 (Mathematical physics)
Birth date: 21.12.1938
E-mail:
Keywords: generalized functions, Integral transforms in distributions spaces, Fourier analysis, Laplace transform, operational calculi, differentional equations.
   
Main publications:
 • Drozhzhinov Yu. N. Lineinye passivnye sistemy differentsialnykh uravnenii v chastnykh proizvodnykh // Matematicheskii sbornik, 1981, 116(3), 299–309.
 • Vladimirov V. S., Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Mnogomernye tauberovy teoremy dlya obobschennykh funktsii. Moskva, Nauka, 1986.
 • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Mnogomernye tauberovy teoremy sravneniya dlya golomorfnykh funktsii ogranichennogo argumenta // Izvestiya RAN, ser. matem., 1991, 55(6), 1139–1157.
 • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Teoremy tauberova tipa dlya obobschennoi multiplikativnoi svertki // Izvestiya RAN, ser. matem., 2000, 64(1), 37–94.
 • Drozhzhinov Yu. N., Zavyalov B. I. Tauberova teorema dlya kvaziasimptoticheskikh razlozhenii mer s nositelyami v polozhitelnom oktante // Matematicheskii sbornik, 1994, 185(2), 57–86.

http://www.mathnet.ru/eng/person8315
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:drozhzhinov.yu-n
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/214699
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=4626
http://www.researcherid.com/rid/K-2901-2013
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55399743300

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | by times cited in WoS | by times cited in Scopus | scientific publications | common list |


1. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically homogeneous generalized functions and boundary properties of functions holomorphic in tubular cones”, Izv. Math., 70:6 (2006), 1117–1164  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 8)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 8)
2. Yu. N. Drozhzhinov, “Multidimensional Tauberian theorems for generalized functions”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1081–1134  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 2)
3. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Generalized functions asymptotically homogeneous along special transformation groups”, Sb. Math., 200:6 (2009), 803–844  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 2)
4. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Tauberian theorems for Banach-space valued generalized functions”, Sb. Math., 194:11 (2003), 1599–1646  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 6)  scopus (cited: 6)
5. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Distributions asymptotically homogeneous along the trajectories determined by one-parameter groups”, Izv. Math., 76:3 (2012), 466–516  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 5)  elib  elib  scopus
6. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions at zero and convolution equations with kernels quasi-homogeneous polynomial symbols”, Dokl. Math., 79:3 (2009), 356–359  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 4)
7. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions in spherical representation and applications”, Dokl. Math., 72:3 (2005), 839–542  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)
8. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Quasi-asymptotics of generalized functions and Tauberian theorems in the complex domain”, Math. USSR-Sb., 31:3 (1977), 329–345  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
9. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Comparison Tauberian theorems and hyperbolic operators with constant coefficients”, Ufa Math. Journal, 7:3 (2015), 47–53  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
10. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “On one multidimensional Tauberian theorem for generalized functions taking values in Banach spaces”, Dokl. Math., 68:1 (2003), 30–33  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
11. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorem for generalized multiplicative convolutions”, Izv. Math., 64:1 (2000), 35–92  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 3)
12. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Theorems of Hardy–Littlewood type for signed measures on a cone”, Sb. Math., 186:5 (1995), 675–693  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
13. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional tauberian comparison theorems for holomorphic functions of bounded argument”, Math. USSR-Izv., 39:3 (1992), 1097–1112  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
14. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Abelian and Tauberian comparison theorems”, Math. USSR-Sb., 68:1 (1991), 85–110  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
15. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Local Tauberian theorems in spaces of distributions related to cones, and their applications”, Izv. Math., 61:6 (1997), 1171–1214  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
16. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A Tauberian theorem for quasiasymptotic decompositions of measures with supports in the positive octant”, Russian Acad. Sci. Sb. Math., 81:1 (1995), 185–209  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
17. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions with supports in cones”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 75–86  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)
18. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically homogeneous solutions to differential equations with homogeneous polynomial symbols with respect to a multiplicative one-parameter group”, Proc. Steklov Inst. Math., 285 (2014), 99–119  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus
19. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically quasi-homogeneous distributions”, Dokl. Math., 78:1 (2008), 503–507  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)
20. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Applications of Tauberian theorems in some problems in mathematical physics”, Theoret. and Math. Phys., 157:3 (2008), 1678–1693  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
21. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Quasi-asymptotics and spherical representations of generalized functions”, Dokl. Math., 70:2 (2004), 754–757  mathnet  mathscinet  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
22. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Tauberian theorems for distributions in the scale of regularly varying functionals”, Dokl. Math., 65:2 (2002), 180–183  mathnet  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
23. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A Wiener-type Tauberian theorem for generalized functions of slow growth”, Sb. Math., 189:7 (1998), 1047–1086  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)
24. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Generalized functions asymptotically homogeneous with respect to one–parametric group at origin”, Ufa Mathematical Journal, 5:1 (2013), 17–35  mathnet  crossref  mathscinet  elib
25. Yu. N. Drozhzhinov and B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous solutions of differential equations whose symbols are polynomials quasi-homogeneous with respect to one-parameter groups with generators containing a nilpotent component”, Dokl. Math., 88:2 (2013), 590–592  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
26. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Homogeneous Generalized Functions with Respect to One-Parametric Group”, p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications, 4:1 (2012), 64–75  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 3)
27. Yu. N. Drozhzhinov, “Obobschennye funktsii, asimptoticheski odnorodnye otnositelno odnoparametricheskoi gruppy”, Tretya mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya «Matematicheskoe modelirovanie i differentsialnye uravneniya» (Brest, Belorussiya, 17–22 sentyabrya 2012 g.), BrGU, Brest, 2012, 87
28. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “O suschestvovanii asimptoticheski odnorodnykh reshenii differentsialnykh uravnenii”, Tretya mezhdunarodnaya konferentsiya «Matematicheskaya fizika i ee prilozheniya» (Rossiya, g. Samara, 27 avgusta – 1 sentyabrya 2012 g.), Samarskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, 2012, 121–122
29. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Generalized functions asymptotically homogeneous along the unstable degenerated node”, Vestn. Samar. Gos. Tekhn. Univ. Ser. Fiz.-Mat. Nauki, 1(22) (2011), 68–82  mathnet  crossref  rsci  elib
30. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions along trajectories defined by a general one-parameter transformation group”, Dokl. Math., 82:3 (2010), 874–877  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
31. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotically quasi-homogeneous generalized functions at the origine”, Ufimsk. Mat. Zh., 1:4 (2009), 24–57  mathnet  zmath
32. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Mnogomernye tauberovy teoremy v nekotorykh modelyakh matematicheskoi fiziki”, Vtoroe rossiisko-armyanskoe soveschanie po matematicheskoi fizike, kompleksnomu analizu i smezhnym voprosam, Tezisy dokladov (Moskva, MIAN, 5–11 oktyabrya 2008 g.), 2008, 30–31
33. Yu. N. Drozhzhinov, “Nekotorye primeneniya tauberovykh teorem v kompleksnom analize”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po matematicheskoi fizike i ee prilozheniyam, Tezisy dokladov (Samara, 8–13 sentyabrya 2008 g.), 2008, 69–70
34. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “A Wiener-type Tauberian theorem for generalized functions of slow growth on the half-axis”, J. Contemp. Math. Anal., 41:5 (2006), 9–15 (2007)  mathscinet
35. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “Asymptotically homogeneous generalized functions”, J. Contemp. Math. Anal., 41:6 (2006), 20–29 (2007)  mathscinet
36. “Asymptotically homogeneous generalized functions”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 80(94) (2006), 97–108  crossref  mathscinet
37. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Introduction to the theory of generalized functions”, Lekts. Kursy NOC, 5, Steklov Math. Inst., RAS, Moscow, 2006, 3–162 , 164 pp.  mathnet  crossref  zmath  elib
38. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “Tauberian theorems for generalized functions in a scale of regularly varying functions and functionals”, Dédié à Jovan Karamata, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 71(85), 2002, 123–132  crossref  mathscinet  zmath
39. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions with values in Banach spaces”, Izv. Math., 66:4 (2002), 701–769  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  elib (cited: 7)  scopus (cited: 7)
40. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Wiener-Type Tauberian Theorems for Generalized Functions on the Half-Axis”, Proc. Steklov Inst. Math., 228 (2000), 43–51  mathnet  mathscinet  zmath
41. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Wiener-type theorems for generalized functions and the Stieltjes transform”, Dokl. Math., 58:3 (1998), 372–375  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
42. B. I. Zav’yalov, Yu. N. Drozhzhinov, “On real Tauberian theorem”, Dokl. Math., 57:1 (1998), 30–31  mathnet  mathscinet  zmath  elib (cited: 1)  scopus
43. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Noncompensation of the singularities of functions that are holomorphic in tubular cones”, Dokl. Math., 53:1 (1996), 5–6  mathnet  mathscinet  zmath  elib  scopus
44. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Quasi-asymptotic expansion of a measure”, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 58(72), Slobodan Aljančić memorial volume (1995), 153–161  mathscinet
45. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “A theorem on the division of generalized functions by a homogeneous function with preservation of quasiasymptotics, and its application”, Proc. Steklov Inst. Math., 203 (1995), 67–77  mathnet  mathscinet  zmath
46. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for distributions”, International Symposium in Memory of Hua Loo Keng (Beijing, 1988), Vol. II, Springer, Berlin, 1991, 301–311  mathscinet  zmath
47. Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “On multidimensional generalizations of regularly varying functions and Tauberian and Abelian theorems”, Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Workshop in Analysis and its Applications, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.), 48(62), 1990, 69–72  mathscinet  zmath
48. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drožžinov, B. I. Zavialov, “Multi-dimensional Tauberian theorems for distributions”, Generalized functions and convergence (Katowice, 1988), World Sci. Publ., Teaneck, NJ, 1990, 265–277  mathscinet
49. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, Tauberian theorems for generalized functions, Translated from the Russian, Mathematics and its Applications (Soviet Series), 10, Kluwer Academic Publishers Group, Dordrecht, 1988 , xvi+293 pp.  mathscinet  zmath
50. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for generalized functions and their applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 107–116  mathnet  mathscinet  zmath
51. O. I. Bogoyavlenskii, V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, V. P. Mikhailov, “Boundary value problems of mathematical physics”, Proc. Steklov Inst. Math., 175 (1988), 65–105  mathnet  mathscinet  zmath
52. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, Multidimensional Tauberian theorems for generalized functions, Nauka, Moscow, 1986 , 304 pp.  mathscinet  zmath
53. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Asymptotic properties of some classes of generalized functions”, Math. USSR-Izv., 26:1 (1986), 77–131  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
54. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Multidimensional Tuberian comparison theorems for generalized functions in cones”, Math. USSR-Sb., 54:2 (1986), 499–524  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
55. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozzinov, B. I. Zavialov, “Tauberian theorems for distributions”, Complex analysis and applications '81 (Varna, 1981), Publ. House Bulgar. Acad. Sci., Sofia, 1984, 524–532  mathscinet
56. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav'yalov, “Comparison theorems of Tauberian type”, Sov. Math. Dokl., 30 (1984), 680–682  mathnet  mathscinet  zmath
57. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, “Theorems of Tauberian type for generalized functions”, Proc. Steklov Inst. Math., 163 (1985), 53–60  mathnet  mathscinet  zmath
58. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavyalov, “Tauberovy teoremy dlya obobschennykh funktsii i ikh primeneniya”, Kompleksnye metody v Matematicheskoi fizike, Donetsk, 1984, 25–38
59. B. I. Zavyalov, Ju. N. Drozhzhinov, “On a multi-dimensonal analogue of a theorem of Lindelöf”, Sov. Math. Dokl., 25 (1982), 51–52  mathscinet  zmath
60. Yu. N. Drozhzhinov, “A multidimensional Tauberian theorem for holomorphic functions of bounded argument and the quasi-asymptotics of passive systems”, Math. USSR-Sb., 45:1 (1983), 45–61  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
61. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zav’yalov, “Tauber-type theorems for generalized functions”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 125–134  mathscinet
62. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Linear passive systems and generalized functions”, Generalized functions and their applications in mathematical physics (Moscow, 1980), Akad. Nauk SSSR Vychisl. Tsentr, Moscow, 1981, 121–124
63. Yu. N. Drozhzhinov, “A multidimensional Tauberian theorem for holomorphic functions with nonnegative imaginary part”, Sov. Math. Dokl., 23 (1981), 545–548  mathscinet  zmath
64. Yu. N. Drozhzhinov, “Passive linear systems of partial differential equations”, Math. USSR-Sb., 44:3 (1983), 269–278  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
65. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Lineinye passivnye sistemy”, Trudy Vsesoyuznoi konferentsii po uravneniyam s chastnymi proizvodnymi, MGU, M., 1978, 74–75
66. Yu. N. Drozhzhinov, N. I. Koslov, “Asymptotic behaviour of the solution of the wave equation with a piecewise-discontinuous coefficient”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 15:3 (1975), 230–234  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
67. Yu. N. Drozhzhinov, D. A. Kozhevnikov, O. B. Moskalev, “Zavisimost pokazanii detektora zamedlennykh neitronov ot vodorodosoderzhaniya sredy”, Izvestiya Akademii nauk SSSR. Fizika zemli, 1975, no. 4, 97–101
68. Ju. N. Drožžinov, R. H. Galeev, “Asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for the two-dimensional system of equations of a rotating compressible fluid”, Differencial'nye Uravnenija, 10 (1974), 53–58  mathnet  mathscinet  zmath
69. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Holonomic functions in a polycircle with nonnegative imaginary part”, Math. Notes, 15:1 (1974), 31–34  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus (cited: 2)
70. Yu. N. Drozhzhinov, “Asymptotic solution of the Cauchy problem for a linearized system of equations of magnetohydrodynamics”, Sov. Phys. Dokl., 18 (1973), 638–639  mathscinet  zmath  adsnasa  scopus
71. Yu. N. Drozhzhinov, V. Yu. Petrovich, “Asimptotika n-konturnoi parametricheskoi tsepi s periodicheskim soprotivleniem”, Voprosy elektroniki. Seriya obschetekhnicheskaya, 1971, no. 1, 112–117
72. Yu. N. Drozhzhinov, Yu. V. Petrovich, “Parametricheskaya tsep s periodicheskim soprotivleniem”, Voprosy radioelektroniki, ser. obschetekhnicheskaya, 1970, no. 4, 94–98
73. Yu. N. Drozhzhinov, O. B. Moskalenko, “Potok odnokratno rasseyanykh neitronov ot tochechnogo istochnika v beskonechnoi srede”, DAN SSSR, 193:6 (1970), 1271–1273  mathnet (cited: 1)
74. Yu. N. Drozhzhinov, “Stabilization of solutions of the heat-conduction equation”, Sov. Math. Dokl., 10 (1969), 266–269  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath  adsnasa
75. Yu. N. Drozhzhinov, “The stabilization of solutions of the neralized Cauchy problem for ultraparabolic equations”, Math. USSR-Izv., 3:2 (1969), 345–355  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
76. Yu. N. Drozhzhinov, “An example of the absence of stabilization for a solution of the heat equation”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 9:5 (1969), 298–299  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus
77. V. S. Vladimirov, Yu. N. Drozhzhinov, “Generalized Cauchy problem for an ultraparabolic equation”, Math. USSR-Izv., 1:6 (1967), 1285–1303  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
78. Yu. N. Drozhzhinov, I. G. Krutikova, “Neutron waves from an infinite plane source of variable strength in a subcritical system”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 6:3 (1966), 253–260  mathnet  crossref  zmath  scopus
79. Yu. N. Drozhzhinov, “On the stability of solutions of the Cauchy problem for a parabolic equation”, Sov. Math. Dokl., 3 (1962), 8–12  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
80. Yu. N. Drozhzhinov, “Asymptotically Homogeneous Generalized Functions and Some of Their Applications”, Proc. Steklov Inst. Math., 301 (2018), 65–81  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  scopus
81. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zav'yalov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 64:3 (2009), 553–560  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
82. V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. A. Il'in, G. I. Marchuk, V. P. Mikhailov, E. I. Moiseev, S. M. Nikol'skii, B. V. Pal'tsev, “Aleksei Alekseevich Dezin (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 58:6 (2003), 1237–1240  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi
83. A. A. Logunov, A. A. Slavnov, O. I. Zavialov, O. A. Khrustalev, V. P. Mikhailov, I. V. Volovich, A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavialov, A. G. Sergeev, V. P. Pavlov, I. Ya. Aref'eva, Yu. A. Tserkovnikov, “The 70th birthday of V. S. Vladimirov”, Theoret. and Math. Phys., 94:1 (1993), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
84. I. V. Volovich, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. V. Zharinov, B. I. Zavyalov, V. A. Il'in, V. M. Millionshchikov, V. N. Mikhailov, A. G. Sergeev, “Vladimirov Vasilii Sergeevich (70-th birthday tribute)”, Differential Equations, 29:2 (1993), 305–313  mathnet  mathscinet  isi
85. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, V. I. Zav'yalov, V. M. Millionshchikov, “Valentin Petrovich Mikhaĭlov (on the occasion of his sixtieth birthday)”, Differentsial'nye Uravneniya, 27:4 (1991), 725–730  mathnet  mathscinet  mathscinet  zmath
86. V. S. Vladimirov, A. K. Gushchin, A. A. Dezin, Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, V. M. Millionshchikov, “Valentin Petrovich Mikhailov (on his sixtieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 46:4 (1991), 207–209  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
87. A. K. Gushchin, Yu. N. Drozhzhinov, V. M. Millionshchikov, V. P. Mikhailov, Differ. Uravn., 25:8 (1989), 1465  mathnet
88. I. V. Volovich, Yu. N. Drozhzhinov, “Vasilii Sergeevich Vladimirov. Kratkii ocherk nauchnoi, nauchno-organizatsionnoi i pedagogicheskoi deyatelnosti”, Bibliografiya uchenykh SSSR, Materialy k bibliografii uchenykh SSSR, seriya matematiki, 17, 1987, 13–77  mathscinet
89. Yu. Drozhzhinov, B. Zavialov, “Recent developments in mathematical physics. Ed. P. Urban. Wien–New York, Springer, 1973, VI+610 pp. (Book review)”, U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 14:5 (1974), 261–262  mathnet  crossref
90. Izbrannye voprosy matematicheskoi fiziki i analiza, Sbornik statei. K semidesyatiletiyu so dnya rozhdeniya akademika Vasiliya Sergeevicha Vladimirova, Tr. MIAN, 203, ed. I. V. Volovich, Yu. N. Drozhzhinov, A. G. Sergeev, E. F. Mischenko, Nauka, M., 1994 , 496 pp.  mathnet  zmath

Presentations in Math-Net.Ru
1. Тауберова теорема В.С. Владимирова и ее развитие в многомерной тауберовой теории. Об одной нерешённой задаче в тауберовой теории
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 27, 2018 11:00
2. Квазиасимптотика обобщённых функций по Борису Завьялову и общая тауберова теорема
Yu. N. Drozhzhinov
Conference on Mathematical Physics dedicated to the 70th anniversary of Boris Ivanovich Zavialov
December 22, 2016 11:00   
3. Голоморфные функции с неотрицательной мнимой частью в работах В. С. Владимирова
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
February 5, 2015 11:00
4. Tauberian theorems for generalized funtions
Yu. N. Drozhzhinov
Colloquium of the Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences
February 6, 2014 16:00   
5. Асимптотически однородные обобщенные функции и некоторые их применения
Yu. N. Drozhzhinov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 26, 2013 11:00
6. Многомерная тауберова теорема В. С. Владимирова и ее обобщение
Yu. N. Drozhzhinov
Conference "Mathematical Physics. Vladimirov-90" dedicated to the 90th anniversary of academician V. S. Vladimirov
November 15, 2013 10:00   
7. Обобщённые функции, асимптотически однородные относительно однопараметрических групп (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 24, 2012 11:00
8. Обобщённые функции, асимптотически однородные относительно однопараметрических групп
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
May 17, 2012 11:00
9. Асимптотические однородные обобщённые функции (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
December 1, 2011 11:00
10. Асимптотические однородные обобщённые функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 24, 2011 11:00
11. Tauberian theorems for generalized functions of several variables. Asymptotically homogeneous generalized functions
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Steklov Mathematical Institute Seminar
March 23, 2006 16:00   
12. Асимптотически однородные обобщённые функции (продолжение)
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 13, 2005
13. Асимптотически однородные обобщённые функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
October 6, 2005
14. Асимптотически однородные обобщенные функции
Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov
Seminar of the Department of Mathematical Physics, Steklov Mathematical Institute of RAS
November 25, 2004

Books in Math-Net.Ru
 1. Yu. N. Drozhzhinov, B. I. Zavialov, Introduction to the theory of generalized functions, Lekts. Kursy NOC, 5, 2006, 164 с.
  http://mi.mathnet.ru/book647
 2. Selected problems of mathematical physics and analysis, Collection of articles. To seventy birthday of Academician V. S. Vladimirov, Trudy Mat. Inst. Steklov., 203, ed. I. V. Volovich, Yu. N. Drozhzhinov, A. G. Sergeev, E. F. Mishchenko, 1994, 496 с.
  http://mi.mathnet.ru/book1095

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2019