RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
 
Platonov Vladimir Petrovich

Total publications: 170 (147)
in MathSciNet: 160 (141)
in zbMATH: 128 (123)
in Web of Science: 48 (40)
in Scopus: 34 (34)
Cited articles: 141
Citations in Math-Net.Ru: 230
Citations in MathSciNet (by Sep 2017): 902
Citations in Web of Science: 192
Citations in Scopus: 146
Presentations: 5

Number of views:
This page:4198
Abstract pages:15369
Full texts:3839
References:545
Member of the Russian Academy of Sciences
Professor
Doctor of physico-mathematical sciences
Birth date: 1.12.1939
E-mail: ,

http://www.mathnet.ru/eng/person9012
List of publications on Google Scholar
http://zbmath.org/authors/?q=ai:platonov.vladimir-p
http://www.ams.org/mathscinet/search/author.html?return=viewitems&mrauthid=197470
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=603505

Full list of publications:
| by years | by types | by times cited | scientific publications | common list |   2017
1. V. P. Platonov, G. V. Fedorov, “On the periodicity of continued fractions in hyperelliptic fields”, Dokl. Math., 95:3 (2017), 254–258  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  scopus
2. V. P. Platonov, G. V. Fedorov, “On the periodicity of continued fractions in elliptic fields”, Doklady Mathematics, 96:1 (2017), 332-335  mathnet  crossref  elib
3. V. P. Platonov, “O novykh svoistvakh gankelevykh matrits nad polem ratsionalnykh chisel”, UMN, 72:5(437) (2017), 187–188  mathnet  crossref  mathscinet  elib [V. P. Platonov, Uspekhi Mat. Nauk]
4. L. A. Bokut', E. I. Zelmanov, P. Zusmanovich, V. G. Kac, L. G. Makar-Limanov, Yu. I. Manin, S. P. Novikov, A. N. Parshin, V. P. Platonov, I. A. Taimanov, U. U. Umirbaev, I. P. Shestakov, “Askar Serkulovich Dzhumadil'daev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 72:4 (2017), 777–781  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib

   2016
5. V. P. Platonov, M. M. Petrunin, “$S$-Units and periodicity in quadratic function fields”, Russian Math. Surveys, 71:5 (2016), 973–975  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 3)
6. V. P. Platonov, V. S. Zhgoon, G. V. Fedorov, “Continued Rational Fractions in Hyperelliptic Fields and the Mumford Representation”, Dokl. Math., 94:3 (2016), 692–696  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
7. V. P. Platonov, M. M. Petrunin, “$S$-units in hyperelliptic fields and periodicity of continued fractions”, Dokl. Math., 94:2 (2016), 532–537  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 4)
8. L. A. Bokut', E. S. Golod, R. I. Grigorchuk, V. N. Zhelyabin, V. G. Kats, A. R. Kemer, V. V. Kirichenko, P. S. Kolesnikov, S. S. Kutateladze, V. N. Latyshev, Yu. N. Maltsev, G. A. Margulis, A. V. Mikhalev, A. G. Myasnikov, S. P. Novikov, A. Yu. Ol'shanskii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. G. Reshetnyak, N. S. Romanovskii, I. A. Taimanov, O. G. Kharlampovich, V. K. Kharchenko, L. N. Shevrin, I. P. Shestakov, A. V. Yakovlev, “Efim Isaakovich Zelmanov is 60 years old”, Russian Math. Surveys, 71:4 (2016), 793–800  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib

   2015
9. V. P. Platonov, M. M. Petrunin, “New curves of genus 2 over the field of rational numbers whose Jacobians contain torsion points of high order”, Dokl. Math., 91:2 (2015), 220–221  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
10. V. P. Platonov, G. V. Fedorov, “$S$-units and periodicity of continued fractions in hyperelliptic fields”, Dokl. Math., 92:3 (2015), 752–756  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 5)  elib  scopus (cited: 4)
11. V. P. Platonov, M. M. Petrunin, “Fundamental $S$-units in hyperelliptic fields and the torsion problem in Jacobians of hyperelliptic curves”, Dokl. Math., 92:3 (2015), 667–669  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)

   2014
12. V. P. Platonov, “Number-theoretic properties of hyperelliptic fields and the torsion problem in Jacobians of hyperelliptic curves over the rational number field”, Russian Math. Surveys, 69:1 (2014), 1–34  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 9)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 7)
13. A. I. Aptekarev, A. L. Afendikov, V. M. Buchstaber, S. K. Godunov, A. B. Zhizhchenko, V. V. Kozlov, A. I. Maslov, V. P. Platonov, V. F. Tishkin, L. D. Faddeev, “Boris Nikolaevich Chetverushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:2 (2014), 387–392  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib
14. N. A. Vavilov, È. B. Vinberg, I. A. Panin, A. N. Panov, A. N. Parshin, V. P. Platonov, V. L. Popov, “Valentin Evgen'evich Voskresenskii (obituary)”, Russian Math. Surveys, 69:4 (2014), 753–754  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2013
15. V. P. Platonov, V. S. Zhgun, M. M. Petrunin, “On the simplicity of Jacobians for hyperelliptic curves of genus 2 over the field of rational numbers with torsion points of high order”, Dokl. Math., 87:3 (2013), 318–321  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 3)

   2012
16. B. P. Platonov, M. M. Petrunin, “On the torsion problem in jacobians of curves of genus 2 over the rational number field”, Dokl. Math., 86:2 (2012), 642–643  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
17. V. P. Platonov, M. M. Petrunin, “New orders of torsion points in Jacobians of curves of genus 2 over the rational number field”, Dokl. Math., 85:2 (2012), 286–288  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 6)  elib (cited: 6)  elib (cited: 6)  scopus (cited: 6)
18. F. S. Avdeev, G. I. Arkhipov, S. B. Gashkov, N. M. Dobrovol'skii, B. S. Kashin, I. I. Mel'nikov, M. P. Mineev, Yu. V. Nesterenko, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. P. Platonov, Yu. V. Prokhorov, V. A. Sadovnichii, A. T. Fomenko, V. G. Chirskii, “Vladimir Nikolaevich Chubarikov (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 67:1 (2012), 189–193  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib

   2010
19. V. P. Platonov, “Arithmetic properties of quadratic function fields and torsion in Jacobians”, Chebyshevskii Sb., 11:1 (2010), 234–238  mathnet  mathscinet  elib
20. V. P. Platonov, “New properties of arithmetic groups”, Russian Math. Surveys, 65:5 (2010), 951–975  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
21. V. P. Platonov, “Arithmetic of quadratic fields and torsion in Jacobians”, Doklady Mathematics, 81:1 (2010), 55-57  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib  elib  scopus (cited: 8)
22. V. P. Platonov, V. V. Benyash-Krivets, “A new local-global principle for quadratic functional fields”, Dokl. Math., 82:1 (2010), 531–534  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)

   2009
23. V. P. Platonov, S. P. Strunkov, “On some equations related to the $tpp$-groups”, Discrete Math. Appl., 19:6 (2009), 597–599  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  elib  scopus
24. V. V. Benyash-Krivets, V. P. Platonov, “Groups of $S$-units in hyperelliptic fields and continued fractions”, Sb. Math., 200:11 (2009), 1587–1615  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 10)
25. V. P. Platonov, “Minimal irreducible linear groups and representations of finite groups”, Dokl. Math., 79:1 (2009), 125–127  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus

   2008
26. V. V. Benyash-Krivets, V. P. Platonov, “Continued fractions and $S$-units in hyperelliptic fields”, Russian Math. Surveys, 63:2 (2008), 357–359  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 4)
27. V. V. Benyash-Krivets, V. P. Platonov, “Nepreryvnye drobi i $S$-edinitsy v funktsionalnykh polyakh”, Dokl. RAN, 423:2 (2008), 155–160  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath  elib (cited: 4)

   2007
28. V. V. Benyash-Krivets, V. P. Platonov, “$S$-units in hyperelliptic fields”, Russian Math. Surveys, 62:4 (2007), 784–786  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
29. V. V. Benyash-Krivets, V. P. Platonov, “Gruppy $S$-edinits v giperellipticheskikh polyakh”, Dokl. RAN, 417:4 (2007), 446–450  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath  elib (cited: 6)

   2006
30. V. P. Platonov, “Lineinye predstavleniya grupp avtomorfizmov svobodnykh razreshimykh grupp”, Dokl. RAN, 406:4 (2006), 462–463  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath  elib (cited: 3)

   2004
31. F. Grunewald, V. Platonov, “New properties of lattices in Lie groups”, C. R. Math. Acad. Sci. Paris, 338:4 (2004), 271–276  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2001
32. V. P. Platonov, A. Potapchik, “New combinatorial properties of linear groups”, J. Algebra, 235:1 (2001), 399–415  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 2)

   1999
33. V. P. Platonov, “Rigidity for groups with radical, cohomology of finite groups, and arithmeticity problems”, Russian Math. Surveys, 54:1 (1999), 171–179  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  scopus (cited: 1)
34. F. Grunewald, V. Platonov, “Rigidity results for groups with radical cohomology of finite groups and arithmeticity problems”, Duke Math. J., 100:2 (1999), 321–358  crossref  mathscinet (cited: 13)  zmath  isi (cited: 11)  scopus (cited: 11)
35. F. Grunewald, V. Platonov, “Solvable arithmetic groups and arithmeticity problems”, Internat. J. Math., 10:3 (1999), 327–366  crossref  mathscinet (cited: 9)  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 7)

   1998
36. V. I. Chernousov, V. P. Platonov, “The rationality problem for semisimple group varieties”, J. Reine Angew. Math., 504 (1998), 1–28  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 13)
37. F. Grunewald, V. Platonov, “Rigidity and automorphism groups of solvable arithmetic groups”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 327:5 (1998), 427–432  crossref  mathscinet (cited: 4)  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
38. F. Grunewald, V. Platonov, “Non-arithmetic polycyclic groups”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 326:12 (1998), 1359–1364  crossref  mathscinet (cited: 5)  zmath  adsnasa  isi (cited: 3)
39. V. P. Platonov, “Rationality problems for group varieties”, European Congress of Mathematics (Budapest, 1996), v. II, Progr. Math., 169, Birkhäuser, Basel, 1998, 151–158  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1997
40. V. P. Platonov, V. I. Chernousov, “On the problem of rational group varieties”, Dokl. Math., 56:3 (1997), 873–876  mathnet  mathnet  mathscinet  zmath
41. F. Grunewald, V. Platonov, “On finite extensions of arithmetic groups”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 325:11 (1997), 1153–1158  crossref  mathscinet (cited: 10)  zmath  adsnasa  isi (cited: 10)
42. V. P. Platonov, B. Sury, “Adelic profinite groups”, J. Algebra, 193:2 (1997), 757–763  crossref  mathscinet (cited: 2)  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 3)

   1996
43. D. Ž. Ðoković, V. P. Platonov, “Low-dimensional representations of $Aut(F_2)$”, Manuscripta Math., 89:4 (1996), 475–509  crossref  mathscinet (cited: 8)  isi (cited: 5)  scopus (cited: 7)
44. V. P. Platonov, V. I. Chernousov, “The rationality problem for group varieties”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 322:3 (1996), 245–250  mathscinet (cited: 3)  zmath
45. V. P. Platonov, D. Ž. Ðoković, “Subgroups of $\mathrm{GL}(n^2,\mathbf C)$ containing $\mathrm{PSU}(n)$”, Trans. Amer. Math. Soc., 348:1 (1996), 141–152  crossref  mathscinet (cited: 8)  zmath  isi (cited: 7)  scopus (cited: 10)

   1995
46. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Finite-dimensional division algebras”, Algebra, IX, Encyclopaedia Math. Sci., 77, Springer, Berlin, 1995, 121–239  crossref  mathscinet (cited: 10)
47. V. P. Platonov, D. Ž. Ðoković, “Linear preserver problems and algebraic groups”, Math. Ann., 303:1 (1995), 165–184  crossref  mathscinet (cited: 12)  zmath  isi (cited: 12)  scopus (cited: 15)

   1994
48. V. Platonov, A. Rapinchuk, Algebraic groups and number theory, Pure and Applied Mathematics, 139, Academic Press Inc., Boston, MA, 1994 , xii+614 pp.  crossref  mathscinet (cited: 464)  zmath  scopus
49. V. P. Platonov, “Subgroups of algebraic groups over a local or global field containing a maximal torus”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 318:10 (1994), 899–903  mathscinet (cited: 7)  zmath

   1993
50. D. Ž. Ðoković, V. P. Platonov, “Algebraic groups and linear preserver problems”, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math., 317:10 (1993), 925–930  mathscinet (cited: 3)

   1992
51. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Abstraktnye svoistva $S$-arifmeticheskikh grupp i kongruents-problema”, Izv. RAN. Ser. matem., 56:3 (1992), 483–508  mathnet (cited: 10)  mathscinet (cited: 15)  zmath  adsnasa; V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Abstract properties of $S$-arithmetic groups and the congruence s problem”, Russian Acad. Sci. Izv. Math., 40:3 (1993), 455–476  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 13)
52. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Algebraic groups and number theory”, Russian Math. Surveys, 47:2 (1992), 133–161  mathnet  crossref  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)
53. V. Platonov, “Local-global principles in algebra and number theory”, Proceedings of the International Conference on Algebra, Part 3 (Novosibirsk, 1989), Contemp. Math., 131, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1992, 475–483  crossref  mathscinet (cited: 1)

   1991
54. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Finite-dimensional skew fields”, Algebra – 9, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Probl. Mat. Fund. Napr., 77, VINITI, Moscow, 1991, 144–262  mathnet  mathscinet  zmath
55. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Abstraktnye kharakterizatsii arifmeticheskikh grupp s kongruents-svoistvom”, Dokl. AN SSSR, 319:6 (1991), 1322–1327  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath
56. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, Algebraicheskie gruppy i teoriya chisel, Nauka, M., 1991 , 656 pp.  mathscinet (cited: 10)  zmath

   1990
57. V. P. Platonov, V. V. Benyash-Krivets, “Koltsa kharakterov predstavlenii konechno-porozhdennykh grupp”, Teoriya Galua, koltsa, algebraicheskie gruppy i ikh prilozheniya, Sbornik statei, Tr. MIAN SSSR, 183, Nauka. Leningradskoe otd., L., 1990, 169–178  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath; V. P. Platonov, V. V. Benyash-Krivets, “Character rings of representations of finitely generated groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 183 (1991), 203–213  mathscinet  zmath
58. V. P. Platonov, O. I. Tavgen', “Grothendieck's problem on profinite completions and representations of groups”, $K$-Theory, 4:1 (1990), 89–101  crossref  mathscinet (cited: 7)  zmath  scopus (cited: 8)
59. A. S. Dzhumadil'daev, V. P. Platonov, “Soviet-Indian Symposium “Algebraic Groups and Lie Algebras””, Uspekhi Mat. Nauk, 45:6(276) (1990), 171–179  mathnet
60. V. I. Bernik, I. P. Kubilyus, V. P. Platonov, “All-Union School “Constructive Methods and Algorithms of Number Theory””, Uspekhi Mat. Nauk, 45:2(272) (1990), 230  mathnet
61. R. T. Volvachev, I. V. Gaishun, L. I. Kiselevskii, V. I. Krylov, V. P. Platonov, F. I. Fedorov, “Dmitrii Alekseevich Suprunenko”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1990, no. 6, 112–114  mathscinet

   1989
62. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Stroenie grupp ratsionalnykh tochek klassicheskikh algebraicheskikh grupp nad chislovymi polyami”, Sib. matem. zhurn., 30:6 (1989), 172–187  mathscinet (cited: 1)  zmath
63. V. P. Platonov, “Koltsa i mnogoobraziya predstavlenii konechno porozhdennykh grupp”, Voprosy algebry, 4, Universitetskoe, Minsk, 1989, 36–40  mathscinet (cited: 1)
64. V. I. Vorotnikov, L. N. Zaikov, E. K. Ligachev, A. N. Yakovlev, G. I. Marchuk, V. A. Grigor'ev, G. A. Yagodin, V. A. Kotel'nikov, P. N. Fedoseev, E. P. Velikhov, K. V. Frolov, A. A. Logunov, A. L. Yanshin, I. M. Makarov, N. G. Basov, N. N. Bogolyubov, V. S. Vladimirov, I. M. Gel'fand, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, M. M. Lavrent'ev, V. A. Mel'nikov, Yu. A. Mitropol'skii, E. F. Mishchenko, S. M. Nikol'skii, S. P. Novikov, V. P. Platonov, A. V. Pogorelov, Yu. V. Prokhorov, L. I. Sedov, S. L. Sobolev, A. N. Tikhonov, L. D. Faddeev, R. V. Gamkrelidze, “Academician Lev Semenovich Pontryagin (obituary)”, Russian Math. Surveys, 44:1 (1989), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)

   1988
65. V. I. Bernik, A. A. Karatsuba, I. P. Kubilyus, V. P. Platonov, D. A. Suprunenko, “Vladimir Gennadievich Sprindzhuk (obituary)”, Russian Math. Surveys, 43:4 (1988), 195–197  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
66. Yu. L. Ershov, D. I. Zaitsev, A. I. Kostrikin, N. N. Krasovskii, Yu. A. Mitropol'skii, V. P. Platonov, D. K. Faddeev, L. A. Shemetkov, “Sergei Nikolaevich Chernikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 153–155  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 1)
67. V. I. Arnautov, A. I. Kostrikin, V. P. Platonov, Yu. M. Ryabukhin, L. A. Skornyakov, “Vladimir Aleksandrovich Andrunakievich (on his seventieth birthday)”, Russian Math. Surveys, 43:1 (1988), 261–263  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  isi
68. V. P. Platonov, D. A. Suprunenko, V. I. Bernik, R. T. Volvachev, “Vladimir Gennadevich Sprindzhuk”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1988, no. 1, 120–121  mathscinet

   1987
69. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Konechnomernye genzelevy tela”, Dokl. AN SSSR, 297:3 (1987), 542–547  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)
70. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “K teorii genzelevykh tel”, Dokl. AN SSSR, 297:2 (1987), 294–298  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)

   1986
71. Yu. A. Drakokhrust, V. P. Platonov, “Normennyi printsip Khasse dlya polei algebraicheskikh chisel”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 50:5 (1986), 946–968  mathnet (cited: 2)  mathscinet (cited: 6)  zmath  isi; Yu. A. Drakokhrust, V. P. Platonov, “The Hasse norm principle for algebraic number fields”, Math. USSR-Izv., 29:2 (1987), 299–322  crossref  mathscinet  zmath
72. V. P. Platonov, V. V. Benyash-Krivets, “Koltsa kharakterov $n$-mernykh predstavlenii konechno-porozhdennykh grupp”, Dokl. AN SSSR, 289:2 (1986), 293–297  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)
73. V. P. Platonov, O. I. Tavgen, “K probleme Grotendika o prokonechnykh popolneniyakh grupp”, Dokl. AN SSSR, 288:5 (1986), 1054–1058  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 3)  zmath  isi (cited: 8)
74. V. P. Platonov, D. A. Suprunenko, R. T. Volvachev, A. E. Zalesskii, A. V. Romanovskii, “Sergei Antonovich Chunikhin”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1986, no. 1, 122–123  mathscinet

   1985
75. V. P. Platonov, “Gruppy Li”, Topologiya, obyknovennye differentsialnye uravneniya, dinamicheskie sistemy, Sbornik obzornykh statei. 2. K 50-letiyu instituta, Tr. MIAN SSSR, 169, 1985, 50–58  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath; V. P. Platonov, “Topology, ordinary differential equations, dynamical systems”, Proc. Steklov Inst. Math., 169 (1986), 51–59  mathscinet  zmath
76. V. P. Platonov, Yu. A. Drakokhrust, “Normennyi printsip Khasse dlya primarnykh rasshirenii polei algebraicheskikh chisel”, Dokl. AN SSSR, 285:4 (1985), 812–815  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath
77. V. P. Platonov, Yu. A. Drakokhrust, “O printsipe Khasse dlya polei algebraicheskikh chisel”, Dokl. AN SSSR, 281:4 (1985), 793–797  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath
78. V. P. Platonov, R. T. Volvachev, A. E. Zalesskii, “Dmitrii Alekseevich Suprunenko (k 70-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1985, no. 6, 116–117  mathscinet
79. V. P. Platonov, R. T. Volvachev, M. I. Saluk, A. V. Romanovskii, “Sergei Antonovich Chunikhin (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1985, no. 5, 115–116  mathscinet

   1984
80. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Gipoteza Dedonne o stroenii unitarnykh grupp nad telom i ermitova $K$-teoriya”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 48:6 (1984), 1266–1294  mathnet (cited: 5)  mathscinet (cited: 5)  zmath  isi; V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Dieudonné's conjecture on the structure of unitary groups over a division ring, and Hermitian $K$-theory”, Math. USSR-Izv., 25:3 (1985), 573–599  crossref  mathscinet  zmath
81. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Multiplikativnaya struktura tel nad chislovymi polyami i normennyi printsip Khasse”, Algebraicheskaya geometriya i ee prilozheniya, Sbornik statei, Tr. MIAN SSSR, 165, 1984, 171–187  mathnet (cited: 11)  mathscinet (cited: 3)  zmath; V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “Multiplicative structure of division algebras over number fields and the Hasse norm principle”, Proc. Steklov Inst. Math., 165 (1985), 187–205  mathscinet  zmath
82. V. P. Platonov, “Gruppy adelei i chisla klassov”, Mezhdunarodnaya konferentsiya po analiticheskim metodam v teorii chisel i analize (Moskva, 14–19 sentyabrya 1981 g.), Tr. MIAN SSSR, 163, 1984, 205–214  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath; V. P. Platonov, “Adèle groups and class numbers”, Proc. Steklov Inst. Math., 163 (1985), 239–248  mathscinet  zmath
83. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Gipoteza Dedonne o stroenii unitarnykh grupp i tela nad genzelevymi polyami”, Dokl. AN SSSR, 279:3 (1984), 546–549  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  zmath
84. O. V. Mel'nikov, V. P. Platonov, “All-Union Algebraic Conference (Minsk)”, Uspekhi Mat. Nauk, 39:3(237) (1984), 253–255  mathnet

   1983
85. V. P. Platonov, S. A. Rapinchuk, “Algebraicheskie gruppy”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Algebra. Topol. Geom., 21, VINITI, M., 1983, 80–134  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; V. P. Platonov, S. A. Rapinchuk, “Algebraic groups”, J. Soviet Math., 31:3 (1985), 2939–2973  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
86. V. P. Platonov, Predislovie k kn.: Dzh. Khamfri, Arifmeticheskie gruppy, Mir, M., 1983, 5–6  mathscinet

   1982
87. V. P. Platonov, “The arithmetic theory of algebraic groups”, Russian Math. Surveys, 37:3 (1982), 1–62  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 18)
88. V. P. Platonov, S. A. Rapinchuk, “Multiplikativnaya struktura tel nad chislovymi polyami i printsip Khasse”, Dokl. AN SSSR, 266:3 (1982), 560–564  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1981
89. V. P. Platonov, “Biratsionalnye svoistva spinornykh mnogoobrazii”, Teoriya chisel, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Ivanu Matveevichu Vinogradovu k ego devyanostoletiyu, Tr. MIAN SSSR, 157, 1981, 161–169  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 3)  zmath; V. P. Platonov, “Birational properties of spinor varieties”, Proc. Steklov Inst. Math., 157 (1983), 173–182  mathscinet  zmath

   1980
90. V. P. Platonov, A. A. Bondarenko, A. S. Rapinchuk, “Chisla i gruppy klassov algebraicheskikh grupp. II”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 44:2 (1980), 395–414  mathnet (cited: 3)  mathscinet (cited: 2)  zmath; V. P. Platonov, A. A. Bondarenko, A. S. Rapinchuk, “Class numbers and groups of algebraic groups. II”, Math. USSR-Izv., 16:2 (1981), 357–372  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)
91. V. P. Platonov, V. I. Chernousov, “O ratsionalnosti kanonicheskikh spinornykh mnogoobrazii”, Dokl. AN SSSR, 252:4 (1980), 796–800  mathscinet (cited: 2)  zmath
92. V. P. Platonov, “Algebraic groups and reduced $K$-theory”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978), Acad. Sci. Fennica, Helsinki, 1980, 311–317  mathscinet (cited: 7)

   1979
93. V. P. Platonov, A. A. Bondarenko, A. S. Rapinchuk, “Chisla i gruppy klassov algebraicheskikh grupp”, Izv. AN SSSR. Ser. matem., 43:3 (1979), 603–627  mathnet (cited: 4)  mathscinet (cited: 1)  zmath; V. P. Platonov, A. A. Bondarenko, A. S. Rapinchuk, “Class numbers and groups of algebraic groups”, Math. USSR-Izv., 14:3 (1980), 547–569  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)
94. V. P. Platonov, “O privedennoi $K$-teorii dlya $n$-kratno genzelevykh polei”, Dokl. AN SSSR, 249:6 (1979), 1318–1320  mathscinet (cited: 2)  zmath
95. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Privedennaya gruppa Uaitkheda dlya tel nekommutativnykh ratsionalnykh funktsii”, Dokl. AN SSSR, 249:5 (1979), 1064–1068  mathscinet (cited: 2)  zmath
96. V. P. Platonov, “K probleme ratsionalnosti spinornykh mnogoobrazii”, Dokl. AN SSSR, 248:3 (1979), 524–527  mathscinet (cited: 2)  zmath
97. V. P. Platonov, A. S. Rapinchuk, “O gruppe ratsionalnykh tochek trekhmernykh grupp”, Dokl. AN SSSR, 247:2 (1979), 279–282  mathscinet (cited: 4)  zmath
98. V. P. Platonov, A. A. Bondarenko, A. S. Rapinchuk, “Chisla klassov algebraicheskikh grupp”, Dokl. AN SSSR, 245:1 (1979), 28–31  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1978
99. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “O stabilnosti v privedennoi $K$-teorii”, Dokl. AN SSSR, 242:4 (1978), 769–772  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1977
100. V. P. Platonov, “Biratsionalnye svoistva privedennoi gruppy Uaitkheda”, Dokl. AN BSSR, 21:3 (1977), 197–198, 283  mathscinet (cited: 2)
101. V. P. Platonov, “Algebraicheskaya gruppa”, Matematicheskaya entsiklopediya, v. 1, M., 1977, 142–143
102. V. P. Platonov, L. A. Yanovich, “Vladimir Ivanovich Krylov (k 75-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1977, no. 6, 124–126  mathscinet  zmath

   1976
103. V. P. Platonov, “Ispravlenie: “Privedennaya gruppa Uaitkheda dlya tsiklicheskikh algebr” (Dokl. AN SSSR 228:1 (1976), 38–40)”, Dokl. AN SSSR, 230:1 (1976), 8  mathscinet (cited: 2)
104. V. P. Platonov, “Privedennaya gruppa Uaitkheda dlya tsiklicheskikh algebr”, Dokl. AN SSSR, 228:1 (1976), 38–40  mathscinet (cited: 2)  zmath
105. V. P. Platonov, “The Tannaka–Artin problem and reduced $K$-theory”, Math. USSR-Izv., 10:2 (1976), 211–243  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
106. V. P. Platonov, “The infinitude of the reduced Whitehead group in the Tannaka–Artin problem”, Math. USSR-Sb., 29:2 (1976), 167–176  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 4)
107. V. P. Platonov, “Privedennaya $K$-teoriya i approksimatsiya v algebraicheskikh gruppakh”, Teoriya chisel, matematicheskii analiz i ikh prilozheniya, Sbornik statei. Posvyaschaetsya akademiku Ivanu Matveevichu Vinogradovu k ego vosmidesyatipyatiletiyu, Tr. MIAN SSSR, 142, 1976, 198–207  mathnet (cited: 8)  mathscinet (cited: 3)  zmath; V. P. Platonov, “Reduced $K$-theory and approximation in algebraic groups”, Proc. Steklov Inst. Math., 142 (1979), 213–224  mathscinet  zmath
108. V. P. Platonov, “Remarks on my paper “The Tannaka–Artin problem and reduced $K$-theory””, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 40:5 (1976), 1198  mathnet  mathscinet  zmath
109. V. P. Platonov, “Ob approksimatsii v algebraicheskikh gruppakh nad proizvolnymi polyami”, Dokl. AN SSSR, 229:4 (1976), 804–807  mathscinet (cited: 1)  zmath
110. V. P. Platonov, “O beskonechnosti privedennoi gruppy Uaitkheda”, Dokl. AN SSSR, 227:2 (1976), 299–301  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1975
111. V. P. Platonov, “Arifmeticheskie i strukturnye problemy v lineinykh algebraicheskikh gruppakh”, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Vancouver, B.C., 1974), v. 1, Anad. Math. Ongress, Montreal, Que., 1975, 471–478  mathscinet (cited: 7)
112. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “O gipoteze Knezera–Titsa dlya unitarnykh grupp”, Dokl. AN SSSR, 225:1 (1975), 48–51  mathscinet (cited: 2)  zmath
113. V. P. Platonov, “Konechnost minimalnykh neprivodimykh lineinykh grupp”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1975, no. 5, 96–97, 141  mathscinet (cited: 3)  zmath
114. V. P. Platonov, “Problema Tannaka–Artina i gruppy proektivnykh konorm”, Dokl. AN SSSR, 222:6 (1975), 1299–1302  mathscinet (cited: 9)  zmath
115. V. P. Platonov, “O probleme Tannaka–Artina”, Dokl. AN SSSR, 221:5 (1975), 1038–1041  mathscinet (cited: 9)  zmath
116. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “O gipoteze Khardera”, Dokl. AN SSSR, 221:4 (1975), 784–787  mathscinet (cited: 2)  zmath
117. A. E. Zalesskii, V. S. Konyukh, V. P. Platonov, “Dmitrii Alekseevich Suprunenko (k 60-letiyu so dnya rozhdeniya)”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-mat. n., 1975, no. 5, 131–132  mathscinet  zmath

   1974
118. V. P. Platonov, “Algebraicheskie gruppy”, Itogi nauki i tekhn. Ser. Algebra. Topol. Geom., 11, VINITI, M., 1974, 5–36  mathnet (cited: 4)  mathscinet  zmath; V. P. Platonov, “Algebraic groups”, J. Soviet Math., 4:5 (1975), 463–482  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 2)
119. V. P. Platonov, “Gipoteza Dedonne i nesyur'ektivnost nakrytii algebraicheskikh grupp na $k$-tochkakh”, Dokl. AN SSSR, 216 (1974), 986–989  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1973
120. V. P. Platonov, “The arithmetic theory of linear algebraic groups and number theory”, Proc. Steklov Inst. Math., 132 (1973), 184–191  mathnet  mathscinet  zmath
121. V. P. Platonov, M. V. Milovanov, “Opredelyaemost algebraicheskikh grupp arifmeticheskimi podgruppami”, Dokl. AN SSSR, 209 (1973), 43–46  mathscinet (cited: 1)  zmath
122. V. P. Platonov, V. I. Yanchevskii, “Struktura unitarnykh grupp i kommutant prostoi algebry nad globalnymi polyami”, Dokl. AN SSSR, 208 (1973), 541–544  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1972
123. V. P. Platonov, A. A. Sharomet, “O kongruents-probleme dlya lineinykh grupp nad arifmeticheskimi koltsami”, Dokl. AN BSSR, 16 (1972), 393–396, 477  mathscinet (cited: 1)
124. V. P. Platonov, Predislovie k kn.: A. Borel, Lineinye algebraicheskie gruppy, Mir, M., 1972, 5–6  mathscinet (cited: 8)

   1971
125. V. P. Platonov, “O probleme roda v arifmeticheskikh gruppakh”, Dokl. AN SSSR, 200 (1971), 793–796  mathscinet (cited: 2)  zmath
126. V. P. Platonov, “K probleme maksimalnosti arifmeticheskikh podgrupp”, Dokl. AN SSSR, 200 (1971), 530–533  mathscinet (cited: 2)  zmath
127. V. P. Platonov, Nguen Kuok Tkhi, “Maksimalnye periodicheskie podgruppy lokalno kompaktnykh grupp”, Dokl. AN BSSR, 15 (1971), 575–577  mathscinet (cited: 1)  zmath
128. V. P. Platonov, “O kongruents-probleme dlya razreshimykh tselochislennykh grupp”, Dokl. AN BSSR, 15 (1971), 869–872  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1970
129. V. P. Platonov, “Addendum to the paper “The problem of strong approximation and the Kneser–Tits conjecture for algebraic groups””, Math. USSR-Izv., 4:4 (1970), 784–786  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
130. V. P. Platonov, G. V. Matveev, “Gruppy adelei i finitnaya approksimiruemost lineinykh grupp otnositelno sopryazhennosti”, Dokl. AN BSSR, 14 (1970), 777–779  mathscinet (cited: 1)  zmath
131. V. P. Platonov, “All-Union School on Algebraic Groups”, Uspekhi Mat. Nauk, 25:1(151) (1970), 211–212  mathnet

   1969
132. V. P. Platonov, “The problem of strong approximation and the Kneser–Tits conjecture for algebraic groups”, Math. USSR-Izv., 3:6 (1969), 1139–1147  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
133. V. P. Platonov, “Adele groups and integral representations”, Math. USSR-Izv., 3:1 (1969), 147–154  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
134. V. P. Platonov, “On a problem of Mal'tsev”, Math. USSR-Sb., 8:4 (1969), 599–602  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
135. V. P. Platonov, “Notes to my paper “Groups and integer representations””, Math. USSR-Izv., 3:4 (1969), 879  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
136. V. P. Platonov, “Silnaya approksimatsiya v algebraicheskikh gruppakh i gipoteza Knezera–Titsa”, Dokl. AN BSSR, 13 (1969), 585–587  mathscinet (cited: 3)  zmath
137. V. P. Platonov, “Dokazatelstvo gipotezy konechnosti dlya razreshimykh podgrupp algebraicheskikh grupp”, Sib. matem. zhurn., 10 (1969), 1084–1090  mathscinet (cited: 3)  zmath

   1968
138. V. P. Platonov, “Some remarks on linear groups”, Math. Notes, 4:6 (1968), 873–874  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  scopus (cited: 1)
139. V. P. Platonov, “Gruppy adelei i problemy roda dlya tselochislennykh predstavlenii”, Dokl. AN BSSR, 12 (1968), 866–868  mathscinet (cited: 1)  zmath
140. V. P. Platonov, “Ob odnoi zadache dlya konechno porozhdennykh grupp”, Dokl. AN BSSR, 12 (1968), 492–494  mathscinet (cited: 2)  zmath
141. V. P. Platonov, “O topologicheskikh gruppakh s kompaktnym spektrom”, Dokl. AN BSSR, 12 (1968), 298  mathscinet (cited: 1)  zmath

   1967
142. V. P. Platonov, “Invariance theorems and algebraic groups with an almost-regular automorphism”, Math. USSR-Izv., 1:3 (1967), 667–675  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
143. V. P. Platonov, “Structure of topological locally projectively nilpotent groups, and of groups with a normalizer condition”, Math. USSR-Sb., 1:1 (1967), 31–47  mathnet  crossref  mathscinet  zmath
144. V. P. Platonov, “Maksimalnye ogranichennye podgruppy $p$-adicheskikh grupp”, Dokl. AN BSSR, 11 (1967), 201–203  mathscinet (cited: 1)  zmath
145. V. P. Platonov, “Lineinye gruppy s tozhdestvennymi sootnosheniyami”, Dokl. AN BSSR, 11 (1967), 581–582  mathscinet (cited: 7)  zmath

   1966
146. V. P. Platonov, “Locally projectively nilpotent subgroups and nilelements in topological groups”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 30:6 (1966), 1257–1274  mathnet  mathscinet  zmath
147. V. P. Platonov, “The theory of algebraic linear groups and periodic groups”, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat., 30:3 (1966), 573–620  mathnet  mathscinet  zmath
148. V. P. Platonov, “Avtomorfizmy algebraicheskikh grupp”, Dokl. AN SSSR, 168 (1966), 1257–1260  mathscinet (cited: 1)  zmath
149. V. P. Platonov, “Podgruppa Frattini lineinykh grupp i finitnaya approksimiruemost”, Dokl. AN SSSR, 171 (1966), 798–801  mathscinet (cited: 3)  zmath
150. V. P. Platonov, “Periodicheskie i kompaktnye podgruppy topologicheskikh grupp”, Sib. matem. zhurn., 7 (1966), 854–877  mathscinet (cited: 2)  zmath
151. V. P. Platonov, “O nekotorykh klassakh topologicheskikh grupp”, Sib. matem. zhurn., 7 (1966), 1095–1105  mathscinet (cited: 1)  zmath
152. V. P. Platonov, A. E. Zalesskii, “O zadache Auerbakha”, Dokl. AN BSSR, 10:1 (1966), 5–6  mathscinet (cited: 5)  zmath

   1965
153. V. P. Platonov, “Lokalno proektivno nilpotentnyi radikal v topologicheskikh gruppakh”, Dokl. AN BSSR, 9 (1965), 573–577  mathscinet (cited: 5)  zmath
154. V. P. Platonov, “K teorii topologicheskikh grupp”, Dokl. AN SSSR, 162 (1965), 755–758  mathscinet (cited: 1)  zmath
155. V. P. Platonov, “Stroenie periodicheskikh lineinykh grupp i algebraicheskie gruppy”, Dokl. AN SSSR, 160 (1965), 541–544  mathscinet (cited: 1)
156. V. P. Platonov, “Engelevy elementy i radikal v PI-algebrakh i topologicheskikh gruppakh”, Dokl. AN SSSR, 161 (1965), 288–291  mathscinet (cited: 10)  zmath

   1964
157. V. P. Platonov, “Periodicheskie i lokalno nilpotentnye podgruppy topologicheskikh grupp”, Dokl. AN SSSR, 158 (1964), 524–527  mathscinet (cited: 1)  zmath
158. V. P. Platonov, “Lokalno proektivno nilpotentnye topologicheskie gruppy i gruppy s normalizatornym usloviem”, Dokl. AN BSSR, 8 (1964), 767–771  mathscinet (cited: 1)  zmath
159. V. P. Platonov, “O polnoi privodimosti lineinykh grupp”, Izv. AN BSSR. Ser. fiz.-tekhn. n., 1964:3 (1964), 126–128  mathscinet (cited: 1)  zmath
160. V. P. Platonov, “O nekotorykh klassakh topologicheskikh grupp”, Dokl. AN SSSR, 158 (1964), 784–787  mathscinet (cited: 1)

   1963
161. V. P. Platonov, “Rasscheplyaemye lineinye gruppy”, Dokl. AN SSSR, 151 (1963), 286–289  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 4)  mathscinet (cited: 4)  zmath
162. V. P. Platonov, “Periodicheskie podgruppy algebraicheskikh grupp”, Dokl. AN SSSR, 153 (1963), 270–272  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath
163. V. P. Platonov, “Algebraicheskie $D$-gruppy”, Dokl. AN BSSR, 7 (1963), 729–731  mathscinet (cited: 1)  zmath
164. V. P. Platonov, “O razreshimykh algebraicheskikh lineinykh gruppakh”, Dokl. AN BSSR, 7 (1963), 439–442  mathscinet (cited: 1)  zmath
165. L. A. Suprunenko, V. P. Platonov, “Ob odnoi teoreme Shura”, Dokl. AN BSSR, 7 (1963), 510–512  mathscinet (cited: 1)  zmath
166. V. P. Platonov, “Razreshimye algebraicheskie gruppy”, Dokl. AN BSSR, 7 (1963), 298–300  mathscinet (cited: 1)  zmath
167. V. P. Platonov, “Razreshimye algebraicheskie gruppy”, Dokl. AN SSSR, 151 (1963), 48–51  mathnet (cited: 1)  mathscinet (cited: 2)  mathscinet (cited: 2)  zmath

   1962
168. V. P. Platonov, “K teorii algebraicheskikh lineinykh grupp”, Dokl. AN SSSR, 146 (1962), 1025–1026  mathnet  mathscinet (cited: 1)  mathscinet (cited: 1)  zmath
169. V. P. Platonov, “Odin klass topologicheskikh prostykh grupp”, Dokl. AN SSSR, 6 (1962), 212–213  mathscinet (cited: 1)  zmath
170. V. P. Platonov, “Algebraicheskie matrichnye gruppy”, UMN, 17:6 (1962), 204–205  mathnet (cited: 3)

Presentations in Math-Net.Ru
1. Алгебро-геометрическое строение якобианов кривых рода 2 и проблема кручения над полем рациональных чисел
V. P. Platonov
I. M. Gelfand and Modern Mathematics
December 17, 2013 14:15   
2. Number-theoretical properties of hyperelliptic fields
Vladimir Platonov
International conference "GEOMETRY, TOPOLOGY, ALGEBRA and NUMBER THEORY, APPLICATIONS" dedicated to the 120th anniversary of Boris Delone (1890–1980)
August 19, 2010 10:00   
3. Arithmetic groups
V. P. Platonov
General Mathematics Seminar of the St. Petersburg Division of Steklov Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences
January 29, 2007
4. Арифметические подгруппы в алгебраических группах (обзор результатов)
V. P. Platonov
Seminar on Arithmetic Algebraic Geometry
November 9, 2005
5. New properties of lattices in Lie groups
V. P. Platonov
Seminar of the Department of Algebra
November 1, 2005

Organisations
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2017