RUS  ENG JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PERSONAL OFFICE
Video Library
Archive
Most viewed videos

Search
RSS
New in collection

You may need the following programs to see the files


International conference on Function Spaces and Approximation Theory dedicated to the 110th anniversary of S. M. Nikol'skii
May 27, 2015 15:20–15:45, Дифференциальные уравнения. I, Moscow, Steklov Mathematical Institute of RAS
 


Весовые соболевские пространства и разрешимость краевых задач для систем соболевского типа

I. I. Matveevaab

a Novosibirsk State University
b Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Materials:
Adobe PDF 149.9 Kb

Number of views:
This page:55
Materials:29


Materials: abstract.pdf (149.9 Kb)

References
  1. G. V. Demidenko, S. V. Uspenskii, Uravneniya i sistemy, ne razreshennye otnositelno starshei proizvodnoi, Nauchnaya kniga, Novosibirsk, 1998  mathscinet
  2. I. I. Matveeva, “Neobkhodimye i dostatochnye usloviya razreshimosti kraevykh zadach dlya sistem ne tipa Koshi – Kovalevskoi”, Sib. zhurn. industr. matem., 4:2 (2001), 184–204  mathnet  mathscinet  zmath
  3. G. V. Demidenko, “Zadacha Koshi dlya uravnenii i sistem sobolevskogo tipa”, Kraevye zadachi dlya uravnenii s chastnymi proizvodnymi, In-t matematiki AN SSSR. Sib. otd-nie, Novosibirsk, 1986, 69–84  mathscinet
  4. I. I. Matveeva, “On a class of boundary value problems for systems of Sobolev type”, J. Anal. Appl., 3:2 (2005), 129–150  mathscinet  zmath
  5. I. I. Matveeva, “O razreshimosti zadachi Koshi dlya psevdoparabolicheskikh sistem v vesovykh sobolevskikh prostranstvakh”, Neklassicheskie uravneniya matematicheskoi fiziki, Institut matematiki SO RAN, Novosibirsk, 2005, 177–185  zmath
  6. G. V. Demidenko, I. I. Matveeva, “O smeshannykh kraevykh zadachakh dlya psevdoparabolicheskikh sistem”, Sib. zhurn. industr. matem., 8:4 (2005), 34–50  mathnet  mathscinet  zmath


SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2018