RUS  ENG    JOURNALS   PEOPLE   ORGANISATIONS   CONFERENCES   SEMINARS   VIDEO LIBRARY   PACKAGE AMSBIB
Video Library
Archive
Most viewed videos

Search
RSS
New in collection

You may need the following programs to see the files


International Conference "Irreversibility Problem in Classical and Quantum Dynamical Systems"
December 8, 2011 17:20, Moscow
 


Vlasov–Maxwell and Vlasov–Poisson equations and irreversibility problem

V. V. Vedenyapin, M. A. Negmatov

M. V. Keldysh Institute for Applied Mathematics, Russian Academy of Sciences, Moscow

Number of views:
This page:555


References
  1. Landau L.D., Lifschits E.M., Teoreticheskaya fizika, т. 2, Teoriya polya, Nauka, M., 1967
  2. Vedenyapin V.V., Kineticheskie uravneniya Boltsmana i Vlasova, Fizmatlit, M., 2001
  3. V. V. Kozlov, “Obobschennoe kineticheskoe uravnenie Vlasova”, UMN, 63:4(382) (2008), 93–130  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; V. V. Kozlov, “The generalized Vlasov kinetic equation”, Russian Math. Surveys, 63:4 (2008), 691–726  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
  4. Godunov S.K. Romenskii E.I., Elementy mekhaniki sploshnykh sred i zakony sokhraneniya, Nauchnaya kniga, Novosibirsk, 1998


SHARE: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru
 
Contact us:
 Terms of Use  Registration  Logotypes © Steklov Mathematical Institute RAS, 2021